КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

чл.175,ал.1 ЗЗД при продажба по гл.46 ТЗ, от синдик
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=37&t=4532
Страница 1 от 1

Автор:  Дора Манолова [ 08 Юни 2015, 14:55 ]
Заглавие:  чл.175,ал.1 ЗЗД при продажба по гл.46 ТЗ, от синдик

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 994

град Бургас, 21 .04. 2015 година

Бургаският окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание

на ................21.04................. през

две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Маринова

ЧЛЕНОВЕ: Пламена Върбанова

мл.с.Яна Атанасова

при секретаря.................................................,като разгледа докладваното

от..........................съдията М.Маринова .....ч.гр.д. № 587 по описа за

2015 г.,за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 вр. чл. 538 от ГПК .

Образувано е по частната жалба на Ивайло Димов Кюркчиев в качеството му на представляващ и управляващ "МартБГ"ЕООД-гр.Бургас, подадена чрез процесуалния му представител против определение от 17.03.2015 г. на Съдията по вписванията при Районен съд – гр.Бургас, с което е постановен отказ да се извърши заличаване на договорна ипотека № 22, т. 6 от 2005 г., договорна ипотека № 122, т. 5 от 2007 г. и договорна ипотека № 37, т. 3 от 2009 г. .

В жалбата се поддържат доводи за неправилност на определението поради възпроизведени нарушения на материалния закон, при неправилно тълкуване на нормата на чл. 19, ал. 2 от ПВ и чл. 175 от ЗЗД .Счита се, че доколкото публичната продажба на недвижим имот по реда на глава 46 от ТЗ е приравнена по последици на продажбата при принудително изпълнение по реда на ГПК от съдебния изпълнител, то и заличаването на ипотеката следва да се извърши по същия ред –съобразно нормата на чл. 19, ал. 2 от ПВписванията .Оспорва се становището на съдията по вписванията, че молбата за заличаване следва да бъде в два екземпляра и удостоверението, издадено от синдика, че купувачът не е поел ипотеката, следва да бъде нотариално заверено.Моли се за отмяна на определението и връщане на делото обратно на съдията по вписванията за извършване на исканото вписване .

В писменото си становище Съдията по вписванията оспорва жалбата и излага мотивите си за постановения отказ

След преценка на изложените в частната жалба съображения и данните по делото Бургаският окръжен съд прие за установено следното:

В Службата по вписванията е била депозирана молба от частния жалбоподател за заличаване на 3 броя договорни ипотеки върху недвижим имот, подробно описан в молбата, придобит от молителя въз основа на закупуването му на публична продан, проведена от синдик в производството по несъстоятелност по т.д. № 458/2012 г. по описа на БОС. Към молбата е депозирано копие от нотариалните актове за учредяване на трите броя ипотеки; постановление за възлагане от 06.10.2014 г. по т.д. № 458/2012 г. на БОС, вписано на 19.11.2014 г. под рег. № 14206, т. 45, № 29 на Агенцията по вписванията – Бургас; удостоверение, издадено от синдика по цитираното търговско дело на БОС –М.Великова в уверение на това, че купувачът не е поел ипотеките по съгласие с ипотекарния кредитор по реда на чл. 175ал. 2 от ЗЗД;пълномощно и квитанция за платена държавна такса.

По тази молба е постановен атакуваният отказ,като в мотивите си съдията по вписванията сочи, че е налице нередовност в приложените документи –удостоверението на синдика, че купувачът не е поел ипотеките по съгласие с ипотекарния кредитор по реда на чл. 175 от ЗЗД,не е с нотариално заверен подпис и че то заедно с молбата за заличаване не са представени в два екземпляра .В писменото становище по жалбата излага съображения за неприложимост на този ред – по чл. 19, ал. 2 от ПВ за заличаване на ипотека след продажба по реда на глава 46 от ТЗ и че това заличаване не е предвидено като възможност в Правилника за вписванията, доколкото нормата на ал. 2 на чл. 19 от ПВ за заличаване на ипотеки трябва да се тълкува ограничително .

Отказът е неправилен и незаконосъобразен .

Съгласно разпоредбата на чл. 175, ал. 1 от ЗЗД с извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват .Правилото се отнася както за публичната продан, извършена от съдебен изпълнител, така и тази, извършена по глава 46 от ТЗ от синдика .Това е така, защото по изричната норма на закона – чл. 717л ал. 4 от ТЗ продажбата, извършена по реда на тази глава, има последиците на продажбата при принудително изпълнение по реда на ГПК .

В чл. 19, ал. 2 от Правилника за вписванията се сочи, че заличаването на ипотека върху недвижим имот, продаден на публична продан, се извършва по молба на купувача на недвижимия имот . Към молбата купувачът представя влязло в сила и вписано в книгите за вписванията постановление за възлагане на недвижимия имот и удостоверение, издадено от съдебния изпълнител, че купувачът не е поел ипотеката по съгласие с ипотекарния кредитор по реда на чл. 175, ал. 2 ЗЗД.В случая е представено както влязлото в сила постановление за възлагане, вписано в СВ към АВ на 19.11.2014 г., така и удостоверение, издадено от синдика по т.д. № 458/2012 г. на БОС в уверение на това, че купувачът не е поел ипотеката по съгласие с ипотекарния кредитор по реда на чл. 175, ал. 2 от ЗЗД .С други думи – изпълнени са изискванията на закона и са приложени посочените в цитираната норма на чл. 19, ал. 2 ПВ документи .Доколкото става дума за публична продан по реда на ТЗ и продажбата на имуществените права от масата на несъстоятелността се извършва от синдик, след разрешение на съда, не може да има спор, че удостоверението по чл. 19, ал. 2 ПВ следва да бъде издадено не от съдебния изпълнител, а от синдика, който е органът, в чийто правомощия е удостоверяването на липсата на обстоятелствата по чл. 175, ал. 2 ЗЗД вр. чл. 19, ал. 2 ПВ .Тук става дума за законова делегация на синдика и специален ред за извършване на действията по осребряване на имуществото по несъстоятелността на длъжника с оглед удовлетворяване на неговите кредитори /с други думи най-просто казано тук органът, извършващ публичната продан не е съдебния изпълнител, а синдикът, комуто именно законът е възложил осъществяването на публичната продан на имуществото на несъстоялия се длъжник /.Ето защо именно по този ред, предвиден в чл. 19, ал. 2 от ПВ, следва да бъде извършено заличаването на ипотеките върху продадения на публична продан и закупения от молителя недвижим имот, който му е възложен с влязло в сила и вписано постановление за възлагане .

Неоснователни са според настоящия съдебен състав и останалите съображения на съдията по вписванията – относно изискването за нотариална заверка на удостоверението на синдика и представянето му, заедно с молбата за заличаване, в два екземпляра .В закона липсва изискване удостоверението на съдебния изпълнител да бъде с нотариална заверка на подписа му, поради което и с оглед на изложените по-горе мотиви /доколкото по ТЗ действията по публичната продан се извършват от синдика /не може да се извлече изискване за нотариална заверка на подписа на синдика.Нотариална заверка се изисква за съгласието на кредитора при вписването на ипотеката или заличаването /чл. 179 от ЗЗД /,но не и за удостоверението, изходящо от съдебния изпълнител или синдика .Независимо от това обаче към настоящата частна жалба на осн.чл. 538, ал. 2 от ГПК е приложено удостоверение, издадено от синдика по т.д. № 458/2012 г. на БОС –Мая Великова в уверение,че купувачът не е поел ипотеките по съгласие с ипотекарния кредитор по реда на чл. 175, ал. 2 ЗЗД, с нотариална заверка на подписа на синдика – рег. № 1665 от 19.03.2015 г. на нотариус с рег. № 409 НК.Поради това съдът счита, че не е налице и формалната пречка за заличаване на исканите ипотеки .Що се отнася до обстоятелството дали молбата за заличаване следва да бъде в два екземпляра, то и в тази връзка настоящият съдебен състав не откри никъде в разпоредбите на ПВ, отнасящи се за заличаване на ипотека, изискване за представяне на тази молба в два екземпляра .В чл. 19, ал. 2 от ПВ е посочено, че заличаването става по молба на купувача, а в ал. 3 е посочено как се извършва заличаването.Докато при други хипотези има изрично изискване за представяне на молба в два екземпляра –напр. чл. 16 ПВ, чл. 18 ПВ, чл. 26 от ПВ, чл. 17 от с.з., такова изискване не е посочено при разпоредбите за заличаване на ипотеки/чл. 19 ПВ / и възбрани /чл. 32 ПВ/,поради което съдът счита,че този аргумент, изложен отказа на съдията по вписванията е неоснователен .
Ето защо постановеното определение на съдията по вписванията следва да бъде отменено и преписката – върната на същия за извършване на исканото заличаване .Затова Бургаския окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение от 17.03.2015 г. на съдията по вписванията при Районен съд-гр. Бургас, с което е постановен отказ № 9/17.03.2015 г. да се извърши заличаване на договорна ипотека, учредена с нот. акт № *** т. *, рег. № ***, д.№ ***/20** г. на нотариус с рег. № 278 на НК, вписана с вх. Рег. № 7631 от 14.06.2005 г., акт 22, т.4, д. № 4706 на СВ-Бургас; договорна ипотека, учредена с нот. акт № ***, т*а, рег.№ ****, д. № ***/20** г. на нотариус с рег. № 278 на НК, вписан с вх. Рег. № 6596/09.05.2007 г., акт № 122, т. 5, д. № 4069 на СВ-Бургас и договорна ипотека, учредена с нот. акт № ***, т.*а, рег. № ****, д. № ***/20** г. на нотариус с рег. № 278 на НК, вписан с вх рег. № 4156/16.05.2009 г., акт № 37, т.3, д. № 2513 на СВ –Бургас и ВРЪЩА преписката на съдията по вписвания за извършване на исканото заличаване .

0, ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението на страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/