КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Ное 2020, 03:41

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: недвижим имот ли е фотоволтаичната централа.....
Ново мнениеПубликувано на: 01 Дек 2011, 15:16 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 359
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№...............

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, пети състав, в закрито съдебно заседание, проведено на седемнадесети ноември две хиляди и единадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Деспина Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Златина Кавърджикова
Мл.с. Магдалена Давидова

като разгледа докладваното от съдия Златина Кавърджикова ч.гр.д. № 2188 по описа за 2011г., за да се произнесе, намери следното:

Постъпила е частна жалба вх. № 33554/25.10.2011г. от „Интерсолар Варна” АД-София, представлявано от К.Т.У., срещу определение от 17.10.2011г. на съдия по вписванията при ВРС, с което е отказано вписване на апортна вноска по заявление вх. № 23744/2011г. на АВ. Счита обжалваното определение за незаконосъобразно и се моли да бъда отменено в частта му в която е постановен отказ поради липса на данъчна оценка, актуална към датата на вписване на сделката относно фотоволтаичната централа, „изградена” върху недвижимия имот, която също е предмет на апортната вноска. За да постанови отказа си в тази му част съдията по вписвания е приел, че не са налице изискванията на чл. 264, ал. 1 от ДОПК, т.к. наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота, предмет на апорта се удостоверявали с данъчна оценка, а такава за фотоволтаичната централа не е представена. Сочи, че фотоволтаичната централа не подлежи на деклариране и облагане с данък върху недвижимите имоти при условията на чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ, т.к. не е сграда, а съвкупност от преместваеми и взаимозаменяеми съоръжения, поставени в имота, които представляват ДМА и не попадат в обхвата на ЗМДТ. Съоръженията не са трайно прикрепени към земята и не са зсграда във вещно правния смисъл на разпоредбата на чл. 110, ал. 1 от ЗС, а движима вещ по смисъла на чл. 110, ал. 2 от ГПК. Моли се отказа да бъде отменен в обжалваната част. , е, защото не представлава лане и липсва. ГПКр ил в частта , вследствие неправилното прилагане на материалния закон, защото ВРС не се е произнесъл изобщо по въпроса налице ли е съсобственост и ако е така, дали е законосъобразна границата между двата нови УПИ. Съдът не е взел предвид представеният от тях договор за покупко-продажба, видно от който са съсобственици с Община Аксаково, а в обжалваното определение се сочат два съседни имота. Молят се за отмяната му и постановяване на акт по съществото на спора.
Съставът на ВОС намира, че частната жалба е подадена от надлежна страна, в срока за обжалване, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима.
По делото е установено следното: „Интерсолар Варна” АД, чрез представляващия К.Т. Узенов е поискал вписване на осн. чл. 73, ал. 5 от ТЗ на Устав на акционерно дружество „Интерсолар Варна” АД, доколкото с устава се предвижда внасяне на непарична вноска от „Интерсервиз Узунови” АД-София, представляваща част от търговското предприятие към 30.06.2011г. на дружеството, изразяващо се в съвкупност от права /включително на собственост на недвижим имот/, задължения и фактически отношения, възникнали във връзка с изграждането и експлоатацията на Фотоволтаична електрическа централа „Равна гора” с мощност 4.990 мегавата, подробно посочени и индивидуализирани в устава, подавайки молба вх.рег. № 23741/17.10.2011г.
С определение от 17.10.2011г. съдията по вписвания при ВРС е постановил отказ да впише представения му за вписване акт, който отказ е входиран в регистъра на отказите под № 611/17.10.2011г., т. ІV. Отказът е постановен на две основания: 1. Не е представено удостоверение за данъчна оценка на фотоволтаичната централа, изградена върху УПИ, която наред с последния е предмет на апортната вноска. След като липсва удостоверение за данъчна оценка за фотоволтаичната централа, не е в състояние да провери за наличието или липсата на данъчни задължения за имота, според изискванията на чл. 264 от ДОПК, т.к. тези обстоятелства се удостоверяват в удостоверението за данъчна оценка и 2. не са представени доказателства за внесена държавна такса, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от АВ.
„Интерсолар Варна” АД поддържа в частната си жалба, че обжалва отказа на съдията по вписванията само в частта в която е отказано вписването въз основа на липсата на данъчна оценка за фотоволтаичната централа.
Настоящият състав, след справка с документите в електронен вид от раздел 33 „Непарична вноска”, приложени към вписването в ТР за ЕИК 201031659 и по-специално със заключението по назначената 3-членна експертиза по чл. 72, ал. 2 от ТЗ, прави извод, че фотоовлтаичната централа, построена в УПИ І-062,128,129, с. Равна гора не представлява сграда по смисъла на закона и не следва декларирането й, тъй като не подлежи на облагане по реда на чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ. Фотоволтаичната централа представлява съвкупност от съобръжения, включваща ограда, присъединително съобръжение, контейнер 240/600 с две помещения, рекламен билборд, контейнер и 4 бр. соларни полета WR-1/1.25, WR-2/1.25, WR-3/1.25 и WR-4/1.25, състоящи се от инвертори, носеща метална конструкция и рамки за модулите-фотоволтаични панели и кабели. Никоя от изброените вещи не е трайно прикрепена към земята и не представлява такава по смисъла на чл. 110, ал. 1 от ЗС. Представляват движими вещи, ДМА. След като са движими вещи, не са сграда и не следва декларирането им и облагането им с данък върху недвижимите имоти, съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от ЗМА. Невъзможно е и издаването на удостоверение за данъчна оценка, съдържащо удостоверяване за наличието или липсата на данъчни задължения за имота. Това се установява и от приложеното по делото удостоверение № РП-588/20.10.2011г., изд. от Община Аврен, МДТ. Няма спор, че построените съоръжения представляват „строеж” според разпоредбата на § 5, т. 38 от ДР към ЗУТ, за които би следвало и са били издадени разрешения за строеж, по предвидените етапи на строителните работи. Действително след извършване на строителството са били издадени разрешения за ползване. Това не означава непременно, че строежите представляват сгради. Видно издадените разрешения за ползване са издадени на осн. чл. 177, ал. 2 от ЗУТ, а за съоръженията би могло да се приеме, че са от трета категория, съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „д” от ЗУТ.
Съставът намира, че неправилно съдията по вписванията е отказал вписване на апортната вноска на това основание. Той обаче е изтъкнал още едно основание-непредставяне на доказателства за заплатена държавна такса, дължима съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси събирани от АВ. Изготвената от Сл. по вписванията –Варна преписка по обжалвания отказ от 17.10.2011г. не съдържа такова доказателство. След като молителят дължи заплащането на държавна такса, но не е представил с молбата си доказателства за извършено такова, съдията по вписванията законосъобразно е постановил отказа си на това основание.
В частната си жалба представляващият дружеството сочи, че обжалва частично отказа и то само в частта в която е отказано вписване на осн. чл. 264, ал. 1 от ДОПК. Законодателят обаче не е предвидил възможността да се обжалва частично отказа на съдията по вписванията, когато е постановен отказ на няколко основания едновременно. Достатъчно е да е налице едно от взетите предвид от съдията по вписвания основания, за да бъде оставена без уважение частната жалба. От една страна съдията по вписвания, в рамките на работния ден следва да постанови вписване на акта входиран във входящия регистър на службата или да откаже вписване. Не разполага с възможността да оставя производството без движение, както при исковото производство и да даде срок за отстраняване на констатираните от него нередовности. Няма ли платена държавна такса за вписване не се следва вписването. От друга страна, бъде ли отменен отказа на съдията по вписванията от окръжния съд, то вписването, отбелязването или заличаването се смята за извършено от момента на подаване на молбата за него, според разпоредбата на чл. 577, ал. 3 от ГПК. Вписването и отмяната на отказа касаят конкретно заявена молба и не може да ползват страната в друго производство. Не може да има едновременно и вписан отказ, поради това, че жалба е постъпила само в една част от основанията, а при евентуалната отмяна на отказа в друга част от основанията-вписан акт. Та нали в случая и законът е нарушен, като не е платена държавна такса. Актът е един и той или бива вписан в деня когато е входиран или следва отказ, независимо от това на едно или повече основания, а отмяната на отказа води непременно до вписване на акта.
В случай, че постъпи нова молба за вписване на апортната вноска, акт, който подлежи на вписване, като такъв по чл. 112, ал. 1, б. „а” от ЗС, съответно чл. 4, б. „а” от ПВ, изпълнени са всичките изисквания на закона, след щателна проверка на правата на вносителя, съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 5, предл. последно от ТЗ, съдията по вписванията не би следвало да откаже вписването.
Предвид изложеното дотук, окръжният съд следва да потвърди отказа да бъде вписана апортната вноска вх. № 23744/2011г. на АВ.
Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение от 17.10.2011г. на съдията по вписванията при ВРС, с което е откаано вписване на апортна вноска по заявлението на „Интерсолар Варна” АД-София, вх. № 23744/2011г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаване на определението на страните, по реда на чл. 274, ал. 3 от ГПК.


Определението е влязло в сила на 10.12.2011г.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов