КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Сеп 2020, 10:50

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: легитимация на ЧСИ да жали...
Ново мнениеПубликувано на: 20 Окт 2011, 14:23 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 356
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 01.09.2011 година, гр. Б.


Б.кият окръжен съд, гражданска колегия, на първи септември две хиляди и единадесета година, в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ПЕНЕВА
ЧЛЕНОВЕ: 1. ВЯРА КАМБУРОВА
2. мл.с. МАРТИН СТАМАТОВ

като разгледа докладваното от съдията М. Стаматов частно гражданско дело № 1382 по описа за 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 577 ал.1 във вр. чл. 274 и сл. от ГПК
Образувано е по повод на частна жалба подадена от ЧСИ С.Г., рег. № 825 на КЧСИ, район на действие Окръжен съд - гр. П. против определение № 107/18.07.2011г. на Съдия по вписванията при РС - гр. Н., с което е постановен отказ за вписване на самостоятелен обект, предназначен за търговска дейност с идентификатор 51500.50.5.265.2.42, разположен в сграда с идентификатор 51500.505.265.2, построена в поземлен имот с идентификатор 51500.505.265 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Н., обл. Б. одобрени със заповед РД-185-46/18.08.2006г. на изп. директор на АГКК.
Жалбоподателя изразява доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното определение, като счита, че в част V от ПВ не е предвидено изискване към молбата за вписване на възбрана да се представят скици - копия от кадастралната карти за недвижимия имот, по отношение на който се иска вписване, поради което чл. 6 ал. 3 ПВ е неприложим. Сочи, че чл. 24 ПВ препраща към чл. 6, но само относно ал.1 б. „в” от него, както и че легитимно лица да получи такава скица е само собственика на недвижимия имот, като е възможно длъжника да не фигурира като такъв в АГКК и въпреки това да притежава правото на собственост. Моли определението да бъде отменено.
Б.кият окръжен съд, след като взе предвид изложеното в частните жалби, събраните по делото доказателства и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 от ГПК, пред надлежна инстанция, отговаря на изискванията за редовност по чл. 275. ал.2 във вр. чл. 260 и чл. 261 от ГПК, но ЧСИ С.Г. не е надлежна страна разполагаща с правото да обжалва, поради което е процесуално недопустима.
С право да обжалват актове в производството по нотариално удостоверяване в хипотезата на чл. 577, ал. 1 ГПК разполагат лицата, които имат качеството на страни в него. Съгласно чл. 572 ГПК страни в нотариалното производство, каквото на осн. чл. 569, т. 5 ГПК е и това по вписванията, отбелязванията и тяхното заличаване, са лицата, от чието име се иска извършването на нотариалното действие, като същата разпоредба предвижда разграничението им от участвуващи в нотариалното производство - лицата, чието лично изявление нотариусът удостоверява. В това отношение частния съдебен изпълнител е приравнен на нотариус, тъй като и на него държавата е възложила определени правомощия свързани с гражданските правоотношения - принудителното изпълнение на частни притезания /чл. 2, ал. 1 ЗЧСИ/. Освен за действията, за които е оправомощен от закона - Раздел II от ЗЧСИ и Глава 38, част V ГПК, други той не е компетентен да извършва и не разполага с гражданскопроцесуална легитимация във връзка с тях. Сред последните попада и обжалването на отказа на съдията по вписванията да впише исканата възбрана, за което легитимацията принадлежи на взискателя по изпълнителното дело, като страна в производството по вписването. Вярно е, че съгласно чл.26 от ПВ, възбраната върху недвижим имот, спрямо който е насочено принудителното изпълнение, се вписва по искане на съдия изпълнителя, но това е действие в изпълнение на гореописаните правомощия, възникнали въз основа на молба взискателя да бъде събрано подлежащото му на изпълнение притезание и не означава включване в правомощията на съдебния изпълнител, правото да обжалва отказа на съдията по вписванията. Нотариалното действие по вписването на възбраната се изразява в обезпечителна мярка относно вземането на взискателя по изпълнението и това да бъде оповестено на третите лица. От това действие на вписването се ползва взискателя, като страна по изпълнението, аргумент за който извод е и предвидената в новата ал. 4 на чл. 431 ГПК в негова тежест такса за вписването. От това следва, че страна по смисъла на чл. 577 ГПК и заинтересовано лице по смисъла на ПВ е единствено взискателят, от чието име се прави искането за вписване на възбрана и съответно само той е процесуално легитимиран да обжалва отказа на съдията по вписванията. В този смисъл е и практиката на ВКС – пр. определение № 56/14.02.2011г. по ч.гр.д. 14/2011г. на ВКС, определение № 215/26.05.2011г. по ч.гр.д. 103/2011г. и др.
От гореизложеното следва, че жалбата, подадена от ЧСИ С.Г., е процесуално недопустима, тъй като осъществява право, с което в нотариалното производство по вписване разполага само взискателя. Поради това, настоящия съдебен състав счита, че тази частна жалба следва да бъде оставена без разглеждане.
Мотивиран от горното, Б.кият окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима частна жалба, подадена от ЧСИ С.Г., рег. № 825 на КЧСИ, район на действие Окръжен съд - гр. П. против определение № 107/18.07.2011г. на Съдия по вписванията при РС - гр. Н., с което е постановен отказ за вписване на самостоятелен обект, предназначен за търговска дейност с идентификатор 51500.50.5.265.2.42, разположен в сграда с идентификатор 51500.505.265.2, построена в поземлен имот с идентификатор 51500.505.265 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Н., обл. Б. одобрени със заповед РД-185-46/18.08.2006г. на изп. директор на АГКК.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: легитимация на ЧСИ да жали...
Ново мнениеПубликувано на: 20 Окт 2011, 14:35 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 356
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 27.07.2011 г. гр. Бургас

Бургаският окръжен съд гражданска колегия
На двадесет и седми юли две хиляди и единадесета година
В закрито заседание в следния състав:

Председател: Вяра Камбурова
Членове: Галя Белева
мл. с. Невена Ковачева

Като разгледа ч. гр. дело № 1300 по описа за 2011 година,
докладвано от младши съдията Ковачева,
за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 577, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 274 и сл. ГПК.
Подадена е частна жалба от Ц. Г. в качеството й на частен съдебен изпълнител, срещу определение № 130/04.07.2011 г. на съдия по вписванията при Бургаския районен съд, в което е обективиран отказ на последния да впише възбрана върху недвижими имоти в гр. Бургас, ул. „Иван Вазов” № 57 и представляващи самостоятелни обекти с идентификатори *****************, ***************** и *****************. Вписването на възбрана върху недвижимите имоти е поискано като обезпечителна мярка по изпълнително дело по описа на ЧСИ Г..
В жалбата са излoжени съображения, че отказът е незаконосъобразен, тъй като в молбата за вписване на възбрана, депозирана от ЧСИ Г., са спазени всички формални изисквания на закона. Поради това моли въззивния съд да отмени обжалваното определение и постанови вписване на възбраната.
Съдията по вписванията е изложил мотиви по обжалвания отказ, в които навежда доводи за неоснователност на депозираната жалба.
Частната жалба е депозирана в законоустановения срок срещу акт, който подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 577, ал. 1 ГПК. Тя обаче е подадена от лице, което не е процесуално легитимирано да обжалва отказ за вписване на възбрана върху недвижим имот.
Производството по налагане на обезпечителна мярка възбрана е охранително. То започва по инициатива на заинтересованото лице съгласно разпоредбата на чл. 531, ал. 1 ГПК. В трайната си практика (Определение № 215/26.05.2011 г., I гр. отд. ВКС, Определение № 173/16.04.2009 г., II гр. отд. ВКС, Определение № 268/09.06.2010 г., I гр. отд. ВКС, Определение № 129/09.03.2010 г., I гр. отд. ВКС) ВКС е приел кои са страни в производството по вписване на възбрана като заинтересовани лица. В случая взискателят по изпълнителното дело е страна в производството по вписване и следователно именно той разполага с правото да обжалва отказа. Той инициира изпълнителното производство за принудително събиране на вземанията си и впоследствие насочването на изпълнението върху определен недвижим имот на длъжника си. Единствено взискателят има интерес да се даде гласност и да се оповести на трети лица възбраната върху недвижими имоти на длъжника му чрез извършеното вписване. От своя страна, съдебният изпълнител е длъжностно лице, натоварено с определена от закона компетентност – да извършва действия по принудително удовлетворяване на вземания, удостоверени с подлежащ на изпълнение титул. Той не участва като представляващ определена страна в процеса и не може да извършва действия, за които не е изрично оправомощен. Ето защо той не притежава процесуална легитимация в производството по обжалване на отказ на съдия по вписванията.
Именно поради недопустимостта на подадената от ЧСИ Г. жалба срещу отказ на съдия по вписванията да впише възбрана върху недвижими имоти, същата не следва да се разглежда по същество. Тя следва да се остави без разглеждане, а производството по настоящото дело – да се прекрати.
Водим от гореизложеното, Бургаският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба, подадена от Ц. Г. в качеството й на частен съдебен изпълнител, срещу определение № 130/04.07.2011 г. на съдия по вписванията при Бургаския районен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. дело № 1300 по описа на Бургаския окръжен съд за 2011 година.


Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страната пред ВКС.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов