КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

удостоверение за Правото на строеж
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=27&t=4599
Страница 1 от 1

Автор:  Bella [ 26 Май 2016, 08:30 ]
Заглавие:  удостоверение за Правото на строеж

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Районен съд гр.Разград,

Днес 18.09.2015 г. Севил Ремзиева – Съдия по вписванията при РРС, като разгледа Заявление с вх.№ 1118 по описа на Службата по вписванията – гр.Разград, за да се произнесе взе предвид следното:
Заявлението е подадено от Росица Станкова Кирилова – нотариус, с район на действие Районен съд Разград, рег. № 380 на НК, с което на основание чл. 47, във връзка с чл. 46 от Правилника за вписванията се иска издаване на удостоверение за периода от 2005 до 2015 година за:
Правото на строеж за построяване на производствен обект в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7326, находящ се в гр.Разград, ул.”Транспортна” № 6, за построяване на сграда с предназначение – за производствен, складов обект, с разгъната застроена площ от 400 кв.м., с максимална етажност 1 етаж, в едно с допустимите отклонения съгласно действащото законодателство.
Към заявлението са приложени: платежно нареждане за платена държавна такса, копие от скица на поземлен имот с идентификатор 61710.505.7326, копие от договор за учредяване на право на строеж № 252/28.05.2014 г. между Община Разград, представлявана от Денчо Бояджиев – учредител и ЕТ “Джемиле Горелска”, представляван от Джемиле Горелска.
Видовете удостоверения, които издават Службите по вписвания са регламентирани в чл. 44 – чл. 48 от ПВ.
Първият вид удостоверение е за лице (чл. 46 ПВ), което показва вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на едно или няколко лица.
Вторият вид удостоверение е за определен имот и е разгледан в чл. 47 от ПВ. С него се отразява вещноправното състояние на един недвижим имот - посочват се вписванията, отбелязванията и заличаванията за тежести и права или пък се удостоверява, че такива няма. За да бъде извършена проверката, заявителя в искането си освен недвижимия имот, следва да посочи и данни за лицата, до които се отнася справката, и на техните преки праводатели /чл.47, ал.2 ПВ/.
Третият вид удостоверение е за определено време – чл. 48 ПВ. То може да бъде за имот или за лице, като обхваща определен отрязък от време с вписванията, отбелязванията или заличаванията за това лице, или конкретен имот.
В чл. 39 от ПВ е посочен начина, по който се извършват справки за принадлежността на правото на собственост в книгите за вписванията, а именно по името на лицето, което се сочи като собственик на имота
Тъй като Правилника за вписванията не предвижда издаване на удостоверение за ограничено вещно право /право на строеж/ върху чужда вещ и не е представено доказателство, че правото на строеж се е реализирало и се е трансформирало в право на собственост върху сграда Съдията по вписвания


О П Р Е Д Е Л И:

Отказва да разпореди издаване на удостоверение за правото на строеж за построяване на производствен обект в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7326, находящ се в гр.Разград, ул.”Транспортна” № 6, за построяване на сграда с предназначение – за производствен, складов обект, с разгъната застроена площ от 400 кв.м., поискано със заявление с вх.№ 1118/18.09.2015г. от Росица Станкова Кирилова – нотариус, с район на действие Районен съд Разград, рег. № 380 на НК
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба пред Окръжен съд гр.Разград.


Съдия по вписванията:
/С.Ремзиева/

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/