КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 09 Мар 2021, 02:20

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ЕТ ПРОДАВА НА СЕБЕ СИ КАТО ФЛ
Ново мнениеПубликувано на: 31 Авг 2010, 10:25 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 48
Местоположение: Димитровград
Определение
Гр.Димитровград, 08.07.2010г

Днес, 08.07.2010г., Мирослав Раев – Съдия по вписванията в РС-Димитровград, след като разгледа молба с вх.№ 2260/08.07.2010г по описа на СВ-Димитровград, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството се гледа по реда на глава 54 от ГПК.
Постъпила е молба от Нотариус – Р. В. с рег.№ *** по регистъра на НК на РБългария, с район на действие РС-Димитровград с искане за вписване на нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 83, т.3, рег.№ 4468, дело№ 404/2010г.
Съдията по вписванията като се запозна с молбата приложенията към нея: пет екземпляри от нотариален акт за продажба на недвижим имот № 83, т.3, рег.№ 4468, дело№ 404/2010г., първичен акт за собственост – договор за продажба на недвижим имот общинска собственост от 03.12.1997г., скица на СГКК – гр.Хасково, решение на ХОС за регистрация на ЕТ в Търговския регистър, удостоверение за актуално състояние на ЕТ, данъчна оценка, декларация по чл.264, ал.1 ДОПК и вносна бележка за внесена държавна такса, и ги съобрази с правната уредба, намира, че вписването следва да бъде оставено без уважение поради следното:
Имотът, описан в молбата, се намира в гр. Димитровград, поради което съдията по вписванията при РС – Димитровград е местнокомпетентният орган да се произнесе по същата.
Актът е във форматана на нотариален акт, която отговаря на законовите изисквания, при сделки с недвижими имоти.
Районът на гр. Димитровград е с одобрена кадастрална карта от 05.07.2006г. / Заповед РД-18-38/05.07.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК – гр.София/ - факт, служебно известен на съдията по вписванията, и съгласно чл.6, ал.3 от ПВ описанието на имота в акта, подлежащ на вписване е извършено съобразно чл. 60, т. 1 – 7 от ЗКИР и съответно е приложена, задължителната от кадастъра, скица.
От представените документи е видно, че ЕТ „П. Д.” продава на П. Г. Д. недвижим имот.Съгласно законодателството на РБългария едноличните търговци са физически лица.Те се регистрират като ЕТ, за да придобият качеството търговец и да могат да извършват търговска дейност.Имуществото на ЕТ се състои от личното имущество на физическото лице и имуществото на предприятието на ЕТ.Независимо, че търговското предприятие на ЕТ е действително обособено от неговото останало имущество, то не представлява различен патримониум.В случая носителят на права остава един и същ въпреки придобиването на търговско качество.Стига се до извода, че прехвърлител и пробритател са едно и също лице.В Закона за задълженията и договорите законодателят ясно е регламентирал какво е договорът, от кой трябва да се сключи и в каква форма.Съгласно чл.8 от същия закон казва, че договър е съглашение между две или повече страни, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка.От тази законова норма и гореизложеното в определението става ясно, че по представената за вписване сделка липсва минималния брой страни – две.А договарянето сам със себе си е принципно изключено, освен в предвидените в чл.38, ал.1 ЗЗД случаи, които не са налице в настоящия казус.
При съобразяване на горното със специалните разпоредби на Закона за собствеността и Правилника за вписванията се правят следните изводи: На вписване подлежат само актове, за които това е предвидено.Представеният договор в нотариална форма за покупко – продажба на недвижим имот е сред изброените примерни актове в чл.4 б”а” на ПВ, съгласно който ”всички актове, с които се прехвърля правото на собственост…” се вписват./чл.112 б.”а” от ЗС в същия смисъл/.С оглед на констатираната липса на прехвърлителен ефект на процесния договор в частта, в която П. Г. Д. в качеството му на едноличен търговец „П. Д.” продава на П. Г. Д., считам, че вписването не следва да се извърши.Но да се впише една част от представения акт, а другата – не, законът не допуска.Вписват се актове в своята цялост, а не прехвърлени и придобити права.
С оглед на горното считам, че исканото вписване на нотариален акт № 83, т.3, рег.№ 4468, дело№ 404/2010г. по регистъра на Нотариус № ***, с район на действие – РС-Димитровград следва да се откаже поради недопустимост на същото, въпреки изпълнението на другите законови изисквания /индивидуализация на страни, имот, изпълнение на изисквания на чл.264, ал.1 ДОПК и др./
С оглед на гореизложененото съдията по вписванията


О П Р Е Д Е Л И :Оставя без уважение молба с вх.№ 2260/08.07.2010г. по описа на СВ-Димитровград на Нотариус № *** - Р. В. за вписване на НА за покупко – продажба № 83, т.3, рег.№ 4468, дело№ 404/2010г. по описа на същия и отказва вписване му.

Да се впише определението в регистъра по чл. 33, б. „л” от ПВ и се подвърже екземпляр от него и от акта, чието вписване е отказано, в книгата по чл. 33, б. „м” от ПВ.
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Хасково по реда на чл. 577 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаване на определението.Съдия по вписванията:
/ Мирослав Раев/

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ЕТ ПРОДАВА НА СЕБЕ СИ КАТО ФЛ
Ново мнениеПубликувано на: 31 Авг 2010, 10:26 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 48
Местоположение: Димитровград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ Хк Ъ 24.08.2010 г. град Хасково
ХАСКОВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти август две хиляди и десета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСЕН РУСЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ФИЛИП ФИЛИПОВ ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ
Секретар: Прокурор:
като разгледа докладваното от мл. съдия Пламен Георгиев
въззивно частно гражданско дело № 470 по описа на Окръжен съд - Хасково за 2010 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 577, ал. 1, вр. чл. 274 и сл. от Гражданския процесуален кодекс.
Образувано е по частна жалба от П. Г. Д. от град Димитровград, чрез пълномощника му - адв. В. Г. С. от АК - Хасково срещу Определение на Съдията по вписванията при Районен съд Димитровград от 08.07.2010 г., с което е оставена без уважение молба с вх. № 2260/08.07.2010 г. по описа на СВ - Димитровград на Нотариус № *** – Р. В. за вписване на НА за покупко - продажба № 83, т. 3, per. № 4468, дело № 404/2010 г. по описа на същия и е отказано вписването му. В подадената частна жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на обжалваното определение на съдията по вписванията, което било постановено в противоречие с материалните и процесуални норми, както и с масовата и повсеместна практика подобни сделки да бъдат вписвани в имотния регистър. Твърди се от жалбоподателя, че в случая, при постановяване на атакуваното определение, съдията по вписванията при ДРС, бил излязъл извън рамките на вменените му от закона с разпоредбата на чл. 32А от Правилника за вписванията правомощия. Счита, че неговата функция била да впише в Имотния регистър всяка сделка, която отговаря на изискванията на закона и подлежи на вписване, каквато била процесната, за да бъдат известени за нея третите лица и да бъдат защитени правата им. Същевременно нямало в закона записано правомощие за съдията по вписванията да се произнася по съществото на сделката и да преценя нейната валидност, както бил сторил в случая, приемайки, че същата не подлежи на вписване, понеже липсвал прехвърлителен ефект. На следващо място счита, че дори да има правомощия да се произнесе по съществото на сделката, която му е представена за вписване, основанията на съдията по вписванията да откаже вписването били изцяло несъстоятелни по изложените в частната жалба доводи. Моли обжалваното определение да бъде отменено от въззивния съд с произтичащите от това законови последици.
Подадената частна жалба е постъпила в законоустановения срок, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване съгласно чл. 577, ал. 1, вр. чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК, от лице, легитимирано да обжалва постановеното от Съдията по вписванията при Районен съд - Димитровград определение, поради което същата е процесуално допустима.
ХАСКОВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й, след като прецени доводите на страните и материалите по делото, намира следното:
Производството пред съдията по вписванията при Районен съд - Димитровград по реда на Глава 54 от Гражданския процесуален кодекс е образувано по молба от Р. В., Нотариус с per. № *** на Нотариалната камара на РБ, с район на действие PC - Димитровград за вписване на Нотариален акт № 83 от 08.07.2010 г., том III, per. № 4468, дело № 404 от 2010 г., с който е сключен договор за покупко - продажба на недвижим имот от същата дата между Едноличен търговец „П. Д.”, град Димитровград, от една страна като продавач и П. Г. Д., от друга като купувач с предмет: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 21052.1016.90.3.44 по Кадастралната карта на град Димитровград, одобрена със Заповед № РД - 18 - 38/05.07.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, град София с площ от 12 кв.м. и предназначение: за търговска дейност, на административен адрес: град Димитровград, бул. Христо Ботев № 34, ет. 0, като самостоятелният обект е построен в сграда № 3, разположена в ПИ с идентификатор 21052.1016.90, ведно с 0.93 % ид. ч. от правото на строеж, за сумата от 3300, която е отбелязано, че Купувачът е изплатил на Продавача напълно преди подписване на договора.
С молбата са представени, като приложения нотариални актове, в съответния брой екземпляри, Схема № 5451/16.06.2010 г. на самостоятелен обект в сграда, издадена от СГКК - град Хасково, Договор за покупко - продажба на недвижим имот общинска собственост, съставляващ обособена част от общинско предприятие по смисъла на Параграф 2 от ДР на ЗППДОП, сключен на 03.12.1997 г., в град Димитровград между Община Димитровград, представлявана от Кмета на общината и П. Г. Д., действащ като ЕТ „П. Д." - Димитровград, Решение от 19.09.1997 г. на Окръжен съд - Хасково по гр. дело № 878 по описа за 1997 г., с което е регистриран в търговския регистър на ОС - Хасково като едноличен търговец П. Г. Д. от град Димитровград, с посочени в решението фирма, седалище и адрес на управление и предмет на дейност на търговеца, Удостоверение, изх. № 878/1997 г. от 26.04.2010 г., издадено от ОС - Хасково за актуално състояние на едноличния търговец, Удостоверения за данъчна оценка на имота, Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК и квитанция за внесена ДТ за вписване.
С обжалваното определение, за да откаже вписването на горепосочения акт за държавна собственост и извършването на отбелязване на новите обстоятелства по него, съдията по вписванията при Районен съд Димитровград е приел, че в случая би могло да се достигне до извода, че прехвърлител и приобритател по сделката се едно и също лице, като след тълкуване на нормата на чл. 8 от ЗЗД извел, че по представената за вписване сделка липсвал минималния брой страни - две. А договарянето сам със себе си счита, че е принципно изключено, освен в предвидените изрично в закона случаи, какъвто настоящият не бил. Независимо, че нотариалният акт бил сред изброените примерни актове в чл. 4, б. „а" от ПВ, съгласно който се вписват всички актове, с които се прехвърля правото на собственост, представеният такъв не следвало да бъде вписан в частта в която продавачът ЕТ „П. Д." град Димитровград продава на П. Г. Д. от град Димитровград описания в него недвижим имот именно поради липса на прехвърлителен ефект. Тъй като законът не допускал вписване на една част от представения акт, а друга - не, вписване на нотариалния акт, в неговата цялост, следвало да се откаже, поради недопустимост на същото.
При тези данни съдът достигна до следните правни изводи:
Правното значение на института на вписването се изразява в това да се даде гласност на актовете, свързани с промяна на принадлежността на правото на собственост и на другите вещни права, както и когато се учредяват или признават такива права или тежести върху недвижими имоти, като се дава възможност на всяко трето лице да узнае какво е вещноправното положение на конкретен недвижим имот. Чрез вписването се осигурява и защита на лицата, придобили права върху недвижим имот с оглед противопоставимостта на вписаните актове спрямо невписаните такива или вписани след тях.
От друга страна обаче, съдията по вписванията може да осъществява контрол върху подлежащия на вписване акт само в рамките, установени в Правилника за вписванията, който нормативен акт очертава пределите на неговите правомощия, както и съобразно изрично предвиденото в други закони. По смисъла на чл. 32а ПВп съдията по вписванията следи за спазването на установените в този нормативен акт изисквания и следва да извърши проверка дали е представен подлежащ на вписване акт по смисъла на чл. 4 и дали този акт отговаря на изискванията на чл. 6 от правилника. В този смисъл, правилно съдията по вписванията е възприел, на първо място, че е компетентен, с оглед местонахождението на недвижимия имот, да се произнесе по молбата за вписване на представен:^ акт. в които същият е описан и то с оглед на неговия актуален регулационен статут, в който смисъл са и предвидените в чл. 6 от Правилника за вписванията изискван™ Имотът е надлежно индивидуализиран при спазване и на императивните по своя характер изисквания на чл. 6, ал. 3 от ПВ, препращаща към текста на чл. 60, т. 1 - 7 от ЗКИР. с оглед на това, че за град Димитровград е налице одобрена и влязла в сила кадастрална карта. Обстоятелство, което е служебно известно на съдията по вписванията и за съда и което, освен това, се установява от представените писмени доказателства - схема на самостоятелен обект в сграда. Изводът в обжалваното определение на съдията по вписванията за недопустимост на вписването, независимо от спазване на всички горепосочени изисквания и конкретно основанието, въз основа на което е достигнал до същия този извод - липсата на прехвърлителен ефект на сделката обаче, противоречат на установените в Правилника за вписванията предели на контрола върху подлежащия на вписване акт. който съдията по вписванията може да упражни по реда на разпоредбата на чл. 32 от този нормативен акт.
Осъществяването на контрол върху наличието, респ. липсата на такъв ефект, не е в рамките на правомощията на съдията по вписванията. Преценката дали договорът за покупко - продажба на недвижим имот е действителен, с изключение на въпроса за спазване на изискуемата се от закона форма, но на самостоятелно основание, предвидено в ПВ, а в още по - голяма степен, дали със сключването му се постига целения от страните вещно - транслативен ефект /напр. при продажба на чужда вещ, когато сделката по принцип не е нищожна, но не поражда прехвърлително действие/, се явява прерогатив на съда. Такава проверка се извършва именно от решаващия съд при преценка обема на собственически права на страните или действителността на сделките при евентуалното им оспорване, а редът, по който става това е единствено исковият, а не този, регламентиран в производството, образувано пред съдията по вписванията по Глава 54 от Гражданския процесуален кодекс. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 82, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Съдията по вписванията не е компетентен да осъществи контрол по отношение придобиването и принадлежността на правото на собственост, а въпросите за наличието, респ. липсата на материалноправните предпоставки за придобиване на собствеността, както вече беше отбелязано, могат да бъдат поставени само в един исков процес, но не и в производството по вписването на акта. Ако бе предвидено изключение от това положение, което да разширява правомощията на съдията по вписванията от тези, разписани с Правилника за вписванията, то следваше да е изрично формулирано в съответния законов текст, както в случая по чл. 73, ал. 5 от Търговския закон съгласно, която при поискано от страна на молителя действие - вписване на непарична вноска, която има за предмет вещно право върху недвижими имоти, съответно подлежи на вписване, съдията по вписванията е задължен да провери както наличието на посочените в закона доказателства /нотариално извлечение от устава и съгласие на вносителя/, така и правата на вносителя.
По така предложените аргументи, настоящият съдебен състав намира, че изложеното съставлява достатъчно основание да се приеме, че постановеният от съдията по вписванията отказ е незаконосъобразен и не се налага обсъждането по - нататък по същество на поставения въпрос относно наличието на прехвърлителен ефект по отношение на извършената сделка, който излиза извън предмета на производството по вписване, следователно и на настоящото съдебно такова. Частната жалба се явява основателна по изложените в нея съображения от първата група, а атакуваното с нея определение на съдията по вписванията - неправилно. Последното обосновава неговата отмяна и като последица - връщане на преписката на съдията по вписване за предприемане на надлежни действия. Това произтича от обстоятелството, че в разпоредбата на чл. 577, ал. 3 от ГПК не е посочено, че когато съдът отмени отказа, сам решава поставения за разглеждане въпрос, както е предвидено в общия текст на чл. 278, ал. 2 от ГПК. Той обаче следва да се прилага съответно, а в случая съдът не би могъл да извърши вписването, предвид специалната компетентност на съдията по вписванията.

ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ Определение на Съдията по вписванията при Районен съд Димитровград от 08.07.2010 г., с което е оставена без уважение молба с вх. № 2260/08.07.2010 г. по описа на СВ - Димитровград на Нотариус № *** - Р. В. за вписване на НА за покупко продажба № 83, т. 3, per. № 4468, дело № 404/2010 г. по описа на същия и е отказано вписването му и
ВРЪЩА приложената по делото нотариална преписка на Съдията по вписванията при Районен съд Димитровград за вписване на Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 83 от 08.07.2010 г., том III, per. № 4468, дело № 404 от 2010 г. на Р. В., Нотариус с per. № *** на Нотариалната камара на РБ, с район на действие PC - Димитровград.
Водим от горното, съдът
ОПРЕДЕ

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов