КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 30 Окт 2020, 01:18

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: АОС съставен преди 01.01.2001г.
Ново мнениеПубликувано на: 20 Мар 2011, 19:56 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №
гр. Варна

ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на шестнадесети март 2011 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. Г.
ЧЛЕНОВЕ: З. К.
Д. П.-Мл. С.

като разгледа докладваното от мл.съдия Д. П. ч.гр.дело № 462 по описа за 2011 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

Съдът е сезиран с жалба от А. К. С.- кмет на Община А., срещу Определение на съдията по вписванията на АВ-В., рег.№ 125 от 08.02.2011 г., с което е отказано вписването на АЧОС № 193 от 12.07.1999 г., по молба Вх. № 2081/08.02.2011 г. подадена до АВ, СВ-В.
В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на отказа на съдията за вписване, твърди се, че актът е подлежи на вписване, независимо от датата на съставянето му.

Към делото е приложен заверен препис от определението за отказ, от мотивите на което е видно, че съдията по вписавнията е приел, че представеният АЧОС не подлежи на вписване, поради факта, че преди изменението на чл. 4 б. А от ПВ, в сила от 01.01.2001 година, АЧОС, не са подлежали на вписване и представеният акт е от 12.07.1999 година и като такъв не подлежи на вписване. По тези съображения и на основание чл. 32 от ПВ е постановено определение за отказ за вписване.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.
Разгледана по същество се явявя неоснователна по следните съображения:

Съдията по вписване е сезиран с молба за вписване на АЧОС. Представеният по делото АЧОС № 193 от 12.07.1999 година е съставен по реда на чл. 58 от ЗОС, в редакцията му обнародвана в ДВр бр. 44 от 1996 година, съгласно който актовете за общинска собственост се съставят в три екземпляра от служба “Общинска собственост” по местонахождение на имота. Първият екземпляр се съхранява в службата, съставител на акта, вторият се изпраща на съответната общинска служба “Общинска собственост”, а третия на лицата, които ползват имота. При действието на тази разпоредба актовете за общинска собственост не подлежат на вписване в СВ, а се вписват в предвидените за това общински регистри. Считано от 01.01.2001 г., с изменението на чл. 4 б. А от ПВ, /ДВ, бр. 5/2001 г./, актовете за общинска собственост се вписват. Редът за тяхното съставяне, обаче е променен едва с изменението на чл. 58 от ЗОС, ДВ, бр. 101 от 2004 година, като за пръв път в ЗОС се установява първият екземпляр от АОС да се съхранява в СВ, когато вече е тези актове подлежат на вписване от 01.01.2001 г. Систематическото и логическото тълкуване на нормата на §75 от ПЗР към ЗИДЗОС, ДВ бр. 101 от 16.11.2004 година, води до извода, че тази норма касае актовете, които са съставени с дати преди изменението на чл. 58 от 2004 година, т.е. актове, които са съставени по стария ред, но които подлежат на вписване след 01.01.2001 година, т.е съставени с дати в периода 2001 г- 2004 г. по стария ред.

В конкретния случай се касае за АЧОС, който е съставен към 12. 07.1999 г., като към тази дата актовете за общинска собственост не подлежат на вписване съгласно чл.4 б А от ПВ в съответната СВ, нито съгласно чл. 58 от ЗОС в редакцията му от ДВ, бр. 44 от 1996 г. Този акт се съхранява в съответните регистри на службата, от която е съставен и в съответната служба “Общинска собственост” и след 01.01.2001 г. не е сред актовете подлежащи на вписване.

Въз основа на изложеното, настоящият съдебен състав счита, че отказът на съдията да впише исканата поправка е законосъобразен и не е допуснато нарушение на нормативните актове, поради което и обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА Определение на съдията по вписванията на АВ-В., рег.№ 125 от 08.02.2011 г., с което е отказано вписването на АЧОС № 193 от 12.07.1999 г., по молба Вх. № 2081/08.02.2011 г. подадена до АВ, СВ-В.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен Касационен съд в едноседмичен срок от уведомяването.
След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на Службата по вписванията при АВ-гр. В.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: вписване на АОС от 1999г.
Ново мнениеПубликувано на: 01 Юни 2011, 12:31 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 359
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№_________________

гр.Варна, ...............................................
ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, осми състав,в закрито заседание на двадесет и шести април две хиляди и единадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДУШАНА ЗДРАВКОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕЛЕНА АНДРЕЕВА
СВЕТЛАНА ЦАНКОВА
като разгледа докладваното от съдия Светлана Цанкова ч.гр.дело № 525 по описа за 2011 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 32а от Правилника за вписванията

Производството е образувано по частна жалба Руска Георгиева Илиева и.д. кмет на Община Аксаково съгласно Заповед за заместване № 168/14.03.2011г. на Кмета на община Аксаково против Определение № 178 от 11.03.2011г. на Ваня Златева - съдия по вписванията при Варненски Районен съд Твърди се в жалбата, че постановеното определение, с което е отказано вписване на Акт за частна общинска собственост № 214/02.11.1999г., на основание чл. 4, буква „А” от Правилника за вписванията. е неправилно и незаконосъобразно, по изложени в жалбата съображения - в случая изобщо не намира приложение разпоредбата на § 1 от ПР на ПВ, тъй като този параграф е приет още през 1951г., когато е приет и самия правилник, а не през 2001г., когато е неговото изменение. Разпоредбата на чл.4, буква „а” от ПВ е ясна и категорична -на задължително вписване подлежат актове за общинска собственост. В същия смисъл е и разпоредбата на § 75 от ПЗР към ЗИДЗОС (обн. ДВ, бр. 101 от 16.11.2004г.), съгласно, която „Всички актове за общинска собственост, съставени по реда на закона, независимо от датата на съставянето им, се вписват по разпореждане на съдията по вписванията. Позовават се и на разпоредбата на чл. 34, ал.8 от ЗОС .Молят да се отмени определението от 11.03.2011г. на съдията по вписвания при ВРС, с което е отказано да се впише Акт за частна общинска собственост № 214/02.11.1999г., като неправилно и незаконосъобразно, и да се върне преписката на съдията по вписванията със задължение да впише посочения акт за общинска собственост.

Съдът, като прецени приложените доказателства във връзка с изложените оплаквания, становището на другата страна, съобразно приложимия закон и по вътрешно убеждение, намира следното:
Жалбата е подадена в срок от легитимирано лице срещу подлежащ на обжалване съгласно чл. 32а от Правилника за вписванията акт, поради което и е допустима за разглеждане. Разгледана по същество жалбата е основателна, като съображенията на настоящия състав са следните:
С молба вх. № 4561/11.03.2011 представена от кмета на Община Аксаково е поискано вписване на акт за частна общинска собственост № 214/02.11.1999 год относно дворно място и сграда „Бивша ЗС,находящи се в парцел ІІ,кв78,с Ботево,община Акасаково.
С определение № 178 от 11.03.2011г. на Ваня Златева - съдия по вписванията при Варненски Районен съд е отказано вписване на Акт за частна общинска собственост № 214/02.11.1999г, на община Аксаково представлявана от Руска Георгиева Илиева и.д .
Определението е постановено от компетентен орган, тъй като с оглед местонахождението на имота, съдията по вписванията при ВРС е компетентен да извърши вписването,съгл.чл.7 от Правилника за вписванията.
Пред съдията по вписванията са били представени необходимите брой екземпляри за извършване на вписването.
С атакуваното определение съдията по вписвания е отказал извършване на поисканото вписване с мотиви, че представения акт не подлежи на вписване предвид разпоредбата на чл.4 б”а” от ПВ.
Съдът намира този отказ за незаконосъобразен: Разпоредбата на чл. 4, б. „а” ПВ е категорична - вписват се задължително и актовете за общинска собственост. Нещо повече, съгласно разпоредбата на чл. 70 вторият екземпляр от актовете за публична и частна общинска собственост се представя в службата по вписванията. Съгласно разпоредбата на чл. 32а от Правилника за вписванията, съдията по вписванията се произнася с определение за отказ, когато представеният за вписване акт не отговаря на изискванията на закона или не е акт, подлежащ на вписване. В случая представения Акт за общинска собственост е акт, подлежащ на вписване и отговаря на изискванията . А щом това е така, то са налице всички изисквания на закона, за да бъде извършено поисканото вписване.
Предвид гореизложеното следва да се приеме, че поисканото с молбата действие следва да бъде извършено. Ето защо отказът на съдията по вписванията да впише Акт за частна общинска собственост следва да се отмени като незаконосъобразен и вместо това да се разпореди вписването му.
Водим от гореизложените съображения съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определението от 11.03.2011 год на съдията по вписвания при Варненския районен съд-Ваня Златева, с което е отказано да се впише Акт за частна общинска собственост № 214/02.11.1999 год. на Община Аксаково, представлявана от Атанас Костадинов Стоилов-кмет на Община-Аксаково като незаконосъобразно, вместо което постановява:
ДА СЕ ВПИШЕ Акт за частна общинска собственост № 214/02.11.1999 год на Община-Аксаково.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов