КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 30 Окт 2020, 00:59

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: такса при вписване на вливане...
Ново мнениеПубликувано на: 01 Дек 2011, 15:00 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 359
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

........./..........2011г.


ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти ноември, през две хиляди и единадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТОВА
ЧЛЕНОВЕ: КОНСТАНТИН ИВАНОВ
МЛ.С-Я МАГДАЛЕНА ДАВИДОВА
като разгледа докладваното от съдията МАРИАНА ХРИСТОВА ч.гр.дело № 2365 по описа за 2011г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба на „АСТЕРА І” ЕАД срещу отказ на съдия по вписванията/СВ/ при ВРС № 645/02,11,2011г., том ІV, № 45, вх. Рег. № 15239/02,11,2011г., обективиран в Определение от 02,11,2011г. да извърши вписване на удостоверение по чл. 263в, ал. 1 ТЗ за осъществено преобразуване чрез вливане на „ГРАНАТ” ЕООД в „АСТЕРА І” ЕАД.
Въззивника инвокира доводи за незоконосъобразност на отказа и претендира неговата отмяна.
По делото е постъпило становище от ...................................... - съдия по вписванията при ВРС, в което излага, че в случая държавната такса следва да бъде определена по правилата на чл. 2 от Тарифа за държавните такси събирани от АВ, върху цената, върху която е таксуван документа /удостоверение/. Т.к. документа удостоверява извършено преобразуване на търговско предприятие, който договор е с нотариална заверка на подписите и е таксуван при прилагане на раздел ІІІ-чл. 96, 97 от ЗННД, удостовереният материален интерес се определя в хипотезата на приложимата по аналогия разпоредба на чл. 97, ал. 1, т. 2, както при сделка с търговско предприятие - балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието за изтеклото тримесечие. Излага и, че към заявлението не е приложено доказателство за внесена държавна такса за вписване определена по вече посочения начин, както и доказателство за внесена такса в размер на 10,00лв.
Съдът, за да се произнесе съобрази следното:
Жалбата е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, в определения по закон срок.
Разгледана по същество е неоснователна.
Със заявление вх. № 25239/02,11,2011г. „АСТЕРА І” ЕАД е поискало да бъде вписано удостоверението за вписване на извършеното вливане по чл. 263в, ал. 1 ТЗ, което следва да бъде вписано съгласно чл. 263и, ал. 6 от ТЗ, когато в имуществото на преобразуващо се дружество има вещно право върху недвижим имот, сделките с който подлежат на вписване.
На вписване подлежи самото удостоверение за вписване по чл. 263в, ал. 1 ТЗ, съгласно чл. 2 и по реда на раздел ІІІ от ПВ. Не прехвърлянето на дълготрайни материални активи от преобразуващото се дружество в дружеството жалбоподател. За това дължимата държавна такса се определя върху цената, на която е таксуван актът, но не по-малко от 10лв., т.е. тя възлиза на 10,00лв. Не се начислява при приложение по аналогия на чл. 97, ал. 1, т. 2 ЗННД.
Към заявление вх. № 25239/02,11,2011г. „АСТЕРА І” ЕАД не е приложено доказателство за внесена държавна такса в размер на 10,00лв., което е задължително изискване съгласно чл. 4, ал. 1, б. "в" от ЗДТ и чл. 541 ГПК, абсолютно необходимо за да бъде извършено вписването в деня на постъпване на заявлението съгласно ПВ. Това е достатъчно за да се приеме, че отказа е законосъобразен макар с мотиви различни от изложените от съдията по вписвания относно начина на изчисляване на дължимата държавна такса.
Предвид горното настоящият състав на ВОС счита, че постановеният с обжалваното определение отказ на съдията по вписванията при ВРС да извърши вписване на удостоверението следва да бъде потвърден.
Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА отказ на съдия по вписванията/СВ/ при ВРС № 645/02,11,2011г., том ІV, № 45, вх. Рег. № 15239/02,11,2011г., обективиран в Определение от 02,11,2011г. да извърши вписване на удостоверение по чл. 263в, ал. 1 ТЗ за осъществено преобразуване чрез вливане на „ГРАНАТ” ЕООД в „АСТЕРА І” ЕАД.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на препис от същото от страните с частна жалба пред Върховен касационен съд.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: вписване на вливане - ДТ, описание имоти, доказателства собс
Ново мнениеПубликувано на: 24 Фев 2012, 09:32 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№……гр.Варна, 02.09.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненския окръжен съд, търговско отделение, в закрито заседание на тридесет и първи август през двехиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. Н.
ЧЛЕНОВЕ: Ж. Д.
Н. С.

При секретаря , като разгледа докладваното от Б.Н. ч.гр.дело №2370 по описа за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано въз основа на частна жалба от “Х. Б.” АД С., чрез нотариус С. Д., имаща качеството на заявител в производството по вписване срещу отказът на съдията по вписвания при Агенция по вписванията - Служба вписвания гр. В., постановен с определение от 12.08.11 г. за вписване на удостоверение по чл. 263в ал.1 от ТЗ.

Жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на обжалвания отказ. Сочи, че съдията по вписванията неправилно е приел, че е необходимо заявителят да представи доказателства, че “Е.” АД и “Х. Б.” АД са едно и също търговско дружество, тъй като промяната в наименованието "Х. Б.” АД С., на “Е.” АД е вписва в търговския регистър на 02.06.11 г. Обстоятелствата, вписани в търговския регистър са публични и следва да бъдат установени служебно от съдията по вписванията. Сочи, че незаконосъобразен е и изводът на съдията по вписванията, че към заявлението следва да се представят и доказателства, установяващи правото на собственост на преобразуващото се дружество върху недвижимите имоти, тъй като книгите за вписванията са публични . Твърди, че представеният за вписване документ – удостоверение за преобразуване на търговски дружества по чл.236 в от ТЗ подлежи на вписване съобразно изричната разпоредба на чл.263и ал.6 от ТЗ. В случая обаче се вписва не акт удостоверяващ прехвърляне на право на собсвеност , а удостоверение по силата на изрична законова разпоредба, т.е вписването се извършва по реда на раздел ІІ от Правилника за вписванията, поради което за същото не следва да бъдат представяни документите, изискуеми при вписване на изповядана по нотариален ред сделка, респективно самите документи не следва да съдържат описание на недвижимите имоти, собственост на преобразуващото се дружество. Твърди, че незаконосъобразен е и извода на съдията по вписванията относно начина на определяне на дължимата за вписването държавна такса. Излага, че в случая разпоредбите на ЗННД са неприложими, тъй като вписването не е резултат на нотариална дейност, а дължимата такса следва да бъде определена по реда на чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията. Моли съда да отмени отказа и да задължи съдията по вписвания да извърши необходимите действия по вписване на представеното удостоверение.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното:

С определение от 112.08.11 г. за вписване на удостоверение по чл. 263в ал.1 от ТЗ съдията по вписвания при Агенция по вписванията- Служба вписвания гр. В. е отказано вписване по заявлението на нотариус С. Д., в качеството й на пълномощник на “Х. Б.” АД вписване на удостоверение по чл.263в ал.1 от ТЗ за преобразуване на търговски дружества. В мотивите към определението е посочено, че към заявлението не са представени доказателства, че “Е.” АД и “Х. Б.” АД са едно и също юридическо лице, както и че в представените за вписване удостоверение и план за преобразуване на търговски дружества липсва описание на недвижимите имоти, описани в заявлението. Прието, че следва да се представят и доказателства, че описаните имоти за включени в капитала на преобразуващото се дружество “М. 2003” ЕООД, както и доказателства за внесена държавна такса, определена по реда на чл. 97 ал.1 т.3 от ЗННД - от размера на капитала на дружеството правоприемник.

Така постановеното определение е законосъобразно, но на различни от посочените от съдията по вписванията основания.

Съобразно разпоредбата на чл.263и ал.6 от ТЗ , уреждаща последиците от преобразуването на търговски дружества, когато в имуществото на преобразуващото се дружество има вещно право върху недвижим имот, или движима вещ, сделките с която подлежат на вписване, удостоверението по чл.263 в ал.1 и чл. 263 г ал.1 от ТЗ се представя за вписване в съответни регистър. В настоящият случай заявителят е изпълнил вмененото му от закона задължение за представяне за вписване в имотния регистър на документ, подлежащ на вписване - удостоверение, издадено по съответния ред от Агенция по вписванията - търговски регистър. След справка в търговския регистър се установява, че на 02.06.11 г. по партидата на “М. 2003” АД Варна е вписано прекратяването на дружеството без ликвидация, поради преобразуване чрез вливането му в “Е.” АД с.Т., П. област, като на същата дата по партидата на приемащото дружество е вписана промяна в наименованието - “Х. Б.” АД, и на седалището му в гр. С. С факта на вписване на преобразуването в търговския регистър фактическият му състав е вече завършен, като липсата на описание на недвижими имоти, собственост на преобразуващите се дружества , които в резултата на вливането стават собственост на приемащото дружество не би могла да бъде поправена по пътя на отказ от вписване на удостоверение за преобразуване в имотния регистър. Неоснователен се явява и довода на съдията по вписванията за липса на доказателства за идентичност между “Е.” АД и “Х. Б.” АД, тъй като промяната в наименованието на приемащото дружество е вписана в търговския регистър , тъй като съобразно разпоредбата на чл.23 ал.4 от ЗТР горното обстоятелство следва да бъде установено служебно от съдията по вписванията.

Неправилен е и извода на съдията по вписванията, че заявителят следва да представи доказателства, че имотите, предмет на преобразуването са били включени в капитала на “М. 2003” ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл. 262 ал.1 от ТЗ при преобразуване на търговски дружества чрез вливане цялото имущество на едно търговско дружество /преобразуващо се дружество/ преминава към едно съществуващо дружество - правоприемник, а преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация. В този смисъл въпросът дали имуществото на преобразуващото се дружество е било включено в капитала му или не е ирелевантен за исканото вписване, което следва да бъде извършено единствено въз основа на издаденото от търговския регистър удостоверение. Тъй като с факта на преобразуването се прехвърля правото на собственост върху имуществото на едно търговско дружество върху друг правен субект, вписването намира правното си основание в разпоредбата на чл. чл. 4 бА от Правилника за вписванията. Соченият от частният жалбоподател раздел ІІІ от Правилника за вписванията се отнася единствено до искови молби и постановените по тях решения и е неприложим след отпадане регистърните функции на съда и възлагането им на орган извън съдебната система. Следователно дължимата за вписването държана такса следва да бъде определена по реда на чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Доколкото обаче документът, подлежащ на вписване не е таксуван , а разпоредбата предвижда събиране на държавна такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лева, съдията по вписванията следва да определи дължимата държавна такса върху цената, по която документа е следвало да бъде таксуван - т.е по установения с него материален интерес. Тъй като по естеството си удостоверението обективира прехвърляне на право на собственост върху недвижими имоти от едно търговско дружество към друго, при определяне на държавната такса следва да бъде взета предвид тяхната пазарна оценка към датата на сделката, а при липса на данни за същата -по данъчната оценка на имотите.
С оглед на изложеното съдът намира жалбата за неоснователна, поради което същата следва да бъде отхвърлена.
Водим от гореизложеното, съдът,


О П Р Е Д Е Л И :


ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Х. Б.” АД С., ЕИК 115051489, чрез нотариус С. Д., имаща качеството на заявител в производството по вписване срещу отказът на съдията по вписвания при Агенция по вписванията - Служба вписвания гр. В., постановен с определение от 12.08.11 г. за вписване на удостоверение по чл. 263в ал.1 от ТЗ, като неоснователна.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов