КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

апорт в чуждестранно ЮЛ...
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=37&t=1163
Страница 1 от 1

Автор:  Николай Иванов [ 21 Окт 2011, 10:13 ]
Заглавие:  апорт в чуждестранно ЮЛ...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 18.02.2011 г. гр. Бургас

Бургаски окръжен съд въззивен граждански състав
На осемнадесети февруари две хиляди и единадесета година
В закрито съдебно заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА МИХОВА
ЧЛЕНОВЕ: ТАНЯ РУСЕВА-МАРКОВА
мл.с. ДАРИНА НИКОЛОВА

Като разгледа частно гражданско дело № 1551 по описа за 2010 г.
Докладвано от мл.с. Дарина Николова
И за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по реда на чл. 577 вр. 274 и сл. ГПК, по частната жалба на адв. К.К. от С. адвокатска колегия, в качеството му на пълномощник на “Х07” ООД, със седалище в гр. П., Р. Ч., идентификационен № ********, срещу определение от 25.08.2010 г. на съдия по вписванията към Служба по вписванията гр. Б., с което е постановен отказ № * за вписване на дружествен договор на “Х07” ООД, заявено с молба вх. № 7603/25.08.2010 г. Жалбоподателят посочва, че неправилно е отказано вписването на извършената с дружествения договор непарична вноска в капитала на дружеството от съдружника Я. К., с предмет недвижим имот находящ се в гр. С., местността “Б.”, ет.*, апартамент № *. Намира, че са спазени всички изисквания за увеличаване на капитала на дружеството с непаричната вноска съгласно законодателството на Р. Ч.. Имотът предмет на апорта е бил придобит по време на брака между съдружника – вносител и съпругата му В. К. – другият съдружник в “Х07” ООД. Вноската е била извършена със знанието и без противопоставянето на съпругата, поради което намира, че са спазени изискванията и на българското законодателство.
Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което и е процесуално допустима.
Бургаски окръжен съд, като взе предвид наличните по делото доказателства намира за установено от фактическа страна следното:
От адв. К.К. от С. адвокатска колегия, в качеството му на пълномощник на “Х07” ООД, със седалище в гр. П., Р. Ч., е била подадена молба до Служба по вписванията гр. Б., с която е поискано вписване на Дружествения договор на “Х07” ООД, с оглед внесената непарична вноска в капитала на дружеството с предмет недвижим имот находящ се в гр. С. Договорът е представен с легализиран превод на български език, от който се установява, че капиталът на дружеството е увеличен като следва: за съдружника Я. К. е определен дял от 4 098 000 чешки крони, от които 2 468 00 чешки крони в парична вноска и 1 630 000 крони под формата на непарична вноска, а именно недвижим имот в гр. С., местността Б., етаж *, апартамент *, с площ 55,10 кв.м.; за съдружника В. К. – парична вноска в размер на 2 732 000 чешки крони.
От представеното решение на Градския съд в П. и извлечение от търговския регистър воден в същия съд, се установява, че по делото на дружеството е вписан нов размер на капитала, а именно за Я. К. – 4 098 000 чешки крони, а за В. К. – 2 732 000 чешки крони. Общият капитал на дружеството възлиза на 6 830 000 чешки крони, внесен изцяло (100%).
По делото е приложено експертно заключение на инж. К., назначен от съда, който е оценил апортирания апартамент на стойност 1 630 000 чешки крони. Представена е и декларация на вносителя изискуема по § 143 вр. § 60, ал. 1 от Чешкия търговски кодекс и по гл. ХVІІ, чл. 3 от дружествения договор.
Като е разгледал молбата на дружеството съдията по вписванията е приел, че съгласно чл. 65 КМЧП и чл. 4, б. В от Регламент № 593/2008 г. на Европейския парламент и Съвета от 17.07.2008 г. (Рим І), приложимият закон е българският, тъй като недвижимият имот се намира на територията на Р. Б. Затова е изследвал представените документи съгласно Търговския закон, Семейния кодекс и Закон за собствеността в Р. Б. След извършената преценка е установил, че не са спазени изискванията за прехвърляне на собствеността чрез апорт в капитала на дружеството, както и че не е възникнало правото на собственост на дружеството върху имота, поради което и е отказал да извърши исканото вписване.
Бургаски окръжен съд намира частната жалба за основателна по следните съображения:
Исканото вписване касае извършено увеличение на капитала на дружество, със седалище в Р. Ч., с непарична вноска с предмет недвижим имот, находящ се в Р. Б. Приложимото право към частноправните отношения с международен елемент, се урежда от Кодекса на международното частно право, в случай че друго не е установено в международен договор, в друг международен акт в сила за Р. Б. или в друг закон. От приложното поле на Регламент № 593/2008 г. на Европейския парламент и Съвета от 17.07.2008 г. (Рим І) са изключени въпросите относно приложимото право за дружества, поради което и позоваването на същия е неправилно. С оглед предмета на искането следва да се приложи разпоредбата на чл. 56, ал. 1 КМЧП и отношенията свързани с увеличаване на капитала на “Х07” ООД да бъдат уредени от правото на държавата, в която е регистрирано юридическото лице. Предвид това настоящата инстанция следва да прецени валидността на извършените действия, съобразно правото на държавата, в която те са били извършени, а именно Р. Ч. Въпреки, че недвижимият имот предмет на непаричната вноска се намира на територията на Р. Б., регистърното производство се е развило по реда предвиден в законодателството на Р. Ч., което е и приложимото за това производство право. Действието на решението за вписване на дружествения договор и увеличение на капитала на дружеството следва да се прецени съгласно чешкото законодателство, чието съдържание съгласно разпоредбата на чл. 43 КМЧП, съдът служебно установи.
С оглед приложеното по делото извлечение от Ч. търговски кодекс и предвид приложените към молбата документи, Бургаски окръжен съд установи, че увеличението на капитала на дружеството, чрез непарична вноска е надлежно извършено.
На първо място съгласно пар. 59 от Търговския кодекс на Р. Ч., вноската на съдружник, включително и непаричната такава, представлява актив, който определено лице се задължава да вложи в дружеството с цел да увеличи участието си в него. Непаричната вноска трябва да бъде заплатена преди вписването на размера на капитала в търговския регистър, като стойността на вноската се определя от вещо лице назначено от съда. Съгласно пар. 143 от кодекса, с решението си общото събрание на дружеството следва да определи сумата, с която се увеличава капитала, срока до който трябва да бъдат поети задълженията за увеличаване на вноската и предмета на непаричната вноска. Задължението за увеличаване на вноската се поема с писмена декларация, която в случая е приложена към делото. Също така в представеното копие на дружествен договор е подробно описан предмета на непаричната вноска и сумата, с която се увеличава капитала на дружеството. Същото е надлежно отразено в търговския регистър воден от Градския съд в П., видно от представеното решение. Липсата на подробно описание на непаричната вноска в самото решение на съда, не следва да се счита за порок, тъй като такова отразяване не е предвидено в чешкия търговски кодекс. Релевантен в случая е фактът, че новият размер на капитала е посочен в решението, т.е. увеличението на капитала е вписано в Търговския регистър. С декларацията по пар. 143 е поето задължението за предаване на недвижимия имот, съгласно приетото решение на общото събрание на дружеството, с което са изпълнени изискванията на приложимия закон и дружествения договор и увеличението е отразено по партидата на дружеството. Следователно правото върху вноската е придобито от дружеството и не са налице пречки за вписване на извършения апорт в Служба по вписванията гр. Б. Отделно от това следва да се отбележи, че по отношение на семейните и лични отношения на страните не намира приложение българският Семеен кодекс, предвид техния произход и обичайно местопребиваване. Затова и не следва да бъде извършвана преценка за това дали имотът е придобит при режим на съпружеска имуществена общност по българското законодателство. Още повече, че съдружници в дружеството са двамата съпрузи.
Затова настоящият съдебен състав намира, че постановеното определение се явява неправилно и следва да бъде отменено, а на съдията по вписванията да бъде указано да извърши исканото вписване.
Водим от горното и на основание чл. 278 ГПК Бургаски окръжен съд,

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение от 25.08.2010 г. на съдия по вписванията към Служба по вписванията гр. Б., с което е постановен отказ № * за вписване на дружествен договор на “Х07” ООД, заявено с молба вх. № 7603/25.08.2010 г.
УКАЗВА да се извърши исканото вписване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/