КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Яну 2021, 11:59

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: отказ за вписване на договор за опрделяне на наследник по
Ново мнениеПубликувано на: 03 Окт 2009, 15:29 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
О П Р Е Д Е Л Е Н И ЕНа 08.09.2008 г. в Службата по вписванията гр.П. е депозирана молба от нотариус ХХХ , нотариус с район на действие Районен съд – гр. П. , вписан в регистъра на нотариалната камара под № 062 с искане да бъде вписано завещание - договор за посочване на наследник от 28.05.1999 г. на нотариус Д – р Петер Леман , обявено с протокол на районен съд гр. Лихтенберг ФРГермания на 12..07.2006 г. с рег. № 61ІV268 / 06 г. Към молбата са приложени следните документи : 1. Договор за посочване на наследник – 4 бр. 2. Протокол за откриване на разпореждане за след смъртта на Г .П. В. от 12.06.2006 г. на Районен съд Лихтенберг с рег . № 61ІV268 / 06 г. 3. Смъртен акт на Г. П. В. № 887 от 27.03.2006 г. 3. Удостоверение за данъчна оценка изх. № 0832002611 / 25.04.2008 г. 4. Нотариален акт № 36 , т. І , рег .№ 380 , дело № 32 от 2001 г. на нотариус ХХХ , нотариус с район на действие Районен съд – гр. П . вписан в регистъра на нотариалната камара под № 134 , вписан Службата по вписванията под № 145 от 06.02.2001 г. , акт . № 81 , том І , дело № 113 . 5. Квитанция за внесена държавна такса за вписване .
След като прегледах в съвкупност молбата и приложените към нея документи установих следното :
На 28 .05.1999 г.между О.И.П. В. – К. и Г. П. В. е сключен договор за посочване на наследник , по силата на който Г.П. В. е посочил за наследник съпругата си О.В. , в случай ,че същата го надживее .По силата на същия договор О. И. П. В. е посочила за свой наследник дъщеря си София Е.В., в случай на смърт. Видно от представения смъртен акт , издаден от Служба за гражданко състояние Панкоу в Берлин Г. П.В. е починал на 04.04.2006 г. в Берлин. С Протокол за откриване на разпореждане за след смъртта на завещателя с Г. П. В. на съдебна служителка с частични права на съдия при Районен съд Лихтенберг с рег .№ 61ІV 268 / 06 г. е отворен завещателния договор , чието вписване се иска .
От изложената фактическа обстановка е видно че сме изправени пред частноправни отношения с международен елемент .Съгласно КМЧП частноправно отношение с международен елемент е определено като отношение , свързано с две или повече държави . Тези отношения с международен елемент пораждат въпроса за приложимото право във всеки конкретен случай. Принцип в международното право е тези въпроси се уреждат на първо място от договор за правна помощ между държавите.В случай , че между държавите няма договор за правна помощ ще се прилага КМЧП . В конкретния казус между България и Германия няма такъв договор ,поради което приложим ще бъде Кодекса за международно частно право . В него по отношение на вещните права е възприет отдавна установения принцип в материята , че владението , правото на собственост и другите вещни права се уреждат от правото на държавата в която се намират / Глава VІІ от КМЧП / . За разлика от немското право , по българското право завещанието е единствената сделка mortus causa . Определяме го като личен , едностранен , формален , отменим акт на безвъзмездно разпореждане на физическо лице с имущество за след смъртта в полза на едно или няколко лица. Завещанието по нашето право е винаги формален акт, като формата е условие за действителност . Законът установява две форми с за извършването му – нотариална и саморъчна . Съгласно ПВ преписите от обявените саморъчни завещания подлежат на вписване . За разлика от немското право , нашето право не познава завещателните договори като вид завещания . В Германия завещанията могат да бъдат частни , т.е. саморъчни и нотариални .В нотариалната практика често се срещат и наследствени договори . По своя характер завещателният договор е правна сделка , с която наследодателят по договорен път се разпорежда в полза на съконтрахента си или на трето лице със своето имущество за след своята смърт . Наследствения договор може да се сключи не само между съпрузи и не само между две лица , но и между повече лица и е по начало неотменим. Обикновено нотариалните завещания се съхраняват от съд по наследствата , а наследствените договори се съхраняват от нотариуса . В случай на смърт на наследодателя и двата вида завещания – нотариално и саморъчно , и наследствените договори се отварят по един и същи ред от съда по наследствата В конкретния казус е представен наследствен договор , обявен по съответния ред , за вписване . Българското право не познава такъв вид договори . Нещо повече : такъв договор би бил нищожен на основание чл. 26 , ал .1 от ЗЗД . Съгласно цитираната разпоредба договорите върху неоткрито наследство са нищажни . ЗЗД не конкретизира за какъв вид договори става дума , но текстът трябва да се тълкува широко – продажба, замяна и въобще всякакви сделки на управление и разпореждане с наследство и включени в него имоти , преди то да е открито , / откриването му става в деня на смъртта на наследодателя . В този смисъл представеният договор за определяне на наследник е нищожен , т. к. наследодателят се разпорежда с наследствената маса като такава , преди да е открито наследството , с договор , какъвто не е предвиден по нашето право , като определя предварително наследник на същата . По българското право той би могъл да се разпореди с друга прехвърлителна сделка с имуществото си приживе / пр. продажда , дарение , замяна / или със завещание , в случай на смърт , но с предвидените форми - нотариална и саморачна , а не с договор . В такъв случай , т.к. такъв договор би бил нищожен по нашето право , / влече нищожност и на последващите актове след него / не би следвало да се вписва и представения протокол за обявяването му .
В конкретния казус е представен за вписване договор за определяне на наследник за вписване . Нормите които уреждат вписването на актове , с които се учредява , прехвърля , изменя или прекратява вещно право върху недвижими имоти са императивни . Актовете , които подлежат на вписване са изчерпателно изброени в Правилника за вписванията или в друг закон . В Правилника за вписваниата е предвидено, че подлежат на вписване преписите от обявените саморъчни завещания . Саморачните завещания се обявяват или от съдиите по вписванията / за завещанията оставени на съхранение в нотариалните служби до 1998 г. / или от нотариуса , при който е оставено на съхранение саморъчното завещание . Препис от наследствен договор не е предвиден сред актовете които подлежат на вписване , нито е предвиден препис от обявен такъв , поради което имайки предвид императивния характер на разпоредбите касаещи вписването не би могло да се впише нито договора , нито протокола за обявяването му .
В КМЧП са уредени условията и реда за признаването и допускане изпълнението на чуждестранни решения и други актове .Новост в уредбата е че за признаването на решение на чуждестранен съд или друг акт се допуска без съдебно производство по екзекватура . Съгласно чл. 118 , ал .1 от Кодекса , признаването се извършва от органа , пред който се предявява инцидентно , т.е. само ако има спор относно условията за признаването може да се предяви иск. В този смисъл органът пред който се представя е натоварен с отговорността да извърши сериозна проверка от правно естество и да прецени налице ли са изискванията на чл . 117 от КМЧП за признаване . В тази връзка следва да се прецени каква е доказателствената сила на представения документ и на следващо място да прецени дали българският правопорядък следва да зачете тази доказателствена сила и при какви условия . Според българското право чл.178 от ГПК доказателствената сила на писмените документи , издадени в чужбина се преценява съобразно закона , който е бил в сила по време и мястото на издаването му . / т.е. по закона на държавата по местосъставянето и по време на съставянето му . В този смисъл органът пред който е представен съответният документ следва да установи съдържанието на чуждото право по реда , на което е издаден документа . Длъжен е служебно да издири съдържанието на чуждото право като си послужи с утвърдените правни способи , предвидени в международните договори , може да изиска информация от Министерството на правосъдието или друг орган , както и да потърси становища на експерти и специализирани институти , които разработват проблеми на чуждото право . При съдиите по вписванията тази възможност не би била приложима т.к. по ПВ съдията по вписванията следва или да се разпореди съответния акт да се впише или съответно да откаже вписване в рамките на работния ден , а за установяване съдържанието на чуждото право е необходимо технически време , за разлика от представянето му пред нотариус , пред който има възможност да се спази съответната процедура по установяването съдържанието на чуждото право .
Съвсем различен и въпроса дали след като прецени доказателствената сила на представения документ да зачете тази доказателствена сила на издадения от чуждестранния орган , компетентен според българското право , охранителен акт . При преценка на зачитане на гражданско правните последици на чуждестранен охранителен акт по повод на предявяването му в България съответния орган би следвало да спазва изискването на чл. 124 от КМЧП , че гражданските последици на чуждестранни охранителни актове не противоречат на българския обществен ред . В нашата правна доктрина е изяснено че в международното частно право обществения ред се разглежда под две основни форми - като международен обществен ред и като вътрешен обществен ред . Вътрешният обществен ред , включва норми на частното право , които са императивни и не могат да бъдат дерогирани от страните по сделките , но те сами по себе си не изключват прилагането на чуждото право . В конкретния казус от така представения договор за определяне на наследник и протокола за откриването му видно ,че същите противоречат на разпоредбите , които уреждат вписването на актове касаещи недвижими имоти , и имайки предвид , че същите са императивни , същия не би следвало да се вписват
.
Предвид изложеното и на основание чл .32 а от Правилника за вписванията ,

О П Р Е Д Е Л И Х :

ОТКАЗВАМ вписването на договор за посочване на наследник от 28.05.1999 г. на нотариус Д – р Петер Леман , обявено с протокол на районен съд гр. Лихтенберг ФРГермания на 12..07.2006 г. с рег. № 61ІV268 / 06 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр ХХХ в седмодневен срок от съобщаването му до молителя .


Съдия по вписванията :


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов