КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Молба за отмяна на постановление за възлагане не се вписва.
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=38&t=4573
Страница 1 от 1

Автор:  Николай Иванов [ 22 Фев 2016, 11:12 ]
Заглавие:  Молба за отмяна на постановление за възлагане не се вписва.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ / 2016г.


ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД – ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,
ІV с. в закрито заседание на 19.02.2016г. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИВЕЛИНА СЪБЕВА ЧЛЕНОВЕ : МАРИЯ МАРИНОВА
мл.с.ЕВГЕНИЯ МЕЧЕВА

разгледа докладваното от председателя на състава
ч. гр. д.№ 127 / 2016г.

Съдът е сезиран с частна жалба от З.Г.С., чрез пълномощника адвокат С.Н., срещу отказ на съдия по вписванията при ВРС, постановено по молба вх.№ 271/ 2016г. Изложени са съображения за неправилност и незаконо-съобразност на отказа да бъде вписана молба за отмяна на влязло в сила съдебно решение / постановление за възлагани/ . Счита, че на основание чл. 112, б.”з” от ЗС разглеждан във връзка с чл.112, чл.”а” от ЗС искането е основателно и следва да бъде уважено. Моли определението да бъде отменено и да се разпореди вписване на молбата за отмяна на влязло в сила постановление за възлагане.
След преценка на представените доказателства съдебният състав констатира следното :
Производството пред Служба по вписванията при РС- Варна е образувано по заявление вх.№ 271/ 12.01.2016г. от З.Г.С., представлявана от адвокат Св.Н., за вписване на представената молба за отмяна с вх.№ 5404/ 9.12.2015г. на постановление за възлагане на недвижими имот , издадено по изп.д.№ 20128070400282 по описа на ЧСИ Н.Денчева, в законна сила от 18.11.2015г.
С определение от 12.01.2016г. на съдия по вписванията към ВРС е постановен отказ вх. рег.№ 271/ 12.01.2016г. Според мотивите искането не намира основание в уредените от закона хипотези по чл. 112, б.”к” от ЗС , тъй като постановлението за възлагане не е от категорията на съдебните решения по смисъла на чл. 112, б.”з” от ЗС и разширително тълкуване на нормата е недопустимо.
Жалбата е депозирана в срок и е процесуално допустима . Разгледана по същество е неоснователна .
Постановлението за възлагане няма характер на съдебно решение по смисъла на чл. 112, б. „к” във връзка с б.”з” от Закона за собствеността, и не може да се приравнява на съдебен акт по изброените в жалбата обстоятелства. Според постоянната съдебна практика на вписване подлежат само изчерпателно изброените актове в чл.112 от ЗС и чл.4 от ПВп., които са ясно посочени и поради това не се налага да бъдат тълкувани. Искането за вписване на молба за отмяна на акт, който не е от категорията на съдебните решения , не намира основание в приложимия закон.
С изложените мотиви съдът

О П Р Д Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА отказ рег.№ 271/ 12.01.2016г. на съдия по вписванията , Служба по вписванията- Варна, по заявление вх.№ 271/ 12.01.2016г. на З.Г.С. за вписване на молба за отмяна вх.№ 5404/ 9.12.2015г. на постановление за възлагане по изп.дело № 20128070400282 по описа на ЧСИ Н.Денчева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд на Република България в едноседмичен срок от връчване на съобщението.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/