КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

сервитут по реда на Закона за горите
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=27&t=2939
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 15 Мар 2012, 10:59 ]
Заглавие:  сервитут по реда на Закона за горите

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № ....

Тутракански районен съд, съдия по вписванията Димитър Каранедев, на 26.07.2011 г. като разгледа молбата, постъпила с вх. № 2321/26.07.2011 г. по входящия регистър на Службата по вписванията, с район на действие Районен съд Тутракан, за вписване на Договор за учредяване на ограничени вещни права върху земя от държавния горски фонд, констатира следното:
Производството е по глава 54 от ГПК.
Постъпила е молба от ПВЦ ЕГН от гр. Силистра за вписване на Договор за учредяване на ограничени вещни права върху земя от държавния горски фонд, между Министерство на земеделието и храните и „Соларен Парк Балчик” ООД ЕИК . Към молбата са представени два еднообразни екземпляра от договора и вносна бележка за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Агенция по вписванията.
След като разгледа представените по преписката документи заедно и поотделно и в тяхната съвкупност, съдията по вписванията намира искането за вписване за неоснователно.
Представеният договор е измежду актовете, визирани в чл. 112 б. „а” от Закона за собствеността, чл. 4, буква “а” от Правилника за вписванията и чл. 63, ал. 8 от Закона за горите, и подлежи на вписване. Същият е изготвен в съответствие с чл. 18 от ЗС - нотариална форма не е необходима. Предмет на акта е учредяване на сервитут по реда на Закона за горите върху имот частна държавна собственост в землището на с. Пожарево, Община Тутракан, поради което съдията по вписванията при Районен съд Тутракан е компетентен да разпореди вписване на акта.
Представеният договор не е съобразен с изискванията на разпоредбите на чл. 6, б.”а” от ПВ, тъй като за Министерството на земеделието и храните не е посочен ЕИК, министърът не е посочен с трите имена – собствено, бащино и фамилно, така както изисква Правилника за вписванията.
Служещият имот частна държавна собственост - имот с номер 000129 (нула, нула, нула, едно, две, девет) в землището на с. Пожарево с ЕКАТТЕ 57090, община Тутракан, част от отдел 413, подотдел „б" по Лесоустройствен проект от 1993 г. (част от отдел 54, подотдел „з" по Лесоустройствен проект от 2004 г.), в местността „Дущубака" при граници и съседи: № 000128 - изоставена територия за трайни насаждения на МЗГ-ДЛ/ДДС, землищна граница, № 000132 - изоставена територия за трайни насаждения на МЗГ-ДЛ/ДДС, № 040020 - полски път на Община Тутракан, имотът е образуван от имот № 000127, съгласно скица-проект № 02728/05.05.2011 г., издадена от Общинска служба по земеделие - Тутракан. Имотът е частна държавна собственост, видно от Удостоверение с изх. № СБ-03-119 / 05.05.2011 г. на Общинска слижба „Земеделие" - Тутракан, издадено по реда на чл. 27, ал. 5, т. 3 от Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г.). е описан съгласно изискванията на ПВ, но липсва каквото и да е описание на сервитута - необходим за прокарване и преминаване на подземен електропровод 110 кВ съгласно изискването на Закона за горите, не е приложена и скица на трасето с обозначение на координатните точки на сервитутната зона. Господстващият имот - имот с номер 040022 (нула, четири, нула, нула, две, две) в землището на с. Пожарево с ЕКАТТЕ 57090, община Тутракан, в местността „Гьола", не е описан в съответствие с изискването на чл. 6, б. „в” от ПВ – не е посочена площта и не са посочени границите на имота.
Към молбата за вписване не е приложена данъчна оценка на ограниченото вещно право, документ необходим за правилно определяне на материалния интерес – чл. 96, ал. 3 ЗННД, респективно на дължимата държавна такса за вписване, също така и дали няма непогасени данъчни задължения за имота съгласно чл. 264 ДОПК
От съдържанието на договора не може да се установи изпълнена ли е разпоредбата на чл. 137, ал.1 ,т. 7 от Търговския закон – взето ли е решение от общото събрание на дружеството приемател и овластен ли е управителят да сключи сделката.
Договорът за Министерството на земеделието и храните е подписан от Цветан Василев Димитров – лице за което по никакъв начин не може да се установи от съдържанието на договора, в какво качество и въз основа на какъв акт е оправомощен да сключи този договор. Тъй като договорът е по процедурата на §5 от ЗГ – заявленията подадени до влизането в сила на новия ЗГ се разглеждат по реда на отменения ЗГ, а в него не е предвидена възможност при учредяване на сервитут министърът да оправомощи друго лице за сключване на договора, за разлика от други производства уредени в същия закон. Това, че по силата на чл. 5, ал 2 от Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции, не означава автоматично, че може да делегира, които и да е свои правомощия, а само тия от тях, за които в съответния закон е предвидена такава правна възможност.
Щемпелът на втора страница от договора е положен след подписите на страните по договора и съгласно общите правила на охранителните производства – дописвания и добавки в акта подлежащ на вписване положени след подписите на страните трябва да се удостоверят наново от тях
Водим от горното и на основание чл.577 от ГПК и чл. 32 а от ПВ, съдията по вписванията

О П Р Е Д Е Л И:

Отказва разпореждането на вписване на Договор за учредяване на ограничени вещни права върху земя от държавния горски фонд, между Министерство на земеделието и храните и „Соларен Парк Балчик” ООД ЕИК.
Определението подлежи на обжалване пред СОС по реда на чл. 577 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаване на определението.

Съдия по вписванията:
/Д. Каранедев/

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/