КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Сеп 2020, 11:35

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: заличаване на ипотека-офиц.-частен докумунт
Ново мнениеПубликувано на: 23 Май 2013, 14:13 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 270
Определение № 1179
към дело: 20131200500250
Дата: 03/26/2013 г.
Председател: Катя Бельова
Членове: ЛИЛИЯ МАСЕВА, АНЕТА ИЛИНСКА
Съдържание
И за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.577 ал.1 ГПК във вр.с чл.278 ал.2 ГПК и е образувано по частна жалба с вх. № 828/14.03.2013г. подадена от “. Б. , чрез процесуален представител юрисконсулт Б. П. против определение от 07.02.2013г на съдията по вписванията при РС-Благоевград ,с което е отказано да бъде заличена договорна ипотека учредена с нотариален акт за договорна ипотека вписана в Службата по вписванията като акт № 117 том I дело № 744/2010 година, по молбата на М.Ж. Ж., действаща като представител на “. Б. " със седалище и адрес на управление - гр.С. .
В частната жалба са наведени доводи за незакосъобразност и неправилност на атакувания отказ и се иска отмяната му и разрешаване на повдигнатия с жалбата въпрос по същество.
Като провери данните по приложените към преписката на съдията по вписванията книжа, Благоевградският Окръжен съд намира следното:
Частната жалба е подадена в срока по чл.275 ал.1 ГПК от легитимирано да обжалва лице и е насочена срещу обжалваем акт на съдията по вписваният , предвид което е процесуално допустима.
Разгледана по същество частната жалба е основателна. Обжалваният отказ е постановен при нарушение на закона и следва да се отмени. Аргументи:
Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека , вписана като акг № 117 том I дело № 744/28.04.2010 година е че “. И ЕФ Д.Б." , изповядана от Нотариус И. К. на 28.04.2010 година е отпуснала на ЕООД "С." представлявано от В. Ф. С. при солидарната отговорност и съдлъжник - "Е." ЕООД банков креди I инвестиционен в размер до127 000 - сто двадесет и седем хиляди лева.
Лицата И.Л. Н. и съпругата му Е. Ф. Н. обезпечават това вземане на банката - а именно до размера на 127 000 лева със собственият си недвижим имот представляващ жилище -апартамент заснет с идентификатор 04279.601.196.3.7.
На 07.02.2013 година в службата по вписванията Благоевград е постъпила молба от М.Ж. Ж., действаща като представител на “. Б. " със седалище и адрес на управление - гр.С. С. община - район "В." , ул." О. П. " № ., с която се иска да бъде заличено изцяло вписването на договорна ипотека, учредена с нотариален акт за договорна ипотека вписана в Службата по вписванията като акт № 117 том I дело № 744/2010 година.
Към молбата е представен нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, Пълномощно, Удостоверение за актуално състояние на банката - кредитор и квитанция за внесена държавна такса в размер на 7.00 лева, внесени по сметка на Агенция по вписванията.
Съдията по вписванията е счел, че искането за заличаване на вписаната договорна ипотека не следва да бъде уважено, тъй като не е внесена дължимата д.т. в пълен размер -държавната такса която следва да бъде събрана е в размер на 63,50 лв. , а не както погрешно е внесена сума в размер на 7,00 лв. Освен това като основание за отказа е възприето от СВ, че представената молба-съгласие за заличаване на договорната ипотека е в противоречие с изискванията на чл.179 ал.1 от ГПК и чл.19, ал.З от ПВ - т.е. липсвало изходящ номер на молбата и печат, което е изискванията за наличие на официален документ / тъй като кредиторът е ЮЛ/. Настоящият състав не споделя тези доводи на съдията по вписванията.
Съгласно чл.19, ал.1 ПВ, заличаване на ипотеката (чл.179 ЗЗД) става въз основа на писмено съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма или на влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването. В случая е налице изизкуемото се такова валидно волеизявление-съгласие с нотариална заверка. Спазени са изискванията на закона. Посочените ”нередовности” от съдията по вписванията не са от категорията водещи до отказ от извършване на поисканото нотариално действие . Преценката на съдията по вписванията в производството по искане за заличаване на вписване, се ограничава до съблюдаване спазването на формалните изисквания за съдържанието и приложенията към същото. Съгласно ал.3 на посочената разпоредба от ПВ заличаването може да се иска от всеки заинтересуван,какъвто безспорно е кредиторът-банка.
В този смисъл представената молба-съгласие не е в противоречие със закона, още по-малко пък с разпоредбите на чл. 179, ал. 1 ГПК и чл. 19, ал. 3 ПВ визирани в мотивите на отказа. Няма законово изискване, конкретно върху една такава молба-съгласие за заличаване на договорна ипотека, каквато именно е процесната такава, да е налице, като задължителен реквизит върху нея поставянето на изходящ номер и печат. Освен това и самото възприемане на молбата-съгласие за официален документ, с мотив, че изхожда от кредитор ЮЛ също е правно несъстоятелно. В теорията и практика, безспорно е установено кой документ е официален такъв и респ. на какви критерий следва да отговаря като такъв. Така следва да се отбележи, че официални документи са онези, които материализират изявление на орган на държавна власт в това му именно качество, респ. на друго лице, на което държавата е предоставила определена удостоверителна функция /нотариус, частен съдебен изпълнител, лекар - за болничните листове, пощенски служител - за обратните разписки/. Критерият не е непременно качеството на издателя, а значението, което законът придава на извършеното от него удостоверяване. Могат да бъдат свидетелстващи /удостоверения, съдебни протоколи/ или диспозитивни /административни актове, съдебни решения/. Разбира се, за да има документът качеството на официален, необходимо е да е издаден в рамките на предоставената от закона компетентност на издателя.
По тези причини, настоящия съдебен състав не възприема застъпената от СВ теза, че една молба-съгласие на кредитора банка за заличаване на вписана договорна ипотека е официален документ. В основната си част това е един частен документ, като единствено в частта, обективираща удостоверението на нотариуса, че лицето-пълномощник М. Ж. се е явило пред него и е положило подписа си, документът има характера на официален такъв. Затова и именно с реквизитете на нотариуса може и следва документа да бъде инвидуализиран като молба с регистрационния номер поставен от нотариуса и с дата вписана в печата на нотариуса. В конкретния случай е налице молба с пълно и ясно съдържание, с формирана и изразена воля от страна на кредитора „Юробанк Б. , действащ чрез пълномощника си М.Ж., която молба е и нотариално заверена, или както се посочи и по-горе в случая е налице напълно валидно волеизявление-съгласие с нотариална заверка, покриващо изискванията на закона. Нещо повече, няма законово изискване и в насока, че фирмените документи /какъвто фирмен документ е именно молбата съгласие на банката – ЮЛ/непременно трябва да носят печата на дружеството. Освен това, съгласно чл.13, ал.1 от ТЗ, търговецът е длъжен да посочи в търговската си кореспонденция и в интернет страницата си (ако има такава): фирмата, седалището и адреса на управление, единният идентификационен код и банковата сметка. Търговецът може да посочи и адрес за съобщения. В текста, озаглавен "Задължение за посочване на данни" обаче, законодателят не е сметнал за необходимо да включи изискването за поставяне на печат в търговската кореспонденция. Това автоматично води до два категорични извода: печатът няма свое собствено правно значение и не е закрепен на нормативно ниво като условие за достоверност или автентичност /като разбира се това не важи за печата на нотариуса, където положението е коренно различно/.
Независимо от гореизложеното и ако съдията по вписванията все пак счита, че молителят не е представил необходимите документи, установяващи предпоставките за заличаване на ипотека, следвало е да укаже нередовностите на молбата за отстраняване по реда на чл.129 ал.2 ГПК, към която препраща разпоредбата на чл.540 ГПК за охранителните производства. По същия ред следва да се укажат и нередовностите във връзка с плащане на дължимата държавна такса.Щом молителят е внесъл д.т. в размер на7.00лв, а съдията по вписванията счита, че се дължи такса в по-висок размер, следвало е да укаже на молителя в какъв размер дължи довнасяне на такса, като посочи точно основанието за това,а не направо да постановява отказ.
Водим от изложеното и на основание чл.577 ал.1 във вр. с чл.278 ал.1 и 2 ГПК, Благоевградският Окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение от 07.02.2013г. на съдията по вписванията при РС-Благоевград ,постановено по преписка по молба вх. № 259 /07.02.2013г. подадена от “. България» ,с което е постановен отказ да се разпореди заличаване на договорна ипотека учредена с нотариален акт за договорна ипотека вписана в Службата по вписванията като акт № 117 том I дело № 744/2010 година, по молбата на М. Ж. Ж., действаща като представител на “. Б. " със седалище и адрес на управление - гр.С. Столична община - район "В." , ул." О. П. " № .
ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията за процедиране по реда на чл.129 ал.2 ГПК във вр. с чл.540 ГПК относно събиране на дължимата държавна такса и за предприемане на съответните действия по вписване на поисканото заличаване.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов