КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Сеп 2021, 07:14

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Продажба на парко място
Ново мнениеПубликувано на: 08 Юли 2012, 09:06 
Offline
Аватар

Регистриран на: 13 Мар 2010, 10:17
Мнения: 14
Местоположение: Olympus
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 14518
гр.С., 05 октомври 2011год.

Софийски градски съд, Гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на 05 октомври две хиляди и единадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЖОРЖ ГИГОВ
ЧЛЕНОВЕ:НИНА СТОЙЧЕВА
МАРИЕТА НЕДЕЛЧЕВА
Като разгледа докладваното от съдия Гигов частно гр.дело №9738/2011год., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.274,ал.1,т.2 във вр. чл.577,ал.1 ГПК вр. чл.32а ПВ.
Образувано е по частна жалба на И. Б.”ООД,гр.С. против определение от 02.06.2011год. на Съдия по вписванията при Служба по вписванията,гр.С., с което е постановен отказ за вписване на нотариален акт №№88, том ІІ, рег.№3257, дело №255 от 02.06.2011год. на нотариус Д.Т., с рег.№041 на НК, с район на действие СРС.Моли да се отмени обжалваното определение и да се постанови вписване на описания по-горе нотариален акт, съгласно чл.577,ал.3 ГПК.Предмет на сделката обективирана в нотариалния акт е правото на собственост върху идеални части от сутерена и произтичащата от притежанието на това право, правна възможност на собственика да ползва определена реална част от обекта, като място за паркиране.Паркомястото не е уредено в нашето право, като отделна вещ,но всяка реална част от вещ може да бъде обект на вещното право на ползуване/част от двор, стая и др./
Софийски градски съд, след като обсъди доводите на жалбоподателя и се запозна с доказателствата приема за установено следното:
Частната жалба е подадена в срок, поради което процесуално допустима.Разгледана по същество е неоснователна.
С молба от 02.06.2011год. Д.Т.-нотариус,рег.№041 на НК е сезирал Службата по вписванията с искане да бъде вписан нотариален акт за продажба на недвижим имот№88/02.06.2011год. сключен между „И.Б.”ООД и В.В.М. и Катя петрова И.-М., като е представен нотариалния акт,удостоверение за данъчна оценка, декларации по чл.264,ал.1 от ДОПК,схема на АГКК.
С определение постановено на 02.06.2011год. на основание чл.32 а ПВ съдия по вписванията при Служба по вписванията – Д.Л. е отказала вписването на нотариалния акт №88/02.06.2011год.В определението се посочва, че предмет на сделката е паркоместо №27, като основните единици на кадастъра,които могат да бъдат предмет на конкретна сделка са изброени изрично в чл.23,т.1 1-3 от ЗКИР, а именно:поземлен имот,сграда,включително в груб строеж и самостоятелен обект в сграда. Местата за паркиране в незастроената част на поземлен имот, както и подземни и надземни етажи на покрити паркинги не представляват строеж, респективно обект по смисъла на § 5,т.39 от ЗУТ-те не са самостоятелно обособена или реална част от строежа,не притежават разделителни стени, които да ги идентифицират по площ, граници, самостоятелно функционално предназначение. Обособяването на паркомясто, като самостоятелен обект е правно невъзможно, тъй като паркомястото не е недвижима вещ по смисъла на чл.110 ЗС и сделката с такъв предмет е нищожна, поради невъзможен предмет на основание чл.26,ал.2 ЗЗД. С цитирания нотариален акт са прехвърлени съответните идеални части от сутерена.Дори да се приеме, че по отношение на тях сделката не е нищожна, частично вписване на нотариален акт,т.е. по отношение на ид.части да се впише, а по отношение на паркомястото да се откаже е невъзможно,тъй като се вписва акта, а не материализираното право в него.
Настоящият съдебен състав приема, че страните са се уговорили да бъде прехвърлена собствеността върху паркомясто №1-14829, като самостоятелен обект находящо с в сутерена на сградата, на кота -3.40м. с площ на паркомястото от 17.51кв.м.,без да са посочени съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното място. Паркомястото във посочения сутерен е правно невъзможно да бъде обособено, като самостоятелен обект в жилищната сграда - като реална част от неподеляемият сутерен, и не може да бъде със статут на самостоятелен обект в сградата, поради което и не може да бъде предмет на прехвърлителна сделка.Обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.
По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение от 02.06.2011год. на съдия по вписванията – Д.Л. при Служба по вписванията-гр.С., с което отказано вписването на нотариален акт за продажба на недвижим имот №88,том ІІ, рег.№3257, дело №255 от 02.06.2011год. на нотариус Д.Т. с рег.№ 041 на Нотариалната камара, с район на действие-С..
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Продажба на парко място
Ново мнениеПубликувано на: 16 Юли 2012, 09:23 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ съд
07 -07-, 2011

До Софийски Градски съд
гр.София

ЖАЛБА
От, Д
вписано в TP с' -"-•>, ---
със седалище и адрес на управление :
. представлявано от

- - * 5
срещу: Определение от 02.06.2011 г. на . .. г - Съдия по вписванията, при
Служба по вписванията - гр.София, с което е постановен отказ за вписване на
Нотариален акт № \том ., рег.№ . ',дело№~ ЗотС.1/".Г :. на нотариус
, \, с рег.№ 041 на НК, с район на действие СРС, връчено на
04.07.20Пг.
УВАЖАЕМИ ГЧЖО/Г-Н СЪДИЯ,

Настоящата жалба се подава в срок и е насочена срещу Определение от
02.06.2011г. на......„d - Съдия по вписванията, при Служба по вписванията -
гр.София, с което е постановен отказ за вписване на Нотариален акт № Z, том
рег.№ .', дело № от 02.06.2011г. Моля да отмените като
незаконосъобразно Определението на съдията по вписванията и да
постановите вписване на описания по-горе нотариален акт от момента на
подаване на молбата за него от 02.06.2011г., съгл. чл. 577, ал. 3 от ГПК. Считам,
че постановеното определение е незаконосъобразно и правните изводи в него са
неправилни и необосновани. Събраженията ми са следните:
В българското вещно право е ясно установен принципа, че се вписват актове, а
не права - чл.112 от ЗС, чл. 1 и чл. 4 от Правилника за вписванията (ПВ) -
„Предназначението на вписването е да даде гласност на извършените актове на
разпореждане с недвижими имоти, т.е да даде на заинтересуваните възможност
да проверят дали собственикът на един недвижим имот го е обременил с някое
вещно право, или не. Следователно с вписването на един акт се създава
фактически възможност третите заинтересувани лица да узнаят за
извършването му чрез проверката, която биха извършили при нотариуса" —
стр. 178, Ново вещно право, проф. Петко Венедиков;
Съдията по вписванията няма правомощия да обявява който и да е акт,
подлежащ на вписване за нищожен, независимо дали са касае за вписване на
нотариален акт, на договор с нотариално удостоверени подписи на страните
или договор в обикновена писмена форма, на съдебно решение, на акт за
държавна или общинска собственост и т.н. Вписването е нотариално
производство, съгласно чл. 569, ал.1, т.5 от ГПК, в което както нотариусът,
така и съдията по вписванията не могат да провъзгласяват нищожност на
нотариалния акт - „Нотариусът не може да провъзгласява нищожността на
нотариален акт. Това е компетентен да направи само съдът." - Опр. 3932 — 87 -
П;
Обезсилването на нотариалните актове, като актове създадени в едно
охранително производство се извършва само от съда, като следва да се направи
разлика между нищожност на сделката извършена между страните и нищожност на
удостоверяването.
Съдията по вписванията не е оправомощен да изземва тази
компетентност от съда и да коментира по какъвто и да е начин дали е
нищожен акта на нотариуса или е налице нищожност на самата сделка. Трябва
да се отбележи, че отменянето на акта е винаги акцесорна последица от
провъзгласяване нищожността на самия договор - „Отменяването ши
изменяването на нотариалния акт няма самостоятелно значение, а зависи от
изхода на делото по иска, с който е разрешен спора за удостовереното с него
материално право." - Решение № 852 от 11.10.1999г. по гр.дело № 205/99г, II Г.О.;
В цитираните от съдията по вписванията определения в обжалвания отказ
никъде не е предвидена възможността при вписването да се обявява за нищожна
определена сделка или удостоверяване. Правилника за вписванията урежда начина
на самото вписване и таксите, които се събират, съгласно чл. 116 от ЗС.
Действащият Гражданско-процесуален кодекс (ПЖ) и Правилник за вписванията
(ПВ) не дават правомощия на съдията по вписванията да извършва други проверки,
освен относно формата на акта, събраните такси и необходимите
индивидуализиращи данни по чл. 6 от ПВ.1 Опр. № 270 от 28.07.2008г. по ч.гр.д.№
968/2008г. IV г.о. - ^Достатъчно е за вписване на представения договор за
прехвърляне на имот, съгласно чл.52, ал.2 от ППЗСПЗЗ обстоятелството, че
обектът на транслативната сделка е индивидуализиран в договора, au „ целта на
вписването е да се даде гласност на подлежащите на вписване актове.
Посочената цел обуславя вида и обсега на упрао/снявания контрол от съдиите по
вписванията върху актовете, представени за вписване. "
„В нарушение на закона въззивният съд фактически е приел, че в
производството по вписване, което е охранително може да се проверява
валидността на сделката, удостоверена с представения за вписване документ. В
нотариалните книги се вписват актове, за които законът изрично го е предвидил.
Вписването може да бъде отказано, ако актът не подлежи на такова, ако той не
е съставен съобразно предвидените в закона изисквания за форма, ако няма
необходимото съдържание - индивидуализация на страните и на предмета му,
ако не е внесена дължимата са такса. Дали актът поражда или не поражда
права, вкл. дали удостоверената с него сделка съдържа пороци обуславящи дори
нейната нищожност, не може да бъде проверявано в охранителното
производство. Евентуално възникнал спор за това може да бъде разрешен по
общия исков ред с участието на спорещите страни" - Определение № 274 от
09.06.2006г. на ВКС, Трето гражданско отделение по ч.гр.д.№ 223 по описа за
2006г.
Посочените в Определение от 02.06.2011г. на - Съдия по
вписванията, при Служба по вписванията - гр.София, аргументи за
упражняване на контрол по законосъобразност на съдържанието на самия акт
са несъотносими към процедурата по вписването и към правата на съдията по
вписванията - налице е изначална липса на компетентност. Нотариусът
проверява проекта на нотариалния акт, представен му от страните и с оглед
установените, съобразно официалните документи права, факти, прави своя извод.
Представените писмени доказателства (представляващи официални документи)
имат доказателствена сила по чл. 179 от ГПК и в охранителното нотариално
производство, каквото е вписването, тя не може да се опровергава.
Нотариусът упражнява контрол по законосъобразност на представения
от страните проект на нотариален акт (а не на представените му документи),
поради задължението му да установи дали праводателя е собственик на имота
и дали са спазени особените изисквания на закона, съгл. чл.586 от ГПК, право
което съдията по вписванията няма и никога не е имал. Контрола за
законосъобразност на проекта за нотариален акт „с оглед на документираното в
него съдържание, или е оглед на неговата форма, дали тоя акт съдържа
минимално необходимите елементи по чл.6 от ПВ" ( стр.545, Българско вещно
право, акад. Любен Василев), е именно във връзка с правата на нотариуса по чл.
586 от ГПК да установява наличието на вещни права.
Противоречието със закона, съгл. чл. 574 от ГПК е дейност в рамките на
самата процедура по начина по начина на вписването и касае спазването на
законовите предпоставки, относно формата на акта, събирането на точните
държавни такси и наличието на индивидуализиращи данни по чл. 6 от ПВ.
Противоречието със закона на самата сделка поради невъзможен * предмет се
установява в съответното съдебно производство, съобразно всички
доказателствени средства, а не само след представянето на писмени доказателства,
представляващи официални документи.
Предмет на сделката обективирана в Нотариален акт № , том '", рег.№
/, дело № , от 02.06.2011г. на нотариус " . R * J, с рег.№ 0 . на НК, с
район на действие СРС е правото на собственост върху идеални части от
сутерена и произтичащата от притежанието на това право, правна
възможност на собственика да ползува определена реална част от обекта, като
място за паркиране. Паркомястото, разбира се, не е уредено в нашето право като
отделна вещ, но всяка реална част от вещ може да бъде обект на вещното право на
ползуване (част от двор, стая и др.) В този смисъл е и Решение № 1159 от
30.12.2008г. на ВКС по гр.д.№ 3834/2007г., Г.К., Ш Г. 0. - ,Д закона е уредено
основанието за нищожност "невъзможен предмет" - страните са се съгласили,
кой е предметът на договора, но той е невъзможен. Действително част от
предмета на сключения предварителен договор е изначално невъзможен.
Страните са се уговорили да бъде прехвърлена собствеността върху паркомясто
M 4 в подземния гараж на сградата, заедно със 7,56% идеални части от общите
части на гаражното помещение, към което се числят, без да е необходимо да е
изрично казано и съответните идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху дворното място. Паркомястото в един гараж е правно
невъзможно да бъде обособено като самостоятелен обект в етажната
собственост, но самият подземен гараж е такъв обект. Реална част от
неподеляемия подземния гараж не може да бъде прехвърлена, но в предварителния
договор е обещано прехвърлянето на 7,56% идеални части от него, което е
напълно възможно. Съгласно чл. 26. ал. 2 ЗЗД нищожни са договорите, които
имат невъзможен предмет, но съгласно ал. 4 нищожността на отделните части
не влече нищожност на целия договор, когато сделката би била сключена и без
недействителните части. Несъмнено процесната сделка би била сключена и без
недействителната част, тъй като и двете страни имат интерес да бъдат
прехвърлени идеални части от подземния гараж с разпределено ползване на
обещаното паркомясто № 4 срещу уговорената цена и такива сделки на практика
се сключват масово. "
В представения нотариален акт за вписване, имота и страните са
индивидуализирани, сьгл. чл. 6 от ПВ, което е установено и от самия съдия по
вписвания. Съдията по вписванията е бил длъжен незабавно да го впише във
входящия регистър, съгласно чл. 9 от ПВ, да подреди\екземпляр от акта в книгите
по чл. 33, ал. 1, б. „а" от ПВ и да образува съответната персонална партида в
партидната книга по чл. 36 от ПВ.
Незаконосъобразни са действията на съдията по вписванията, като задържа
всички представени екземпляри от нотариалния акт. В случая се прилагат по
аналогия правила и процедури от други съдебни производства, което е
недопустимо. Нотариалното производство е охранително и се възпрепятства
възможността да се попаде молба за ново вписване на нотариалния акт.

Водим от гореизложеното Моля, да постановите определение, с което да
отмените обжалванато от мен такова от 02.06.2011г. за отказ за вписване на
Нотариален акт № ' , том рег.№ .', дело № > от 02.06.2011г., връчено на
04.07.2011г. на " ;,v.. г - Съдия по вписванията, при Служба по вписванията -
гр.София, като незаконосъобразно и да постановите вписване на описания по-
горе нотариален акт от момента на подаване на молбата за него от
02.06.2011г., съгл. чл. 577, ал. 3 от ГПК.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов