КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Окт 2020, 17:15

Часовете са според зоната UTC + 2 часа




Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: обезпечителна заповед и чл.6 от ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 20 Окт 2011, 15:10 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 358
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1227 16.05.2011 г. гр. Бургас

Бургаски окръжен съд гражданска колегия
На шестнадесети май две хиляди и единадесета година
в закрито съдебно заседание в състав:

Председател: Мариана Маринова
Членове: Кирил Градев
мл. с. Невена Ковачева

като разгледа частно гражданско дело № 639/2011 г. по описа на БОС,
докладвано от младши съдията Ковачева,
за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 577 във вр. с чл. 274 и сл. ГПК.
Постъпила е жалба от адв. Н.И., процесуален представител на М.А. и С.А., против отказ на съдия по вписванията при РС – Несебър да впише обезпечителна заповед за възбрана на недвижим имот и обективиран в определение № 34/21.03.2011 г.
Жалбоподателят твърди, че определението е неправилно. Навежда доводи, че обезпечителната заповед съдържа всички необходими реквизити, които изисква чл. 24 от Правилника за вписванията. В тази разпоредба не е посочено задължително изискване за прилагане на скица от кадастралната карта, посочване на границите на имота, а само номер и площ, което е отразено в заповедта.
Моли съда да постанови акт, с който да отмени обжалваното определение и постанови вписване на обезпечителна заповед № 79/23.02.2011 г., издадена от БОС.
Съдия по вписванията Кръстьо Кръстев е изложил мотиви по обжалваното определение. Посочил е, че счита жалбата за неоснователна, тъй като като задължителен реквизит в подлежащия на вписване акт са данните, посочени в чл. 6, ал. 1, б. „а” ПВ, на кредитора и длъжника (а не на пълномощник). Освен това следва да са изпълнени изискванията на чл. 6, ал. 3 ПВ – за посочване на идентификатор, вид на имота, адрес, площ, граници, като в случая се прилага и скица-копие от кадастралната карта. В случая не е приложена схема на самостоятелния обект, издадена от СГКК. Посочва още, че в раздел V на ПВ са въведени специални правила за вписване на възбрани и други обезпечения, но те не отменят общите изисквания за вписване на актове относно недвижими имоти, предвидени в раздел II.
Бургаският окръжен съд, като извърши служебна проверка на редовността и допустимостта на жалбата, установи, че същата е редовна, подадена в законоустановения срок срещу определение на съдия по вписванията, чието обжалване е изрично предвидено в чл. 577 ГПК, и от лица, които имат правен интерес.
По основателността на жалбата настоящият съдебен състав намери следното:
На 21.03.2011 г. е депозирана пред Служба по вписванията – Несебър молба от адв. Н. С., пълномощник на М. и С.А., за вписване на обезпечителна заповед № 79 от 23.02.2011 г., издадена от БОС по ч. гр. д. № 324/2011 г. по описа на съда. С нея е допуснато обезпечение на бъдещите искове на А. с правно основание чл. 19, ал. 3, чл. 92, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД срещу „Д.” ООД чрез налагане на обезпечителна мярка възбрана на апартамент № ** с площ 57,55 кв. м. с идентификатор 5****.***.***.*.** в к. к. С. б.-з.
С определение № 34 от 21.03.2011 г. съдия по вписванията при РС – Несебър е отказал вписване на обезпечителната заповед с мотив, че в акта, чието вписване се иска, липсват данните, визирани в чл. 6, ал. 1, б. „а” ПВ, на кредитора и длъжника. Освен това не е посочена цената на предявените вземания или указание, че искът е за собственост на самия имот. На следващо място, на основание чл. 6, ал. 3 ПВ, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 ЗКИР и се прилага скица-копие от кадастралната карта. В случая в обезпечителната заповед не са посочени границите на имота и към молбата за вписване не е приложена и схема на самостоятелния обект. Поради това съдията по вписванията е счел, че не са налице изискуемите от закона предпоставки и е отказал вписване на обезпечителната заповед.
Настоящият съдебен състав намира жалбата за неоснователна.
Издадената в полза на М. и С.А. обезпечителна заповед подлежи на вписване на основание чл. 24 от Правилника за вписванията. Съгласно чл. 24, ал. 1, б. „а” ПВ е необходимо описание на имота, който се поставя под възбрана, което да е извършено съгласно чл. 6, ал. 1, б. „в” ПВ. Последната разпоредба визира, че описанието на имота следва да включва вид, местонахождение, номер на имота, площ и/или застроена площ и граници. Във връзка с горната разпоредба е и тази на чл. 6, ал. 3, изр. 1 ПВ, която уточнява и регламентира, че когато имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанието следва да включва задължително и данните по чл. 60, т. 1 - 7 ЗКИР (идентификатор по к. к., вид-поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда, адрес, граници, площ, предназначение, етажност на сградата). В настоящия случай е посочен идентификатор на имота, вид, местоположение и площ, но апартаментът не е индивидуализиран по граници.
Освен това, според чл. 26 във вр. с чл. 24, ал. 1, б. „б” и „в” ПВ искането следва да включва и данни за кредитора и длъжника съобразно чл. 6, ал. 1, б. „а” ПВ и посочване размера на сумата, за чието принудително събиране се налага възбраната като обезпечение. Така посочени изисквания в случая не са спазени. В заявлението за вписване, подадено от адв. С. до Служба по вписванията - Несебър, е следвало да бъдат посочени поне данните на нейните доверители – дата и място на раждане, но това не е сторено.
Действително нормата на чл. 26 ПВ не препраща изрично към разпоредбата на чл. 6, ал. 3, изр. 2 ПВ, която регламентира прилагане и на скица-копие от кадастралната карта. Систематичното място на ал. 3 от чл. 6 ПВ и липсата на препращаща норма касателно правилата за вписване на възбрани навеждат на извод, че правилото на чл. 6, ал. 3, изр. 2 ПВ се прилага само при вписване на актове на разпореждане с права, респ. за придобиване на права върху недвижими имоти, но не и при вписване на възбрани.
Предвид изложеното по-горе обаче отказът на съдията по вписванията да впише исканата възбрана е законосъобразен и следва да бъде потвърден.
Ето защо Бургаският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА отказ, обективиран в определение № 34/21.03.2011 г., на съдия по вписванията при РС – Несебър да впише обезпечителна заповед № 79/23.02.2011 г. по ч. гр. д. № 324/2011 г. на БОС за възбрана на недвижим имот.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: обезпечителна заповед и чл.6 от ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 21 Окт 2011, 10:20 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 358
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 17.02.2011 г. гр. Бургас

Бургаски окръжен съд трети въззивен граждански състав
На шестнадесети февруари две хиляди и единадесета година
В закрито съдебно заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАЛИНА ПЕНЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КРЕМЕНА ЛАЗАРОВА
МЛ.С. ДАРИНА НИКОЛОВА

Като разгледа частно гражданско дело № 237 по описа за 2011 г.
Докладвано от мл.с. Д. Николова
И за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по реда на чл. 577 вр.274 и сл. ГПК, по частната жалба на адв. И.И. от БАК, в качеството й на пълномощник на К.В.М., с ЕГН **********,***, срещу определение от 28.01.2011 г. на съдия по вписванията към Служба по вписванията гр. Бургас, с което е постановен отказ № 19 за вписване на възбрана, допусната като обезпечителна мярка на бъдещия иск на жалбоподателката срещу “Корект Строй Партнерс” ООД. В жалбата се твърди, че постановеното определение е неправилно и незаконосъобразно и се моли за неговата отмяна и допускане вписването на издадената обезпечителна заповед. Сочи се, че имотите описани в заповедта са индивидуализирани с номера по предходен план, като едва след снабдяване със скица от Агенция по геодезия, картография и кадастър се установени актуалните номера и граници на имотите. Също от представените скици е било установено, че имотът описан в т. 1 от заповедта е идентичен с този описан в т. 3 от същата заповед.
Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което и е процесуално допустима.
Бургаски окръжен съд, като взе предвид наличните по делото доказателства намира за установено от фактическа страна следното:
От адв. И.И. от БАК, в качеството й на пълномощник на К.В.М. е била подадена молба до Служба по вписванията гр. Бургас, с която е поискано вписване на възбрана, допусната като обезпечение на бъдещия иск на молителката срещу “Корект Строй Партнерс” ООД. Видно от представената обезпечителна заповед издадена на 18.01.2011 г. от Апелативен съд гр. Бургас, обезпечителната мярка е допусната върху следните недвижими имоти собственост на дружеството:
1) Поземлен имот с пл. № 2**, парцел *, с площ 4075 дка, находящ се в гр. Б., ж.к. “М.р.”, зона *, с кадастрален идентификатор 070**.***.***.
2) Поземлен имот с пл. № 4*, площ 184/945 кв.м. от УПИ, находящ се в гр. Б., ж.к. “М.р.”.
3) Поземлен имот с пл. № 5*, парцел *, площ 5434 кв.м., находящ се в гр. Б., ж.к. “М.р.”.
В молбата за вписване недвижимите имоти са описани по данни от приложените скици издадени от СГКК. За първия имот е отразено, че е идентичен с третия описан имот, с нови номера, поради частично изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 1* извършено със заповед от 06.07.2010 г. на Кмет на Община Бургас. С оглед извършеното изменение за собственост на “Корект Строй Партнерс” ООД е бил определен имот УПИ І** – 2**, в кв. **, целият с площ от 4075 кв.м., представляващ имот с идентификатор 070**.***.***, със съответните граници.
За имота описан в т. 2 от обезпечителната заповед, молителят е посочил, че е била допусната техническа грешка в площта, както и че същият всъщност представлява имот идентификатор 070**.***.***, а по предходен план – парцел 4*, в кв.***. Затова е поискал налагане на възбрана именно върху тези два имота, описани по кадастрални данни с идентификатор № 070**.***.*** и № 070**.***.***.
Съдията по вписванията е разгледал подадената молба и е приел, че не са изпълнени изискванията на чл. 6 ал. 1 б. а) и б. в) от Правилника за вписване, тъй като в обезпечителната заповед не се съдържа информация относно пълните данни на молителката. Също така имотите не са били надлежно описани в заповедта, а именно не са посочени идентификатори на имотите по актуалната кадастрална карта, не са отразени границите им, а относно имот № 2 – описанието е непълно дори и по стария план. Отделно от това дължимата държавна такса не е била заплатена. Затова съдията е постановил отказ от вписване на възбрана върху имотите.
Бургаски окръжен съд намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:
Разпоредбата на чл. 6 ал. 1 ПВ предвижда актовете подлежащи на вписване да съдържат определени реквизити, с оглед възможността за надлежно извършване на вписването. В настоящия случай обезпечителната заповед не съдържа необходимите данни за налагане на исканата възбрана. Същите не могат безспорно да се установят и от приложените към обезпечителната заповед документи. Действително за да бъде извършено вписването и да бъде постигната целта на допусната обезпечителна мярка, следва да се изходи не от формалния критерий за липса на реквизит в обезпечителната заповед, а от възможността да бъде установената необходимата информация за извършване на надлежно вписване. В случая обаче от представените скици не може да се направи несъмнен извод за идентичността на имотите описани в молбата, с тези върху които е допуснато обезпечението. На първо място липсата на граници на имотите под т. 1 и т. 3 в обезпечителната заповед не може да бъде преодоляна, с твърдението, че е извършено изменение в ПУП през юли 2010 г. (т.е. преди искането за допускане на обезпечение) и същите представляват един и същ имот. По отношение на имота описан в т. 2 липсва информация в обезпечителната заповед за квартала, в който се намира, поради което не може да се установи дали същият е идентичен с описания в молбата имот с идентификатор 070**.***.***. В обезпечителната заповед не са посочени и граници на имота, а както посочва молителят е допусната грешка и в неговата площ. За да бъде допуснато вписването е необходимо данните да са лесно установими от приложените от молителя документи, макар и да са непълно отразени в заповедта, което в случая не е налице. Затова предвид недостатъчното описание не може да бъде допуснато вписване на обезпечителната заповед от 18.01.2011 г.
Мотивиран от горното настоящият съдебен състав намира, че атакуваното определение се явява правилно и следва да бъде потвърдено.
Ето защо, Бургаски окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение от 28.01.2011 г. на съдия по вписванията към Служба по вписванията гр. Бургас, с което е постановен отказ № 19 за вписване на възбрана, допусната с обезпечителна заповед от 18.01.2011 г. по ч.гр.д. № 3/2011 г. на Бургаски апелативен съд.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов