КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 20 Апр 2018, 16:17

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: продажбата на вещ по реда на и при условията на чл. 718 от ТЗ
Ново мнениеПубликувано на: 21 Окт 2010, 14:03 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 327
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ……………/……….06.2010 год., гр. Варна

Варненският окръжен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юни две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТОВА
ЧЛЕНОВЕ: КОНСТАНТИН ИВАНОВ
ЦВЕТА ПАВЛОВА

сложи за разглеждане в. ч. гр. д. № 1071 по описа на съда за 2010 год., докладвано от съдията К. Иванов и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по частна жалба с вх. рег. № 9265/21.05.2010 год. по рег. на СлВп – Варна към АВп – София, подадена от Я.Н.С. ЕГН **********, в качеството му на синдик на търговско дружество „МЗ – 60” ЕООД – в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Марин Дринов № 47, с ЕИК 103001329 срещу определение № 412/21.05.2010 год. на съдията по вписванията при СлВп – гр. Варна, с което е отказано да се извърши вписване на нотариален акт № 141, том І, рег. № 1476, дело № 126/2010 год. по описа на нотариус Диана Бейлерян с № 012 и с район на действие района на Варненския районен съд, материализиращ договор за продажба на недвижим имот, извършен по реда на чл. 718 от ТЗ, по искането с вх. № 9265/21.05.2010 год. по рег. на СЛвП – Варна на нотариуса, извършил акта.
В жалбата се твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно, като се настоява за отмяната му. Жалбоподателят навежда, че в хипотезата на осребряване на имущество на обявен в несъстоятелност търговец, не намират приложение разпоредбите на чл. 264 ДОПК. ТЗ е специален закон спрямо ДОПК и след като чл. 722 от ТЗ предвижда друга поредност за удовлетворяванията на вземанията на кредиторите на обявения в несъстоятелност търговец и предвид обстоятелството, че производството по несъстоятелност по ТЗ е способ за универсално принудително изпълнение, в което се удовлетворяват и публичноправните вземания на държавата и общините като данъци, мита, такси и други, правилата на чл. 264 от ДОПК като общ закон в случая са неприложими.
Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на отказа, обективиран в обжалваното определение и е процесуално допустима.
Разгледана по същество е основателна, като съображенията за това са следните:
Със заявление с вх. № 9265/21.05.2010 год. нотариус Диана Бейлерян с № 12 и с район на действие района на Варненския районен съд е поискала вписването на извършен от нея нотариален акт № 141, том І, рег. № 1476, дело № 126/2010 год. С обсъждания нотариален акт Я.С., действащ в качеството си на синдик на търговско дружество „МЗ – 60” ЕООД – в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Марин Дринов № 47, с ЕИК 103001329, е продал по реда и при условията на чл. 718 от ТЗ на Олга Георгиус Петрова, недвижим имот, включен в масата на несъстоятелността, а именно: магазин за хранителни стоки, на две нива, съставляващ имот с идентификатор 10135.2557.252.17, подробно описан в акта, обективиращ сделката.
Със заявлението са представени акта, който заявителят е пожелал да бъде вписан и други документи, между които и удостоверение за данъчна оценка на имота, изд. от община Варна, от която е видно, че за имота има непогасени данъчни задължения /вкл. и лихви/ в общ размер на 1084, 28 лева.
За да постанови отказа си да впише нотариалния акт, материализиращ сделката, съдията по вписванията се е позовал на разпоредбата на чл. 264, ал. 4 от ДОПК, вр. чл. 265 от ДОПК, като е приел, че не са представени доказателства за изпълнение на особените изисквания, предвидени в чл. 264, ал. 4 ДОПК.
Съгласно чл. чл. 264, ал. 1 ДОПК прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписването на ипотека или особен залог се допуска след представяне на писмена декларация от прехвърлителя или учредителя, съответно ипотекарния длъжник или залогодателя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява в данъчната оценка. Съгласно ал. 4 на чл. 264 ДОПК, когато прехвърлителят или учредителят декларират, че имат посочените в ал. 1 и 2 публични държавни и общински задължения, действията по ал. 1 и 2 могат да се извършат след тяхното заплащане или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните държавни и общински вземания да се погасяват от сумата срещу прехвърлянето или учредяването на вещното право и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет. В чл. 265 от ДОПК е предвидено, че нотариус или съдия по вписванията, който състави, съответно разпореди да се впише акт без представена декларация или при неспазване разпоредбата на чл. 264, ал. 4, отговаря солидарно за заплащане на задълженията, дължими от прехвърлителя или от учредителя.
В Глава Четиридесет и шеста от ТЗ са уредени правилата за осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на обявения в несъстоятелност търговец, като един от способите е продажбата на вещ по реда на и при условията на чл. 718 от ТЗ. Глава Четиридесет и седма от ТЗ съдържа правила за разпределение на осребреното имущество, включено в масата на несъстоятелността, като чл. 722, ал. 1 ТЗ предвижда, че при извършването на разпределението на осребреното имущество, вземанията се изплащат по реда, посочен в т. 1 – 12, като в т. 6 са посочени публичноправните вземания на държавата и общините, като данъци, мита, такси и други, възникнали до датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност.
Този преглед на правната уредба налага извода, че при сделките, извършени в производството по несъстоятелност, с които се осребряват имуществените права, включени в масата на несъстоятелността, разпоредбите на чл. 264 ДОПК са неприложими, доколкото тези сделки се сключват в рамките на производството по несъстоятелност, което е производство по универсално принудително изпълнение, имащо за цел да увовлетвори всички кредитори на обявения в несъстоятелност търговец, по реда, установен в чл. 722 от ТЗ. В случая е приложим Търговския закон, който се явява специален закон спрямо ДОПК и който предвижда специални правила при разпределението на паричните средства, получени от осребреното имущество, според които правила държавата и общините се удовлетворяват за публичноправните си вземания към обявения в несъстоятелност длъжник по реда посочен в чл. 722, ал. 1 от ТЗ – арг. от чл. 721 от ТЗ.
Да се приеме, че при сделките, извършвани по реда на Глава Четиридесет и шеста от ТЗ, на общо основание са приложими нормите на чл. 264 от ДОПК, означава да се приеме, че в производството по несъстоятелност държавата и общините имат качеството на привилегировани кредитори за вземанията си за данъци, мита, такси и други, в нарушение на посочения в нормата на чл. 722, ал. 1 от ТЗ ред на кредиторите на обявения в несъстоятелност търговец. Както бе посочено по – горе, в случая ТЗ е специален спрямо ДОПК, от което следва, че при сделките, извършвани по реда и при условията на Глава Четиридесет и шеста от ТЗ, правилата на чл. 264 и чл. 265 от ДОПК са неприложими.
По изложените съображения определението, с което съдията по вписванията от СлВп – Варна е отказал да впише нотариален акт № 141, том І, рег. № 1476, дело № 126/2010 год., по искането по заявлението с вх. № 9265/21.05.2010 год. нотариус Диана Бейлерян с № 12 и с район на действие района на Варненския районен съд, която е извършила акта, е неправилно и следва да бъде отменено, като делото се върне с указания за вписването на нотариалния акт, материализиращ сключения договор за продажба.
Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ Определение № 412/21.05.2010 год. на съдията по вписванията при СлВп – гр. Варна, с което е отказано да се извърши вписване на нотариален акт № 141, том І, рег. № 1476, дело № 126/2010 год. по описа на нотариус Диана Бейлерян с № 012 и с район на действие района на Варненския районен съд, материализиращ договор за продажба на недвижим имот, сключен по реда и при условията на чл. 718 от ТЗ, по искането с вх. № 9265/21.05.2010 год. по рег. на СлВп – Варна на нотариуса, извършил акта, като ЗАДЪЛЖАВА Съдията по вписванията при СлВп- Варна ДА ВПИШЕ нотариален акт № 141, том І, рег. № 1476, дело № 126/2010 год. по описа на нотариус Диана Бейлерян с № 012 и с район на действие района на Варненския районен съд, материализиращ договор за продажба на недвижим имот, сключен по реда и при условията на чл. 718 от ТЗ, по искането с вх. № 9265/21.05.2010 год. по рег. на СЛвП – Варна на нотариуса, извършил акта.
Определението не подлежи на обжалване
Препис от настоящото определение да се изпрати на СлВп – гр. Варна към АВп- София.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов