КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Сеп 2020, 11:04

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Развяляне на ДГИ
Ново мнениеПубликувано на: 20 Окт 2009, 12:08 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Р Е Ш Е Н И Е № 17.04.2009г.
гр.Бургас

БУРГАСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД Гражданска колегия

На двадесет трети март две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав :

Председател: Дарина Костова

Секретар : Златина Терзиева

като разгледа докладваното от съдията-докладчик гр.д. № 4 по описа за 2009г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба на Д. В. Б. , ЕГН**********, от гр. Б., ж.к. И., бл.*, вх. *, ет.*, а.* против В. А. А. , ЕГН**********, от гр. Б., с постоянен адрес гр. Б., ж.к. Б. М. , бл.*, вх.*, ет.*-племенница на ищцата, за разваляне на договор за гледане и издръжка на ищцата с ответницата по отношение на имот представляващ апартамент, с площ от 58.47кв.м., на адрес гр. Б., ж.к. И., бл.*, вх.”*”, ет.*, състоящ се от дневна , спалня, антре , кухня, баня, тоалетна , заедно с избено помещение №15 с плащ от 2.74кв.м. и 2.425%ид.ч. от общите части на сградата включително от правото на строеж върху държавна земя, при граници на апартамента : изток – външен зид, запад-външен зид, север- стълбищна площадка, юг-разпределителен зид, при граници на избеното помещение : изток – избено помещение №6, запад - избено помещение №16, север-коридор, юг-разпределителен зид. Ответницата е племенница на ищцата. Твърди се, че ищцата е сключила договора с ответницата, поради обстоятелството, че не може да се обслужва сама и се нуждае от грижи и помощ. Причината да предяви иск за разваляне на договора е неизпълнението от страна на ответницата.

Ответницата в отговора си оспорва фактическите твърдения на ищцата, твърди, че е полагала грижи за ищцата до м. септември 2008год., когато се твърди , че ищцата е отказала да получава помощ от ответницата. Поради гореизложеното ответницата твърди, че е започнала да и превежда по 150лв. месечно, тъй като е била лишена от възможността да полага лични грижи. При условие на евентуалност , предявява насрещен иск за трансформиране на задължението на ответницата към ищцата в парична престация в размер на 150лв..Бургаският окръжен съд, като взе предвид, че са налице процесуалните предпоставки за допустимост и липсват процесуални пречки за разглеждане на предявените искове, приема исковете за допустими.

Съдът като прецени исканията на страните, обсъди доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, и като съобрази закона, намира за установено от правна и фактическа страна следното:

Предявен е иск за иск за разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане. Ответницата е племенница на ищцата.

При условие на евентуалност, предявява насрещен иск за трансформиране на задължението на ответницата към ищцата в парична престация.

Предявената претенция е с правно основание чл.87, ал.3 от ЗЗД .

С определение по чл.140 и чл.146 от ГПК, съдът е приел за безспорни и не нуждаещи се от доказване обстоятелствата , че ответницата е племенница на ищцата, както и че страните са сключили договор за прехвърляне на апартамент срещу издръжка и гледане с нот.акт №101, т.І, рег.4797, д. №87/13.05.2008год. за посочения в исковата молба и описан по-горе недвижим имот, като ищцата е запазила правото на пожизнено и безвъзмездно ползване на имота.

От събраните по делото гласни и писмени доказателства, вкл. амбулаторен лист №850/11.06.2008год.2553/15.09.2008, експертно решение №144 от 024 от 040204 се установява, че ищцата е с влошено общо здравословно състояние, с анамнеза за астма , хипертония, глаукома , довела до практическа слепота, нестабилна походка, световъртежи, главоболие, гадене и др.-подробно описани в медицинските документи приети като доказателства по делото. Горните писмени доказателства се потвърждават от събраните гласни доказателства-показанията на св. Б св. Б.. Горното налага извода, че на ищцата са необходими ежедневни грижи, тъй като въпреки че може да се движи сама и да извършва с действия , с които сама да поддържа ежедневната си хигиена, ищцата се нуждае от грижи за извършване на ежедневни покупки, заплащане на текущи разходи, почистване и дребни поправки на жилището, както и за всяко действие което изисква дори минимално физическо усилие и напускане на дома й. От показанията на цитираните по-горе свидетелки се установява, че тази помощ е оказвана от съседи-св. Б. и съпруга й. Не се спори , че ищцата е била в подобно състояние към момента на сключване на процесния договор , следователно ответницата е знаела , че това ще е обемът на необходимите грижи, за чието полагане е сключен договора . От твърденията на ответницата и показанията на сина и – св. К се установява неблагоприятната за ответницата обстоятелство , че същата е прекъснала полагането на реални грижи за ищцата през „септември –октомври”2008год. , т.е. четири месеца след сключването на договора за издръжка и гледане. В периода, в който ответницата е полагала грижи – края на м.май-м.септември, това е ставало не ежедневно , а в края на седмицата , т.е. дори в този период грижите не са полагани в необходимия обем, което се установява , както от твърденията на ответницата , така и от разпита на доведените от нея свидетели – св. Ц св. К.-с. на ответницата.. С оглед на горните констатации, съдът намира за установено, че ответницата не е изпълнявала точно и в пълен обем задълженията си по договора от сключването му до м.септември , а то м.септември и до сега е налице пълно неизпълнение. При наличие на неизпълнение от страна на ответницата , съдът намира , че е правно ирелевантно обстоятелството , че отношенията на страните са се влошили след м.септември , поради което няма да обсъжда повода и основателността на повода , по който са се влошили отношенията на страните. Следва да се отбележи обаче, че за периода от четири месеца от сключване на договора е малко вероятно характера на ищцата да е претърпял качествени изменения, така че ответницата при сключването на договора е била наясно в какво ще се състоят задълженията и по договора и как следва да ги изпълнява, поради което не може да противопоставя аргумента за характера на ищцата, като извинение за неизпълнение на задълженията си.

Договорът за прехвърляне на имот срещу задължение за гледане и издръжка, подлежи на разваляне поради неизпълнение, макар прехвърлителят да не съдейства за изпълнението, щом приобретателят не е поискал незабавно от съда трансформиране на натуралното задължение в парично. В случая , приобретателят е поискал трансформация едва в отговора на исковата молба , при условие на евентуалност, т.е. след като е било налице неизпълнение. При сключване на алеатолен договор , къкъвто е договорът за издръжка и гледане вещно-прехвърлителния ефект настъпва незабавно и по този начин една от страните –, не може да изпадне в забава. Приобретателят ще трябва да изпълнява алеаторното задължение за в бъдеще и ако не прави това ежедневно със собствени средства и труд съобразно нуждите на прехвърлителя, може да изпадне в забава, което е основание кредиторът-прехвърлител да иска разваляне на договора. Отказът на прехвърлителя да приема грижи и издръжка в натура не е основание да се приеме, че тя е виновна за неизпълнение на договора. Съгласно трайната практика на ВС в такива случаи приобретателят, за да бъде изправна страна по договора, следва незабавно да поиска от съда трансформиране на задължението в натура в паричен еквивалент. В настоящия случай това не е станало. Молителката е престанала да изпълнява поетото задължение, налице е неизпълнение на договора, което е основание за разваляне на договора. С горните аргументи съдът приема за доказани твърденията на ищцата, че от м.септември 2008г. не е гледана и издържана от ответницата, което представлява неизпълнение на задълженията им по договора за издръжка и гледане. Право на прехвърлителя по договор за издръжка и гледане е да поиска развалянето му поради неизпълнение на задълженията на приобретателя, която претенция в случая е основателна поради наличие на валиден договор, по който е доказано неизпълнението на ответницата. С горните мотиви , съдът приема искът за основателен.

Като последица от основателността на иска, ответницата следва да заплати и направените от ищцата разноски по делото , доказани в размер на 497лв.

Мотивиран от горното Бургаският окръжен съд,

Р Е Ш И :

РАЗВАЛЯ сключения с Н. акт №* том * рег. №*, нот.д. №*/1*.0*.200*год. на нотариус С. С., с рег. № 2* с район на действие , съдебния район на БРС между Д, ЕГН**********, от гр. Б., ж.к. И., бл.*, вх. *, ет.*, а.* и В. А. А. , ЕГН**********, от гр. Б., с постоянен адрес гр. Б., ж.к. Б. М. , бл.*, вх.*, ет.*, договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане , по отношение на имот, представляващ апартамент, с площ от 58.47кв.м., на адрес гр. Б., ж.к. Из., бл.., вх.”.”, ет.., състоящ се от дневна , спалня, антре , кухня, баня, тоалетна , заедно с избено помещение №15 с плащ от 2.74кв.м. и 2.425%ид.ч. от общите части на сградата включително от правото на строеж върху държавна земя, при граници на апартамента : изток – външен зид, запад-външен зид, север- стълбищна площадка, юг-разпределителен зид, при граници на избеното помещение : изток – избено помещение №6, запад - избено помещение №16, север-коридор, юг-разпределителен зид.

УКАЗВА на ищцовата страна, че в шестмесечен срок от влизане в законна сила на настоящото решение, следва да поиска отбелязване на същото в Службата по вписванията , съгласно чл.115, ал.2 от Закона за собствеността.

ОСЪЖДА В. А. А. , ЕГН**********, от гр. Б., с постоянен адрес гр. Б., ж.к. Б. М. , бл.*, вх.*, ет.* да заплати на Д. В. Б. , ЕГН**********, от гр. Б., ж.к. И., бл.., вх. ., ет.., а.. разноски по делото в размер на 497лв.

Решението може да се обжалва пред БОС в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов