КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Договорът за заем за послужване не подлежи на вписване
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=27&t=3908
Страница 1 от 1

Автор:  Bella [ 17 Авг 2012, 12:31 ]
Заглавие:  Договорът за заем за послужване не подлежи на вписване

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 37
Гр. Р., 14.04.2009 г.

На 14.04.2009 г. в Службата по вписванията – гр.Р. е постъпила молба, заведена под вх. № от нотариус В.Т. с искане да бъде вписан Договор за наем със страни: Г.Й.К. с ЕГН , с постоянен адрес гр.Р., ул. № , ет., ап. – наемодател и ЕТ “..” със седалище и адрес управление гр.Р, ул. “” № , ет., ап. , вписан в регистъра на едноличните търговци с решение № от **.**.2001 г. по ф.д. № . на Разградски окръжен съд.
Предмет на договора е : самостоятелен обект в жилищна сграда – гараж № , с административен адрес: гр.Р, ул. “” № , преустроен в магазин за хранителни стоки, със застроена площ от 23,53 с идентификационен № *****.***.***.*
След като се запозна с представената преписка съдията по вписванията установи, че депозираният в Службата по вписвания акт не подлежи на вписване. Въпреки, че е наименован договор за наем, всъщност се касае за договор за заем за послужване, тъй като в чл. 1 от същия страните уговарят безвъзмездно ползване на недвижимия имот.
Правната уредба на договора за наем е в Закона за задълженията и договорите. С този договор една страна, наречена наемодател, се задължава да предостави на друга страна, наречена наемател, една вещ за временно ползване, а наемателят да му плати определена цена и да му върне вещта след прекратяване на договора – чл. 228. Следователно договорът за наем е: двустранен – и двете страни имат насрещни права и задължения; неформален – ЗЗД не изисква изрично писмена форма за действителността на този вид облигационен договор; възмезден – има насрещни престации; с продължително изпълнение; непрехвърлителен – с него не се прехвърля право на собственост. Основните и необходими съставки на договора за наем са определянето на предмета на договора и възнаграждението, което ще се плаща за ползването на вещта. Ако те не са уговорени, няма сключен договор.
Договорът за заем за послужване също е уреден в Закона за задълженията и договорите. Съгласно чл. 243 ЗЗД той е договор, с който заемодателят предоставя безвъзмездно /без насрещна престация/ на заемателя една определена вещ за временно ползване, а заемателят се задължава да я върне. Следователно този договор се характеризира с това, че се предоставя индивидуално определена вещ за ползване, за определен период от време, безвъзмездно, като заемателят дължи връщането на същата вещ. Заемът за послужване е реален договор т.е. счита се за сключен от момента на предаването за ползване на индивидуално определената вещ на заемателят. Ако бъде уговорено възнаграждение за страната, предоставила вещта за ползване, налице ще е договор за наем.
Двата вида договори – договорът за наем и заема за послужване имат прилика. И при двата договора се дава една определена вещ за временно ползване, като след ползването трябва да се върне същата, а не друга вещ. Но между заема за послужване и договора за наем има съществени различия.Едната от които е безвъзмездния характер на заема за послежване.
Ето защо поради факта, че недвижимия имот, предмет на договора се предоставя безвъзмездно в случая се касае за договор за заем за послужване, а не за договор за наем. Договора за заем послужване не е от кръга на актовете, които подлежат на вписване.

Водим от горното и на основание чл. 32 а от ПВ, съдията по вписванията

О П Р Е Д Е Л И:

Отказва вписването на Договор за наем със страни Г.Й.К. с ЕГН , с постоянен адрес гр.Р, ул. “” № , ет., ап. – наемодател и ЕТ “***” със седалище и адрес управление гр.Р, ул. “” № , ет., ап. , вписан в регистъра на едноличните търговци с решение № от *** г. по ф.д. № г. на Разградски окръжен съд.


Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред РОС, считано от съобщаването.


Съдия по вписванията:
Определението съобщено на .........................................................................

Дата: ..............................

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/