КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 30 Окт 2020, 00:49

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: заличаване на възбрана без ДТ
Ново мнениеПубликувано на: 01 Юни 2011, 12:19 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 359
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Варна, 20.05.2011г.

Варненски окръжен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА СТАНЧЕВА

СВЕТЛА ПЕНЕВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 911/11г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба на Людмил Станев Станев - държавен съдебен изпълнител /ДСИ/ при ВРС против отказ на съдия по вписванията/СВ/ при ВРС, обективиран в определение от 04.05.2011г. да заличи наложена възбрана, вписана под № 39079/22.12.08г., касаеща правото на собственост върху 600/725 ид.ч. от хавра в м. „Боровец”, кв. „Галата”, имот пл. № VІ-231, кв. 127, собственост на Славчо Димитров Петров. В жалбата се твърди, че постановеният отказ за заличаване на вписаната върху имота възбрана е незаконосъобразен, тъй като разпоредбата на чл.431 ал.4 от ГПК, послужила като основание за отказа, касае дължимост на държавна такса за вписване на обезпечителни мерки, а в случая се иска заличаване на възбрана. На следващо място се поддържа, че в настоящата хипотеза на прекратяване на принудителното изпълнение поради погасяване на дълга, то съдебният изпълнител е задължен служебно да вдигне наложените възбрани и запори, поради което и няма как да се задължава някоя от страните по изпълнителното производство да заплаща ДТ. Неправилно се счита позоваването СВ на нормите на чл. 83 и 84 от ГПК, тъй като те касаят хипотеза, когато държавният орган е страна в исково производство, а в настоящия случай ДСИ не е страна в изпълнителното производство и не в това си качество е отправил искането за заличаване на възбраната. Позовава се и на наличието на постановено определение на ВОС, с което съдът е отменил отказ на СВ при идентична хипотеза.

По делото е постъпило становище от Красен Захариев - съдия по вписванията при ВРС, в което се излага, че жалбата е неоснователна и необоснована. Счита се, че в Тарифата за ДТ, събирани от АВ са предвидени такси, както за вписване, така и за заличаване на възбрани. Поради това такава такса се дължи и същата следва да бъде събрана от съответните молители и СВ няма право да освобождава лицата от такси и разноски на осн. чл. 83, ал. 2 от ГПК. Възбраната е наложена върху недвижим имот, собственост на физическо лице, което не попада в кръга лица, визирани в нормата на чл. 83, ал. 2 от ГПК. Счита се, че в ГПК са регламентирани освен правомощията на ДСИ, но и задължението да заплаща ДТ. В случая е приложима нормата на чл. 431, ал. 4 от ГПК и таксата за заличаване, подобно на таксата за вписване на възбрана се дължи от взискателя за сметка на длъжника. Счита се, че вмененото служебно вдигане на възбраната в хипотезата на чл. 433, ал. 2 от ГПК указва само на това, че никоя от страните не следва да подава искане, но не и че не се дължи ДТ за съответното действие. Счита се, че в случая е приложима и нормата на чл. 433, ал. 3 от ГПК и СВ се явява онова трето лице, чието право да получи плащане на предвидената ДТ, не може да бъде засегнато от прекратяването на изпълнителното производство. Претендира се жалбата да бъде оставена „без уважение, като процесуално недопустима”.

Съдът, като взе предвид постъпилата в законоустановения срок частна жалба, я намира за процесуално допустима. Същата е подадена от надлежна страна – единственият оправомощен орган, който може и е служебно задължен да отправи искане до съдията по вписванията за заличаване на наложената възбрана. ДСИ е молител в охранителното производството, каквото е това по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извършвани от Службата по вписвания.

Разгледана по същество, съдът намира частната жалба и за основателна по следните съображения:

Видно от материалите по приложеното в копие изпълнително дело № 108/08г. на СИС при ВРС, че същото е образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден на 15.12.08г. по ч.гр.д. № 9526/08г. на ВРС, VІІ с-в, по силата на който Славчо Димитров Петров е осъден да заплати на Алипи Давидов Левенов сумата от 30 000 евро, дължима на основание издаден запис на заповед от 19.02.08г., предявен за плащане на 01.09.08г. За обезпечаване вземането на взискателя на 22.12.08г. ДСИ е наложил възбрана върху 600/725 ид.ч. от хавра в м. „Боровец”, кв. „Галата”, имот пл. № VІ-231, кв. 237, собственост на длъжника Славчо Димитров Петров. С подписаното пред ДСИ Л. Станев споразумение на 19.10.10г. между взискателя Левенов, длъжника Славчо Петров и Донка Петрова – майка на длъжника, страните са се споразумели, че Д. Петрова ще прехвърли собствеността върху свой недвижим имот на взискателя Левенов при посочена цена, а взискателят Левенов заявява, че с това прехвърляне ще счита дълга на Славчо Петров за напълно погасен и няма да има претенции занапред. След установяване на изпълнението на това споразумение /самото прехвърляне/, ДСИ с разпореждане от 26.04.11г. е приключил изпълнителното дело поради погасяване на дълга и е разпоредил да се вдигне възбраната върху описания по-горе имот. Заявеното искане за вдигане на възбраната, депозирано в СВ на 04.05.2011г. е дало основанието за постановяване на обжалвания по настоящото дело отказ на СВ, мотивиран с липсата на внесена ДТ в размер на ½ от дължимата по чл. 3 от Тарифата за ДТ, събирани от АВ, във вр. с чл. 431, ал. 4 от ГПК.

Вярно е, че нормата на чл. 431, ал. 4 от ГПК, в сила от 01.01.11г. предвижда дължимост на ДТ за вписване на обезпечителни мерки по изпълнително производство, като таксата се заплаща от взискателя и е за сметка на длъжника. Наред с това в чл. 5 от Тарифата за ДТ, събирани от АВ, е предвидена ДТ от 15лв. за вписване на възбрана, а в чл. 3 от тази тарифа е предвидено, че за заличаването се дължи ДТ в размер на ½ от дължимата по чл. 2 от тарифата. Освен това в чл. 37 от Тарифата за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК, в раздела „Такси по съдебното изпълнение, събирани от ДСИ”, е предвидена ДТ от 15лв. за искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана.

От друга страна обаче в нормата на чл. 433, ал. 2 от ГПК е предвидено, че при прекратяване на изпълнителното производство на основанията, посочени в ал. 1 на същият член, съдебният изпълнител вдига служебно наложените възбрани и запори, след като постановлението за прекратяване влезе в сила. Следва да се отчете и обстоятелството, че в нормата на чл. 433, ал. 1, т. 1 от ГПК е налице промяна в предпоставките от хипотезата на тази правна норма в сравнение с нормата на чл. 330, ал. 1, б. „а” от ГПК /отм./, водещи до прекратяване на изпълнителното производство – сумата по изпълнителното дело да е платена преди образуване на изпълнителното производство. В унисон с това е изменението на редакцията на нормата на 79, ал. 1 от ГПК, предвиждащо, че разноските по изпълнението са за длъжника, когато плащането е направено след започване на изпълнителното производство. Факт е, че в настоящия случай погасяването на дълга е станало след образуване на изпълнителното дело и ако се следва логиката на законодателя, разноските по изпълнението следва да са за длъжника. Наред с това настоящият състав на съда напълно споделя изразеното в доктрината становище /”Коментар на новия ГПК”, изд. къща „Труд и право”, София, 2008г., стр. 677/, че текстът на чл. 330, б. „а” от ГПК /отм./ не е търпял никаква критика /виж и цитираните там становища на проф. Д. Силяновски и проф. Ж. Сталев/ и няма основание за въвеждане на горното ограничение относно момента на плащането, но по-същественият въпрос е следният: след като е налице погасяване на задължението след образуване на изпълнителното производство при актуалната редакция на чл. 433, ал. 1, т. 1 от ГПК, следва ли, че изпълнителното дело не следва да се прекратява? Очевидно не е такава идеята на законодателя, защото прекратяването на изпълнителния процес е винаги предхождащо завършването на изпълнителния процес, тъй като същият завършва (приключва) с предприемане на крайното действие, към което самият изпълнителен процес е насочен: удовлетворяване на взискателя чрез предвидените способи на предварително изпълнение. И за разлика от завършването на изпълнителния процес, прекратяването е свързано с обезсилване на изпълнителните действия и прекратяване на изпълнителното производство като правоотношение – погасяват се правото и властта да се искат и извършват изпълнителни действия, както и задължението те да се извършват и понасят /така проф. Ж. Сталев, „Българско гражданско процесуално право”, изд. 1994г., София, стр. 645/.

Следователно, и при погасяване по време на висящността на изпълнителното производство, същото следва да се прекрати, а щом това е така, то и следва да се заличат негативните правни последици за участници в производството и да се уреди съхранението на правните последици на определени действия – така с нормите на чл. 433, ал. 2 и 3 от ГПК.

Това означава, че и при плащане на дълга след образуване на производството, за съдебният изпълнител е налице задължението да констатира прекратяването на изпълнителното производство и да вдигне служебно наложените възбрани и запори. А след като законодателят вменява служебно извършването на това действие, скрепено със заплахата от санкция при неизпълнението на служебни задължения, то и ДСИ, предприемайки изпълнението на това си задължение, не следва да обусловен от поведението на заинтересованата страна, която да внася ДТ за заличаване на възбраната.

Или, в случая не може да се изведе от нормата на чл. 431, ал. 4 от ГПК задължение за ДСИ да внася ДТ при предприемане на заличаване на възбраната в хипотезата на чл. 433, ал. 2 от ГПК, тъй като същата предвижда заплащането на такса само за вписването на възбрана и то внесена от взискателя за сметка на длъжника. В настоящия казус удовлетворения взискател няма интерес да внася ДТ за заличаване на възбраната върху имота на длъжника, така че не може да се очаква, че за да изпълни служебното си задължение ДСИ следва да е обвързан от доброто желание на взискателя. Съдът намира, че е налице непълнота на закона, която с оглед възникналия казус, касаещ задължение за внасяне на държавни такси, не може да бъде попълнена чрез прилагането по аналогия, поради което и при липсата на уредба, задължаваща ДСИ да предприема служебно действия по заличаване на възбраната, едва след внасянето на таксата от заинтересуваното лице, то и към настоящия момент следва да се приеме, че служебно предприетото действие по силата на закона не е обвързано от внасяне на ДТ.

Предвид горното, настоящият състав на ВОС счита, че постановеният с обжалваното определение отказ на съдията по вписванията при ВРС да заличи вписаната възбрана върху имота е незаконосъобразен и следва да се отмени. Заверен препис от настоящото определение следва да се изпрати на съдията по вписванията за извършване на исканото заличаване.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :ОТМЕНЯ определение от 04.05.11г., постановено от съдия по вписванията при СВ-Варна по искане вх. рег. № 9055/04.05.11г., подадено от Държавен съдебен изпълнител ЛюдмилСтанев при СИС на ВРС, с което е отказано заличаването на наложена възбрана, вписана под № 39079/22.12.08г., касаеща правото на собственост върху 600/725 ид.ч. от хавра в м. „Боровец”, кв. „Галата”, имот пл. № VІ-231, кв. 127, собственост на Славчо Димитров Петров И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ДА СЕ ЗАЛИЧИ наложената възбрана (чрез отбелязване в партидната книга, съгл. нормата на чл. 32 от ПВ), вписана под № 39079/22.12.08г., т. V, № 297, касаеща правото на собственост върху 600/725 ид.ч. от хавра в м. „Боровец”, кв. „Галата”, имот пл. № VІ-231, кв. 127, собственост на Славчо Димитров Петров, като заличаването на посочената възбрана да се смята за извършено от 04.05.2011г. – от момента на подаване на заявлението за него, на осн. чл. 577, ал. 3 от ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов