КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Нотариален акт ОСП за изграждане на фотоволтаик
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=27&t=4597
Страница 1 от 1

Автор:  Николай Иванов [ 26 Май 2016, 08:13 ]
Заглавие:  Нотариален акт ОСП за изграждане на фотоволтаик

Представен за вписване е нотариален акт за учредяване право на строеж за изграждане на самостоятелен обект, представляващ фотоволтаична система. Подлежащите на вписване актове са изброени в чл.112 от ЗС и чл.4а от ПВ. Съгласно Чл. 112 от ЗС Вписват се, всички актове, с които се прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права. В Българското законодателство, вещните права са ограничен брой (numerus clausus) – собственост, право да се държи постройка върху чужд имот, право на ползване и право на преминаване. Могат да бъдат учредявани само такива вещни права, чието съдържание е определено от правния ред. Целта на производството за учредяване право на строеж е да се породят две основни права – правото да се строи върху чужд недвижим имот, което в последствие да се трансформира в право на собственост на сграда построена върху чужд недвижим имот. С оглед на изложеното може да се направи извод, че резултатът от осъщественото вещно право на строеж, винаги е недвижима вещ.
Съгласно чл. 110. ал.1 от ЗС, недвижими вещи са: земята, растенията, сградите и другите постройки и въобще всичко, което по естествен начин или от действието на човека е прикрепено трайно към земята или към постройката.
Съгласно чл. 23 от ЗКИР недвижим имот - обект на кадастъра са: поземлен имот;
сграда, включително изградена в груб строеж и самостоятелен обект в сграда.
Статутът на една вещ като недвижим имот се определя въз основа на закона и характеристиките на вещта, а не от волята на страните. Фотоволтаичната система не се явява надвижим имот по смисъла на закона и възможността да се изгради върху чужд недвижим имот не се явява вещно право и не е предмет на имотния регистър.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/