КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Сеп 2020, 10:52

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: данъчната оценка не кореспондира с имота в акта
Ново мнениеПубликувано на: 16 Дек 2016, 11:44 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 15 Май 2010, 11:57
Мнения: 10
Номер 6118
Гражданско отделение Първи въззивен състав
Окръжен Съд - Благоевград
На_24.11_ _Година_2016
В закрито заседание в следния състав :
Председател : [Лилия Масева_|
Членове:
Съд. заседатели:
като разгледа докладвано от Лилия Масева
Въззивно частно гражданско дело
АНЕТА ИЛИНСКА
ДИМИТЪР БЕРОВСКИ
номер | 20161200500823_ по описа за |2016_ година
Нямери за установено следното:
Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 2 във вр чл. 577, ал. 1 ГПК
и е образувано по подадена от Нотариус Искра Кутева, Жалба вх.
№53/28.10.2016г., насочена против Определение № 53/18.10.2016г., на
Съдия по вписванията при РС-Благоевград, с което е отказано вписването на
Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 19, том V, рег. №10707,
дело № 720 от 2016г. по описа на Нотариус Искра Кутева.
Излагат се доводи в жалбата, че съгласно процесния нотариален акт
Мария Хайдутова дарява на Иван Ораков и Кина Оракова само 1/50 идеална
част от притежаваните 1/5 идеални част от недвижим имот с идентификатор
№ 04279.603.115. Твърди се, че отказът е постановен, след като съдията по
вписвания е приел, че не е спазена разпоредбата на чл. 264, ал. 1 ДОПК.
Сочи се, че пред съдията по вписванията е представена декларация по чл.
264, ал. 1 ДОПК, в която дарителят Мария Хайдутова е посочила, че няма
публични задължения. Навеждат се доводи, че е представено и
удостоверение за данъчна оценка, като същото е издадено на името на
Мария Хайдутова и в долната му част е отразено, че същата няма непогасени
данъчни задължения за избраната партида. Инвокират се съображения, че с
представения за вписване нотариален акт Мария Хайдутова дарява 1/50
идеална част от Поземлен имот целият с площ 1800кв.м., което се равнявало
на 36 кв.м. от цялата площ. Инкорпорират се доводи, че представената
данъчна оценка е за поземлен имот с площ от 720 кв.м., а в случая предмет
на дарението са 36 кв.м., като това обуславяло извода, че е необходимо
Нотариусът да направи изчисления за стойността на идеалната част предмет
на дарението. Сочи се, че съдията по вписванията е приел, че в
удостоверението за данъчна оценка, имотът не е индивидуализиран и е
налично несъответствие между него и нотариалния акт представен за
вписване. Навеждат се доводи, че отразяването на планоснимачен номер или
други данни за имотите не са задължителни белези при издаване на
удостоверение за данъчна оценка, като се сочи, че задължителни такива са:
изходящ номер и дата на издаване, срок на валидност на документа, трите
имена и ЕГН на лицето собственик, трите имена и ЕГН на останалите
съсобственици ако има такива и дали съществуват непогасени данъчни
задължения за исканата партида. Посоченото се потвърждавало и от
представеното от Община Благоевград писмо изх. № 70-00-593/28.10.2016г.
Твърди се, че в правомощията на съдията по вписвания е единствено да
провери дали Удостоверението за ДО е с валиден срок на действие и дали
лицето има някакви данъчни задължения за имота предмет на сделката.
Излагат се доводи за неоснователност на извода, направен от съдията по
вписвания, за липса на удостоверение за данъчна оценка. Инвокират се
доводи, че правомощията на съдията по вписванията са строго определени и
конкретизирани, като се излагат съображения в тази насока. Навеждат се
доводи, че цитираното от съдията по вписванията Определение
№19/13.01.2016г. на ВКС е ирелевантно за процесния случай. Прави се
искане атакуваното Определение № 53/18.10.2016г., постановено от съдията
по вписвания при РС-Благоевград, с което е отказано вписването на
Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 19, том V, рег. № 10707,
дело № 720 от2016г., да бъде отменено.
Съдът, след като се запозна с материалите по делото и доводите
изложени в жалбата, намира са установено от фактическа и правна
страна следното:
Нотариус Искра Кутева е депозирала пред Службата по вписвания при
РС-Благоевград, Заявление за вписване на Нотариален акт за дарение на
недвижим имот № 19, том V, рег. № 10707, дело № 720 от 2016г. Предмет на
дарението е — 1/50 / една петдесета / идеална част от Поземлен имот с
трайно предназначение на територията „урбанизирана", с начин на трайно
ползване: ниско застрояване / до 10 метра/, заснет с идентификатор
04279.603.115 по кадастрална карта на гр. Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279,
общ. Благоевград, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №
РД-18-32/10.05.2006г., на Изпълнителния директор на Агенцията по
кадастър, изменена със Заповед № КД-14-01-318/16.03.2007г. на Началника
на Служба по кадастър — Благоевград, с номер по предходен план: 7595, с
площ 1800кв.м., с административен адрес на имота: гр. Благоевград, кв.
„Освобождение", при граници съседи: имоти с идентификаторите както
следва: 04279.603.177, 04279.603.117, 04279.603.411, 04279.603.410,
04279.603.409, 04279.603.247, 04279.603.118, който поземлен имот, съгласно
доказателствен материал, представлява Нива от 1800кв.м., десета категория,
находящ се в землището на гр. Благоевград, местността „Баларбаши — Р",
представляваща имот с планоснимачен № 7595 по кадастралния план за IV
микрорайон на гр. Благоевград.
По така депозираното заявление Съдията по вписванията се е
произнесъл с Определение № 53/18.10.2016г., с което е отказано вписване
на процесния нотариален акт. В мотивите си съдията по вписвания е приел,
че е налице несъответствие между имота посочен в данъчната оценка, в
която е отразено, че същият е с площ от 720 кв.м. и имота предем на
дарението, който е част от недвижим имот с площ от 1800кв.м. Посочено е,
че в данъчната оценка не са посочени идентификатор или планоснимачен
номер на ПИ или други индивидуализиращи белези , така че да става ясно, че
става въпрос за един и същ имот. Съдията по вписванията е направил извод,
че данъчната оценка не кореспондира с имот посочен в процесния
нотариален акт, поради което е приел, че не е представено удостоверение за
данъчна оценка, което от своя страна представлявало неизпълнение на
задължението по чл. 264, ал. 1 ДОПК.
При така установената фактическа обстановка ОС-Благоевград
прави следните правни изводи:
Жалбата е депозирана в срок, от страна притежаваща активна
процесуална легитимация и е насочена против подлежащ на обжалване акт
на съдията по вписванията, поради което същата се явява допустима.
Разгледана по същество същата е неоснователна, поради следните
съображения.
Производството по вписване е формално, едностранно и охранително,
като основанията за отказ да бъде извършено вписване са изрично изброени
в разпоредбата на чл. 32а от Правилника за вписванията, от който съдията по
вписванията се ръководи при осъществяване на своята дейност. Съдията по
вписванията може да постанови отказ когато: 1 / Актът не подлежи на
вписване. 2/ Актът не е съставен съобразно изискванията за форма,
предвидени в закона и ПВ. 3/ Актът няма необходимото съдържание —
индивидуализация на страните и имота. 4/ Ако не е представена скица-копие
от кадастралната карта. 5/ Ако не е внесена необходимата такса за вписване и
6/ Ако не са представени доказателства за изпълнение на
изискванията на чл. 264 ДОПК.
За да постанови своя отказ съдията по вписванията при РС-Благоевград
е приел, че не е изпълнено задължението по чл. 264, ал. 1 ДОПК. Поради
наличие на несъответствие досежно площта на процесния имот,
отразена в данъчната оценка и нотариалния акт, съдията по
вписванията е приел, че не е представена данъчна оценка.
Съгласно чл. 264, ал. 1 ДОПК — прехвърлянето или учредяването на
вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи
недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права
върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговските
3
дружества, вписването на ипотека или особен залог се допуска след
представяне на писмена декларация от прехвърлителя или учредителя,
съответно ипотекарния длъжник или залогодателя, че няма непогасени
подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и
задължителни осигурителни вноски. Наличието или липсата на
непогасените данъчни задължения за имота се удостоверява в данъчната
оценка.
Граматическото и логическото тълкуване на цитираната законова
разпоредба обуславя извода, че в производството по вписване на НА
функцията на данъчната оценка е да удостовери дали прехвърлителят има
непогасени данъчни задължения за имота.
Видно от приложения към преписката Нотариален акт за дарение на
недвижим имот № 19, том V, рег. № 10707, дело № 720 от 2016г., Мария
Хайдутова дарява на Иван Ораков и Кина Оракова -1/50 иделна част от
Поземлен имот с трайно предназначение на територията „урбанизирана", с
начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10 метра/, заснет с
идентификатор 04279.603.115 по кадастрална карта на гр. Благоевград, с
ЕКАТТЕ 04279, общ. Благоевград, обл. Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32/10.05.2006г., на Изпълнителния директор на Агенцията по
кадастър, изменена със Заповед № КД-14-01-318/16.03.2007г. на Началника
на Служба по кадастър — Благоевград, с номер по предходен план: 7595, с
площ 1800кв.м., с административен адрес на имота: гр. Благоевград, кв.
„Освобождение", при граници съседи: имоти с идентификаторите както
следва: 04279.603.177, 04279.603.117, 04279.603.411, 04279.603.410,
04279.603.409, 04279.603.247, 04279.603.118, който поземлен имот, съгласно
доказателствен материал, представлява Нива от 1800кв.м., десета категория,
находящ се в землището на гр. Благоевград, местността „Баларбаши — Р",
представляваща имот с планоснимачен № 7595 по кадастралния план за IV
микрорайон на гр. Благоевград.
Към заявлението за вписване е приложена данъчна оценка
№004465/26.09.2016г. От данните отразени в данъчната оценка не може да
се установи дали същата е издадена за имота предмет на договора за дарение.
Аргументи:
Първо в приложена данъчна оценка не е посочен пълният адрес на
имота, отразено е само - гр. Благоевград, общ.Благоевград с площ земя
720кв.м.
На следващо място предмет на договора за дарение е 1/50 ид.ч от ПИ с
идентификатор 04279.603.115 с площ от 1 800кв.м., а в приложената по
делото данъчна оценка е отразено, че същата се отнася за имот с площ от
720.00кв.м.
В данъчната оценка е посочено, че собственици на имота са Мария
Хайдутова с дял 0.5000, Барбана Хенкс с дял 0.1000, Дейл Керемедчиев с дял
0.1000, Бренда Джой Бауман с дял 0.1000, Дейвид Керемедчиев с дял 0.1000 и
Линда Керемедчиева с дял 0.1000, докато в приложената към преписката
4
скица, като собственици на имота са отразени Надежда Стоименова с дял 1/7
ид.ч., Елисавета Опренова с дял 1/7 ид.ч., Георги Керемедчиев с дял 1/7
ид.ч, Мария Хайдутова с дял 1/7 ид.ч., Еленка Керемедчиева с дял 1/7 ид.ч.,
Величка Енева с дял 1/7 ид.ч. и Никола Николов с дял 1/7 ид.ч. В скицата
освен това, имота освен че е с квадратура от 1800 кв.м. и с конкретен
идентификатор 04279.603.115 и номер по предходен план 7595, имота е и с
посочен адрес — Благоевград, кв. Освобождение.
Налице е съществено несъответствие между индивидуализиращите
белези на имота предмет на договора за дарение и данните отразени в
приложената по делото данъчна оценка, което от своя страна поставя съда в
невъзможност да се установи дали Мария Хайдутова има непогасени
данъчни задължения именно за имота предмет на договора за дарение.
Налице е и пълно несъответствие между данните в процесната данъчна
оценка и скицата на имота, предмет на сделката. Тоест при конкретизираната
фактология следва да се възприеме, че липсва данъчна оценка за имота,
предмет на договора за дарение. Липсват дори конкретни доказателства, че
такъв, като описания имот, въобще е деклариран. В тази връзка не е
изпълнено изискването на чл. 264, ал. 1, изр. второ ДОПК. А
неизпълнението на изискванията на чл. 264 ДОПК е основание за отказ за
вписване, според приетото в т. 6 от ТР № 7 от 25.04.2013 г. по ТД №
7/2012г. на ОСГТК на ВКС.
Представеното с жалбата и цитирано в същата писмо с изх. N
70-00-593/28.10.2016г. на Община Благоевград, по никакъв начин няма
удостоверителна функция за релевантните към казуса обстоятелства. От него
по никакъв начин не се прави извод за идентичност на имота предмет на
сделката и скицата, с този посочен в данъчната оценка, която данъчна
оценка дори и да има своята съответна доказателствена стойност, то тя касае
имота отразен в същата, а именно — земя, с площ от 720 кв. в гр. Благоевград,
с лица собственици, различни от тези посочени в скицата на имота от 1800
кв.м. и индетиф. 04279.603.115, предмет на дарението.
Изложеното обуславя извода, че не е спазено изискването на чл. 264, ал.
1 ДОПК, което видно от мотивите на т. 6 на Тълкувателно решение
№7/25.04.2013г., е основание да бъде постановен отказ за вписване.
Мотивиран от горното, съдът намира, че атакуваното Определение №
53/18.10.2016г., на Съдията по вписванията при РС-Благоевград, следва да
бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.

Водим от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 53/18.10.2016г., на Съдията по
вписванията при РС-Благоевград, с което е постановен отказ за вписване на
Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 19, том V, рег. № 10707,
5
дело № 720 от 18.10.2016г., на Нотариус Искра Кутева, вписана под № 241 в
регистъра на НА на РБ с район на действие РС-Благоевград.
Определението подлежи на обжалване, в едноседмичен срок от
връчването му, пред ВКС при наличие на предпоставките на чл. 280, ал. 1
ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
6


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов