КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Сеп 2020, 10:17

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: вписване на обезп. заповед-надлежна страна
Ново мнениеПубликувано на: 16 Май 2012, 14:15 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 270
Определение №
към дело: 20111200500463
Дата: 03/12/2012 г.
Председател: Росен Василев
Членове: Величка Борилова, Николай Грънчаров
и за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 ал.1 т. 2 във връзка с чл. 577 от ГПК.
Образувано е по частна жалба от Н. А. И., адвокат от САС, със съдебен адрес: град С., район “Л.”, ул.“Я.” № 19, . 5, О. 1, като пълномощник на П. Б., британски поданик, роден на .....г. в Д., с адрес: 23 Х.... , М....роуд, С., П., Х., А., Р..., В., срещу Определение № 38/24.03.2011г., с което е постановен отказ на Съдията по вписванията – Р., за вписване на Постановление с изх. № 843/23.03.2011г. от Частния съдебен изпълнител Б. Я., с рег. № 857 с Район на действие – СГС за налагане на възбрана върху недвижим имот, собственост на “Б..." ЕООД, находящ се в землището на град Б.
В частната жалба са наведени доводи за неправилност и незаконосъобазност на постановения отказ на Съдията по вписванията в Службата по вписванията в град Р., тъй като частният съдия изпълнител не дължи представяне пред службата по вписвания на оригинала на Обезпечителна заповед от 02.02.2011г. по частно гражданско дело № 3003/2009г. по описа на САС, , тъй като същият е действал в кръга на осъществяване на служебните си правомощия и държавата му е възложила в рамките на тези правомощия заверените документи да имат силата на оригинални такива. Наведени са оплаквания и срещу мотивите в постановения отказ на съдията по вписванията, тъй като пред него са били представени убедителни доказателства по смисъла на чл. 7а от ТДТСАВ, след като таксата е била внесена пред частния съдия изпълнител и той е внесъл същата в службата по електронен път.
Съдът след като прецени събраните по делото доказателства във връзка с представената в заверено копие преписка от нотариалното дело, настоящия състав на ОС Благоевград, намира за установено от фактическа страна следното:
С писмена молба от 24.03.2011г. на Частния съдия изпълнител Б. В. Я., рег. № 857, с район на действие СГС, е било депозирано искане до Съдията по вписванията при Агенцията по вписвания в град Разлог, за вписване на възбрана върху недвижим имот в град Б., собственост на “Б....”ЕООД.
С Определение № 38/24.03.2011г., Съдията по вписванията към Службата по вписвания в Районен съд Благоевград, е отказал да разпореди вписване на поисканата възбрана, с мотива че пред него не е представен оригинала на обезпечителната заповед, въз основа на която се иска налагане на възбраната, както и поради липса на платежен документ, удостоверяващ внасянето на дължимата във връзка с вписването държавна такса. Изложени са доводи, че постановлението на съдия изпълнителят в случая е без правно значение, тъй като в чл. 400 ал.2 от ГПК е определен реда за вписване на възбрана върху недвижим имот, въз основа на определение на съда с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск. Отделно в мотивите към обжалваното определение, с което съдията по вписванията е отказал вписването на наложената обезпечителна мярка от съда са изложени съображения, че в постановлението, с което ЧСИ е поискал от Службата по вписвания да бъде вписана възбрана, липсват посочване на датата на изпълнителния лист и от кой съд същият е издаден.
Окръжният съд, след като съобрази твърденията на жалбоподателя и развитите от него правни доводи, и след като прецени данните по делото въз основа на представените по настоящото дело доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа и правна страна:
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ал.1 от ГПК, от надлежната страна в процеса, с право и интерес от обжалване срещу валидно и допустимо определение на съдията по вписванията, поради което като процесуално допустима същата следва да бъде разгледана по същество.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
За да откаже да извърши поисканото от него вписване на исковата молба, съдията по вписванията се е позовал на разпоредбите на Правилника за вписванията, който като подзаконов специален нормативен акт урежда извършването на вписванията в съответните служби по вписвания към Районните съдилища. Реда за налагане на възбрана и вписване на обезпечителна заповед в нотариалните книги на съда обаче е уреден в чл. 400 ал.2 от ГПК. Съгласни цитирания текст от процесуалния закон, налагането на възбрана като обезпечителна мярка, се осъществява чрез вписване на обезпечителната заповед на съда в нотариалните книги. Чл. 6 ал.1 от Правилника за вписванията регламентира съдържанието на подлежащите на вписване актове. Съдържанието на обезпечителната заповед е регламентирано в чл. 24 от Правилника за вписванията, като в б. “а” и “б” на цитирания текст, изрично се препраща към нормата на чл. 6 ал.1 б. “а” и “в” от същия правилник.
В обжалваното определение, съдията по вписванията към Службата по вписвания към РС Разлог, макар и да не е формулирал ясно част от съображенията си, безспорно е изложил доводи, че искането за вписването на обезпечителната заповед, за налагане на възбрана върху недвижим имот в град Банско, не изхожда от компетентното за това искане лице. При допуснато обезпечение на бъдещ иск от съда, чрез налагане на обезпечителна мярка възбрана, компетентния орган да извърши вписването на наложената обезпечителна мярка и да впише възбраната по партидата на имота е Службата по вписвания към РС по местонахождението на имота. Искането за това следва да изхожда от компетентното и заинтересовано лице – това е лицето в чиято полза е допуснато исканото обезпечение и в тежест на което е предявяването на бъдещия иск пред съда. Това е лицето в полза на което е издадена обезпечителна заповед. Съдия изпълнителят не е измежду лицата, компетентни за искат вписването на обезпечителна мярка възбрана, наложена като такава въз основа на определение на съда като обезпечение на бъдещ иск, дори и в тази връзка да има образувано изпълнително дело. Съдия изпълнителят е компетентен да налага друга допусната от съда като обезпечение мярка – запор върху движими вещи собственост на длъжника, като това той следва да стори в рамките на компетенциите си съобразно нормата на чл. 400 ал.1 от ГПК и по реда, предвиден за това в ГПК. С постановления в рамките на изпълнителното производство, съдия изпълнителят може да налага възбрана върху недвижим имот, срещу който е насочено принудително изпълнение, по искане на взискателя по делото и срещу имоти собственост на длъжника. Недопустимо е обаче искането за вписване на обезпечителна заповед за налагане на възбрана върху недвижим имот, въз основа на определение на съда, с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск, да изхожда от съдия изпълнителят, който не е заинтересовано лице, а в този случай действа извън рамките на компетенциите си. Недопустимо е също така, ЧСИ да издава постановление за налагане на възбрана, след като такава вече е наложена от съда, като обезпечение на бъдещ иск по искане на ищеца кредитор по едно парично вземане.
След като искането изхожда от некомпетентно лице, то действията извършени от ЧСИ безспорно са незаконосъобразни и дават основание на настоящата въззивна инстанция да подкрепи изводите на съдията по вписванията, касателно доводите че представената за вписване обезпечителна заповед, не отговаря на изискванията на закона съобразно нормата на чл. 24 ал.1 от ПВ за да бъда вписана в службата по вписвания по местонахождението на недвижимия имот, върху който е наложена с акт на съда възбрана. За вписването пред съответната Служба по вписвания, задължително е съобразно установилата се константна практика, представянето на единствения оригинал от издадената обезпечителна заповед, в полза на лицето което е поискало от съда нейното издаване и което е заинтересованото лице, което може и следва да поиска нейното вписване. Тъй като искането изхожда в настоящия случай от ЧСИ, то пред Службата по вписванията е бил представен препис от обезпечителната заповед, при това заверен от ЧСИ, който е задържал при себе си оригинала на обезпечителната заповед.
Производството по вписване на искова молба е формално, едностранно и охранително, като основанията за отказ да бъде извършено вписване са изрично изброени в разпоредбата на чл. 32а от Правилника за вписвания, от който съдията по вписванията се ръководи при осъществяването на своята дейност. Отказ за вписване е допустим и законосъобразен, тогава когато записаният във входящия регистър акт не отговоря на изискванията на закона и когато същият не подлежи на вписване. В закона не е извършено видово определяне на постановения отказ на безусловен и условен такъв. Различни са обаче според настоящия състав на въззивния ОС Благоевград правомощията на съдията по вписванията тогава когато обстоятелствата визирани в разпоредбите на Правилника за вписванията са посочени в представения акт за вписване неточно, непълно или неясно и неконкретно и тогава когато тези обстоятелства изобщо не са посочени в представената за вписване обезпечителна заповед. В настоящия случай сме изправени пред случай на представяне за вписване на акт, който макар и да подлежи на вписване, не отговаря на условията на закона за редовност, тъй като не е представен пред съдията по вписванията в оригинал. Иначе съображенията на съдията по вписванията за невнесена държавна такса във връзка с поисканото вписване са необосновани и незаконосъобразни, но същите отново са свързани с липсата на правомощия на ЧСИ да иска такова вписване в съда, поради което държавната такса във връзка с вписването е била внесена по неговата сметка, а едва след това прехвърлена по сметката на Службата по вписвания.
В настоящото изложение въззивният съд няма да се занимава с изложените от съдията по вписванията съображения в обжалвания акт, за липсата на реквизити на постановлението на ЧСИ поради непосочване на датата на изпълнителния лист и от кой съд е издаден, тъй като поради изложените по –горе съображения такъв изпълнителен лист изобщо не е бил издаван и е било невъзможно да бъде посочен от ЧСИ.
Правилно и законосъобразно, съдия изпълнителят към Службата по вписванията на РС Р., е счел че записаният във входящия регистър акт не отговоря на изискванията на закона, за да бъде същият вписан по реда на чл. 24 от Правилника за вписванията. Липсата на редовност на представения за вписване акт или на определените от закона реквизити изобщо, според настоящия състав на въззивния съд вече освобождава съдията по вписванията от задължението да остави молбата за вписване без движение и да дава задължителни указания на страната да представи такива допълнителни писмени доказателства по реда на чл. 540 от ГПК във връзка с чл. 129 ал.2 от ГПК. Ето защо правилно и законосъобразно е бил постановен отказ този акт да бъде вписан по реда на чл. 32а от Правилника за вписванията.
Поради изложените съображения следва да се приеме, че действията на съдията по вписванията при постановяването на отказа му да впише обезпечителна заповед и наложи възбрана върху недвижим имот в землището на град Б., въз основа на допуснато с определение на съда обезпечение на бъдещ иск, е правилен и законосъобразен, като следва атакуваното негово определение да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл. 577 от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА Определение № 38/24.03.2011г., с което е постановен отказ на Съдията по вписванията – Р., за вписване на Постановление с изх. № 843/23.03.2011г. от Частния съдебен изпълнител Б. Я., с рег. № 857 с Район на действие – СГС за налагане на възбрана върху недвижим имот, собственост на “Б.....”ЕООД, находящ се в землището на град Б., като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов