КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

СЕМИНАР по НОВИЯ СЕМЕЕН КОДЕКС
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=28&t=105
Страница 1 от 1

Автор:  Richter [ 01 Окт 2009, 11:21 ]
Заглавие:  СЕМИНАР по НОВИЯ СЕМЕЕН КОДЕКС

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

АПИС БЪЛГАРИЯ
20 години СИЛАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
и
ФОНДАЦИЯ
„ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И
ПРАВОПРИЛАГАНЕТО”
организират
СЕМИНАР по НОВИЯ СЕМЕЕН КОДЕКС
на
15 октомври 2009 г. - 13.30 ч.
зала “Максима” в Университета по архитектура, строителство и геодезия - София,
бул. „Христо Смирненски” № 1

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИЯ: 12.30 – 13.30 ч.
ОТКРИВАНЕ: 13.30 – 13.45 ч.

Приветствие от организаторите на семинара:
• Владислав СЛАВОВ - председател на Съюза на юристите в България
• адв. Наталия ЦЕНОВА - председател на Софийската адвокатска колегия
• Васил ХРИСТОВИЧ - управител на АПИС

МОДЕРАТОР: Росен ХУБЕНОВ, директор на фондация “Институт за изследване на законодателството и правоприлагането”
ЛЕКТОРИ:
• чл. кор., проф., д.ю.н. Цанка ЦАНКОВА
• доц. д-р Велина ТОДОРОВА

• Презентация на продукта АПИС КАНТОРА – деловодна система за адвокати и юрисконсулти
• Презентация на продукта CASELEX
Христо КОНСТАНТИНОВ – заместник управител на АПИС
• Презентация на новия АПИС РЕГИСТЪР +
КОКТЕЙЛ за участниците
Моля да потвърдите участието си на тел.: 02/ 988 35 41, 980 48 27
Участието е безплатно. Условия за партньори и рекламодатели – на тел.: 02/ 923 98 00, 0888 26 88 30
Заявки се приемат до изчерпване на местата. Уведомяваме Ви, че данните за контакт с Вас могат да бъдат използвани от съорганизаторите за маркетингови цели. Следете за информация сайта на Апис http://www.apis.bg

И ОЩЕ ОТ АПИС:

10% отстъпка за всеки закупен нов продукт до 20 октомври 2009 г.

АПИС ПРАВО
Пълните текстове на действащите нормативни актове, архив на изменените и отменени разпоредби, законопроекти с мотиви към тях, ненормативни актове и необнародвани документи на централни ведомснва, богата съдебна практика
Модулът АПИС ПРАВО е предназначен за най-широк кръг потребители - държавни ведомства, търговски дружества, ко¬операции и еднолични търговци, сдружения с нестопанска цел, адвокатски и нотариални кантори, консултантски и посред¬нически фирми, юристи, счетоводители, бизнесмени и въобще хора, интересуващи се от действащата в страната норматив¬на уредба в нейния най-актуален и удобен за ползване вид.
годишен абонамент с ежемесечна актуализация 283 лв. с ДДС

АПИС ВРЕМЕ
Модерното ефективно решение, което работи лично за Вас
Освободете се от задължението непрекъснато да следите в “Държавен вестник” дали някой от нормативните актове, с които работите, не се променя:
• “Индикаторът за промени в законодателството” следи непрекъснато всички нормативни актове, които Вие лично сте избрали за наблюдение и при промяна на който и да е от тях Вашият персонален компютър ще Ви подаде сигнал чрез мигаща икона на лентата вдясно долу на екрана.
Дори и да сте в отпуск, индикаторът ще работи за Вас.
• Възложете на АПИС ВРЕМЕ да следи вместо Вас законови¬те текстове, които четете на екрана на компютъра.
годишен абонамент с ежемесечна актуализация 207 лв. с ДДС

АПИС КАНТОРА
Деловодна система за адвокати и юрисконсулти
АПИС КАНТОРА е най-новият продукт от информацион¬ните системи на АПИС, който предлага удобна, систематична и практична организация на ежедневната дейност и делата на българския юрист със средствата на съвременните информа¬ционни технологии.
годишен абонамент с ежемесечна актуализация 522 лв. с ДДС /едно работно място с до трима потребители при съвместно ползване с АПИС ВРЕМЕ/АПИС ПРАКТИКА
Информационен модул за съдебната практика и иско¬вия процес
Модулът предоставя на потребителя най-пълната и добре структурирана колекция от актовете на всички видове съди¬лища в Република България, в съчетание с авторски статии и анализи, изследващи и обобщаващи съдебната практика, както и теми за исковото производство в помощ на юрисконсултите и адвокатите.
годишен абонамент с ежемесечна актуализация 213 лв. с ДДСАПИС ПРОЦЕДУРИ
Готови решения за извършване на административни услуги, правни действия, сключване на сделки, договори
АПИС ПРОЦЕДУРИ е компютърен юридически съветник с готови решения за административно-правни и технически про¬цедури, обслужващи лицата и стопанските субекти, както и изчерпателно описание на гражданско-правни и търговски сдел¬ки, с приложен примерен образец за всяка сделка. Продуктът съ¬държа повече от 1250 експертни разработки с над 2800 бланки и формуляри, използвани ежедневно в работата на ведомства¬та и фирмите, с възможност за автоматизирано попълване, както и над 1200 примерни образци на молби, заявления, пълно¬мощни и други използвани в практиката документи
*годишен абонамент с ежемесечна актуализация 285 лв. с ДДС


АПИС ЕВРО ПРАВО
Информационен модул за европейското законодателство и връзката му с българското право
Информационната система АПИС ЕВРО ПРАВО предоста¬вя достъп до действащите актове на правото на Европейския съюз – в сила за България от 1 януари 2007 г. – в тяхната връз¬ка и взаимодействие с българското законодателство.
годишен абонамент с ежемесечна актуализация 260 лв. с ДДС


АПИС СОФИТА
Българското законодателство на английски език
Съвместният продукт на “АПИС” и “СОФИТА” обединява досегашния опит и достиженията на двете фирми, за да пред¬ложи на потребителите удобна и съобразена с нуждите им въз¬можност за ползване на българските законови, а така също и на международни правни актове на английски език
*годишен абонамент с ежемесечна актуализация 730 лв. с ДДС

* цените на АПИС ПРОЦЕДУРИ и АПИС СОФИТА са при съвместно ползване с АПИС ПРАВО

АПИС ГЛОБУС
Модул за чуждестранните инвеститори и за правоотношенията с международен елемент
АПИС ГЛОБУС предлага актуална информация на български и английски език за
• правния режим на чуждестранните инвестиции в Република България;
• регламентация на стопанската дейност на чуждестранните субекти;
• бизнес-средата за чужди и със смесено участие капитали;
• правният статут на чужденците;
• правоотношенията с международен елемент;
• административните процедури с участието на чуждестран¬ни физически или юридически лица.
годишен абонамент с ежемесечна актуализация 226 лв. с ДДСКОНСТРУКЦИИ НА „АПИС - ДИГЕСТА” ООД
Незаменим помощник при анализ и решаване на казуси
КОНСТРУКЦИИ на „АПИС - ДИГЕСТА” ООД са подходящи за анализ на големи и особено трудни юридически казуси и са пред¬назначени за всички, които прилагат, тълкуват и използват правото. Особено внимание се отделя на функции, подходящи за магистрати, администратори, практикуващи юристи.
годишен абонамент с ежемесечна актуализация 238 лв. с ДДС

АПИС РЕГИСТЪР +
Информационната система за лицата и фирмите
• Регистър БУЛСТАТ и Търговски регистър
• Регистър на осигурителите с брой на осигурявания персо¬нал;
• неофициален раздел на “Държавен вестник”;
• данъчни регистри – фирми без съдебна и данъчна регистра¬ция, списък на длъжниците;
• участия в изборите – парламентарни, президентски и мест¬ни;
• указател на държавните структури;
• обществени поръчки, търгове и конкурси;
• годишни финансови отчети;
• бизнес информация за фирми – издадени разрешения и лицен¬зии, регистрирани търговски марки, участия в изложения, сертификация по ISO;
• бърза справка за икономически свързани лица.
годишен абонамент с ежемесечна актуализация 618 лв. с ДДС

РЕГИСТЪР МЕДИЙНО ПРИСЪСТВИЕАПИС - ГАЛЪП
Информационна система за съставяне на досиета на лица и фирми, цитирани в медиите
Съвместен продукт на АПИС и Gallup International
Съдържа:
• текстовете на статии и новини от медиите от 2004 г. на¬сам;
• бързо идентифициране на търсено лице или фирма чрез клю¬чови думи – характеристики на субектите, с които те са известни в публичното пространство и достъп до цялата информация за тях;
• анализиране на медийното присъствие за един или група су¬бекти;
• съставяне на медийни досиета и ежедневно следене и попъл¬ване на нова информация;
• пълна справка за лица и фирми, както и за произволно избра¬на тема.
годишен абонамент с ежемесечна актуализация 376 лв. с ДДС

СD НАРЪЧНИЦИ ЗА МАЛКИЯ БИЗНЕС!

БОГАТА ПО СЪДЪРЖАНИЕ
ПРАВНА И ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ АПИС
НА НИСКИ ЦЕНИ

 ФИНАНСОВИ CD НАРЪЧНИЦИ: данъчно облагане на юридически и физически лица, облагане по ЗДДС, труд и работна заплата, счетоводство за малки и средни предприятия
 ПРАВНИ CD НАРЪЧНИЦИ: всичко за трудовото право, договорите, управлението на ООД и АД, обществените поръчки и неправителствените организации
 БРАНШОВИ CD НАРЪЧНИЦИ: норми, правила, процедури, образци на документи в строителството и недвижимите имоти

Повече информация за наръчниците на АПИС ще получите на тел. 02/9239800 или на адрес: http://cdmagazin.apis.bg


ПРАВНИ CD НАРЪЧНИЦИ

НАРЪЧНИК ПО ТРУДОВО ПРАВО - Нормативни актове, съдебна практика, процедури, образци и формуляри, ведомствени писма и указания, авторски коментари и анализи. Календар на работодателя.

еднократен диск 65.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)

ТРУДОВОПРАВНИ ИСКОВЕ - Исковете по Кодекса на труда – практически разяснения и коментари с примерни образци на искови молби и отговори на ответника; правна уредба и съдебна практика.

еднократно CD 24.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)

ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ - Над 150 примерни образци на най-често използваните в практиката граждански и търговски договори. Общи и специфични правила за сключването и изпълнението на сделките. Българска и европейска нормативна уредба. Статии, анализи и коментари в областта на договорното право. Практика на съдилищата.

еднократно CD 39.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)

НАРЪЧНИК ЗА ООД - Процедури с практически указания за регистрация и пререгистрация, приемане на съдружник и др. Формуляри, примерни образци, нормативна уредба, съдебна практика.

еднократно CD 24.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)

НАРЪЧНИК ЗА АД - Процедури с практически указания за регистрация и пререгистрация, приемане на съдружник и др. Формуляри, примерни образци, нормативна уредба, съдебна практика.

еднократно CD 35.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ - Процедури, образци и формуляри. Норми и съдебна практика относно учредяване, регистрация и управление на фондации, сдружения с нестопанска цел, партии, културни организации и др.

еднократно CD 19.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - Българските и европейските норми по обществените поръчки. Съдебна и арбитражна практика. Авторски коментари, процедури, примерни образци и формуляри.

еднократно CD 29.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)


Повече информация за наръчниците на АПИС ще получите на тел. 02/9239800 или на адрес: http://cdmagazin.apis.bg


БРАНШОВИ CD НАРЪЧНИЦИ

СТРОИТЕЛНИ ПРАВИЛА И НОРМИ - Български и европейски норми в строителството. Писма и указания на ДНСК и МРРБ.Съдебна практика. Коментари, процедури, актове, формуляри и примерни образци.

еднократно CD 65.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПРАВЕН НАРЪЧНИК - Вашият юридически съветник при сделки с недвижими имоти. Нормативна уредба. Писмаи указания на МРРБ, ДНСК и МЗХ. Съдебна практика. Указания, процедури, коментари.Формуляри, примерни образци.

еднократно CD 65.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)


Повече информация за наръчниците на АПИС ще получите на тел. 02/9239800 или на адрес: http://cdmagazin.apis.bg

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/