КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 30 Окт 2020, 00:27

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: такса при служебно заличаване на възбрана
Ново мнениеПубликувано на: 04 Авг 2011, 11:54 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 359
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

........./..........2011г.


ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести юли, през две хиляди и единадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТОВА
ЧЛЕНОВЕ: КОНСТАНТИН ИВАНОВ
МЛ.С-Я НИКОЛАЙ СТОЯНОВ
като разгледа докладваното от съдията МАРИАНА ХРИСТОВА ч.гр.дело № 1424 по описа за 2011г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба на А.М. - държавен съдебен изпълнител /ДСИ/ при ВРС срещу отказ на съдия по вписванията/СВ/ при ВРС, обективиран в Определение № 420/11.07.2011г. да заличи наложена възбрана, вписана под № 143, том Х, вх. Рег. № 19061/2010г., касаеща правото на собственост на длъжника по изп.дело Станислав Иванов Христов върху недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 12, находящ се в гр.Варна, ул. „Петко Стайнов” № 3, ет. 3, с площ 74,10кв.м., изба № 12 с площ 13,54кв.м., вх. А.
Въззивника инвокира доводи за незоконосъобразност на отказа изразяващи се в следното: разпоредбата на чл.431 ал.4 от ГПК, послужила като основание за извършването му касае дължимост на държавна такса за вписване на обезпечителни мерки, а в случая се иска заличаване на възбрана; прекратяването на изпълнителното дело поради погасяване на дълга е служебно задължение на съдебният изпълнител, последица от което е също служебното му задължение да вдигне наложените възбрани и запори, и за това в случая държавна такса не се дължи; съдебният изпълнител не е страна в изпълнително производство, а държавен орган, който го води, а това за него неприложими разпоредбите на чл. 83 и 84 от ГПК, т.к. той не би могъл да бъде освобождаван от внасяне на държавни такси.
По делото е постъпило становище от ИРИНА КАЛЕВА - съдия по вписванията при ВРС, в което излага, че жалбата е неоснователна.
Съдът, за да се произнесе съобрази следното:
Жалбата е процесуално допустима. Същата е подадена от надлежна страна – единственият оправомощен орган, който може и е служебно задължен да отправи искане до съдията по вписванията за заличаване на наложената възбрана. ДСИ е молител в охранителното производството, каквото е това по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извършвани от Службата по вписвания.
Разгледана по същество жалбата е основателна:
Изп.дело № 8090/2009г. е образувано на основание изп.лист издаден на 16.07.2009г. от ВРС по НЧХД № 2247/2009г. Длъжника Станислав Христов е осъден да заплати на Елена Стратиева сумата 300,00лв. за адвокатски хонорар. За обезпечаване вземането на взискателите на наложена възбрана върху недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 12, находящ се в гр.Варна, ул. „Петко Стайнов” № 3, ет. 3, с площ 74,10кв.м., изба № 12 с площ 13,54кв.м., вх. А. Дълга е събран и сумата е преведена на взискателя.
Поради събиране на дължимата сума съдията изпълнител е прекратил изпълнителното дело и по силата на служебното си задължение е направил искане до СВ при ВРС за вдигане на наложените за обезпечаване на вземането възбрани. По повод това искане е извършен обжалвания отказ, мотивиран с липсата на внесена ДТ в размер на ½ от дължимата по чл. 3 от Тарифата за ДТ, събирани от АВ, във вр. с чл. 431, ал. 4 от ГПК.
Вярно е, че нормата на чл. 431, ал. 4 от ГПК, в сила от 01.01.11г. предвижда дължимост на ДТ за вписване на обезпечителни мерки по изпълнително производство, като таксата се заплаща от взискателя и е за сметка на длъжника. Наред с това в чл. 5 от Тарифата за ДТ, събирани от АВ, е предвидена ДТ от 15лв. за вписване на възбрана, а в чл. 3 от тази тарифа е предвидено, че за заличаването се дължи ДТ в размер на ½ от дължимата по чл. 2 от тарифата. Освен това в чл. 37 от Тарифата за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК, в раздела „Такси по съдебното изпълнение, събирани от ДСИ”, е предвидена ДТ от 15лв. за искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана.
От друга страна обаче в нормата на чл. 433, ал. 2 от ГПК е предвидено, че при прекратяване на изпълнителното производство на основанията посочени в ал. 1 на същият член, съдебният изпълнител вдига служебно наложените възбрани и запори, след като постановлението за прекратяване влезе в сила. Следва да се отчете и обстоятелството, че в нормата на чл. 433, ал. 1, т. 1 от ГПК е налице промяна в предпоставките от хипотезата на същата в сравнение с нормата на чл. 330, ал. 1, б. „а” от ГПК /отм./, водещи до прекратяване на изпълнителното производство – сумата по изпълнителното дело да е платена преди образуване на изпълнителното производство. В унисон с това е изменението на редакцията на нормата на 79, ал. 1 от ГПК, предвиждащо, че разноските по изпълнението са за длъжника, когато плащането е направено след започване на изпълнителното производство. Факт е, че в настоящия случай погасяването на дълга е станало след образуване на изпълнителното дело и ако се следва логиката на законодателя, разноските по изпълнението следва да са за длъжника. Наред с това настоящият състав на съда напълно споделя изразеното в доктрината становище /”Коментар на новия ГПК”, изд. къща „Труд и право”, София, 2008г., стр. 677/, че текстът на чл. 330, б. „а” от ГПК /отм./ не е търпял никаква критика /виж и цитираните там становища на проф. Д. Силяновски и проф. Ж. Сталев/ и няма основание за въвеждане на горното ограничение относно момента на плащането, но по-същественият въпрос е следният: след като е налице погасяване на задължението след образуване на изпълнителното производство при актуалната редакция на чл. 433, ал. 1, т. 1 от ГПК, следва ли, че изпълнителното дело не следва да се прекратява? Очевидно не е такава идеята на законодателя, защото прекратяването на изпълнителния процес е винаги предхождащо завършването на изпълнителния процес, тъй като същият завършва (приключва) с предприемане на крайното действие, към което самият изпълнителен процес е насочен: удовлетворяване на взискателя чрез предвидените способи на предварително изпълнение. И за разлика от завършването на изпълнителния процес, прекратяването е свързано с обезсилване на изпълнителните действия и прекратяване на изпълнителното производство като правоотношение – погасяват се правото и властта да се искат и извършват изпълнителни действия, както и задължението те да се извършват и понасят /така проф. Ж. Сталев, „Българско гражданско процесуално право”, изд. 1994г., София, стр. 645/.
Следователно и при погасяване по време на висящността на изпълнителното производство същото следва да се прекрати, а щом това е така, то и следва да се заличат негативните правни последици за участници в производството и да се уреди съхранението на правните последици на определени действия – така с нормите на чл. 433, ал. 2 и 3 от ГПК.
Това означава, че и при плащане на дълга след образуване на производството за съдебният изпълнител е налице задължението да констатира прекратяването на изпълнителното производство и да вдигне служебно наложените възбрани и запори. А след като законодателят вменява служебно извършването на това действие скрепено със заплахата от санкция при неизпълнението на служебни задължения, то и ДСИ предприемайки изпълнението на това си задължение не следва да зависи от поведението на заинтересованата страна, която да внася ДТ за заличаване на възбраната.
Или в случая не може да се изведе от нормата на чл. 431, ал. 4 от ГПК задължение за ДСИ да внася ДТ при предприемане на заличаване на възбраната в хипотезата на чл. 433, ал. 2 от ГПК, т.к. същата предвижда заплащането на такса само за вписването на възбрана и то внесена от взискателя за сметка на длъжника. В настоящия казус удовлетворения взискател няма интерес да внася ДТ за заличаване на възбраната върху имота на длъжника, така че не може да се очаква, че за да изпълни служебното си задължение ДСИ следва да е обвързан от доброто желание на взискателя. Съдът намира, че е налице непълнота на закона, която с оглед възникналия казус касаещ задължение за внасяне на държавни такси не може да бъде попълнена чрез прилагането по аналогия, поради което и при липсата на уредба задължаваща ДСИ да предприема служебно действия по заличаване на възбраната едва след внасянето на таксата от заинтересуваното лице, то и към настоящия момент следва да се приеме, че служебно предприетото действие по силата на закона не е обвързано от внасяне на ДТ.
Предвид горното настоящият състав на ВОС счита, че постановеният с обжалваното определение отказ на съдията по вписванията при ВРС да заличи вписаната възбрана върху имота като незаконосъобразен следва да се отмени. Заверен препис от настоящото определение следва да се изпрати на съдията по вписванията за извършване на исканото заличаване.
Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ Определение № 420/11.07.2011г. постановено от съдия по вписванията при СВ Варна, по искане вх. Рег. № 15676/11,07,2011г., подадено от Държавен съдебен изпълнител А.М. при СИС на ВРС, с което е отказано заличаването на наложена възбрана, вписана под № 143, том Х, вх. Рег. № 19061/2010г., касаеща правото на собственост на длъжника по изп.дело Станислав Иванов Христов върху недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 12, находящ се в гр.Варна, ул. „Петко Стайнов” № 3, ет. 3, с площ 74,10кв.м., изба № 12 с площ 13,54кв.м., вх. А, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ДА СЕ ЗАЛИЧИ наложената възбрана (чрез отбелязване в партидната книга, съгл. нормата на чл. 32 от ПВ), вписана под № 143, том Х, вх. Рег. № 19061/2010г., касаеща правото на собственост на длъжника по изп.дело Станислав Иванов Христов върху недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 12, находящ се в гр.Варна, ул. „Петко Стайнов” № 3, ет. 3, с площ 74,10кв.м., изба № 12 с площ 13,54кв.м., вх. А, като заличаването на посочената възбрана да се смята за извършено от 11.07.2011г. – от момента на подаване на заявлението за него, на осн. чл. 577, ал. 3 от ГПК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов