КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 01 Окт 2020, 10:28

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: вписване на искови молби по чл.109 ЗС
Ново мнениеПубликувано на: 02 Дек 2010, 11:34 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 270
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ІІІ - 11.11.2010 год. гр. Бургас


Бургаски окръжен съд трети граждански състав , въззивно отделение
на единадесети ноември през две хиляди и десета година
в закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : РОСЕН ПАРАШКЕВОВ
ЧЛЕНОВЕ : КАЛИНА ПЕНЕВА
КРЕМЕНА ЛАЗАРОВА
като разгледа докладваното от съдия Калина Пенева
ч. гр.дело номер 1883 по описа за 2010 година , за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274 и сл. от Гражданския процесуален кодекс.
Постъпила е частна жалба от А.И.С. ЕГН ********** и П.П.С. ЕГН ********** и двамата от с.Р., общ. Н., обл.Б., със съдебен адрес гр.Б., ул. ”Л. К.” № *, вх.*, ет.*, ап.*, адв. П. Г. К. против определение № 1031 / 13.10.2010 год. по гр.д. № 827 / 2010 год. по описа на Несебърския районен съд, с което е върната исковата молба по иск с правно основание чл.109 от ЗС, подадена от А.И.С. ЕГН ********** и П.П.С. ЕГН ********** и е прекратено производството по гр.д. № 827 / 2010 год. по описа на Несебърския районен съд . В частната жалба са изложени съображения за неправилност на обжалваното определение . Твърди се , че в дадения срок са изпълнени указанията на съда за внасяне на държавна такса , като платежното нареждане е било представено на съда в деня на внасянето на сумата – 14.09.2010 год. и се намира между кориците на гражданското дело . От друга страна се твърди , че указанията на районния съд за вписване на исковата молба по предявения негаторен иск по чл.109 от ЗС са неправилни, тъй като не почиват на изискванията на закона , поради което неизпълнението не дава основание за връщане на исковата молба . Твърди се , също , че ищците в дадения срок са подали молба до Службата по вписвания за вписване на исковата молба , но с определение от 04.09.2010 год. на съдията по вписванията при РС – Несебър е постановен отказ за вписване . Ищците са направили искане за отмяна на обжалваното определение и за връщане на делото на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия . С частната жалба са представени заверено копие от платежно нареждане за внесена държавна такса , копие от заявление за вписване и от определение от 14.09.2010 год. на съдия по вписванията при РС – Несебър , с което е отказано вписване на исковата молба .
На осн. чл.129 ал.3 от ГПК препис от частната жалба не е връчен на насрещните страни .
Бургаският окръжен съд , като взе предвид постъпилата жалба и събраните по делото доказателства , намира следното :
Производството по гр.д. № 827 / 2010 год. по описа на Несебърския районен съд е образувано по искова молба подадена от А.И.С. ЕГН ********** и П.П.С. ЕГН ********** и двамата от с.Р., общ. Н., обл.Б., със съдебен адрес гр.Б., ул.”Л. К.” № *, вх.*, ет.*, ап.*, чрез процесуален представител адв. П. Г. К., против А. Г. А., Г.А.А. и М. К. А. – и тримата от с.Р. , за осъждане на ответниците да премахнат извършван от тях незаконен строеж, представляващ пристрояване на съществуващ тавански етаж и втори тавански етаж от жилищна сграда разположена в поземлен имот с идентификатор 610**.***.*** – УПИ ***, в кв.** по плана на с. Р. . Ищците твърдят в исковата си молба , че в имота има изградена жилищна сграда състояща се от гаражен етаж , два жилищни етажа и тавански етаж , като те са собственици на първия жилищен етаж , а ответниците са собственици на тавански етаж . Твърди се , че без правно основание ответниците са извършили допълнително застрояване към таванския етаж , както и надстрояване на втори тавански етаж , поради което се иска премахване на незаконно построеното . С исковата молба са представени доказателства .
С разпореждане от 02.08.2010 год. съдът е оставил исковата молба без движение като е дал указания на ищците за отстраняване на нередовности по исковата молба . Указанията на съда са били съобщени на ищците на 26.08.2010 год. , като в дадения срок е постъпила молба от тях , към която са приложени данъчна оценка и скица на техния имот .
С определение от 03.09.2010 год. съдът отново е оставил без движение исковата молба, като е дал указания на ищците в едноседмичен срок от съобщаването да представят вносна бележка за платен остатък от дължимата държавна такса в размер на 440,49 лв. по сметка на РС – Несебър и да впишат исковата молба по чл.109 от ЗС . Указано е , че при неизпълнение исковата молба ще бъде върната и производството по делото ще бъде прекратено .
Съгласно представеното съобщение на л.21 от делото , на ищците е връчен препис от определението на съда на 20.09.2010 год. , като до изтичане на дадения едноседмичен срок те не са представили пред районния съд доказателства , че са изпълнили дадените указания . Поради неизпълнение на дадените указания от ищците в срок , на осн. чл.129 ал.3 от ГПК районният съд е върнал исковата молба и е прекратил производството по делото .
Противно на твърденията на ищците в частната жалба , по гр.д. № 827 / 2009 год. по описа на Несебърския районен съд не е приложено платежно нареждане за внесена държавна такса .
Внасянето на държавната такса в срок е само едно от задълженията на ищците по указанията на съда . Другото задължение по указанията на съда е било да представят в дадения срок вносната бележка по делото . За съда не съществува служебно задължение да следи по сметките кой и за какво е внесъл суми . Ето защо ако съдът не бъде уведомен , че указанията са изпълнени , няма как да извърши преценка , че нередовностите по исковата молба са отстранени . Предвид горното е налице неизпълнение на указанието на съда за представяне на документ по чл.128 т.2 от ГПК .
Съгласно разпоредбата на чл.114 ал.1 б. „в” от ЗС , вр. чл.112 б.”з” от ЗС , тъй като е предявен собственически иск по чл.109 от ЗС , исковата молба подлежи на вписване . Съгласно мотивите към ТР № 3 / 19.07.2010 год. по тълк. д. № 3 / 2009 год. на ОСГК на ВКС за исковите молби , с които се инициира производство за защита правото на обственост или друго ограничено вещно право – чл.124 ал.1 от ГПК , чл.108 от ЗС е налице императивно формулирано изискване да бъдат вписани . Настоящият съд намира , че след като и с иска по чл.109 от ЗС се инициира производство за защита на правото на собственост , тъй като разпоредбата на чл.109 от ЗС се намира заедно с разпоредбата на чл.108 от ЗС в глава ІХ от ЗС – защита на правото на собственост , то следва да бъде извършено вписване на исковата молба по предявен иск по чл.109 от ЗС . В този смисъл е и определение № 524/ 19.11.2008 год. по ч.гр.д. № 1714 / 2008 год. , І г.о. на ВКС , съгласно което на вписване подлежат исковите молби , с които се предявяват установителни или осъдителни искове за собственост – чл.108 от ЗС , чл.109 от ЗС , чл.97 ал.1 ГПК / отм./ . Ето защо , настоящият съд намира за неоснователни възраженията на частните жалбоподатели , че дадените указания на районния съд за вписване на исковата молба не кореспондират със закона , като намира , че районния съд правилно е дал указания на ищците за вписване на предявената от тях искова молба по чл.109 от ЗС . Указанията на районния съд за вписване на исковата молба не са били изпълнени в дадения срок , като дори да се приемат за верни твърденията на частните жалбоподатели , че невписването е поради постановения от съдията по вписванията отказ , това не освобождава ищците от процесуалните им задължения за изпълнение на дадените указания . Ищците са можели да обжалват отказа за вписване , както и да поискат от районния съд продължаване на срока за изпълнение на указанията , преди изтичане на първоначалния срок , каквито действия същите не са предприели .
Извън предмета на настоящото дело е да се преценява правилността на отказа на съдията по вписванията , поради което не следва да бъдат обсъждани възраженията на частните жалбоподатели в този смисъл.
Съгласно разпоредбата на чл.114 ал.2 от ЗС на исковата молба не се дава ход докато не бъде вписана . Съгласно т.3 от ТР № 3 / 19.07.2010 год. по тълк. д. № 3 / 2009 год. на ОСГК на ВКС , при действието на правилата за проверка редовността на исковата молба по чл.127 от ГПК , респективно за необходимите приложения по чл.128 от ГПК и на установения принцип на служебно начало по чл.7 ал.1 от ГПК , неизпълнението на изричното указание на съда за вписване на исковата молба по чл.114 от ЗС , в т.ч. и за съдебна делба , е основание за нейното връщане на основание чл.129 ал.3 от ГПК .
Ето защо , тъй като е налице неизпълнение в срок на дадени в съответствие със закона указания на Несебърския районен съд , за които , както и за последиците от неизпълнението на които ищците са редовно уведомени , съществуват предпоставките чл.129 ал.3 от ГПК за връщане на исковата молба и прекратяване на производството по делото .
Предвид изложеното по-горе обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено от настоящия съд .
Мотивиран от горното , Бургаският окръжен съд ,

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1031 / 13.10.2010 год. по гр.д. № 827 / 2010 год. по описа на Несебърския районен съд .
Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването на препис от него на частните жалбоподатели , пред Върховния касационен съд .ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :1.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов