КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 01 Окт 2020, 08:41

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: частично заличаване на ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 20 Окт 2011, 14:25 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 356
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 22.08. 2011 година, гр. Б.

Б.кият окръжен съд, гражданско отделение, на двадесет и втори август две хиляди и единадесета година, в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ЗЪБОВА
ЧЛЕНОВЕ: 1. ГАЛЯ БЕЛЕВА
2. мл.с. МАРТИН СТАМАТОВ

като разгледа докладваното от съдията М. Стаматов частно гражданско дело № 1299 по описа за 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. във вр. с чл. 577 ал.1 от ГПК
Образувано е по повод на частна жалба с вх. № 9420/19.07.2011г. по описа на БОС, подадена от адв. В.Д. ***, партер, като пълномощник на „С.” ЕООД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление гр. С., ул. „Л.” №** ет. *, представлявано от К.С.П. ЕГН **********, против определение № 134 от 06.07.2011г. на Съдия по вписванията към Районен съд гр. Б., с което е постановен отказ за частично заличаване на договорна ипотека вписана под № 102, т.8, д.№ 6187/09.06.2008г. по описа на СВ при АВ Б..
Жалбоподателят възразява срещу определението като твърди, че е незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон. Счита че при извършване на преустройство спрямо ипотекиран недвижим имот, ипотеката върху него преминава върху обектите, в които е преустроен и не е необходимо да се извършва изменение и в нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека. Моли обжалваното определение да бъде отменено като бъде разпоредено на съдията по вписвания да извърши исканото заличаване.
По делото е постъпило становище от съдията по вписванията, в които излага доводи за неоснователност на жалбата. Счита, че при липса на вписано изменение в договора за ипотека, извършената трансформация на обекти, върху които е била учредена е следвало да бъде ясно и точно конкретизирана в самото съгласие и искане за заличаване, като не е от компетентността на съдията по вписвания да извършва промяна в договорната ипотека въз основа на представяне на обяснителни записки по строителни проекти за извършено преустройство.
Б.кият окръжен съд, след като взе предвид частната жалба, мотивите на съдията по вписванията, събраните по делото доказателства и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 от ГПК, от надлежна страна и пред надлежна инстанция, отговаря на изискванията за редовност по чл. 275. ал.2 във вр. чл. 260 и чл. 261 от ГПК, поради което е процесуално допустима.
В нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №129, т.ІІ, рег. № 4013, н.д. № 302/09.06.2008г, по описа на нотариус А.Д., рег № 450 на НК, е обективиран договор за предоставяне на банков кредит при условия, параметри и погасителен план подробно описани в Договор за банков кредит № 100-779/18.01.2008г и Договор за банков кредит № 100-702/18.01.2008г. по които договори страни са „Ю.и Е. Д. Б” АД от една страна като ипотекарен кредитор и от друга страна „С.” ЕООД и „Б. М.П.” ЕАД като ипотекарни длъжници, за сумата от 6 000 000 евро, която се предоставя на „С.” ЕООД, а за обезпечение служат подробно описания в договора ПИ С идентификатор *****.1.251 съгласно кадастрална карта одобрена със Заповед № РД-18-60/04.10.2007г. на изп. директор на АГКК и вещното право на строеж в цитирания недвижим имот на четири етажна сграда за курортни нужди ”Х.А. - К. А,В,С, D, ресторант и басейн” състояща се от 144 самостоятелни обекта със ЗП 2540,95 кв.м и РЗП 10985,35 кв.м, представляваща хотелски комплекс „С.С.К.”, съобразно разрешение за строеж №370/11.10.2005г. на гл. архитект на Община С.. Нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека е вписан по съответния ред с вх. рег. № 9092/09.06.08 г. на Служба по вписванията към АВ – Б. акт № 102, т.8, дело № 6187.
С молба вх. № 2860 от 20.04.2010г., адресирана до Служба по вписванията при Районен съд - гр. Б., жалбоподателят е поискал да бъде извършено частично заличаване по отношение на учредената с посочения по-горе нот. акт № 129 т.ІІ, рег. № 4013, н.д. № 302/09.06.2008г. договорна ипотека върху вещно право на строеж за 27 броя самостоятелни обекти, част от масивна жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване, представляваща комплекс „С.К.", състояща се от четири блока (секции) - А, В, С и D, всеки от блоковете (секциите) от четири етажа, която сграда е изградена в поземлен имот С идентификатор *****.1.251), с адрес на поземления имот: гр. С., п.к. 8130, Г., местност „Г.”, с ***, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: 251, парцел: I, съседи: ПИ *****.*.***, ПИ *****.*.***, ПИ 67800.1.227, ПИ *****.*.***, които били изчерпателно описани с посочени местоположение, идентификатори, граници, площи. Към молбата за вписване на частично заличаване, в съответствие с чл. 21 вр. чл. 19 от ПВ било представено и нотариално заверено писмено съгласие от 27.06.2011г., адресирано до Служба по вписванията - гр. Б., с което ипотечния кредитор "Ю.и Е. Д. Б" АД ЕИК № ********** седалище и адрес на управление: гр. С., Р. С., бул. „Ц.О.” №** №** чрез пълномощника си адв. Г.С. изразява съгласие да бъде частично заличена посочената в процесния нотариален акт договорна ипотека, относно обекти, описани по идентичен начин, с този в молбата на заявителя „С.” ЕООД. В писменото съгласие е посочено, че ипотеката върху описания обект обезпечава вземанията на банката в размер на 670 000 евро по договори № 100-779/18.01.2008г. за предоставяне на банков кредит и Договор за банков инвестиционен кредит № 100-702/18.01.2008г, предоставени на „С.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Л.” № **, ет.2, ЕИК: *********. Към молбата и съгласието била приложена и обяснителна записка изготвена на основание чл. 34 вр. чл. 30 от Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти относно Инвестиционен проект – фаза технически проект за промяна по време на строителството по реда на чл. 154 ЗУТ на строеж „Х.А.Р. и Б”, находящ се в УПИ * – ***, кв.* по плана на гр. С*, м. „Г.”. От обяснителната записка е видно, че първоначално проектирания в блок D, етаж втори ниво кота + 2.90 ресторант, се обособяват осем апартамента, сред които е и апартамент D-ІІ-5, с *** стаи 1, 2, 3, 4, 5 и апартаменти 1, 2 и 3 се обособяват в 9 самостоятелни обекта, сред които е и апартамент D-ІІІ-6, на етаж четвърти хотелски стаи от 6, 7, 8 ,9, 10 и апартаменти 4, 5, 6 се преобразуват в самостоятелни апартаменти, сред които е и D-ІV-3, както и че от първоначално проектираните апартаменти С-ІІІ-4, С-ІІІ-5, С-ІІІ-6, С-ІІІ-7 в блок С,*** обособяват шест студия, сред които е и С-ІІІ-6-2. Проекта за промяна е извършен от правоспособни лица и е регистриран по съответния ред в Дирекция „УТСКЕ” към Община С..
С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал да извърши частично заличаване с аргументите, че посочените в молбата площи, граници и номера на петнадесет от обектите, по отношение на които се иска заличаване не отговарят на посоченото в договора за учредяване на ипотеката. Счита, че при извършено преустройството на имота е следвало да бъде изменен нотариалния акт за договорна ипотека или евентуално при липса на такова изменение, в съгласието на кредитора, освен посочването на извършени промени по отношение на имотите, за които се отнася вписването е следвало да бъдат подробно описани и всички новообразувани обекти с техните площи и граници.
Съдът намира обжалваното определение за незаконосъобразно. Заявлението от „С.” ЕООД до АВ – СВ Б., по което е постановен отказа, предмет на настоящето дело е подадено от лице имащо интерес по смисъла на чл. 19 ал.3 от ПВ да поиска заличаване, респ. частично заличаване на вписаната договорна ипотека. Това е така, тъй като, след направена справка в Търговския регистър е видно, че дружеството освен страна по вписания договор – ипотекарен длъжник, едновременно с това е едноличен собственик на капитала на „Б. М.П.” ЕООД, което е собственик на ипотекираните недвижими имоти, включително на обектите, по отношение на който се иска заличаване. По реда на чл. 19 ал. 1 ПВ е представено съгласие от кредитора с нотариална заверка, в което имотите, за които се иска заличаване на вписаната ипотека, са описани по правилата на чл. 6 т.1 б. „в” от ПВ. Доколкото в част ІV от ПВ не са уредени специални правила относно съдържанието на молбата на заинтересованото лице или съгласието на ипотекарния кредитор, от изложеното следва извода, че са спазени изискванията на чл. 168 ал. 2 вр. чл. 167 ал.2 ЗЗД, към които препращат чл.16 ПВ, както и чл. 19 и чл. 21 от ПВ, досежно съгласието на кредитора и съдържанието на молбата от заинтересованото лице. В чл. 179 ал. 1 и ал. 2 от ЗЗД, съответно в чл. 19 ал. 1 и 3 и чл 21 от ПВ, е посочен редът за заличаване и частично заличаване на вписана ипотека – „въз основа на съгласието на кредитора” и по молба от „всеки заинтересован”. Изрично законодателят за разлика от чл. 166 ЗЗД уреждащ вписването на ипотека, „което се извършва въз основа на договор или закона”, не поставя условие да се представя договор за промяна на вписания договор за ипотека. Достатъчно е, каквато е и хипотезата в настоящия случай, да бъдат представени изготвени в изискуемата форма и съдържащи данните посочени в чл. 168 ал. 2 вр. чл. 167 ал.2 ЗЗД, молба от заинтересовано лице и съгласие на кредитора.
