КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Яну 2021, 11:27

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: апорт и държавната такса за вписване
Ново мнениеПубликувано на: 20 Окт 2011, 10:03 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 360
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Варна, 11.11.2009

Варненски окръжен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА СТАНЧЕВА

СВЕТЛА ПЕНЕВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 2291/09г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба на „Демеа инвест” АД, гр. Сливен, срещу определение от 23.10.09г., постановено от съдия по вписванията при СВ-Варна по молба вх. № 29/23.10.09г., с което е отказано вписване на апортна вноска на недвижим имот в капитала на дружеството, на осн. чл. 6 от ПВп, чл. 60 от ЗКИР и чл. 2 от Тарифа за ДТ, събирани от АВп. В частната жалба се твърди, че постановения отказ е незаконосъобразен, тъй като направеното искане е било да се впише в имотния регистър на устав по чл. 73, ал. 5 от ТЗ. Поддържа се, че изискуемите съгласно тази норма документи са били представени – нотариално заверено извлечение от устава и съгласие от вносителя на непаричната вноска, както и документи, удостоверяващи правата на вносителя върху недвижимата вещ. Представено е било и доказателство за внесена ДТ в размер на 10 лв. Твърди се, че по същество следва да се впише устава в производство по реда на р. ІІІ от ПВ, а не акт относно недвижим имот, което подлежи на вписване по реда на раздел ІІ от ПВ. Поради това изискването за представяне на декларация по чл. 264 от ДОПК и на скица – копие от одобрената кадастрална карта, е неприложимо. Но дори и да се изисква посочената декларация, то такава е била представена при самото вписване на промените в устава в самата АВп. Наред с това дължимата ДТ е за вписване на документ /на устава/, то таксата е върху цената, по която е таксуван актът, но не по-малко от 10лв., каквато е внесена. Незаконосъобразно в този смисъл е определената такса от 7791лв. върху стойността на непаричната вноска. Незаконосъобразно е и изскването за представяне на оригинал на удостоверението за актуално състояние на молителя като се има предвид, че търговския регистър е публичен. Иска се от съда да обезсили отказа на съдията по вписванията и да се постанови вписването на устава като се присъдят и разноските пред тази инстанция.

Съдията по вписванията е изразил становище за неоснователност на жалбата като е привел доводи за законосъобразността на обжалвания негов отказ. В мотивите на обжалвания отказ е посочено, че предмет на сделката е недвижим имот в гр. Варна, Западна промишлена зона, за който административен район е приета кадастрална карта. На това основание и във вр. с чл. 6, ал. 3 от ПВ, описанието на имота следва да съдържа данните по чл. 60 от ЗКИР, а съгласно чл. 26 от ЗКИР – следва да се представи скица и за всеки имот, представляващ сграда в поземления имот, за който има даден идентификатор. Съдията по вписванията е приел, че е задължително и представянето на декларации по чл. 264 от ДОПК и декларация за данъчната оценка на имота, тъй като от тях се установява наличието или липсата на подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Наред с това е прието, че удостоверенията за вписани обстоятелства, издадени от АВп за фирмите следва да се представят в оригинал, а документът за собственост на фирмата вносител – в оригинал или препис. Освен това е прието, че дължимата ДТ според чл. 2 от Тарифа за ДТ, събирани от АВп в настоящия случай следва да се определи като 0.1% върху стойността на непаричната вноска, определена в удостоверението на АВп, която е в размер на 7 791 000лв. и възлиза на 7791лв.

Частната жалба е подадена в срок против подлежащ на обжалване акт и от субект с наличието на надлежна активна процесуална легитимация, поради което частната жалба е допустима, а по същество е неоснователна по следните съображения:

Внасянето на недвижим имот в капитала на акционерно дружество представлява непарична вноска и има вещно-транслативен ефект относно правото на собственост върху имота. Именно поради това и е предвидено вписването на акта, с който това се извършва – устава и писмено съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му /чл. 73, ал. 1 и ал. 5 от ТЗ/. С оглед на посочения транслативен ефект, то и вписването следва да се извърши при спазване правилата на р. ІІ на ПВ – вписване на актове относно недвижими имоти /устава на АД в този случай е включен в хипотезата на чл. 4, б. „и”, изр. последно от ПВ/, а не по реда на р. ІІІ на ПВ – вписване на искови молби и на постановените по тях актове.

С оглед на провеждането на това производство по вписването, съдията по вписванията е длъжен да провери и всички предпоставки, визирани в нормата на чл. 6 от ПВ, които в конкретния случай са тези по ал. 1 и 3 на цитираната норма – подлежи ли на вписване актът; отговаря ли на изискванията за форма; има ли необходимото съдържание – индивидуализация на страните и имота; представена ли е скица-копие от кадастралната карта, когато имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта; внесена ли е необходимата такса за вписването. Наред с това съобразно нормата на чл. 264, ал. 1 от ДОПК заявилият вписването на непаричната вноска в капитала на търговското дружество, съдържаща недвижими имоти, следва да представи писмена декларация от прехвърлителя или учредителя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява в данъчната оценка. Освен горното, нормата на чл. 73, ал. 5 от ТЗ в задължение на съдията по вписванията се вменява проверката на правата на вносителя.

Съдията по вписванията е направил горната проверка и е постановил обжалваното определение. В действителност към молбата за вписване на устава не са били представени скица-копие от кадастралната карта, тъй като имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта, касаещи построените сгради и техните идентификатори /чл. 60 от ЗКИР във вр. с чл. 6, ал. 3 от ПВ/. Била е представеня скица-копие от кадастралната карта само за поземления имот. Освен това не е била представена декларация по чл. 264 от ДОПК и данъчна оценка, която е задължителна в случая. Това, че такава е била представена в рамките на друго производство (регистърното за вписване в търговския регистър на изменение на капитала чрез стойността на внесените непарични вноски), макар и отново пред Агенция по вписванията, не освобождава заявителя от задължението за представянето на тези документи и в рамките на това отделно производство. Дължимата държавна такса следва да се определи именно по реда на чл. 2 от Тарифа за ДТ, събирани от АВп - 0.1% върху цената, по която е таксуван актът или документът. Дадената оценка на непаричната вноска от вещите лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ е по-висока и следователно следва да се приеме размера на оценката в даденото от вносителя съгласие, което не нарушава нормата на чл. 72, ал. 3 от ТЗ, и в случая е в размер на 7 791 000лв. /това е размера, определил броя на получените акции в АД при посочена номинална стойност и респективно това е цената, върху която следва да се таксува документа/. Или, дължимата държавна такса за вписването възлиза на 7791лв., а представените доказателства са за внесена ДТ в размер на 10лв.

Наред с горното пред съдията по вписванията е представено доказателство, че имотът е собственост на „Хлебопроизводство и търговия” АД, гр. Варна /нотариален акт № 149, т. І, рег. № 2007, дело № 138/17.04.01г. на нотариус Ил. Маджунова, рег. № 195 на НК/. При направената служебна справка от настоящия съд /което доказва, че неоснователно се изисква оригинал на удостоверение за актуалното фирмено състояние от страна на съдията по вписванията/ в търговския регистър на „Булмикс интернешънъл” АД, гр. София по ЕИК /посочен на л. 43 в даденото съгласие/ се установи, че действително на 30.07.09г. е отразена промяна в наименованието като предишното наименование на това дружество е било „Агро Мел БГ” АД. Няма обаче доказателства /нито отразяване в търговския регистър по ЕИК на посоченото дружество „Булмикс интернешънъл” АД, гр. София/, че това дружество е идентично с посоченото в цитирания нотариален акт „Хлебопроизводство и търговия” АД, гр. Варна /налице е само твърдение в молбата на жалбоподателя – л. 39 в т. 4, че е налице решение от 05.07.06г. в тази насока/. При това положение съдиято по вписванията, проверявайки правата на вносителя не е могъл да достигне до положителен извод.

С оглед на всичко гореизложено следва да се приеме, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно и частната жалба следва да бъде оставена без уважение.

Воден от горното съдътОПРЕДЕЛИ:ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Демеа инвест” АД, гр. Сливен, срещу определение от 23.10.09г., постановено от съдия по вписванията при СВ-Варна по молба вх. № 29/23.10.09г., с което е отказано вписване на апортна вноска на недвижим имот в капитала на дружеството, на осн. чл. 6 от ПВп, чл. 60 от ЗКИР и чл. 2 от Тарифа за ДТ, събирани от АВп.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от получаването му от жалбоподателя, пред ВКС при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК, по арг. от чл. 274, ал. 3, т. 1 от ГПК.


Потвърдено с Определение № 153 от 26.02.2010 г. на ВКС по ч. т. д. № 1/2010 г., II т. о., ТК


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов