КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

учредяване на сервитутни права по чл. 64 от ЗЕ и ЗУТ
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=27&t=4322
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 12 Юни 2013, 13:06 ]
Заглавие:  учредяване на сервитутни права по чл. 64 от ЗЕ и ЗУТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
гр. Тутракан, 29.05.2013 г.
Подписаният Георги Манолов Георгиев, съдия в Районен съд - гр. Тутракан,
на който със Заповед № 76/25.04.2013 г. на Председателя на същия съд на основание чл.
279, ал. 3 от ЗСВ е възложено изпълнението на функциите на съдия по вписванията,

като разгледах молба за вписване на Нотариален акт № 61/29.05.2013 г., т. VII,
per. № 5369, HOT. д. № 630/2013 г. на Нотариус № 315 на РНК - Анелия Раева за
учредяване на сервитутни права по чл. 64 от ЗЕ и ЗУТ установих следното:

1. С нотариалният акт се учредяват сервитутни права в полза на "ВЕСТОНЕЛ"
ЕООД, върху подробно изброени в акта недвижими имоти, собственост на "ЗДРАВЕЕЦ
АКТИВИ" АД. Посочено е изрично, че сделката се изповядва на основание чл. 64 от
ЗЕ, като в т. 4 е упоменат изрично чл. 193, ал. 2 от ЗУТ. Сервитутните права се състоят
в право на прокарване на подземен електропровод и преминаване на хора и техника
през служещите имоти. В нотариалният акт не е посочен господстващия имот.
2. Към молбата освен акта са приложени: Вносна бележка за заплатена такса за
вписване в размер на 10 лв.; Удостоверения за данъчна оценка - 2 бр. и Декларация по
чл. 264, ал. 1 от ДОПК на учредителя.
З.В съответствие с разрешенията, дадени в т. 4 на Тълкувателно решение №
7/25.04.2013 г. по тьлк. д. № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС не подлежи на вписване
договор за учредяване на сервитут за прокарване на отклонения от общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот по чл. 193 от ЗУТ в полза
на лице, което не е собственик на друг недвижим имот.
4. Не са представени доказателства, а и в самият нотариален акт не се навеждат
доводи приобретателят да е собственик на съседен господстващ имот.
5. Не е представен за вписване и акта, заедно с придружаващите го документи по
чл. 64а, ал. 1 от ЗЕ (ако се касае за учредяване на сервитут в полза на лице, което ще
изгражда и експлоатира енергиен обект по смисъла на чл. 64, ал. 1 от ЗЕ)
6. Във връзка с гореизложеното следва да се приеме, че представения акт не
подлежи на вписване и следва да бъде постановен отказ за вписване на основание чл.
32а, ал. 1, предл. 2 от ПВ, поради което

ОПРЕДЕЛИХ:

ОТКАЗВАМ да впиша Нотариален акт № 61/29.05.2013 г., т. VII, per. № 5369,
HOT. д. № 630/2013 г. на Нотариус № 315 на РНК - Анелия Раева за учредяване на
сервитутни права по чл. 64 от ЗЕ и ЗУТ.

Определението подлежи на обжалване на основание чл. 577, ал. 1, във вр. с чл.
569, т. 5 от ГПК с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Силистра в едноседмичен срок
от получаването на съобщението.
Преписи от отказа да се връчат на нотариуса и страните по сделката.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Георги Георгиев

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/