В случая е налице изразена воля от всички страни по нотариалния акт, учредяващ ипотеката, тя да бъде заличена частично по отношение на точно конкретизирани и определени с достатъчно идентификационни признаци недвижими имоти. Не е налице и промяна в съдържанието на договора за учредяване на ипотека върху право на строеж в цитираните недвижими имоти, тъй като към неговия предмет не се добавят други имоти. Несъмнено по отношение на фигуриращи в нотариалния акт самостоятелни обекти от сградата е извършено преустройство, съобразно което се увеличава или намаля площта им или от тях се обособяват нови самостоятелни апартаменти, но то е извършено по съответния ред, предвиден в ЗУТ и новообразуваните обекти са индивидуализирани в достатъчна степен. В нотариалния акт за договорна ипотека сред посочените 144 самостоятелни обекта се съдържат и изброените в съгласието за заличаване, с изключение на апартаменти D-ІІ-5, D-ІІІ-6, D-ІV-3, D-ІV-7, С-І-5.2 и С-ІІІ-6.2, които обаче и в заявлението подадено от жалбоподателя, и в съгласието на кредитора са описани подробно и изчерпателно, като е посочено в резултат от преустройството на кои обекти са получени. В случая са ирелевантни различията в площите на самостоятелните обекти, посочени в договорната ипотека и съгласието за заличаване, тъй като те са част от непроменена по своята ЗП и РЗП сграда, състояща се от четири секции, които в своята съвкупност са предоставени за обезпечение на целия предоставен заем. Извършените промените в процеса на реализацията на правото на строеж, до момента в който се е трансформирало в годен обект на право на собственост, не оказват влияние върху правото на кредитора да определи каква част от недвижимия част, на каква част от предоставения кредит е реципрочна, респективно да даде съгласие за частичното й заличаване. БОС не споделя становището на съдията по вписвания, че е било необходимо в съгласието да се конкретизират и новообразуваните обекти, за които то не се отнася, тъй като те не са предмет на производството по вписване и същевременно при наличието на учредена ипотека върху съвкупността от четирите секции на сградата, частичното заличаване относно част от изградените в тях самостоятелни обекти води до разпростирането на ипотека върху целия остатък от тези четири секции, за който кредитора със депозираното съгласие е изразил волята си, че е достатъчен за обезпечаване на остатъка от вземането му.
Ето защо, постановеният отказ на Съдия по вписванията към СВ при АВ – Б. за извършване на частично заличаване на ипотека вписана под № 102, т.8, д. № 6187/09.06.2008г. по описа на СВ при АВ Б. се явява незаконосъобразен, поради което частната жалбата следва да бъде уважена, а обжалваното определение от № 88 от 20.04.2010г. на Съдия по вписванията към СВ при АВ – Б. отменено.
Предвид изложеното, Б.кият окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 134 от 06.07.2011г. на Съдия по вписванията към Районен съд гр. Б., с което е постановен отказ за частично заличаване на договорна ипотека вписана под № 102, т.8, д.№ 6187/09.06.2008г. по описа на СВ при АВ Б..
УКАЗВА да се извърши поисканото с молба № 6158/06.07.02011г. по описана АВ – СВ - гр. Б. частично заличаване на договорна ипотека, учредена с нот. акт №129, т.ІІ, рег. № 4013, н.д. № 302/09.06.2008г, по описа на нотариус А.Д., рег № 450 на НК вписана под № 102, т.8, н.д. № 6187/09.06.2008г. по описа на СВ при АВ Б. върху правото на строеж на следните самостоятелни обекти, част от масивна жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване, представляваща комплекс „С.К.", състояща се от четири блока (секции) - А, В, С и D, която сграда е изградена в поземлен имот С идентификатор *****.1.251) с ***, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: ***, парцел: *, съседи: ПИ ******.*.***, ПИ *****.*.***, ПИ *****.*.***, ПИ *****.*.***: 1. Апартамент № D-ІV-7 (буква „де" на латиница, тире, четвърти, тире, седем), разположен в блок (секция) „D” („де" на латиница), на четвърти етаж от сградата, с площ от 59,69 (петдесет и девет цяло шестдесет и девет стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - външен зид, запад - коридор, север - апартамент D-ІV-8, юг - коридор и D-ІV-6, ведно със съответните 0,62 % (нула цяло шестдесет и две стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 7,88 (седем цяло осемдесет и осем стотни) кв. метра ид. части, и 0,62 % (нула цяло шестдесет и две стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена, който апартамент е образуван от бивш апартамент № 6 (шест), находящ се н четвърти жилищен етаж в корпус „D” със застроена площ от 44,82 кв.м., състоящ се от едно помещение, санитарен възел и коридор, заедно с 3,23 % (три цяло двадесет и три стотни процента) ид. части от общите части на сградата, заедно с тераса от 14,88 (четиринадесет цяло осемдесет и осем стотни) кв.м. и толкова идеални части от правото на строеж, при граници: север - хотелска стая № 10, изток - двор, юг - апартамент № 5 и коридор, запад - коридор; 2. Апартамент № А-ІІІ-7 (буква „а”, тире, трети, тире, седем), разположен в блок (секция) „А", на трети етаж от сградата, с площ от 60,84 (шестдесет цяло осемдесет и четири стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - апартамент А-ІІІ-6, запад - апартамент А-ІІІ-8, север - външен зид, юг - коридор, ведно със съответните 0,63 % (нула цяло шестдесет и три стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 8,02 (осем цяло и две стотни) кв. метра ид. части, и 0,63 % (нула цяло шестдесет и три стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена; 3. Апартамент № А-ІІІ-8 (буква „а”, тире, трети, тире, осем), разположен в блок (секция) „А", на трети етаж от сградата, с площ от 70,02 (седемдесет цяло и две стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - апартамент А-Ш-7, запад - апартамент А-ІІІ-9, север – външен юг - коридор, ведно със съответните 0,73 % (нула цяло седемдесет и три стотни процента ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 9,23 (девет цяло двадесет и три стотни метра) ид. части, и 0,73 % (нула цяло седемдесет и три стотни процента) ид. части от строеж върху терена; 4. Апартамент № А-І-12 (буква „а”, тире, първи, тире, дванадесет), разположен в блок (секция) „А", на първи етаж от сградата, с площ от 70,74 (седемдесет цяло четири стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, тоалетна и една тераса, при граници: изток - коридор, запад - външен зид, север - апартамент А-І-11, юг - апартамент А-1-13, ведно със съответните 0,68 % (нула цяло шестдесет из стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 8,69 (осем цяло шестдесет и девет стотни) кв. метра ид. части, и 0,68 % (нула цяло шестдесет и осем стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена; 5. Апартамент № С-І-4 (буква „це” на латиница, тире, първи, тире, четири), разположен в блок (секция) „С”, на първи етаж от сградата, с площ от 63,99 (шестдесет и три цяло деветдесет и девет стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - външен зид, запад - коридор, север - апартамент С-І-5.2 и техническо помещение, юг - стълбищна клетка, ведно със съответните 0,64 % (нула цяло шестдесет и четири стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 8,18 (осем цяло и осемнадесет стотни) кв. метра ид. части, и 0,64 % (нула цяло шестдесет и четири стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена; 6. Апартамент № С-ІІ-1 (буква „це” на латиница, тире, втори, тире, едно), разположен в блок (секция) „С", на втори етаж от сградата, с площ от 34,96 (тридесет и четири цяло деветдесет и шест стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - външен зид, запад - коридор, север -апартамент С-ІІ-2, юг - калканен зид с бл. „D”, ведно със съответните 0,39 % (нула цяло. тридесет и девет стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на (четири цяло и деветдесет стотни) кв. метра ид. части, и 0,39 % (нула цяло тридесет стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена; 7.Апартамент № С-ІІІ-1 (буква „це" на латиница, тире, трети, тире едно) разположен в блок (секция) „С”, на трети етаж от сградата, с площ от 35,67 (тридесет и шестдесет и седем стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна с кухня, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - външен зид, запад - коридор, апартамент С-ІІІ-2, юг - калканен зид с бл. „С”, ведно със съответните 0,39 % тридесет и девет стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на (пет) кв. метра ид. части, и 0,39 % (нула цяло тридесет и девет стотни процента) ид. части правото на строеж върху терена; 8. Апартамент № С-ІІІ-6.2 (буква „це" на латиница, тире, трети, тире, шест, точка, две), разположен в блок (секция) „С”, на трети етаж от сградата, с площ от 33 (тридесет и три) кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - външен зид, запад - коридор, север - калкан към бл. „А”, юг - апартамент С-ІІІ-6.1, ведно със съответните 0,40 % (нула цяло и четиридесет стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 5,10 (пет цяло и десет стотни) кв. метра ид. части, и 0,40 % (нула цяло и четиридесет стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена, обособен след преустройството на бивши апартаменти С-ІІІ-4, С-ІІІ-5, С-ІІІ-6 и С-ІІІ-7; 9. Апартамент № А-ІІ-9 (буква „а", тире, втори, тире, девет), разположен в блок (секция) „А”, на втори етаж от сградата, с площ от 54,22 (петдесет и четири цяло двадесет и две стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - коридор и апартамент А-ІІ-8, запад - външен зид, север - апартамент А-ІІ-8, юг - апартамент А-ІІ-10, ведно със съответните 0,57 % (нула цяло петдесет и седем стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 7,30 (седем цяло и тридесет стотни) кв. метра ид. части, и 0,57 % (нула цяло петдесет и седем стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена; 10. Апартамент № В-ІІІ-3 (буква „бе” на латиница, тире, трети, тире, три), разположен в блок (секция) „В” (буква „бе” на латиница), на трети етаж от сградата, с площ от 71,10 (седемдесет и едно цяло и десет стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, две бани с тоалетни и една тераса, при граници: североизток - студио В-ІІІ-4.1, югоизток - коридор, югозапад - апартамент В-ІІІ-2, северозапад - външен зид, ведно със съответните 0,75 % (нула цяло седемдесет и пет стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 9,57 (девет цяло петдесет и седем стотни) кв. метра ид. части, и 0,75 % (нула цяло седемдесет и пет стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена; 11. Апартамент № С-І-1 (буква „це” на латиница, тире, първи, тире, едно), разположен в блок (секция) „С", на първи етаж от сградата, с площ от 36,71 (тридесет и шест ;демдесет и една стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, стая с кухненски бокс, алетна и една тераса, при граници: изток - външен зид, запад - коридор, север - апартамент С-І-2, юг - калканен зид към бл. „D”, ведно със съответните 0,37 % (нула цяло ет и седем стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 4,69 (четири цяло шестдесет и девет стотни) кв. метра ид. части, и 0,37 % (нула цяло тридесет и седем стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена; 12. Апартамент № С-І-5.2 (буква „це" на латиница, тире, първи, тире, едно), разположен в блок (секция) „С", на първи етаж от сградата, с площ от 39,45 (тридесет и девет цяло четиридесет и пет стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, стая с кухненски бокс, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - външен зид, запад - коридор, север - апартамент С-І-5.1, юг - апартамент С-І-4 и техническо помещение, ведно със съответните 0,40 % (нула цяло и четиридесет стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 5,04 (пет цяло и четири стотни) кв. метра ид. части, и 0,40 % (нула цяло и четиридесет стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена, обособен от бившо помещение „детска занималия” и склад към нея, находящи се на първи жилищен етаж от корпус „С” със застроена площ от 60,30 (шестдесет цяло и тридесет стотни) кв. метра, заедно с 1,07 % (едно цяло и седем стотни процента) ид. части от общите части на сградата, заедно с тераса с площ от 32,58 (тридесет и две цяло петдесет и осем стотни) кв.м. по чл. 124, ал. 2 от ППЗДС, и толкова от правото на строеж върху терена, при граници и съседи: север - складово помещение сърфове и складово помещение „бийч бар”, изток - двор, юг - апартамент № С-І-4 и техническо помещение, запад - коридор; 13. Апартамент № С-ІІ-2 (буква „це” на латиница, тире, втори, тире, две), разположен в блок (секция) „С”, на втори етаж от сградата, с площ от 69,66 (тридесет и девет цяло четиридесет и пет стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - външен зид, запад - коридор, север - апартамент С-ІІ-3, юг - апартамент С-ІІ-1, ведно със съответните 0,77 % (нула цяло седемдесет дем стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 9,76 (девет седемдесет и шест стотни) кв. метра ид. части, и 0,77 % (нула цяло седемдесет и седем стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена; 14. Апартамент № D-ІІ-5 (буква „де” на латиница, тире, втори, тире, пет), разпоположен в блок (секция) „D” („де" на латиница), на втори етаж от сградата, с площ от 43,44 четиридесет и три цяло четиридесет и четири стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, стая с кухненски бокс, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - апартамент D-ІІ-4, запад - D-ІІ-4, север - коридор, юг - външен зид, ведно със съответните 0,49 % (нула цяло четиридесет и девет стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 6,21 (шест цяло двадесет и едно стотни) кв. метра ид. части, и 0,49 % (нула цяло четиридесет и девет стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена, обособен от част от бивш ресторант, находящ се в сутерена, първи и целия втори етаж на корпус „D”, със застрена площ от 493,51 (четиристотин деветдесет и три цяло петдесет и една стотни) кв.м., заедно с 29,54 % (двадесет и девет цяло петдесет и четири стотни процента) ид. части от общите части та сградата, заедно с тераса с площ от 93,96 (деветдесет и три цяло деветдесет и шест стотни) кв. метра по чл. 124, ал. 2 от ППЗДС и толкова идеални части от правото на строеж, при граници и съседи в сутерена: север - коридор, изток - коридор, перално-гладачен комплекс и складово помещение, юг - двор, запад - двор, при граници и съседи на първи етаж: север -коридор, изток - коридор, юг - котелно помещение, запад - двор, при граници и съседи на втори етаж: север - коридор и калкан, изток - двор, юг - двор, запад - двор; 15. Апартамент № D-ІІІ-6 (буква „де" на латиница, тире, трети, тире, шест), разположен в блок (секция) „D” („де" на латиница), на трети етаж от сградата, с площ от 42,49 (четиридесет и две цяло четиридесет и девет стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, стая с кухненски бокс, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - апартамент D-ІІІ-7, запад - D-ІІІ-5, север - коридор, юг - външен зид, ведно със съответните 0,48 % (нула цяло четиридесет и осем стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 6,07 (шест цяло и седем стотни) кв. метра ид. части, и 0,48 % (нула цяло четиридесет и осем стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена, обособен от част от бивш ресторант, находящ се в сутерена, първи и целия втори етаж на корпус „D”, със застрена площ от 493,51 (четиристотин деветдесет и три цяло петдесет и една стотни) кв.м., заедно с 29,54 % (двадесет и девет цяло петдесет и четири стотни процента) ид. части от общите части та сградата, заедно с тераса с площ от 93,96 (деветдесет и три цяло деветдесет и шест стотни) кв. метра по чл. 124, ал. 2 от ППЗДС и толкова идеални части от правото на строеж, при граници и съседи в сутерена: север - коридор, изток - коридор, перално-гладачен комплекс и складово помещение юг - двор, запад - двор, при граници и съседи на първи етаж: север - коридор, изток - коридор юг - котелно помещение, запад - двор, при граници и съседи на втори етаж: север - коридор калкан, изток - двор, юг - двор, запад - двор; 16. Апартамент № А-І-4 (буква „а”, тире, първи, тире, четири), разположе (секция) „А”, на първи етаж от сградата, с площ от 35,36 (тридесет и пет цяло тридесет стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, баня-тоалетна тераса, при граници: изток - външен зид, запад - коридор, север - коридор и апартамент юг - апартамент А-І-3, ведно със съответните 0,36 % (нула цяло тридесет и шест стотн процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 4,52 (четири цяло петдео две стотни) кв. метра ид. части, и 0,36 % (нула цяло тридесет и шест стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена; 17. Апартамент № А-1-11 (буква „а", тире, първи, тире, единадесет), разположен в блок (секция) „А", на първи етаж от сградата, с площ от 35,37 (тридесет и пет цяло тридесет и седем стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - коридор, запад - външен зид, север - стьлбищна клетка, юг -А-І-12, ведно със съответните 0,34 % (нула цяло тридесет и четири стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 4,34 (четири цяло тридесет и четири стотни) кв. метра ид. части, и 0,34 % (нула цяло тридесет и четири стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена; 18. Апартамент № А-ІІ-2 (буква „а”, тире, втори, тире, две), разположен в блок (секция) „А”, на втори етаж от сградата, с площ от 69,18 (шестдесет и девет цяло и осемнадесет стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - външен зид, запад - коридор, север - апартамент А-ІІ-3, юг -апартамент А-ІІ-1, ведно със съответните 0,76 % (нула цяло седемдесет и шест стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 9,69 (девет цяло шестдесет и девет стотни) кв. метра ид. части, и 0,76 % (нула цяло седемдесет и шест стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена; 19. Апартамент № А-ІІ-8 (буква „а", тире, втори, тире, осем), разположен в блок (секция) „А”, на втори етаж от сградата, с площ от 65,72 (шестдесет и пет цяло седемдесет и две стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - коридор и апартамент А-11-7, запад - външен зид апартамент А-П-9, север - външен зид, юг - апартамент А-П-9, ведно със съответните 0 (нула цяло шестдесет и осем стотни процента) ид. части от общите части на сгр; равняващи се на 8,67 (осем цяло шестдесет и седем стотни) кв. метра ид. части, и 0,68 % цяло шестдесет и осем стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена; 20.Апартамент № А-ІV-5 (буква „а”, тире, четвърти, тире, пет), разположен (секция) „А”, на четвърти етаж от сградата, с площ от 35,37 (тридесет и пет цяло тридесет и седем стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, стая с кухненски бокс, баня-тоалет една тераса, при граници: изток - външен зид, запад - коридор, север - коридор и апартамент А-ІV-6, юг - апартамент А-ІV-4, ведно със съответните 0,33 % (нула цяло тридесет и три стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 4,20 (четири цяло и двадео стотни) кв. метра ид. части, и 0,33 % (нула цяло тридесет и три стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена; 21. Апартамент № А-ІV-ІІ (буква „а”, тире, четвърти, тире, единадесет), разположен в блок (секция) „А”, на четвърти етаж от сградата, с площ от 105,99 (сто и пет цяло деветдесет и девет стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, стая с кухненски бокс, коридор, две бани с тоалетни и една тераса, при граници: изток - коридор, запад - външен зид, север - стьлбищна клетка, юг - апартамент А-ІV-13, ведно със съответните 0,95 % (нула цяло деветдесет и пет стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 12,09 (дванадесет цяло и девет стотни) кв. метра ид. части, и 0,95 % (нула цяло деветдесет и пет стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена, обособен от обединяването на следните бивши апартаменти: апартамент № А-ІV-11 (буква „а”, тире, четвърти, тире, единадесет) на четвърти етаж в корпус „А”, със застроена площ от 35,16 (тридесет и пет цяло и шестнадесет стотни) кв. метра, състоящ се от стая с кухненски бокс, санитарен възел, коридор и тераса, заедно с 0,42 % (нула цяло четиридесет и две стотни процента) ид. части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху терена, при граници и съседи: север - коридор, изток - коридор, юг - апартамент № А-ІV-12, запад - двор и апартамент № А-ІV-12 (буква „а”, тире, четвърти, тире, дванадесет) на четвърти етаж в корпус „А”, със застроена площ от 70,74 (седемдесет цяло и седемдесет и четири стотни) кв. метра, състоящ се от стая, дневна с кухненски бокс, санитарен възел, коридор и тераса, заедно с 0,84 % (нула цяло осемдесет и четири стотни процента) ид. части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху терена, при граници и съседи: север -апартамент № А-ІV-11, изток - коридор, юг - апартамент № А-ІV-13, запад - двор; 22. Апартамент № А-ІV-13 (буква „а”, тире, четвърти, тире, тринадесет), разположен в блок (секция) „А”, на четвърти етаж от сградата, с площ от 35,37 (тридесет и пет тридесет и седем стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, стая с кухненски бокс, тоалетна и една тераса, при граници: изток - коридор, запад - външен зид, север -артамент А-1V-11, юг - апартамент А-1V-14, ведно със съответните 0,32 % (нула цяло тридесет и две стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 4,04 (четири цяло и четири стотни) кв. метра ид. части, и 0,32 % (нула цяло тридесет и две стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена; 23. Апартамент № В-І-1 (буква „бе” на латиница, тире, първи, тире, едно), разположен в блок (секция) „В” (буква „бе” на латиница), на първи етаж от сградата, с площ от 54,73 (петдесет и четири цяло седемдесет и три стотни) кв. метра, и площ съгласно предходен архитектурен проект 54,85 (петдесет и четири цяло осемдесет и пет стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - коридор, запад - външен зид, север - апартамент В-І-2, юг - техническо помещение и апартамент В-І-8, ведно със съответните 0,53 % (нула цяло петдесет и три стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 6,72 (шест цяло седемдесет и две стотни) кв. метра ид. части, и 0,53 % (нула цяло петдесет и три стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена, като площта на апартамента е намалена в резултат на преустройство на бивш апартамент В-І-1; 24. Апартамент № В-ІІІ-1 (буква „бе” на латиница, тире, трети, тире, едно), разположен в блок (секция) „В” (буква „бе” на латиница), на трети етаж от сградата, с площ от 54,73 (петдесет и четири цяло седемдесет и три стотни) кв. метра, и площ съгласно предходен архитектурен проект 54,85 (петдесет и четири цяло осемдесет и пет стотни) кв. метра състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - коридор, запад - външен зид, север - апартамент В-ІІІ-2, юг - техническо помещение и апартамент В-ІІІ-8, ведно със съответните 0,58 % (нула цяло петдесет и осем стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 7,37 (седем цяло тридесет и седем стотни) кв. метра ид. части, и 0,58 % (нула цяло петдесет и осем стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена; 25. Апартамент № В-ІІІ-8 (буква „бе” на латиница, тире, трети, тире, осем), разположен в блок (секция) „В” (буква „бе” на латиница), на трети етаж от сградата, с площ от тридесет и четири цяло четиридесет и три стотни) кв. метра, и площ съгласно предходен архитектурен проект 35,64 (тридесет и пет цяло шестдесет и четири стотни) кв. метра, състоящ входно антре, стая с кухненски бокс, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - коридор, запад - външен зид, север - техническо помещение и апартамент В-ІІІ-1, юг -външен зид към бл. „D”, ведно със съответните 0,36 % (нула цяло тридесет и шест стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 4,63 (четири цяло шестдесет и три стотни) кв. метра ид. части, и 0,36 % (нула цяло тридесет и шест стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена; 26. Апартамент № С-ІІ-3 (буква „це” на латиница, тире, втори, тире, три), разположен в блок (секция) „С”, на втори етаж от сградата, с площ от 70,28 (седемдесет цяло двадесет и осем стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - външен зид, запад - коридор, север - стълбищна клетка, юг - апартамент С-ІІ-2, ведно със съответните 0,77 % (нула цяло седемдесет и седем стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 9,85 (девет цяло осемдесет и пет стотни) кв. метра ид. части, и 0,77 % (нула цяло седемдесет и седем стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена; 27. Апартамент № D-ІV-3 (буква „де” на латиница, тире, четири, тире, три), разположен в блок (секция) „D” („де” на латиница), на четвърти етаж от сградата, с площ от 34,31 (тридесет и четири цяло тридесет и едно стотни) кв. метра, състоящ се от входно антре, стая с кухненски бокс, баня-тоалетна и една тераса, при граници: изток - апартамент D-ІV-4, запад - D-ІV-2, север - коридор, юг - външен зид, ведно със съответните 0,36 % (нула цяло тридесет и шест стотни процента) ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 4,62 (четири цяло шестдесет и две стотни) кв. метра ид. части, и 0,36 % (нула цяло тридесет и шест стотни процента) ид. части от правото на строеж върху терена.

ВРЪЩА преписката на Агенция по вписванията, Служба по вписванията - гр. Б.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: частично заличаване на ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 21 Окт 2011, 10:51 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 356
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 352 28. 01. 2011 година, гр.Бургас

Бургаският окръжен съд, граждански състав, на двадесет и осми януари две хиляди и единадесета година, в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЯРА КАМБУРОВА
ЧЛЕНОВЕ: 1. ГАЛЯ БЕЛЕВА
2. мл.с. МАРТИН СТАМАТОВ

като разгледа докладваното от съдия Камбурова частно гражданско дело № 2212 по описа за 2010 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. във вр. с чл. 577 ал.1 от ГПК
Образувано е по повод на частна жалба с вх. № 11435/28.12.2010г. по описа на БОС, подадена от Й. Г. Г. като управител на „Е.” ООД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление гр. Б., ул. „Б.” № ** ет. *, ап. * против определение № 242 от 10.12.2010г. на Съдия по вписванията към СВ при АВ – Бургас, с което е отказано вписване на искане за частично заличаване на договорна ипотека вписана под № 1**, т. **, д. № 13467/03.12.2007г. по описа на СВ при АВ Бургас.
Жалбоподателят възразява срещу определението като твърди, че е неправилно и незаконосъобразно. Съображенията му са, че при частичното заличаване на договорна ипотека, макар в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията да не е предвидена конкретна такса, тя следва да бъде изчислена пропорционално на посочената сума, представляваща погасена част от кредита, в каквато насока са указанията на Министерството на правосъдието. Моли за отмяна на обжалваното определение като бъде разпоредено извършване на исканото вписване.
Бургаският окръжен съд, след като взе предвид частната жалба, мотивите на съдията по вписванията, събраните по делото доказателства и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 от ГПК, от надлежна страна и пред надлежна инстанция, отговаря на изискванията за редовност по чл. 275. ал.2 във вр. чл. 260 и чл. 261 от ГПК, поради което е процесуално допустима.
В нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 6**, т.**, рег. № 3***, н.д. № ***/0*.**.20**, по описа на нотариус Надежда Маркова, рег. № 409 на НК, район на действие БРС е обективиран договор за предоставяне на кредит в размер на 800 000 евро при условия, параметри и погасителен план подробно описани в Договор за банков кредит № 9*/2*.**.20**г., по който договор страни са „СБ” АД от една страна като ипотекарен кредитор и от друга страна „Ек.” ООД, като ипотекарен длъжник, като за обезпечение на дълга „Е.” ООД учредява в полза на кредитора договорна ипотека върху подробно описани в договора, недвижими имоти един от които е посочения под т. ІІ.2.1 в цитирания нотариален акт за договорна ипотека „Апартамент № * /****/ на ***** жилищен етаж, със застроена площ 108,45 м /сто и осем цяло четиридесет и пет стотни/ кв.м, състоящ се от: дневна-кухня, две спални, антре, тре, две бани с тоалетни, мокро помещение и тераса, при граници: ЮИ – коридор, апартамент № *, ул."Б.", СЗ - асансьорна шахта, калкан, ул. "Б", СИ – асансьорна шахта, стълбище, коридор, апартамент № *, ЮЗ - ул."Б", ведно със склад № * /****/ на сутеренен етаж, със застроена площ 7,22 /седем цяло двадесет и две стотни/ кв.м, при граници: ЮИ - Склад № *, СЗ - Склад № *, СИ - Склад № **, ЮЗ – коридор ведно с по 6,278% /шест цяло двеста седемдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата /12,70кв.м./ и от правото на строеж върху терена.....даньчната оценка на Апарамент № * в състояние изпълнен груб строеж е 53 526,90 лв. /петдесет и три хиляди петстотин двадесет и шест лева и деветдесет стотинки/...находящ се в гр. Б., ж.к. "Л", ул."Б", № *, в построената жилищна сграда в УПИ X**** - *** /римско осемнадесет тире четиристотин и четиридесет/ в кв.** /двадесет и трети/, бивш парцел ** /******/ в бивш кв. *** /**** *****/, по плана на гр. Б, целият имот с площ 540 /петстотин и четиридесет/ кв.м, при граници: И - УПИ X***, *- ул. "Б.", С – УПИ Х** -***, * – ул. "М", в жилищна сграда, разположена в югоизточната и югозападната част на описания УПИ..” Нотариалния акт за учредяване на договорната ипотека е вписан по законоустановения ред с вх. рег. № 20***/**.**.** г. на Служба по вписванията към АВ – Бургас, акт № ***, т. **, дело № 13***.
С молба вх. № 11824 от 10.12.2010г., адресирана до Служба по вписванията при Районен съд - гр. Бургас, нотариус Феодора Иванова е представила 4бр. нотариално заверени молби – съгласие по чл. 21 вр. чл. 19 от ПВ от 03.12.2010г. съдържащи искане, изходящо от „СБ” АД да бъде извършено частично заличаване по отношение на учредената в тяхна полза с посочения по-горе нот. акт № ***, т.**, рег. № 3***, н.д. № ***/**.**.20**, по описа на нотариус Надежда Маркова договорна ипотека върху „Апартамент № * /*****/ на *****жилищен етаж, със застроена площ 108,45 м /сто и осем цяло четиридесет и пет стотни/ кв.м, състоящ се от: дневна-кухня, две спални, антре, тре, две бани с тоалетни, мокро помещение и тераса, при граници: ЮИ – коридор, апартамент № *, ул."Ба, СЗ - асансьорна шахта, калкан, ул. "Б", СИ – асансьорна шахта, стълбище, коридор, апартамент № *, ЮЗ - ул."Б", ведно със склад № * /****/ на сутеренен етаж, със застроена площ 7,22 /седем цяло двадесет и две стотни/ кв.м, при граници: ЮИ - Склад № *, СЗ - Склад № *, СИ - Склад № **, ЮЗ – коридор ведно с по 6,278% /шест цяло двеста седемдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата /12,70кв.м./ и от правото на строеж върху терена.....даньчната оценка на Апарамент № * в състояние изпълнен груб строеж е 53 526,90 лв. /петдесет и три хиляди петстотин двадесет и шест лева и деветдесет стотинки/...находящ се в гр. Б., ж.к. "Л.", ул."Б.", № *, в построената жилищна сграда в УПИ X*** - *** /римско ******** тире ******** и ******/ в кв.** /****** и *****/, бивш парцел ** /********/ в бивш кв. *** /**** ******и ******/, по плана на гр. Б, целият имот с площ 540 /петстотин и четиридесет/ кв.м, при граници: И - УПИ X***, *- ул. "Б", С – УПИ Х** -***, Ю – ул. "М", в жилищна сграда, разположена в югоизточната и югозападната част на описания УПИ..”. В писменото съгласие е посочено, че ипотеката върху описания обект обезпечава вземанията на банката в размер на 78 305, 70 евро по договор за предоставяне на банков кредит с № **/ **.**.20**г.
С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал да извърши частично заличаване с аргументите, че внесената от заявителя държавна такса в размер на 76.58 лв. е неправилно изчислена и дължимата би следвало да бъде в размер на половината от таксата за вписване или 1564.67лв, изчислена от държавния орган въз основа на удостоверения в договора за ипотека материален интерес в размер на 800 000 евро.
Съдът намира обжалваното определение за незаконосъобразно. Депозираната от „СБ” АД, чрез нотриус Феодора Иванова рег. № 449, молба-съгласие до АВ – СВ Бургас, по която е постановен отказа, предмет на настоящето дело, е подадено от заинтересовано лице по смисъла на чл. 19 ал. 3 от ПВ, което е легитимно да поиска заличаване, респ. частично заличаване на вписаната договорна ипотека. В нея се съдържа и изискуемото по чл. 19 ал. 1 ПВ нотариално заверено писмено съгласие от кредитора като имота по отношение на който се иска частично заличаване на учредената върху него ипотека е описан подробно и изчерпателно. От това следва извода, че са спазени изискванията на чл. 168 ал. 2 вр. чл. 167 ал.2 ЗЗД, към които препращат чл.16 ПВ, както и чл. 19 и чл. 21 от ПВ, досежно съгласието на кредитора и съдържанието на молбата от заинтересованото лице. Съгласно чл. 2 от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, за вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 %, но не по-малко от 10 лв. Според чл. 3 на същата Тарифа, за отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания, се събира половината от таксата по чл. 2 т.е. 0.05 %. Тълкуването на тези разпоредби, съобразно ЗНА, според настоящия съдебен състав води до извода, че идеята на законодателя е размерът на таксата да бъде поставен в зависимост от материалния интерес, който подлежи на удостоверяване. При вписване на договорна ипотека и при заличаването й материалният интерес се определя от общия размер на задължението, чието изпълнение се обезпечава. При частичното заличаване на ипотека относно част от обектите, за които е учредена, поради частично погасяване на дълга, материалния интерес е реципрочен на погасеното вземане. От това следва, че при тази хипотеза държавната такса за заличаването следва да се определи върху размера на погасеното вземане, а не следва да се заплаща такса, като за пълно заличаване, в какъвто смисъл е и константната и неизменна практика на БОС. В процесния казус е налице волеизявление на кредитора, съдържащо се в депозираната от него молба-съгласие, обезпечението да отпадне по отношение на точно индивидуализиран със съответните признаци недвижим имот, посочен в договора за ипотека, поради погасяване на част от ипотечния кредит в размер на 78 305, 70 евро. Предвид изложеното настоящия съдебен състав счита, че въз основа на тази сума следва да бъде събрана и държавната такса за извършване на частичното заличаване, тъй като това е материалният интерес, който подлежи на удостоверяване. В случая сумата следва да бъде 0.05 % от 78 305,70 евро или 76.58 лв., която е правилно изчислена и платена от заявителя. При това положение, постановеният отказ на Съдия по вписванията към СВ при АВ – Бургас да извърши вписване на искане за частично заличаване на договорна ипотека вписана под № 1**, т. **, д. № 13***/**.**.20**г. по описа на СВ при АВ Бургас се явява незаконосъобразен, поради което частната жалбата следва да бъде уважена, а обжалваното определение № 242/10.12.2010г. на Съдия по вписванията към СВ при АВ – Бургас отменено.
Мотивиран от горното, Бургаският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ Определение № 242 от 10.12.2010г. на Съдия по вписванията към СВ при АВ – Бургас, с което е отказано частичното заличаване на договорна ипотека вписана под № 1**, т. **, д. № 13***/**.**.20**г. по описа на СВ при АВ Бургас
УКАЗВА да се извърши исканото частично заличаване на договорна ипотека вписана под № № 1**, т. **, д. № 13***/0*.**.20**г. по описа на СВ при АВ Бургас, учредена с нотариален акт № ***, т.**, рег. № 3***, н.д. № ***/0*.**.20**, по описа на нотариус Надежда Маркова, рег. № 409 на НК, относно посочения в молбата на заявителя „Сб” АД Апартамент № * /****/ на **** жилищен етаж, със застроена площ 108,45 м /сто и осем цяло четиридесет и пет стотни/ кв.м, състоящ се от: дневна-кухня, две спални, антре, тре, две бани с тоалетни, мокро помещение и тераса, при граници: ЮИ – коридор, апартамент № *, ул."Б", СЗ - асансьорна шахта, калкан, ул. "Б", СИ – асансьорна шахта, стълбище, коридор, апартамент № *, ЮЗ - ул."Б", ведно със склад № * /****/ на сутеренен етаж, със застроена площ 7,22 /седем цяло двадесет и две стотни/ кв.м, при граници: ЮИ - Склад № *, СЗ - Склад № *, СИ - Склад № **, ЮЗ – коридор ведно с по 6,278% /шест цяло двеста седемдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата /12,70кв.м./ и от правото на строеж върху терена, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул."Батак", № 1, в построената жилищна сграда в УПИ X**** - *** /римско ***** тире *****и *****т/ в кв.** /***** и ****/, бивш парцел ** /*****/ в бивш кв. *** /***** **** и *****/, по плана на гр. Б., целият имот с площ 540 /петстотин и четиридесет/ кв.м, при граници: И - УПИ X***, 3- ул. "Б", С – УПИ Х** -***, Ю – ул. "М", в жилищна сграда, разположена в югоизточната и югозападната част на описания УПИ.
ВРЪЩА преписката на Агенция по вписванията, Служба по вписванията - гр. Бургас
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: частично заличаване на ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 24 Окт 2011, 10:23 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 356
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 11. 06. 2010 година, гр.Бургас


Бургаският окръжен съд, граждански състав, на единадесети юни две хиляди и десета година, в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЯРА КАМБУРОВА
ЧЛЕНОВЕ: 1. ГАЛЯ БЕЛЕВА
2. мл.с. МАРТИН СТАМАТОВ

като разгледа докладваното от мл. съдия М. Стаматов
частно гражданско дело № 818 по описа за 2010 година
и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. във вр. с чл. 577 ал.1 от ГПК
Образувано е по повод на частна жалба с вх. № 2867/13.05.2010г. по описа на БОС, подадена от адв. В.Д. ***, партер, като пълномощник на „С.” ЕООД, ЕИК *********,, седалище и адрес на управление гр. С., ул.”л.” № **, ет.*, представлявано от К. С. П. ЕГН **********, против определение № 88 от 20.04.2010г. на Съдия по вписванията към СВ при АВ – Б., с което е постановен отказ за частично заличаване на договорна ипотека вписана под № 102, т.8, д.№ 6187/ 10.06.2008г. по описа на СВ при АВ Б.
Жалбоподателят възразява срещу определението като твърди, че е незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон. Съображенията му са, че при частичното заличаване на договорна ипотека, макар в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията да не е предвидена конкретна такса, тя следва да бъде изчислена пропорционално на посочената сума, представляваща погасена част от кредита. Счита че при извършване на преустройство спрямо ипотекиран недвижим имот, ипотеката върху него преминава върху обектите, в които е преустроен.
По делото е постъпило становище от съдията по вписванията, в които излага доводи за неоснователност на жалбата. Счита, че уговорената ипотека тегне общо върху всички имоти, за които е учредена, до изплащане на цялата сума по кредита, както и че при трансформация на ипотекиран имот следва да се промени договора за ипотека с нов нотариален акт, а не само със съгласие на кредитора, което е едностранен акт.
Бургаският окръжен съд, след като взе предвид частната жалба, мотивите на съдията по вписванията, събраните по делото доказателства и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 от ГПК, от надлежна страна и пред надлежна инстанция, отговаря на изискванията за редовност по чл. 275. ал.2 във вр. чл. 260 и чл. 261 от ГПК, поради което е процесуално допустима.
В нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №129, т.ІІ, рег. № 4013, н.д. № 302/09.06.2008г, по описа на нотариус А. Д.А. Д., рег № 450 на НК, е обективиран договор за предоставяне на банков кредит при условия, параметри и погасителен план подробно описани в Договор за банков кредит № 100-779/18.01.2008г и Договор за банков кредит № 100-702/18.01.2008г. по които договори страни са „Ю.Е.Д.Б.” АД от една страна като ипотекарен кредитор и от друга страна „с.”ЕООД и „Б. М.П.” ЕАД като ипотекарни длъжници за сумата от 6 000 000 евро, като сумата се предоставя на „с.”ЕООД, а за обезпечение служат подробно описани в договора, недвижими имоти и вещно право на строеж върху ПИ 67800.1.251 съгласно кадастрална карта одобрена със Заповед № РД-18-60/04.10.2007г. на изп. директор на АГКК на сграда, представляваща хотелски комплекс „С.С.К.”, съобразно разрешение за строеж №370/11.10.2005г. на гл. архитект на О.С.Част от този хотелски комплекс, съгласно разрешението за строеж и одобрените проекти е посочения под т. 133 в цитирания нотариален акт за договорна ипотека „Ресторант, находящ се в сутерена, I (първи) и целия II (втори) етаж на корпус ,”D". със застроена площ от 493,51 (четиристотин деветдесет и три цяло и петдесет на стотни) квадратни метра, заедно с 29.54 % (двадесет и девет цяло и петдесет и стотни процента) идеални части от общите части на сградата, заедно с тераса с площ от 93,96 (деветдесет и три цяло и деветдесет и шест стотни) квадратни метра по член 124 алинея 2 от ППЗДС, и толкова идеални части от правото на строеж, при граници- съседи в сутерена: от север - коридор, от изток - коридор, перално-гладачен комплекс и складово помещение, от юг - двор, от запад - двор; при граници-съседи на I (първи) етаж: ;от север - коридор, от изток - коридор, от юг - котелно помещение, от запад - двор: при граници - съседи на П (втори) етаж: от север - коридор и калкан, от изток- двор, от юг – двор, от запад – двор.” Нотариалния акт за учредяване на дговоранта ипотека е вписан по съответния ред с вх. рег. № 9092/10.06.08 г. на Служба по вписванията към АВ – Бургас. акт № 102, т.8, дело № 6187.
От представената обяснителна записка към Инвестиционен проект за промяна предназначението на строеж „Хотелски апратаменти, ресторант и басейни”, находящ се в УПИ *, кв.* по плана на гр. С., м. „Г.” е видно, че на ниво кота + 2.90, равна на надморска височина от + 5.10м., вместо одобрения по проект ресторант с капацитет 100 места, с промяна по реда на чл. 154 от ЗУТ се обособяват осем апартамента, сред които е и апартамент D – ІІ -2, с *** за промяна е извършен от правоспособни лица и е регистриран по съответния ред в Дирекция „У.” към О.С.С молба вх. № 2860 от 20.04.2010г., адресирана до Служба по вписванията при Районен съд - гр. Б., жалбоподателят е поискал да бъде извършено частично заличаване по отношение на учредената с посочения по-горе нот. акт № 129 т.ІІ, рег. № 4013, н.д. № 302/09.06.2008г договорна ипотека върху вещно право на строеж, включващо изграждане и придобиване в собственост след построяването му на следния обект: АПАРТАМЕНТ № D-ІІ-1 (латинска буква „де", тире, втори, тире, едно), находящ се на втори етаж на кота +2,90 метра, равна на +5,10 м. надморска височина, в Блок (секция) „D" (латинска буква „де") в строяща се четириетажна сграда за курортни нужди „ХОТЕЛСКИ АПАРТАМЕНТИ – КОРПУСИ "А", "В", "С", "D", „Р. и Б.", състояща се от хотелски апартаменти - корпуси "А", "В", "С", "Б", ресторант и басейн, коктейл-бар, парк, главен вход с козирка, стопански вход, паркинг, изгребна шахта, охрана, трафопост, със застроена площ от 2 540,95 кв.м. и разгъната застроена площ от 10 985,35 кв.м., строяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 67800.1.251 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, едно, точка, двеста петдесет и едно), съгласно кадастрална карта на гр. Созопол, одобрена със заповед № РД-18-60/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК и издадена скица № 38731/12.12.2007 г. от СГКК – Б., с ***, площ: 8500 (осем хиляди и петстотин) кв.м., трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид застрояване, при съседи: 67800.1.235, 67800.1.252, 67800.1.114, 167800.1.227. стар идентификатор п. * (** *), № *** (*), който имот съгласно легитимиращия собствеността нотариален акт представлява УПИ *-** в кв. *, по плана на гр. С*, местност "Г*" с площ от 8501 (осем хиляди петстотин и един) кв.м, при съседи: УПИ III -252, УПИ ** - ***, УПИ пл. № ***, УПИ пл. № ***, който имот е бивш ПОЗЕМЛЕН НЕДВИЖИМ ИМОТ, земеделска земя, находящ се в землището на град С*, ЕКАТТЕ *******, в местността „Г.", пл. № ******с площ от 8 501 квадратни метра, десета категория, с начин на трайно ползване: пасище, мера, при граници-съседи: от север - имот пл. № ******, пасище, мера за стопанисване от общината, от изток - имот пл. № *******, пасище, мера на наследниците на М. Н. Т., имот пл. № *****, пасище, мера на наследниците на М.Н.Т., имот пл. № *******, лозе на Б. П. Г. и др., от юг - имот пл. № ******, пасище, мера за стопанисване на Общината, от запад - имот с пл. номер 001252 -пасище, мера на Г. И. К., който апартамент е със застроена площ от 48,71 кв.м., състоящ се от: антре, дневна, спалня и баня и тоалетна, при съседи: коридор, апартамент № Б-П- 2, двор, двор, и който апартамент, на основание одобрен проект за преработка по време на строителство по чл. 154 от ЗУТ, е получен в резултат на преустройство (преработка) по време на строителство на етаж втори на кота +2,90 метра, равна на +5,10м. надморска височина, в Блок (секция) ,D" (латинска буква „де") в гореописаната сграда, която преработка засяга площта и разпределението на това ниво, предвидена за предишен обект - РЕСТОРАНТ, находящ се в сутерена на кота -3,25м. I (първи) на кота +/-0,00м., равна +2,20м. надморска височина, и целия II (втори) етаж на кота +2,90 метра, равна на +5,10м. надморска височина, на корпус "D" в гореописаната сграда, със застроена площ на ресторанта от 491,51 кв.м., при граници-съседи в сутерена: от север - коридор, от изток - коридор, перално-гладачен комплекс и складово помещение, от юг - двор, от запад - двор; при граници-съседи на I (първи) етаж: от север - коридор, от изток - коридор, от юг - котелно помещение, от запад - двор; при граници-съседи на II (втори) етаж: от север - коридор и калкан, от изток -двор, от юг - двор, от запад - двор, заедно със 0,52% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6,56 кв.м., с които общата площ на апартамента възлиза на 55,27 кв.м. С молбата за вписване по реда на чл. 21 вр. чл. 19 от ПВ е представено и писмено съгласие от 16.04.2010г., адресирано до Служба по вписванията - гр. Бургас, с което ипотечния кредитор „Ю.Е.Д.Б.” АД се съгласява да бъде частично заличена посочената в н. акт. №129 договорна ипотека, относно обект апартамент D-ІІ-2, описан по идентичен начин, с този на заявителя „с.”ЕООД. В писменото съгласие е посочено, че ипотеката върху описания обект обезпечава вземанията на банката в размер на 38 689 евро по договори за предоставяне на банков кредит с № 100 779/18.01.2008г и № 100-702/18.01.2008.
С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал да извърши частично заличаване с аргументите, че преустройството на имота представлява трансформация на предмета договора за ипотечен кредит и по същество промяна в неговото съдържание. Счита, че в нотариалното охранително производство компетентен орган да констатира и удостовери тази трансформация е нотариуса, чрез изричен договор за изменение на ипотечния договор. Също така счита, че внесената от заявителя държавна такса в размер на 37. 83лв. е неправилно изчислена и дължимата би следвало да бъде в размер на половината от таксата за вписване или 5867,50лв, изчислена от държавния орган въз основа на удостоверения в договора за ипотека материален интерес в размер на 11 734 980 лв.
Съдът намира обжалваното определение за незаконосъобразно. Заявлението от „с.”ЕООД до АВ – СВ Б., по което е постановен отказа, предмет на настоящето дело е подадено от лице имащо интерес по смисъла на чл. 19 ал.3 от ПВ да поиска заличаване, респ. частично заличаване на вписаната договорна ипотека. Това е така, тъй като, след направена справка в Търговския регистър е видно, че дружеството освен страна по вписания договор – ипотекарен длъжник, едновременно с това е едноличен собственик на капитала на „Б. М.. П.” ЕООД, което е собственик на ипотекираните недвижими имоти, включително обекта, по отношение на който се иска заличаване. По реда на чл. 19 ал. 1 ПВ е представено съгласие от кредитора, в изискуемата нотариално заверена форма. Не може да бъде споделено становището, че в случая е налице едностранна промяна на съществени елементи от сключения договор. Напротив налице е изразена воля от всички страни по нотариалния акт учредяващ ипотеката, тя да бъде заличена частично по отношение на точно конкретизиран и определен с достатъчно идентификационни признаци недвижим имот. Не е налице и промяна в съдържанието на договора за учредяване на ипотека върху право на строеж в цитираните недвижими имоти, тъй като към неговия предмет не се добавят други имоти. В действителност, по отношение на един фигуриращ в нотариалния акт самостоятелен обект от сградата е извършено преустройство, съобразно което от него се обособяват седемнадесет самостоятелни апартамента, които в своята съвкупност са напълно идентични по размери, местоположение, граници със първоначалния обект вписан под № 133 в нотариалния акт. Преустройството е извършено по съответния ред, предвиден в ЗУТ и новообразуваните обекти са индивидуализирани в достатъчна степен. И в заявлението подадено от жалбоподателя и в съгласието на кредитора, имота по отношение на който се иска частично заличаване на учредената ипотека върху право на строеж е описан подробно и изчерпателно, посочено е и в резултат на преустройството на кой недвижим имот е получен. От това следва извода, че са спазени изискванията на чл. 168 ал. 2 вр. чл. 167 ал.2 ЗЗД, към които препращат чл.16 ПВ, както и чл. 19 и чл. 21 от ПВ, досежно съгласието на кредитора и съдържанието на молбата от заинтересованото лице. В чл. 179 ал. 1 и ал. 2 от ЗЗД, съответно в чл. 19 ал. 1 и 3 и чл 21 от ПВ, е посочен редът за заличаване и частично заличаване на вписана ипотека – „въз основа на съгласието на кредитора” и по молба от „всеки заинтересован”. Изрично законодателят за разлика от чл. 166 ЗЗД уреждащ вписването на ипотека, „което се извършва въз основа на договор или закона”, не поставя условие да се представя договор за промяна на вписания договор за ипотека. Достатъчно е, каквато е и хипотезата в настоящия случай, да бъдат представени изготвени в изискуемата форма и съдържащи данните посочени в чл. 168 ал. 2 вр. чл. 167 ал.2 ЗЗД, молба от заинтересовано лице и съгласие на кредитора.
Съгласно чл. 2 от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, за вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 %, но не по- малко от 10 лв. Според чл. 3 на същата Тарифа, за отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания, се събира половината от таксата по чл. 2 т.е. 0.05 %. Тълкуването на тази разпоредба съгласно ЗНА води до извода, че идеята на законодателя е размерът на таксата да бъде поставен в зависимост от материалния интерес, който подлежи на удостоверяване. При вписване на договорна ипотека и при заличаването й материалният интерес се определя от общия размер на задължението, чието изпълнение се обезпечава. При частичното заличаване на ипотека относно част от обектите, за които е учредена, поради частично погасяване на дълга, материалния интерес е реципрочен на погасеното вземане. От това следва, че при тази хипотеза държавната такса за заличаването следва да се определи върху размера на погасеното вземане, а не следва да се заплаща такса като за пълно заличаване. В такава насока е и константната и неизменна практика на БОС.
В молбата - съгласие кредиторът е изявил воля, обезпечението да отпадне по отношение един от обектите, част от всички изброени в договора за ипотека, като е посочил, че исканото заличаване е свързано с погасяване на част от кредита в размер на 38 689 евро. Въз основа на тази сума следва да бъде събрана и държавната такса за извършване на частичното заличаване, тъй като това е материалният интерес, който подлежи на удостоверяване. В случая сумата следва да бъде 0.05 % от 38 689 евро или 37.83лв., както и правилно е изчислена и платена от заявителя.
Ето защо, постановеният отказ на Съдия по вписванията към СВ при АВ – Б. за извършване на частично заличаване на ипотека вписана под № 102, т.8, д. № 6187/10.06.2008г. по описа на СВ при АВ Б. се явява незаконосъобразен, поради което частната жалбата следва да бъде уважена, а обжалваното определение от № 88 от 20.04.2010г. на Съдия по вписванията към СВ при АВ – Б.отменено.
Предвид изложеното, Бургаският окръжен съд


О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 88 от 20.04.2010г. на Съдия по вписванията към СВ при АВ – Б., с което е отказано частичното заличаване на договорна ипотека вписана под № 102, т.8, д. № 6187/10.06.2008г. по описа на СВ при АВ Б..
УКАЗВА да се извърши исканото частично заличаване на договорна ипотека вписана под № 102, т.8, д. № 6187/10.06.2008г. по описа на СВ при АВ Б., учредена с нот. акт №129, т.ІІ, рег. № 4013, н.д. № 302/09.06.2008г, по описа на нотариус А. Д., рег № 450 на НК, относно посоченото в молбата на заявителя „с.”ЕООД и съгласието на кредитора „Ю.Е.Д.Б.” АД вещно право на строеж върху АПАРТАМЕНТ № D-**-* (латинска буква „**", *, *, *, *), находящ се на втори етаж на кота +2,90 метра, равна на +5,10 м. надморска височина, в Блок (секция) „D" (латинска буква „де") в строяща се четириетажна сграда за курортни нужди „Х. а. – корпуси "А", "В", "С", "D", „Р. и Б.", състояща се от хотелски апартаменти - корпуси "А", "В", "С", "Б", ресторант и басейн, коктейл-бар, парк, главен вход с козирка, стопански вход, паркинг, изгребна шахта, охрана, трафопост, със застроена площ от 2 540,95 кв.м. и разгъната застроена площ от 10 985,35 кв.м., строяща се в поземлен имот, с идентификатор 67800.1.251 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, едно, точка, двеста петдесет и едно), съгласно кадастрална карта на гр. С., одобрена със заповед № РД-18-60/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК и издадена скица № 38731/12.12.2007 г. от СГКК – Б., с ***, площ: 8500 (осем хиляди и петстотин) кв.м., трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид застрояване, при съседи: ******, ***********, *********, *********. стар идентификатор п. * (* римско), № *** (*****), който имот съгласно легитимиращия собствеността нотариален акт представлява УПИ *-*** в кв. * по плана на гр. С., местност "Г." с площ от 8501 (осем хиляди петстотин и един) кв.м, при съседи: УПИ *** -***, УПИ ** - ***, УПИ пл. № ***, УПИ пл. № ***, който имот е бивш поземлен недвижим имот, земеделска земя, находящ се в землището на град С., ЕКАТТЕ 67800, в местността „Г.", пл. № ****** с площ от 8 501 квадратни метра, десета категория, с начин на трайно ползване: пасище, мера, при граници-съседи: от север - имот пл. № *******, пасище, мера за стопанисване от общината, от изток - имот пл. № ******, пасище, мера на наследниците на М.Н.Т., имот пл. № 001175, пасище, мера на наследниците на М.Н.Т., имот пл. № *******, лозе на Б.П.Г.и др., от юг - имот пл. № *********, пасище, мера за стопанисване на Общината, от запад - имот с пл. номер 001252 -пасище, мера на Г.И.К., който апартамент е със застроена площ от 48,71 кв.м., състоящ се от: антре, дневна, спалня и баня и тоалетна, при съседи: коридор, апартамент № Б-П- 2, двор, двор, и който апартамент, на основание одобрен проект за преработка по време на строителство по чл. 154 от ЗУТ, е получен в резултат на преустройство (преработка) по време на строителство на етаж втори на кота +2,90 метра, равна на +5,10м. надморска височина, в Блок (секция) ,D" (латинска буква „де") в гореописаната сграда, която преработка засяга площта и разпределението на това ниво, предвидена за предишен обект - Ресторант, находящ се в сутерена на кота -3,25м. I (първи) на кота +/-0,00м., равна +2,20м. надморска височина, и целия II (втори) етаж на кота +2,90 метра, равна на +5,10м. надморска височина, на корпус "D" в гореописаната сграда, със застроена площ на ресторанта от 491,51 кв.м., при граници-съседи в сутерена: от север - коридор, от изток - коридор, перално-гладачен комплекс и складово помещение, от юг - двор, от запад - двор; при граници-съседи на I (първи) етаж: от север - коридор, от изток - коридор, от юг - котелно помещение, от запад - двор; при граници-съседи на II (втори) етаж: от север - коридор и калкан, от изток -двор, от юг - двор, от запад - двор, заедно със 0,52% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6,56 кв.м., с които общата площ на апартамента възлиза на 55,27 кв.м..
ВРЪЩА преписката на Агенция по вписванията, Служба по вписванията - гр. Б.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: частично заличаване на ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 24 Окт 2011, 10:56 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 356
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 08.02.2010 година гр. Бургас

Бургаски окръжен съд гражданска колегия
На осми февруари две хиляди и десета година
в закрито съдебно заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ЗЪБОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛКА УЗУНОВА
ИВАН ДЕЧЕВ


като разгледа частно гражданско дело № 108/2010 г.
докладвано от мл. съдията Иван Дечев
и за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на чл. 577, ал.1 вр. с чл. 274 и сл. ГПК.
Образувано е по частните жалби на ”О.б.б.” АД чрез пълномощника юк. С.,*** ОББ АД ”Б.ц. Б.” и на ”Ц. з.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. С, р – н О, ул.”Т” 3*, ет.7, ап.7 чрез управителя Т. К. К. против определение № 641/11.12.2009г. на съдията по вписванията при БРС, с което е отказано частичното заличаване на договорна ипотека № 2*, том IV, дело № 2*/21.03.2008 по описа на АВ – Бургас поради неправилно внесена такса за заличаване.
Жалбоподателят ”О. б. б.” АД възразява срещу определението, счита го за незаконосъобразно и неправилно. Твърди, че дължимата такса за частичното заличаване е внесена в целия пълен размер, като липсва основание за събиране на такса върху целия размер на предоставения кредит, доколкото в съгласието за заличаване изрично е посочено каква част от кредита се погасява. Тази сума според жалбоподателя представлява материалния интерес, върху който следва да бъдат определени всички такси за вписване и заличаване. В противен случай, ако за всяко частично заличаване се внася държавна такса като за пълно заличаване, това би довело до неоснователно надвнасяне на такси в бюджета. С тези мотиви се иска отмяната на постановения отказ за частично заличаване.
Жалбоподателят ”Ц. з.” ЕООД намира обжалваното определение за неоснователно и моли да се отмени. Твърди, че дължимата такса за заличаването следва да се изчисли на база погасения кредит, в който смисъл е и изрично писмо на Министерството на правосъдието.
Жалбите са подадени в срок от надлежни страни, поради което са допустими.
БОС, като взе предвид наличните по делото доказателства по същество намира за установено от фактическа страна следното:
От страна на ”О. б. б.” АД е подадено искане за частично заличаване на договорна ипотека, сключена между молителя – кредитор и кредитополучателя – ипотекарен длъжник ”Ц. з.” ООД по отношение на четири от ипотекираните имоти, а именно: право на строеж за апартамент № А5, разположен в блок ”А” на партер, право на строеж за студио № А9, разположено в блок ”А” на втори надземен етаж, право на строеж за студио № Н22, разположено в блок ”Н” на втори надземен етаж и право на строеж за студио № Н37, разположено в блок ”Н” на трети надземен етаж, като правото на строеж за тези обекти е учредено върху поземлен имот с идентификатор 8*.1*, находящ се в землището на с.***. Кредиторът е изразил съгласие за частичното заличаване на ипотеката относно тези обекти поради частичното предсрочно погасяване на главницата по кредита в размер на 88076 евро. Съдията по вписванията с обжалваното определение е отказал да заличи частично ипотеката поради невнасяне на цялата дължима държавна такса от 977.92 лева. Мотивирал се е, че ипотеката е една единна, която тежи върху всички вещни права на строеж до изплащане на цялата сума от 1 000 000 евро. При положение, че в договора за ипотека не е записано, че всяко право на строеж обезпечава конкретна част от дълга, то съдията по вписванията е приел, че няма основание да определи друг материален интерес при частичното заличаване, който да е различен от размера на кредита. Ето защо е отбелязал, че следва да се приложи чл.3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията и таксата да бъде изчислена на база цялата сума по кредита. Тъй като изчислената на тази база такса не е заплатена от молителя, съдията по вписванията е постановил обжалвания отказ.
БОС намира определението за незаконосъобразно. Според чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, за вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. Съгласно чл.3 от Тарифата, за отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата по чл. 2. Частично заличаване е допустимо според чл.21 ПВ и се извършва по същия начин, както заличаването изцяло. Тази разпоредба обаче според настоящия съдебен състав не следва да се разбира в смисъл, че при частично заличаване се дължи държавна такса като за пълно заличаване. Тълкуването на цитираните правни норми налага извода, че размерът на таксата във всеки отделен случай зависи от размера на цената на иска, т.е. на материалния интерес, за който се иска вписване, съответно заличаване. При частично погасяване на дълга, за който е учредена ипотеката, може частично да се постанови заличаване на същата и държавната такса за заличаването следва да се определи върху размера на погасеното вземане, а не следва да се заплаща такса като за пълно заличаване. Ако се приеме обратното становище, следва при всяко частично заличаване да се плаща като за пълно заличаване и по този начин изплатените суми могат да бъдат много по – високи, отколкото ако ипотеката се заличи наведнъж изцяло.
Предвид горните съображения се налага извод, че молителят трябва да заплати такса за заличаването само върху размера на погасения кредит, каквато такса е и внесена. Жалбите са основателни и определението за отказ следва да се отмени като неправилно. Така мотивиран Бургаският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 641/11.12.2009г. на съдията по вписванията при Бургаския районен съд, с което е отказано частичното заличаване на договорна ипотека № 2*, том IV, дело № 2*/21.03.2008 по описа на АВ – Бургас поради неправилно внесена такса за заличаване.
УКАЗВА да се извърши исканото заличаване.
Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов