КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 01 Окт 2020, 10:41

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: реализиране на потестативното право по чл.19 ал.3 от ЗЗД
Ново мнениеПубликувано на: 20 Окт 2009, 12:03 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Р Е Ш Е Н И Е
Номер ……………… Година 2008, 20.08 Град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

Бургаски окръжен съд………………..…..………граждански състав …………………………

На петнадесети юли….........………………..…………….……… Година две хиляди и осма

В публично заседание в следния състав:

Председател: Радостина Калиманова

Членове: ……………………………………

Съдебни заседатели: ..………………………………….

Секретар ……………………Стойка Вълкова…......…..……………..………………………………
Прокурор ………………………………………………….………..………..…………………………...
като разгледа докладваното от ………...…………….Р. Калиманова……………………………
гражданско дело номер ……………186.………… по описа за ……2008....... година.

Производството по делото е с правно основание чл.19 ал.3 от ЗЗД.

Образувано е по повод исковата претенция на М. В. К. от град П., ул.”Й”№7 със съдебен адрес град Б., ул.”А”№17 против Е. „А” със седалище град Б. и адрес на управление к-с „И”, бл.53, вх. Г, ет.9, ап.27, представляван от Г. А. С. за обявяване за окончателен на сключения на 23.10.2006 година между ищцата и ответния едноличен търговец предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, представляващ гараж в сутеренния етаж от пететажна жилищна сграда с партерен и мансарден етаж, находяща се в град Б., ул. ”С”№81, с площ на гаража от 72.09 кв.м. при граници: изток-изби, запад-калкан, север-външен зид, юг-улица, заедно с изба №1 с площ от 6.60 кв.м., при граници за избата: изток-изба №3, запад-гараж, север-външен зид, юг-изба №14, ведно с 16.03% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имот пл.сн. №5722 в кв.30 по плана на град Б. за сумата от 25000 лева. Ищцовата страна претендира и присъждането на направените съдебно-деловодни разноски. В подкрепа на отправените искания представя и ангажира доказателства.

Ответната по делото страна оспорва така предявената против нея искова претенция и моли същата като неоснователна и недоказана да бъде отхвърлена. Не сочи доказателства в подкрепа на наведените твърдения и направените възражения.

След преценка на всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, доводите на страните и като се съобрази и с разпоредбите на закона, Бургаският окръжен съд намира за установено от фактическа страна следното:

Установява се от събраните и представени по делото доказателства, че на 23.10.2006 година страните в настоящото производство са сключили предварителен договор, по силата на който ответната по делото страна е поела задължение да продаде на ищцата собствения си недвижим имот, представляващ гараж в сутеренния етаж от пететажна жилищна сграда с партерен и мансарден етаж, находяща се в град Б., ул.”С”№81, с площ на гаража от 72.09 кв.м. при граници: изток-изби, запад-калкан, север-външен зид, юг-улица, заедно с изба №1 с площ от 6.60 кв.м., при граници за избата: изток-изба №3, запад-гараж, север-външен зид, юг-изба №14, ведно с 16.03% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имот пл.сн. №5722 в кв.30 по плана на град Б. за сумата от 25000 лева, която сума е изплатена напълно и в брой на предварителния продавач към момента на подписване на сключения договор от страна на предварителния купувач-ищцата. Постигнато е съгласие между страните до 30.12.2006 година да се извърши окончателното прехвърляне на недвижимия имот пред нотариус при уговорените в договора условия. Залегнало е освен това, че клаузите на договора са окончателни и не могат да бъдат променяни при никакви обективни и субективни обстоятелства, освен с изричното писмено съглашение на страните по същия. Като доказателство е представен и приет по делото и нотариален акт № 160/1994 година, видно от който ответният едноличен търговец е придобил от СД „Б”, представлявано от управителя Х. Д. Т. чрез покупко-продажба процесния недвижим имот, представляващ гараж с площ от 72.09 кв.м. и изба с площ от 6.60 кв.м., ведно с 16.03% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имот пл.сн. №5722 в кв.30 по плана на град Б..

При така изяснените фактически обстоятелства, съдът направи следните правни изводи:

Успешното реализиране на потестативното право по чл.19 ал.3 от ЗЗД е предпоставено преди всичко от извършването на преценка за наличието на действителен предварителен договор, който валидно обвързва страните, доколкото поначало нищожния предварителен договор не поражда действие. Освен това, ищецът следва да е изпълнил задълженията си по предварителния договор, изискуемостта на които е настъпила преди уговорения момент за сключване на окончателния договор /аргумент от чл.297 ал.1 от ГПК /отм./ - за задълженията, които следва да бъдат изпълнени при сключването на окончателното съглашение, съдът постановява срещу ищеца условен осъдителен диспозитив в решението, с което уважава претенцията/. Доколкото съдебното решение, с което се уважава иска по чл.19 ал.3 от ЗЗД е деривативно правно основание, предпоставки за постановяването му е положителното установяване, че ответникът е титуляр на правото, предмет на договора /чл.298 ал.1 от ГПК, отм./. Така предвидените в закона предпоставки за обявяване на предварителния договор за окончателен съдът намира, че се установяват в настоящото производство от събраните по делото доказателства. Както бе посочено по-горе, между страните в настоящото производство е бил сключен, в изискваната от чл.19 от ЗЗД писмена форма за валидност предварителен договор за покупко-продажба, по силата на който ответният едноличен търговец се е задължил да прехвърли в полза на ищцата правото на собственост върху индивидуално определен недвижим имот – гараж с площ от 72.09 кв.м., заедно с изба с площ от 6.60 кв.м., находящи се в пететажната жилищна сграда с партерен и мансарден етаж, находяща се в град Б., ул.”С”№81. Следва да се приеме, че ищцата е изпълнила към настоящия момент задължението си да плати уговорената между страните продажна цена в размер на 25000 лева. В тази част ответната по делото страна е оспорила сключеното между страните писмено съглашение, като в процеса е навела довода, че фактически цената по сделката не е платена. За доказване на твърдението си същата е поискала допускането на гласни доказателства, което искане поради забрана на чл.133 ал.1 б.”е” от ГПК /отм./ е оставено от съда без уважение. В тази връзка следва да се отбележи, че ответната по делото страна е въвела твърдението, че истинската воля, юридически валидната нейна воля е друга, а това, което е изразено в документа, е изразена само привидно, като това се отнася само до част от съдържанието на документа и в частност извършеното плащане на продажната цена. Същото безспорно е недоказано в настоящото производство. Това е така, тъй като по делото същата не е представила нарочен обратен документ, ако изобщо такъв е бил съставен, както и не са представени от нея такива писмени доказателства, изхождащи от другата страна или пък удостоверяващи нейни изявления пред държавен орган, които правят вероятно твърдението и за симулативност, съобразно чл.134 ал.2 от ГПК /отм./, за да е възможно при наличието на това „начало на писмено доказателство” да бъдат събирани гласни доказателства в горния смисъл и за установяване на въведеното твърдение. Липсват не на последно място и такива доказателства, от които да се установи, че волята на страните е била процесния договор да произведе своето действие, само ако между същите - бивши съпрузи /обстоятелство, по което не се спори, както и че процесните имоти като включени в търговското предприятие на ответника са негова лична собственост/ се сключи и съответно бъде одобрено от съда споразумение относно конкретния начин за делбата на придобитото от тях по време на брака им движимо и недвижимо имущество, в какъвто смисъл следва да се разглеждат останалите въведени от ответника твърдения.становено е не на последно по важност място и наличието на право на собственост по отношение на процесния имот в патримониума на ответната страна.

Ето защо и по така изложените съображения съдът намира, че сключения предварителен договор за покупко-продажба на гараж с площ от 72.09. кв.м. и изба с площ от 6.60 кв.м., находящи се в пететажната жилищна сграда на ул.”С”№1 в град Б. е породил едно действително задължение за прехвърляне на собствеността на недвижимите имоти на ищцата срещу заплащане на сумата от 25000 лева, поради което и искът за обявяването на същия за окончателен, следва да бъде уважен, при съобразяване на посочено по-горе обстоятелство, че ищцата е платила изцяло цената по предварителния договор и в този смисъл не се налага постановяването на решение по чл.297 ал.1 от ГПК /отм./ С настоящия съдебен акт ищцата на основание чл.298 ал.2 от ГПК /отм./ следва да бъде осъдена да заплати сумата от 270.62 лева по сметка на Бургаския окръжен съд, представляваща дължима държавна такса по т.8 от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, сумата от 40.42 лева по сметка на Агенцията по вписванията-служба по вписванията-град Бургас, представляваща дължима такса по Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, както и сумата от 1010.59 лева, представляваща дължима такса по силата на чл.47 ал.2 във връзка с чл.50 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с Наредба за определяне на размера на местните данъци, приета от Общински съвет-град Бургас с протоколно решение №5 по т.30 от 24.01.2008 година по сметка на Община Б.. Всички посочени по-горе и дължими такси са определени върху данъчната оценка на процесните имоти, тъй като същата се явява по-висока от продажната цена /чл.46 ал.2 т.1 от ЗМДТ и чл.96 ал.1 и ал.3 и &2 от ЗННД/. Следва, освен това, да бъде наредено вписването на възбрана върху процесните недвижими имоти за определените по-горе в тежест на ищцата разноски.

С оглед направеното искане и в съответствие с чл.64 ал.1 от ГПК /отм./ ответната страна следва да бъде осъдена да заплати на ищцата К сумата от 1217.30 лева, представляваща направени от нея в настоящото производство съдебно-деловодни разноски и в която сума се включва заплатено възнаграждение на ангажирания по делото един адвокат, платената държавна такса и другите платени от нея такси, свързани с издаването на съответни удостоверения, необходими за хода на настоящото производство.

Ето защо и по изложените съображения и на основание чл.19 ал.3 от ЗЗД, Бургаският окръжен съд

РЕШИ:

ОБЯВЯВА за окончателен сключения на 23.10.2006 година между М от град П., ул.”Й”№7 със съдебен адрес град Б., ул.”А”№17, ЕГН ********** и Е. „А” със седалище град Б. и адрес на управление к-с „И”, бл.*, вх. Г, ет.9, ап.27, представляван от Г. А. С. предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, представляващ гараж в сутеренния етаж от пететажна жилищна сграда с партерен и мансарден етаж, находяща се в град Б., ул.”С”№81, с площ на гаража от 72.09 кв.м. при граници: изток-изби, запад-калкан, север-външен зид, юг-улица, заедно с изба №1 с площ от 6.60 кв.м., при граници за избата: изток-изба №3, запад-гараж, север-външен зид, юг-изба №14, ведно с 16.03% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имот пл.сн. №5722 в кв.30 по плана на град Б. за сумата от 25000 лева.

ОСЪЖДА М. В. К. от град П., ул.”Й”№7 със съдебен адрес град Б., ул.”А”№17 да заплати сумата от 270.62 /двеста и седемдесет лева и шестдесет и две стотинки/ лв. по сметка на Бургаския окръжен съд, представляваща дължима държавна такса по т.8 от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, сумата от 40.42 /четиридесет лева и четиридесет и две стотинки/ лв. по сметка на Агенцията по вписванията-служба по вписванията-град Бургас, представляваща дължима такса по Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, както и сумата от 1010.59 /хиляда и десет лева и петдесет и девет стотинки/ лв., представляваща дължима такса по силата на чл.47 ал.2 във връзка с чл.50 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с Наредба за определяне на размера на местните данъци, приета от Общински съвет-град Бургас с протоколно решение №5 по т.30 от 24.01.2008 година по сметка на Община Б..

ОСЪЖДА Е. „А” със седалище град Б. и адрес на управление к-с „И”, бл.*, вх. Г, ет.9, ап.27, представляван от Г. А. С. да заплати на М. В. К. от град П., ул.”Й”№7 със съдебен адрес град Б., ул.”А”№17 сумата от 1217.30 /хиляда двеста и седемнадесет лева и тридесет стотинки/ лв., представляваща направени от нея съдебно-деловодни разноски.

ДА СЕ ВПИШЕ в полза на Окръжен съд-Бургас, Община Б. и Агенцията по вписванията-служба по вписванията-град Бургас възбрана върху недвижим имот, представляващ гараж в сутеренния етаж от пететажна жилищна сграда с партерен и мансарден етаж, находяща се в град Б., ул.”С”№81, с площ на гаража от 72.09 кв.м. при граници: изток-изби, запад-калкан, север-външен зид, юг-улица, заедно с изба №1 с площ от 6.60 кв.м., при граници за избата: изток-изба №3, запад-гараж, север-външен зид, юг-изба №14, ведно с 16.03% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имот пл.сн. №5722 в кв.30 по плана на град Б. за обезпечаване заплащането на дължимите от М. В. К. от град П., ул.”Й”№7 със съдебен адрес град Б., ул.”А”№17 разноски, общо в размер на 1321.63 лева.

Препис от настоящото решение да изпрати на Агенцията по вписванията-служба по вписванията-град Бургас за извършване на необходимите действия по вписване на наложената от съда възбрана.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Бургаския апелативен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните с въззивна жалба .
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов