КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Сеп 2020, 11:26

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: установяване съществуването на ипотечно правоотношение
Ново мнениеПубликувано на: 28 Юни 2011, 04:48 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
Решение №
към дело: 20101200500733
Дата: 21.01.2011 г.
Съдия: Надя Узунова
Производството е образувано по жалба от “С. – ИВ”, Е. против решение № 1352/28.4.2010 г., постановено по гр.д. № 10 по описа за 2009 г. на Районен съд-Г. Д.
Във въззивната жалба се поддържат факти и правни доводи така, както са изложени в исковата молба. Досежно обжалвания акт се посочва, че е незаконосъобразен извода на районния съд, според който е недоказан факта на вписване на ипотеката и факта на нейното заличаване. Неправилността на този извод, според жалбоподателя е поради приемането от съда на взаимно изключващи се твърдения. Според жалбоподателя, ако не се установява датата на вписване на ипотеката, то тя е нищожна, тъй като вписването й е условие за нейната действителност. Жалбоподателят счита, че заличаването на ипотеката не е неустановен факт, както е приел първоинстанционния съд, тъй като той се установява от представеното удостоверение от Службата по вписвания и това е 15.05.2009 г. Твърди се от жалбоподателя, че ипотеката е вписана на 28.04.2008г., когато е сключена сделката, обективирана в нотариален акт № 4 от 1998г., заличена е след изтичане на десетте години с подадена молба от 15.05.2008 г., а молбата за нейното подновяване от ответника е от 04.06.2008г., т.е. след срока от 10 години. Сочи се от жалбоподателя, поради смяната на собственика спрямо обекта недвижимия имот, ипотеката не може да бъде едностранно подновена и затова за новия собственик тя няма действие. Ето защо се иска отмяна на съдебното първоинстанционно решение като незаконосъобразно.
В писмен отговор Банката оспорва доводите във въззивната жалба като изложените съображения се повтарят и в представените писмени бележки за съдебното заседание, според които не е учредена ипотека върху чужд имот, поради което считат обжалвания акт за правилен и законосъобразен. Излагат се доводи за недопустимост на искането за заличаване на ипотеката.
Жалбата е допустима.
За да се поризнесе по нея съдът съобрази фактическите и правни доводи на страните, обжалвания акт и събраните доказателства, поради което намира за установено следното:
Районният съд е отхвърлил като неоснователен предявения иск от ищеца “Строител –Ив”, Е. против „., О. в ликвидация и У. Б., за признаване, че върху недвижими имоти УПИ ХІІ, в кв. 68 по плана на с. О., с площ от 3.5 дка, ведно с построената върху него производствена сграда с площ от 700 кв.м. и цялото техническо движимо имущество, при съседи за имота – улица, от две страни край на регулация и УПИ$$$и УПИ $$$, в кв. $$по плана на с. Огняново, с площ от 600 кв.м., ведно с построената върху него производствена сграда с площ от 176 кв.м. и цялото техническо движимо имущество при съседи за имота: улица, край на регулация и УПИ$$$ не съществува ипотечно право в полза на кредитора-втория ответник, респ. ипотечно правоотноншение, обезпечаващо вземането на кредитора-втория ответник срещу длъжника-първия ответник, поради факта, че към момента на подновяване на ипотеката – 4.6.2008 г. ипотекарния длъжник /първия ответник/ не е бил собственик на процесните имоти УПИ ХІІ, в кв. 68 по плана на с. Огняново, с площ от 3.5 дка, ведно с построената върху него производствена сграда с площ от 700 кв.м. и цялото техническо движимо имущество, при съседи за имота – улица, от две страни край на регулация и УПИ ХІІІ и УПИ ХІV, в кв. 66 по плана на с. Огняново, с площ от 600 кв.м., ведно с построената върху него производствена сграда с площ от 176 кв.м. и цялото техническо движимо имущество при съседи за имота: улица, край на регулация и УПИ ХІІІ, както и иска, предявен при условията на алтернативност за прогласяване недействителността на подновената с писмена молба от 04.06.2008 г. ипотека, материализирана в нотариален акт № 4, т. І от 28.4.1998 г. при РС-Г.Д.
Изложената от РС фактическа обстановка, кореспондира на доказателствата по делото, доколкото в тях се съдържат неоспорвани от страните обстоятелства при следната хронология:
С нотариален акт № 2/1997 г. „.,О. е закупил недвижими имоти –УПИ ХІІ и ХІV, ведно с пострената във всеки от тях производствена сграда, както и цялото техническо движимо имущество. Фирмата на купувача е променена на „., Е., за вписването на което е представено решение № 2666/8.8.2007 г. по ф.д. № 2393 по описа за 2001 г. на БОС. Очевидно противно на твърдението на ищеца, прието и от съда, не е налице правоприемство, а само промяна на наименованието на фирмата.
С нотариален акт № 4/1998 г. върху закупените имоти е учредена от новият им собственик -”.,О. - договорна ипотека в полза на ответника „. Б., , който е правоприемник на Банка “Х.”, . Ипотеката е учредена чрез вписването й, което според настоящият състав е сторено в деня на изповядване на нотариалния акт -28.4.1998 г. предвид отразяването върху самия акт от службата по вписванията - вх.рег. № 144, парт. Кн.77, т. І, стр.229. Обстоятелството, че при последващата сделка между собственика и ищеца при снабдяването с удостоверение за вещна тежест, тя не е фигурирала, не води до друг извод, тъй като очевидно се касае за невярно удостоверяване.
С нотариален акт № 25/2004 г. същите имоти са продадени от „.,О. на ищеца “С. –И.”, Е.. Видно е, че и двете дружества имат за законен представител лицето Иван Банарев, който факт ответника “У.К. Б., сочи, но без да обосновават конкретни правни доводи.
От приложените по делото 4 бр. удостоверения изх. № 177, 178, 179 и 180 от 26.3.2010 г. от службата по вписванията с идентично съдържание се установява, че договорната ипотека, вписана в регистрите на СВ Г. Д. под акт № 4,т. І/28.4.1998 г., парт.кн. № 77, стр. 229 е заличена на основание чл. 172 ЗЗД и чл. 22 от ПВ по молба на „., Е. от 15.5.2008 г.
Впоследствие на 4.6.2008 г. същата договорна ипотека е подновена от “У. К. Б., -вписана в дв.вх.рег.под № 1684 –т.1, № 181/2008 г., като в забележка е отразено, че е станало след изтичането на 10 годишия срок и подновяването й има нов ред и действие занапред като ново вписване, на основание чл. 172, ал. 2 ЗЗД и чл. 18, ал. 4 ПВ.
При така установената фактическа обстановка съдът счита, предявения иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК за установяване, че не съществува ипотечно правоотношение, обективирано в нотариален акт № 4/1998 г. вследствие на подновяването му на 4.6.2008 г., вписано в дв.вх.рег.под № 1684 –т.1, № 181/2008 г., е допустим. Събраженията на “У.К.Б., за недопустимост на иск за заличаване на ипотека, не са съобразени с факта, че такъв иск не е предявен, поради което и съдът не дължи произнасяне по тяхната състоятелност.Ищцовото твърдение е, че ипотеката е заличена след изтичане срока на действието на вписването от 10 г. по тяхна молба. Оспорват съществуването на ипотеката поради подновяването й след осъщественото заличаване навеждайки и обстоятелството за необходимост на съгласие от новия собственик.
Съдът счита иска за основателен.
Между ответниците по делото е сключен договор за ипотека. Ипотеката е възникнала чрез вписването на договора на 28.4.1998 г., съставен във формата на нотариален акт. Съдът не намира за обоснована и съобразена с доказателствата тезата на РС, че ищецът не доказва датата на вписване на ипотеката. Ако тя не е вписана, то не е й възникнала, тъй като вписването на ипотеката има конститутивно действие. Затова и мотивите в атакувания акт за неоснователността на исковете, опираща се на този факт ОС не споделя. Не споделя изводите, че ипотеката е подновена, но не е заличена, тъй като е безспорно, че както при подновявянето, така и при заличаването от значение е датата на възникването й. В този смисъл основателен е довода на жалбоподателя за противоречивост в мотивите на обжалваното решение.
Вписаната на 28.4.1998 г. ипотека е заличена на 15.5.2008 г. т.е. след изтичане на 10-те години /изтичащи на 28.4.2008 г./ с молба от ищеца “С. –И.”, Е.. Той като собственик се е възползвал от даденатата му възможност от чл. 22 от Правилника за вписванията - ако са изминали 10 години от датата на вписването, без то да е подновено, заличаването да стане по молба на заинтересования, какъвто очевидно е той, без други доказателства. Заличаването на вписването има за последица погасяване на ипотеката –чл. 179, ал. 3 ЗЗД. Означава, че станалото вписване трябва да се счита вече за несъществуващо. По тези съображения съдът намира иска за основателен и решението в частта, в която е отхвърлен същият за признаване, че не съществува ипотечно правоотношение, обективирано в нотариален акт № 4/1998 г. вследствие на подновяването му на 4.6.2008 г., следва да се отмени и се постанови обратен резултат. Решението в частта, в която е отхвърлен от РС предявения при условията /според настоящият състав/ на евентуалност иск за прогласяване недействителността на подновената понастоящем ипотека материализирана в нотариален акт № 4, т. І/28.4.1998 г. при РС Г.Д., подновена с писмена молба от 04.6.2008 г. поради противоречия със закона, следва да се обезсили. Произнасянето е поискано при отхвърляне на първия иск, а Окръжният съд намира същият за основателен.
Водим от изложеното и на основание чл. 271 ГПК, съдът
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 1352/28.4.2010 г., постановено по гр.д. № 10 по описа за 2009 г. на Районен съд-Г. Д., в частта в която е отхвърлен предявения от “С. –И.”, Е., с представител И. Б. против „., О. в ликвидация,с представител И. Б. и „. Б., , представлявано съвместно от А. К. и Л. К. Х. иск за признаване, че върху недвижими имоти не съществува ипотечно право в полза на кредитора-втория ответник, респ. ипотечно правоотноншение, обезпечаващо вземането на кредитора-втория ответник срещу длъжника-първия ответник, поради факта, че към момента на подновяване на ипотеката – 4.6.2008 г. ипотекарния длъжник /първия ответник/ не е бил собственик на процесните имоти УПИ ХІІ, в кв. 68 по плана на с. Огняново, с площ от 3.5 дка, ведно с построената върху него производствена сграда с площ от 700 кв.м. и цялото техническо движимо имущество, при съседи за имота – улица, от две страни край на регулация и УПИ ХІІІ и УПИ ХІV, в кв. 66 по плана на с. О., с площ от 600 кв.м., ведно с построената върху него производствена сграда с площ от 176 кв.м. и цялото техническо движимо имущество при съседи за имота: улица, край на регулация и УПИ ХІІІ.
и вместо него постановява:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска предявен от “С. –И.”, Е., със седалище и адрес на управление гр. Б., ул. “С..И.. Р.”, 23, с представител И. Б. срещу „., О. в ликвидация, със седалище и адрес на управление гр. Б., ул. “С..И.. Р.”, 23, с представител И. Б. и „. Б., , представлявано съвместно от А.К. и Л. К. Х. , че върху недвижим имот УПИ ХІІ, в кв. 68 по плана на с. О., с площ от 3.5 дка, ведно с построената върху него производствена сграда с площ от 700 кв.м. и цялото техническо движимо имущество, при съседи за имота – улица, от две страни край на регулация и УПИ ХІІІ и недвижим имот УПИ ХІV, в кв. 66 по плана на с. Огняново, с площ от 600 кв.м., ведно с построената върху него производствена сграда с площ от 176 кв.м. и цялото техническо движимо имущество при съседи за имота: улица, край на регулация и УПИ ХІІ не съществува ипотечно право в полза на „. Б., , респ. ипотечно правоотношение, обективирано в нот. акт№ 4, т. І/28.4.1998 г. при РС Г. Д. и обезпечаващо вземане на „. Б., срещу „., О., тъй като към момента на подновяване на ипотеката – 4.6.2008 г. „., О. не е бил собственик на имотите: УПИ $$$, в кв. $$ по плана на с. О., с площ от 3.5 дка, ведно с построената върху него производствена сграда с площ от 700 кв.м. и цялото техническо движимо имущество, при съседи за имота – улица, от две страни край на регулация и УПИ $$$ и УПИ $$$, в кв.$$ по плана на с. О., с площ от 600 кв.м., ведно с построената върху него производствена сграда с площ от 176 кв.м. и цялото техническо движимо имущество при съседи за имота: улица, край на регулация и УПИ ХІІІ.
ОБЕЗСИЛВА решението в частта, в която е отхвърлен като неоснователен предявения иск от “С. –И.”, Е., с представител И. Б. против „., О. в ликвидация, с представител И. Б. и „. Б., , представлявано съвместно от А. К. и Л.К.Х. за прогласяване недействителността на подновената с писмена молба от 04.06.2008 г. ипотека, материализирана в нотариален акт № 4, т. І от 28.4.1998 г. при РС-Г.Д., поради противоречие със закона.
Решението може да се обжалва в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов