КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Сеп 2020, 10:28

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Решение за отмяна на вписаното Постановление за възлагане
Ново мнениеПубликувано на: 24 Окт 2014, 09:57 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 15 Май 2010, 11:57
Мнения: 10
Намери за установено следното:
Производството е по реда на чл.274 във вр. с чл.577 и сл. от ГПК.
Образувано е по частна жалба, подадена от Частен съдебен изпълнител А. Ц., с рег.№701, с район на действие: Окръжен съд Благоевград, с адрес на кантората: [населено място], ул.”Д. Х. Т.” №, ет. против Определение №84 от 23.09.2014 г. на Съдията по вписванията към РС – Благоевград, постановено по молба за отбелязване с вх.№4341/17.09.2014 г., с който акт съдията по вписванията е отказал да разпореди да бъде извършено отбелязване на влязло в сила съдебно решение №2744/26.06.2014 г. по персоналната партида на купувача по възлагателното постановление – Н. И. Х., с ЕГН: [ЕГН], с адрес: [населено място], ул.”Л.” №, по изп.д.№565/2013 г. по описа на ЧСИ – А. Ц., с рег.№701, с район на действие – Окръжен съд Благоевград, с адрес на кантората: [населено място], ул.”Д. Х. Т.” №, ет..
В частната жалба се излагат съображения, които могат да се квалифицират като такива сочещи на незаконосъобразност на постановения от съдията по вписванията отказ.
Иска се от Окръжен съд Благоевград да отмени Определение №84 от 23.09.2014 г. на Съдията по вписванията към РС – Благоевград, постановен по молба за отбелязване с вх.№4341/17.09.2014 г. по описа на Служба по вписванията към РС – Благоевград.
За да се произнесе по депозираната частна жалба съдът съобрази следното от фактическа страна:
С молба с вх.№4341/17.09.2014 г. по описа на Службата по вписвания към РС – Благоевград, депозирана от ЧСИ А. Ц., с рег.№701, с район на действие – Окръжен съд Благоевград, с адрес на кантората: [населено място], ул.”Д. Х. Т.” №, ет., е поискано от съдията по вписванията на основание чл.4 от ПВ и чл.58б от ЗКИР да нареди отбелязване на Решение №2744/26.06.2014 г. по персоналната партида №45494 на купувача Н. И. Х., с ЕГН: [ЕГН], по имотната партида №29995 на възложения му с Постановление с изх.№02970/21.03.2014 г. недвижим имот, а именно: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор №04279.614.301.2.2, с две ЗИМНИЧНИ ПОМЕЩЕНИЯ, които са от северната страна на сградата, както и 1/3 ид.ч. от ТАВАНА на жилищната сграда, построена в парцел VIII, пл.№3100, кв.95, по плана на [населено място], с площ за имота от 341, 25 кв.м., при съседи на имота: улица, С. П. С., З. П. Ц., И. Д. И И. А..
Видно е от Постановление за възлагане с изх.№02970/21.03.2014 г., по изп.д.№565/2013 г. по описа на ЧСИ А. Ц., с което на Н. И. Х. е възложено следния недвижим имот: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор №04279.614.301.2.2, с две ЗИМНИЧНИ ПОМЕЩЕНИЯ, които са от северната страна на сградата, както и 1/3 ид.ч. от ТАВАНА на жилищната сграда, построена в парцел VIII, пл.№3100, кв.95, по плана на [населено място], с площ за имота от 341, 25 кв.м., при съседи на имота: улица, С. П. С., З. П. Ц., И. Д. И И. А., че същото е вписано в Служба по вписванията към РС – Благоевград както следва: вх.рег.№2208 от 29.05.2014 г., акт №135, том VIII, парт.д.№1411/2014, им. партида №29995.
С Решение №2744 от 26.06.2014 г., постановено по в.гр.д.№476/2014 г. по описа на ОС – Благоевград е отменено Постановление за възлагане на недвижим имот от 21.03.2014г. по изпълнително дело № 565/2013 г. по описа на ЧСИ А. Ц., като неправилно и незаконосъобразно, като е върнато изпълнително дело №565/2013 г. по описа на ЧСИ А. Ц. на съдебния изпълнител за насрочване на нова публична продан при стриктно съблюдаване на правилата на закона.
С атакуваното Определение №84 от 23.09.2014 г. на Съдията по вписванията към РС – Благоевград, постановено по молба за отбелязване с вх.№4341/17.09.2014 г., съдията по вписванията е отказал да разпореди да бъде извършено отбелязване на влязло в сила съдебно решение №2744/26.06.2014 г. по персоналната партида на купувача по възлагателното постановление – Н. И. Х., с ЕГН: [ЕГН], с адрес: [населено място], ул.”Л.” №, по изп.д.№565/2013 г. по описа на ЧСИ – А. Ц., с рег.№701, с район на действие – Окръжен съд Благоевград, с адрес на кантората: [населено място], ул.”Д. Х. Т.” №, ет.. Два са аргументите за така постановения отказ. Първо, че представеното решение на ОС – Благоевград, с което са отменени действията на съдебния изпълнител не е от категорията на актовете подлежащи на вписване и отбелязване. Второ, липсва правна уредба, регламентираща заличаване на влязло в законна сила и вписано по надлежния ред постановление за възлагане.
Въз основа на установеното от фактическа страна и като съобрази разпоредбите на закона, съдът стигна до следните правни изводи:
Частната жалба е депозирана в срока по чл.275, ал.1 от ГПК, от процесуално легитимирана страна /по силата на Тълкувателно решение №7 от 25.04.2013 г. на ВКС по тълк.д.№7/2012 г., ОСГТК, докладчик съдията Б. И./ и е насочена против подлежащ на обжалване акт на съдията по вписванията. Отговаря на изискванията за редовност, формулирани в разпоредбите на чл.275, ал.2 във вр. с чл.260 и чл.261 от ГПК. Ето защо частната жалба е процесуално допустима.
Разгледана по същество е и основателна, като съображенията в подкрепа на това становище са следните:
Разпоредбата на чл.1 от Правилника за вписванията посочва, че вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове по начина, предвиден в този правилник, а тази на ал.2, че вписване, отбелязване и заличаване се допуска само за случаите, които са предвидени изрично в законите или в този правилник. Съобразно чл.5, б.”а” от П. вписват се всички актове, с които се прехвърля правото на собственост /продажба, дарение, замяна, даване вместо изпълнение, отчуждаване срещу задължение за гледане и хранене и др./ или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право /право на ползуване, собственост върху постройка и др./ върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права /констативни нотариални актове, актове, които имат силата на констативни нотариални актове, актовете за държавна собственост, актовете за общинска собственост и други, изрично предвидени в закон/. Според т.6 от Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2012 г., ОСГТК, проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл.32а, ал.1 от Правилника за вписванията относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. Не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закон.
Вън от всякакво съмнение е, че постановлението на съдебния изпълнител за възлагане на изнесения на продан недвижим имот в полза на обявеното за купувач лице е подлежащ на вписване акт, тъй като има вещно – прехвърлително действие, считано от деня на съставянето му /чл. 496, ал. 2 ГПК/ – то е от категорията актове, с които се прехвърля правото на собственост. В конкретния случай, обаче, с Решение №2744 от 26.06.2014 г., постановено по в.гр.д.№476/2014 г. по описа на ОС – Благоевград е отменено вече вписаното Постановление за възлагане на недвижим имот от 21.03.2014 г. по изпълнително дело №565/2013 г. по описа на ЧСИ А. Ц., тоест е отменен вече вписан акт въз основа на който вече са възникнали вещни права на недвижим имот. С отмяната на постановлението за възлагане, обаче, се е стигнало и до отмяна на вече възникналите от него вещни права върху имота, предмет на постановлението за възлагане. Следователно посредством влязлото в сила решение с което постановлението за възлагане е отменено, се прекратява правото на собственост на купувача Н. И. Х. върху описания в постановлението недвижим имот. А в качеството му на акт с който се прекратяват вещни права решението с което се отменя постановлението за възлагане подлежи на вписване по силата на чл.5, б.”а” от П.. Да се приеме, че не следва да се вписва Решение №2744 от 26.06.2014 г., постановено по в.гр.д.№476/2014 г. по описа на ОС – Благоевград, с което е отменено вписано в службата по вписванията Постановление за възлагане на недвижим имот от 21.03.2014 г. по изпълнително дело № 565/2013 г. по описа на ЧСИ А. Ц., означава отказ от привеждане на правното положение в съответствие с действителното и създаване на привидност, че Н. И. Х., с ЕГН: [ЕГН], с адрес: [населено място], ул.”Липа” №1, е собственик на недвижимия имот, прехвърлен по силата на вече отмененото като незаконосъобразно постановление за възлагане.
С оглед гореизложените съображения, обжалваното определение на съдията по вписванията, с което е постановен отказ да се разпореди да бъде извършено отбелязване на влязло в сила съдебно решение №2744 от 26.06.2014 г., постановено по в.гр.д.№476/2014 г. по описа на ОС – Благоевград, по персоналната партида на купувача по възлагателното постановление – Н. И. Х., с ЕГН:[ЕИК] по изп.д. №565/2013 г. по описа на ЧСИ А. Ц., следва да се отмени като неправилно и вместо него се разпореди отразяване на Решение №2744 от 26.06.2014 г., постановено по в.гр.д.№476/2014 г. по описа на ОС – Благоевград, по персоналната партида №45494 на купувача по възлагателното постановление – Н. И. Х., с ЕГН:[ЕИК], с адрес: [населено място], ул.”Л.” №, както и по имотната партида №29995 на възложения с постановлението за възлагане недвижим имот.

Водим от гореизложените фактически и правни съображения и на основание чл.278, ал.2 от ГПК, Благоевградския окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ Определение №84 от 23.09.2014 г. на Съдията по вписванията към РС – Благоевград, с което съдията по вписванията е отказал да разпореди да бъде извършено отбелязване на влязло в сила съдебно решение №2744/26.06.2014 г. по персоналната партида на купувача по възлагателното постановление – Н. И. Х., с ЕГН: [ЕГН] по изп.д.№565/2013 г. по описа на ЧСИ – А. Ц., с рег.№701, с район на действие – Окръжен съд Благоевград, с адрес на кантората: [населено място], ул.”Д. Х. Т.” №, ет.1, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

Съдията по вписванията да отрази Решение №2744 от 26.06.2014 г., постановено по в.гр.д.№476/2014 г. по описа на ОС – Благоевград, както и резултата от решението – отмяна на Постановление за възлагане на недвижим имот от 21.03.2014 г. по изпълнително дело №565/2013 г. по описа на ЧСИ А. Ц., по персоналната партида на купувача по възлагателното постановление – Н. И. Х., с ЕГН:[ЕИК], с адрес: [населено място], ул.”Л.” №, както и по имотната партида №29995, на възложения недвижим имот с Постановление с изх.№02970/21.03.2014 г. по изп.д.№565/2013 г. по описа на ЧСИ А. Ц., с рег.№701, с район на действие: Окръжен съд Благоевград, с адрес на кантората: [населено място], ул.”Д. Х. Т.” №, ет..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов