КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

договор за учредяване право на строеж за реконструкция
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=27&t=4598
Страница 1 от 1

Автор:  kami [ 26 Май 2016, 08:15 ]
Заглавие:  договор за учредяване право на строеж за реконструкция

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Благоевград, 08.11.2013 година


Подписаната Камелия Иванова Балабанска – съдия по вписванията при Районен съд –Благоевград, съставих настоящето като взех предвид следното:
С вх. № 4572/29.10.2013 година в службата по вписванията – Благоевград е постъпило заявление от Екатерина Иванова Маркова , представител на Народно читалище “ Никола Йонков Вапцаров” – с.Полето, БУЛСТАТ : 101078871.
Иска се да бъде вписан договор за учредяване право на строеж, сключен между Община – Симитли от една страна и Народно читалище “ Никола Йонков Вапцаров” – с.Полето.
Към молбата са представени следните документи: Договор в 3 екземпляра, чието вписване се иска, Заповед на Кмета на Община – Симитли № 847 от 28.10.2013 година; Препис - извлечение от протокол от заседание на Общински съвет – Симитли и Удостоверение за актуално състояние издадено от Окръжен съд –Благоевград , Ксероксно копие на скица на поземлен имот , Удостоверение за ограничено вещно право на строеж, издадено от Община-Симитли, - 2 бр.и Квитанция за внесена държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Агенция по вписванията – София, и заповед за представителна власт на Община – Симитли.
Съдията по вписванията след преглед на представения акт за вписване ведно с приложените към него документи счита, че не следва да бъде разпоредено вписване на представения договор , предвид следното:
Съдържанието на вещното право на строеж е регламентирано в чл.63 от ЗС. Правото на строеж се състои в правото да се построи и държи отделна постройка в чужд имот.
Характерно за това вещно право, а същевременно и задължително условие е, че то може да бъде учредено само и единствено за неосъществен строеж. Недопустимо е да се учредява право на строеж за вече изградена , завършена сграда.
В настоящия случай видно от договора, чието вписване се търси, е че Община е отстъпила право на строеж , но “... за реконструкция и /или основен ремонт и/или строително-монтажни работи по подобряване на енергийна ефективност на административна сграда “ Читалище и кметство”...”.
Ясно е, че в настоящия случай въобще не става дума за изграждане на нов обект, създаване на нова сграда. Касае се за друг вид договор , досежно реконструкция на вече изградена сграда.
Да се допусне такова учредяване на право на строеж означава да се извърши не само явно заобикаляне на закона, но такова действие само по себе си е нищожно, тъй като не отговаря на съдържанието на института на суперфицията.
При изграден вече обект , какъвто е и настоящия случай - не е възможно учредяване право на строеж. Дори изграденият в груб вид строеж се счита за съществуващ в правната реалност, за осъществен вече строеж и подлежи на придобиване по общия ред.
Именно поради изложеното по-горе съдията по вписванията счита, че не се касае за ограничено вещно право – каквото е учредяването на правото на строеж поради което, и на основание чл.32а от ПВ ,

О П Р Е Д Е Л И :

ОТКАЗВА да разпореди да бъде вписан договор за учредяване право на строеж, сключен между Община – Симитли от една страна и Народно читалище “и Народно читалище “ Никола Йонков Вапцаров” – с.Полето по заявлението на Екатерина Иванова Маркова.
поради липса на законови предпоставки за това .
Определението може да бъде обжалвано пред Благоевградски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

Съдия по вписванията :

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/