КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

жалба на юробанк
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=38&t=4637
Страница 1 от 1

Автор:  Николай Иванов [ 15 Дек 2016, 09:20 ]
Заглавие:  жалба на юробанк

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ / 2016г.

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД – ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,
ІV с. в закрито заседание в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИВЕЛИНА СЪБЕВА
ЧЛЕНОВЕ : КОНСТАНТИН ИВАНОВ
АНДОН ВЪЛКОВ - мл.с.

разгледа докладваното от председателя на състава
В. гр. д.№ 2108/ 2016г.

Производството е по реда на чл. 577 ГПК.
Образувано е по частна жалба от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 000694749, представлявано от Д. Борисов Шумаров -изпълнителен директор, и Милена Ивайлова Ванева- прокурист, депозирана чрез адвокат Д.Д., САК , срещу определение № 22/ 30.09.2016г. на съдия по вписванията при РС-Девня, с което е отказано вписване на удостоверения на Агенция по вписванията за промяна на кредитора „Юробанк България“ АД в качеството му на правоприемник на „Алфа Банка- клон България“ КТЧ.
Оспорва основанията за отказ с доводи за неправилност и незаконосъобразност. Моли съда да постанови неговата отмяна и разпореди да бъде извършено вписване на удостоверение № 20160630101343/ 30.06.2016г. и удостоверение № 20160630101441/ 30.06.2016г. на Агенция по вписванията за промяна по реда на чл. 15 от ТЗ.
С писмо вх.№ 34025/ 09.12.2016г.от Служба по вписванията са представени копие на договор за прехвърляне на предприятие и извлечение от баланс на „ Алфа Банк- клон България „ за ДМА на търговското предприятие към 29.02.2016г.- приложени към заявление вх.рег.№ 3402/ 30.09.2016г.
Разглеждащият състав, след преценка на доказателствата към делото, констатира:
Обжалвано е определение за отказ № 22/ 30.09.2016г. на съдия по вписванията при Варненски районен съд, постановен по заявление вх.№ 3402/ 309.2016г. по описа на Служба по вписванията-гр.Девня, за вписване на удостоверение № 20160630101343/ 30.06.2016г. и удостоверение № 20160630101441/ 30.06.2016г. на Агенция по вписванията , за промяна по реда на чл. 15 от ТЗ на кредитора „ Юробанк България” АД като правоприемник на „Алфа Банка- клон България“ , по партидата на имота и по партидата на длъжника към : Договорна ипотека вписана под акт№ 71, том1, вх.рег.1778/ 2008г. ; Законна ипотека вписана под акт 010, том1, вх.рег.№ 3420/ 2008г.; Законна ипотека вписана под акт №7, том1, вх.рег.№ 2235/ 2008г., по искане на „Юробанк България“ АД , на основание чл. 32а от ПВ във връзка с чл.2 от ПВ.
Жалбата е процесуално допустима.
Със заявление вх.№ 3402/ 30.09.2016г. от „Юробанк България” АД, чрез пълномощник-адвокат Д., е направено искане за вписване на промяна, настъпила по реда на чл. 15 от Търговския закон, относно кредитора по партида на имота и по партида на длъжника, към изброените ипотеки :
1.Договорна ипотека , учредена с нотариален акт върху недвижим имот, вписан в СВ към АВ с вх.№ 1778 акт 71, том1, дело 1232/ 10.06.2008г., за обезпечаване на вземанията на „Алфа Банк“ А.Е. към Николай Христов Каламеров, кредитополучател и ипотекарен длъжник по договор за кредит от 2008г.;
2. Законна ипотека , учредена с молба за вписване на законна ипотека върху недвижим имот, вписана в СВ към АВ , с вх.рег.№ 3420, акт 10, том1 /23.10.2008г. , учредена за обезпечаване на вземанията на „ Алфа Банк“ А.Е. към Д. Димов Добрев, кредитор и ипотекарен длъжник по договор за кредит от2008г.
3. Законна ипотека , учредена с молба за учредяване на законна ипотека върху недвижим имот, вписана .№84, том 4, рег.№ 4683 / 2008г., дело 534, НС Велин Майсторов, с район на действие РС-Девня, вписан в сВ към АВ рег.№ 2235/ 18.07.2008г., акт № 7, том I,учредена за обезпечаване на вземанията на „Алфа Банк“ А.Е. към Мирослав Василев Костов, кредитополучател и ипотекарен длъжник, по договор за кредит от 2008г.
Позовава се на Договор от 29.02.2016г. сключен между „ Юробанк България” АД и „Алфа Банк” А.Е., за прехвърляне на търговско предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения , съгласно който „ Алфа Банк“ А.Е. продава на „Юробанк България“ АД и всички вземания срещу посочените физически лица– кредитополучатели и ипотекарни длъжници. Със заявлението са представени- цитираните удостоверения на Агенция по вписванията, за извършено вписване на прехвърленото търговско предприятие в търговския регистър, по партидата на „ Алфа Банка- клон България“ КЧТ, и по партидата на „Юробанк Бъргария „ АД , договор за прехвърляне на ТП, извлечение от баланс към „Алфа Банк- клон България“ за ДМА към 29.02.2016г.
С договора по чл.15 от ТЗ търговското предприятие се прехвърля като съвкупност от права , задължения и фактически отношения. Когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв имот , договорът се вписва и в службата по вписванията, на основание чл. 16, ал.4 от ТЗ. Когато продажбата включва вещни права, както се твърди в дадения случай, договорът следва да съдържа описание на имотите с елементите посочени в чл.6, ал.1 б.”в” от Правилника за вписванията вид, местонахождение, номер на имота, площ / застроена площ/ , граници. На основание чл. 60, т.1-7 от ЗКИР за прехвърлените недвижими имоти, които се намират в район с одобрена кадастрална карта, се прилагат съответните скици. Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.2 ,б.“б“ ПВ / в редакцията на ДВ, бр. 92 от 2014г./, изискването за описание на имотите не се прилага по отношение на актовете, които имат за предмет съвкупност , елемент от която може да е недвижим имот , между които и договори за прехвърляне на търговско предприятие, независимо дали в акта е посочен недвижим имот.
В конкретния случай е прието, че исканото вписване / на удостоверения за промяна на кредитора/ не е нормативно регламентирано, без да се обсъждат представените доказателства. Това становище е правилно по следните съображения :
На основание чл. 32а , ал.1 от ПВ съдията по вписванията извършва проверка относно това дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в ПВ съдържание / ТР 7/ 2012г. от 25.04.2013г. по т.д.№ 7/ 2012г. на ОСГТК на ВКС/.
Разпоредбата на чл.4, б.“а“-“к“ от Правилник за вписванията, изброява ограничително актовете, които подлежат на вписване, и препраща към други актове, за които в закон е предвидено, че подлежат на вписване / б.“л“/. На основание чл.16, ал.2 от ТЗ, във връзка с чл.4, б.“л“ ГПК, подлежи на вписване договорът, с който се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв имот. Съгласно определение № 564/ 06.12.2016г. на ВКС по гр.д.№ 5015/ 2016г.,IV с., представеният договор по чл. 15 от ТЗ също подлежи на вписване.
Предпоставки за вписване на удостоверението по чл.15 от ТЗ по партидата на имота и партидата на длъжника, не са налице, доколкото това не е предвидено в чл.4 от ПВ или в друг нормативен акт / напр. ЗОЗ /, и прилагането им по аналогия е недопустимо. С договора за прехвърляне на търговско предприятие „ Юробанк България“ АД придобива всички права на прехвърлителя, включително по учредените в негова полза ипотеки и встъпва в правата на кредитор от вписването му в ТР.
Обстоятелството, че договорът за прехвърляне на предприятие подлежи на вписване като съвкупност от права, при условията на чл.6,ал.2, б.“б“ вр. ал.1, б.“в“ от ПВ, без да бъдат индивидуализирани и описани имотите, за които се отнасят, е допълнителен аргумент в подкрепа на горния извод.
С изложените мотиви

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба вх.№ 28212/ 12.10.2016г. от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 000694749, срещу определение № 22/ 30.09.2016г. постановено от съдия по вписванията при ВРС, по заявление вх.№ 3402/30.09.20916г., на основание чл. 32а ПВ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщението, при условията на чл.280, ал.1 ГПК. .

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.

Автор:  Николай Иванов [ 25 Яну 2017, 08:48 ]
Заглавие:  Re: жалба на юробанк

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №
гр. Варна, 23.01.2017г.
Варненски окръжен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА
ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА МАКАРИЕВА
СВЕТЛАНА ЦАНКОВА
като разгледа докладваното от съдията Бажлекова ч. гр. дело № 2480/16г., намира следното:
Производството е образувано по частна жалба, подадена на 20.12.16г. от „Юробанк България“АД с ЕИК 000694740, със седалище и адрес на управление гр.София, район Витоша, ул.“Околовръстен път“ №260 срещу определение от 07.12.16г., постановено от съдия по вписванията при СВ-Варна по вх. рег. № 31785/2016г., с което е отказано вписване на удостоверения с №20160630101343/30.06.2016г. и № 20160630101441/30.06.2016г. на Агенция по вписванията, за промяна по реда на чл.15 от ТЗ на кредитора от Алфа банк-Клон България АД на „Юробанк България“ АД, в качеството на правоприемник, съответно по партидата на имота и по партидата на длъжника към 306 договорни/законни ипотеки, конкретизирани в заявлението. В жалбата се сочи, че с договор за прехвърляне на търговско предприятие от 29.02.2016г. продавачът „Алфабанк“АД е прехвърлил на „Юробанк България“АД целия бизнес, който развива в България, чрез български клон по реда на чл.15 ТЗ. Липсва изрична законова процедура за промяна на кредитора при сделки с търговско предприятие по отношение на ипотечните актове, вписани за обезпечаване на вземания на прехвърленото предприятие, като според жалбоподателя в случая по аналогия следва да се приложат разрешенията на ТР №7/25.04.2013г. на ОСГК на ВКС, като удостоверението за вписване на преобразуването в ТР следва да се впише по реда на чл.263, ал.6 ТЗ и в имотния регистър, като се приложи чл.4“и“ от ПВ, а таксата следва да се определи по реда на чл.2 от Тарифата. Излага се още, че по силата на чл.15 ТЗ, предприятието като съвкупност от права и задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите, а в случая вземанията на продавача са обезпечени с нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, което е безспорно облигационно право. Съгласно разпоредбата на чл.171 ЗЗД, прехвърлянето на вземане, обезпечено с ипотека, за да има действие следва да се извърши в писмена форма с нотариална заверка на подписите и вписано в търговския регистър. В случая са налице както изискваната от закона форма, така и изрична законова разпоредба, предвиждаща вписване на прехвърлянето на вземането, като разпоредбата на чл.171 ЗЗД е именно „друг акт“, който по силата на чл.4“л“ от Правилника за вписвания подлежи на вписване. Прехвърлянето на вземане, обезпечено с ипотека, следва да се отрази в имотния регистър, като представените от жалбоподателя удостоверения на Агенция по вписванията удостоверяват именно прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека и включено в активите на търговското предприятие, поради което и подлежат на вписване в имотния регистър.
В мотивите на обжалваното определение за отказа е посочено, че представените удостоверения за промяна по реда на чл.15 ТЗ по отношение на които е поискано вписване на кредитора „Юробанк България“АД, като правоприемник на „Алфа Банк – клон България по партидата на имота и по партидата на длъжника за 306 бр. ипотеки не представляват подлежащи на вписване актове за отразените в тях и настъпили обстоятелства. Посочено е също, че промяната на кредитора при прехвърляне на търговско предприятие не е сред изрично изброените отбелязвания по чл.17 – 22 от ПВ..
Частната жалба е подадена в срок против подлежащ на обжалване акт, от лице с наличието на надлежна активна процесуална легитимация, поради което е допустима, а по същество е неоснователна по следните съображения:
Заявлението, с което е бил сезиран съдията по вписванията е за вписване на удостоверения с №20160630101343/30.06.2016г. и № 20160630101441/30.06.2016г. на Агенция по вписванията за промяна по реда на чл.15 ТЗ на кредитора „Юробанк България“АД, като правоприемник на „Алфа Банк – клон България“ по партидата на имота и по партидата на длъжника към 306 бр. законни и договорни ипотеки, подробно посочени в молбата. С молбата е представена и вносна бележка за внесена ДТ от 10лв., наред с копия на удостоверенията и адвокатско пълномощно.
Видно от представените удостоверения в търговския регистър по партидата на „Юробанк България“АД, ЕИК 000694749 и на „Алфа банка- Клон България“, ЕИК831694000 към 30.06.2016г. е вписано прехвърляне на търговско предприятие с отчуждител „Алфабанк – клон България“ и правоприемник „Юробанк България“.
Настоящият състав на съда напълно споделя схващането, че в случая представените за вписване удостоверения, не са сред актовете, които подлежат на вписване. За отразените в тях обстоятелства по партидите на двете лица.
Не може да се сподели тезата на жалбоподателя, че в случая по аналогия следва да се приложат разрешенията по т.3 и т.6 от ТР №782013г. относно реда за вписване на удостоверенията за вписване по чл.263в и чл.263г от ТЗ и проверката, която съдията по вписвания извършва относно това дали представения за вписване акт отговаря на изискванията на закона. Посочените разрешения касаят реда за вписване и дължимата държавна такса за вписване на актове, чието вписване е изрично предвидено в закона, съответно проверката, която съдията по вписване може да извърши относно това дали представения за вписване акт отговаря на изискванията на закона за форма и има ли предвиденото в ПВ съдържание. В случая представените удостоверения, чието вписване се иска не са от категорията актове, подлежащи на вписване, тъй като не са изрично предвидени в закон. Съгласно чл.2 от ПВ, вписване, отбелязване и заличаване се допуска само за случаите, които са предвидени изрично в закон, като в чл.4 и чл.5 от ПВ неизчерпателно са изброени подлежащите на вписване актове и изрично са посочени някои актове, които не подлежат на вписване. Съгласно разпоредбата на чл.16, ал.2 ТЗ на висване в Службата по вписванията подлежи договорът за прехвърляне на търговско предприятие, когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право. Подлежащият на вписване акт е договорът, а удостоверенията, установяващи настъпили промени в обстоятелствата по партидите на лицата, в следствие на прехвърляне на търговското предприятие не представляват актове подлежащи на вписване за отразените в тях обстоятелства. Промяната на кредитора при прехвърляне на търговското предприятие не е и сред изрично изброените отбелязвания, които могат да се извършват по ипотеките, съгласно разпоредбите на чл.17 – чл. 22 от ПВ.

По горните съображения обжалвания отказ е законосъобразен и частната жалба следва да се остави без уважение.
Воден от горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Юробанк България“АД с ЕИК 000694740, със седалище и адрес на управление гр.София, район Витоша, ул.“Околовръстен път“ №260 срещу определение от 07.12.16г., постановено от съдия по вписванията при СВ-Варна по вх. рег. № 31785/2016г., с което е отказано вписване на удостоверения с №20160630101343/30.06.2016г. и № 20160630101441/30.06.2016г. на Агенция по вписванията.
Определението може да се обжалва в 1-седмичен срок от връчването му на жалбоподателя пред ВКС, при наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 от ГПК /по арг. от чл. 274, ал. 3 от ГПК/.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/