КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

вписване на удостоверение при преобразуване на правна форма
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=38&t=925
Страница 1 от 1

Автор:  Николай Иванов [ 13 Яну 2011, 13:59 ]
Заглавие:  вписване на удостоверение при преобразуване на правна форма

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ / 2010г.

ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД – ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,
ІV с. в закрито заседание в състав :


ПРЕДСЕДАТЕЛ : И. СЪБЕВА
ЧЛЕНОВЕ : Т.МАКАРИЕВА
Кр.ВАСИЛЕВ

разгледа докладваното от председателя на състава
Ч. гр. д.№ 2406/ 2010г.


Производството е по реда на чл. 577 ГПК.
Образувано е по частна жалба от „ Бостън Ленд Фънд” ЕООД, представлявано от управителя П.К. Трихонов , против определение от 16.11.2010г. на съдията по вписванията при ВРС, с което е отказано вписване на Удостоверение за актуално състояние по чл.264 з,ал.4 от ТЗ , по молба вх.№ 23287/ 16.11.2010г. По изложените съображения за неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на отказа, претендира отмяна на обжалваното определение и задължителни указания по вписване на удостоверението за промяна на правната форма на дружеството по партидата на притежаваните от него имоти.
Жалбата е допустима , но по същество е неоснователна.
Обжалвано е определение за отказ № 857/ 16.11.2010г. на съдията по вписванията при ВРС постановено по молба вх.№ 23287 /16.11.2010г. за вписване удостоверение за актуално състояние на „ Бостън Ленд Фънд ” ЕООД, представлявано от управителя П.К. Трихонов,с което е извършено преобразуване чрез промяна на правната форма - от еднолично акционерно дружество в еднолично дружество с ограничена отговорност.
Отказът е законосъобразен и следва да бъде потвърден.
Представените писмени доказателства- нотариални актове, скици на имотите и данъчни оценки, удостоверяват придобити от „Бостън Ленд Фънд” ЕАД имоти, представляващи имущество на дружеството. По твърдения на жалбоподателя промяната в правната форма , доказателство за което е представеното удостоверение за актуално състояние , не е довела до промяна в имуществото, и към датата на заявеното искане за вписване разпореждания с тези имоти /вещни права /не са извършвани от собственика. В хипотезата на чисто правоприемство новообразуваното еднолично дружество с ограничена отговорност придобива имуществото на едноличното акционерно дружество, но това придобиване не е основание за вписване на промяната.
Основание за вписване е налице в хипотезата на чл.73, ал.5 от ТЗ- при непарична вноска, но за тези обстоятелства няма твърдения и съответни на тях доказателства. В жалбата изрично се сочи, че „Бостън Ленд Фънд „ ЕООД и неговият прадодател „ Бостън Ленд Фънд” ЕАд нямат апортирани имоти в капитала на дружеството. Имуществото на едноличното акционерно дружество е имущество на преобразуваното дружество. Тъй като не е доказан производен способ за придобиване на собствеността, последващо вписване в имотния регистър не се извършва.
Съобразно изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определение за отказ № 857/ 16.11.2010г. на съдията по вписванията при ВРС .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Варненски апелативен съд в едноседмичен срок от съобщението .

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/