КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Сеп 2020, 10:18

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: вписване наново на ипотека на осн.чл.172, ал2 ЗЗД
Ново мнениеПубликувано на: 16 Окт 2013, 13:52 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ VІ- 1199 9.05.2013 г. Град Б.

Б.кият окръжен съд, гражданско отделение, VІ-ти въззивен състав

На девети май две хиляди и тринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЯРА КАМБУРОВА

ЧЛЕНОВЕ:1.ДЕСИСЛАВА ДИНКОВА

2.ГАЛЯ БЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Белева

частно гражданско дело № 124 по описа за 2013 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по частна жалба, подадена от "Б.А.К.Б." АД с ЕИК 121246419, чрез юрисконсулт К.Т. против определение № 1 от 7.01.2013 г., постановено от съдия по вписванията при Районен съд гр.Б., с което е постановен отказ да се извърши вписване наново на учредена в полза на банката законна ипотека. Жалбоподателят счита, че определението е неправилно, необосновано и незаконосъобразно, като е изложил подробни съображения в подкрепа на становището си, че в хипотезата на чл. 172, ал.2 ЗЗД смисълът на закона е кредиторът да може едностранно и независимо от длъжника да извърши новото вписване, като не е необходимо да се представят кадастрална скица/схема за имота и декларации по чл. 264, ал.1 ДОПК. Изтъква се, че в този случай правата на кредитора биха били поставени изцяло в зависимост от добрата воля на длъжника, който не е заинтересован от новото вписване на ипотеката, а напротив- интереса му е да се възползва от възможността да поиска заличаването на ипотеката.

Моли отказът да бъде отменен и да се постанови вписване наново на законната ипотека. Представя доказателства.

Жалбата е с правно основание чл. 577, ал.1 ГПК.

Съдията по вписванията е представил писмено становище, с което е изложил допълнителни мотиви във връзка с постановения отказ.

Б.кият окръжен съд, като взе предвид становището на жалбоподателя и събраните по делото доказателства, намира от фактическа и правна страна следното:

Съдията по вписванията при Б.кия районен съд е бил сезиран с молба от банката- жалбоподател, представлявана от Т.С. като пълномощник на изпълнителните директори. Иска се да бъде вписана наново учредената в полза на банката законна ипотека, учредена с молба с рег.№ 4530/17.12.2002 г., акт № 152, т.ІІ-4 по описа на нотариус Бакалова, вписана в СВ при БРС с вх.№ 9370/20.12.2002 г., акт № 279, т.І, върху следния недвижим имот, собственост на кредитополучателите и ипотекарни длъжници- Г.С.К. и С.М.К., двамата от гр.Б.: апартамент с административен адрес гр.Б., ж.к."С.4, бл. **, вх.*, ет.*, ап.*, със застроена площ 59,98 кв. м., едно с прилежащото избено помещение № 2, с полезна площ 4,82 кв. м., ведно с 0,505% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата. В молбата е посочено, че ипотеката обезпечава която и да е част от вземането на банката по кредит с главница до 6728 щ.д., ведно с дължимите лихви, лихви за забава и разноски, с максимален общ размер на кредита 10228 щ.д., предоставен на кредитополучателите по силата на договор №MPR-2-0330 от 16.12.2002 г., като съгласно анекс № 1 от 22.11.2005 г. крайния срок за погасяване на задълженията е 155 месеца, считано от предоставянето на средствата. В същата е посочено още, че от използвания пълен член в нормата на чл. 172, ал.2, изр.2 ЗЗД показва, че новото вписване е на старата (първоначална) ипотека. Самата ипотека не е погасена, а продължава да съществува, но е отпаднала противопоставимостта й. Изложени са съображения, че за новото вписване не е необходимо представянето на допълнителни документи, освен първоначалната ипотека. Към молбата са приложени заверени преписи от молбата, с която е вписана първоначалната ипотека, от договора за кредит, извлечение от ТР за актуалното състояние на банката, пълномощно, квитанция за платена такса.

Със свое определение № 1, постановено на 7.01.2013 г., съдията по вписванията е приел, че при подновяване на ипотеката е предвидена облекчена форма, като не се изисква отново представяне на декларация по чл. 264, ал.1 ДОПК от ипотекарния длъжник, нито промяна в описанието на имота, ако към момента на учредяването или момента на подновяването е влязла в сила кадастрална карта за съответния район. Процесното искане обаче е по чл. 172, ал.2 ЗЗД, вр. чл. 18, ал.4 ПВ, където е предвидено наново вписване на ипотеката, чието действие е от момента на вписването, при което облекчената процедура не намира приложение. Като е съобразил, че имота се намира в район с влязла в сила кадастрална карта, е счел, че при вписване наново на ипотеката следва да се приложи схема за самостоятелен обект в сграда в оригинал, издадена от АГКК, а имота, обезпечаващ вземането да е описан и с новите кадастрални данни съобразно изискванията на чл. 60, т.1-7 от ЗКИР. Приел е също, че в процесната хипотеза следва да се представи и декларация по чл. 264, ал.1 ДОПК на ипотекарните длъжници. С тези мотиви е постановил отказ да впише наново ипотеката.

Съобщението за отказа е връчено на 8.01.2013 г. на пълномощника на жалбоподателя.

По допустимостта на производството съдът намира следното.

Жалбата е подадена срещу подлежащ на обжалване акт, на 14.01.2013 г.- в законоустановения срок, от надлежно упълномощен представител на лице, което има правен интерес от обжалването, поради което съдът приема, че същата е допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Според чл. 172, ал.2 от ГПК ако десетгодишният срок на действие на вписването на ипотеката изтече, без да се извърши подновяване, ипотеката може да се впише наново. В такъв случай тя има ред от новото вписване. В чл. 18, ал.4 от Правилника за вписванията е посочено, че подновяване не се извършва, ако са изтекли 10 години от първоначалното вписване на ипотеката, съответно от последното подновяване. В такъв случай ипотеката може да се впише наново и има ред от новото вписване. Липсват конкретни правила за реда по който следва да се извърши новото вписване на ипотеката, поради което с оглед систематичното място на разпоредбата относно новото вписване, намиращо се в чл. 18 от ПВ настоящият състав на Б.кия окръжен съд намира, че и в този случай приложим е облекчения ред на чл. 18, ал.1-3 от ПВ. Следователно не е необходимо в молбата за новото вписване ипотекирания имот да бъде описан по действащата кадастрална карта, нито е необходимо да бъде представена схема на имота. Това е така, защото вписването, подновяването и новото вписване на ипотеките в хипотезите на чл. 172, ал.2 и чл. 179, ал.3, изр.2 от ЗЗД са уредени в специален раздел- ІV от Правилника за вписванията, в който липсва препращане към изискванията за подлежащите на вписване актове, съдържащи се в чл. 6, ал.3 от ПВ. Неприложими в случая са и изискванията на чл. 77, ал.1, т.4 и чл. 77, ал.2, т.1 ЗКИР, тъй като доколкото за района на гр.Б. не е издадена заповед за въвеждане на имотния регистър по чл. 73, ал.1 ЗКИР, то понастоящем вписванията се извършват по досегашния ред на ПВ- така чл. 74, ал.1 ЗКИР. Ето защо въззивната инстанция приема, че приложената молба за новото вписване на ипотеката като съдържание отговаря на изискванията за вписване по чл. 18 от ПВ.

Въпреки гореизложеното, крайният извод на съдията по вписванията, че следва да бъде постановен отказ за ново вписване на ипотеката е правилен.

Разпоредбата на чл. 264, ал.1 от ДОПК изрично предвижда, че вписване на ипотека се допуска след представяне на писмена декларация от ипотекарния длъжник, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Следователно и при новото вписване на законната ипотека е необходимо представянето на тази декларация. Цитираната разпоредба не прави разграничение дали вписването на ипотеката е първоначално, или такова, свързано с подновяване на ипотеката, или ново вписване по реда на чл. 172, ал.2 или чл. 179, ал.3, изр.2 от ЗЗД.

Несъстоятелни са доводите на жалбоподателя, че не може да се очаква съдействието на ипотекарните длъжници за представянето на декларация по чл. 264, ал.1 ДОПК, поради интереса им ипотеката да бъде заличена. Според договора за кредит- т.16.1, б."а" и б."б" ипотекарните длъжници са поели задължение към банката да плащат в срок всички данъци, такси и други държавни вземания, както и да предоставят на банката доказателства за това. Тъй като неизпълнението на тези задължения дава право на банката да обяви кредита за предсрочно изискуем- така т.18.1, б."в" от същия договор, то не може да се презумира, че ипотекарните длъжници ще откажат да представят декларацията по чл. 264, ал.1 ДОПК.

Ето защо частната жалба следва да се остави без уважение.

Мотивиран от изложеното, Б.кият окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на "Б.А.К.Б." АД с ЕИК 121246419, подадена чрез юрисконсулт К.Т. против определение № 1 от 7.01.2013 г., постановено от съдия по вписванията при Районен съд гр.Б., с което е постановен отказ да се извърши вписване наново на учредена в полза на банката законна ипотека, вписана първоначално на 20.12.2002 г., акт № 279, т.І на А.В. гр.Б..

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд в 1-седмичен срок, който започва да тече от датата на връчване на съобщението до жалбоподателите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов