КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

едностранно прекратяване на вписан договор за аренда
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=39&t=1133
Страница 1 от 1

Автор:  Moderator [ 11 Окт 2011, 20:09 ]
Заглавие:  едностранно прекратяване на вписан договор за аренда

Определение № 384
към дело: 20114100500672
Дата: 07.07.2011 г.
Съдия: Ивелина Солакова
Съдържание
С Определение от 27.04.2011г. съдията по В. при РС С. е отказал вписване на „Заявление за едностранно прекратяване на вписан договор за аренда на земеделски земи” материализирано в нотариална покана /ксерокопие/с рег. № 1669/08.04.2011г. по регистъра на Нотариус Надка Ганева № 349.
Против това определение е постъпила жалба от „К.” ООД С.. В жалбата се навеждат оплаквания за необоснованост и незаконосъобразност на постановения отказ. Твърди се, че дружеството е собственик на земеделски земи НИВА от 11,224дка в местност „ИШИЛ БАИР” и нива от 10,019 дка в местност „ГОЛЯМО ЛИВАДЕ” в землището на Овча Могила.
Понастоящем в С. по В. при РС С. по отношение на първия посочен имот имало вписан договор за аренда, който бил нотариално заверен. По този договор страни са предишния собственик на имота и ППК”Искра”с. Морава.
С писмо от страна на жалбоподателя кооперацията била уведомена, че имотът, предмет на сочения договор за аренда е придобит от дружеството. Със същото писмо арендаторът бил уведомен и че се прекратява договора за аренда, считано от 01.10.2010г.
Считайки се за изправна страна жалбоподателят развалил едностранно договора за аренда и това обстоятелство според него следва да бъде вписано. Според него становището, изразено в определението за отказ на съдията по В., че на вписване подлежи само прекратяването на договор за аренда, извършено по реда на чл. 27,ал.1 от ЗАЗ , а не и това по чл. 28 и29 от същия закон било неправилно. На вписване подлежало прекратяването на договора за аренда, независимо по кой текст от закона договорът е прекратен. Претенциите на другата страна относно неоснователното прекратяване на договора не можело да бъдат предмет на разглеждане в едно охранително производство. Отказът да се извърши исканото вписване неоснователно лишавал жалбоподателя от възможността да защити правата си .
Претендира се отмяна на отказа на съдията по В. при РС С..

Великотърновският Окръжен съд, като взе предвид наведените в жалбата оплаквания и като се запозна с преписката по постановени я отказ, приема за установено следното:
Със заявление от 27.04. 2011г. „К.” Е. е поискал от съдията по В. при РС С. вписване на прекратяване на договор за аренда на земеделски земи. В заявлението са изложени фактическите твърдения, наведени във въззивната жалба- че заявителят е правоприемник на арендодателя по договор за аренда на земеделски земи, че арендаторът е забавил плащането на арендната цена и по тази причина договорът е развален едностранно с волеизявление на арендодателя, обективирано в нотариална покана.
Към заявлението са приложени нотариална покана- ксерокопие, нотариален акт, копие от договора за аренда, на чието прекратяване се иска вписване, както и копия от две решения на ВТАС и Сливенски Окръжен съд.
С определението за отказ съдията по В. е посочил, че представените документи не отговарят на изискванията на чл. 3 ПВп, като подписът на заявителя върху заявлението за едностранно прекратяване на договора за аренда не е с нотариална заверка на подписа.Посочено е още,че нотариалната покана е ксерокопие.
В определението са изложени и фактически констатации относно страните по договора за аренда, чието прекратяване се иска да бъде вписано, относно това какви вписвания са налице в службата и тн. Сочи се още, че вписване на едностранно прекратяване на конкретния договор за аренда на земеделски земи е недопустимо, понеже в самия договор било посочено, че споровете между страните ще се решават по съдебен ред, а при прекратяването имало налице спор. Развити са и съображения относно материално правните въпроси, които може да изникнат при едностранното прекратяване на договор за аренда в земеделието.
Великотърновският Окръжен съд намира, че постановеният от съдията по В. отказ е законосъобразен, но не споделя всички мотиви, които са изложени в определението за отказ.

Правилността на отказа произтича само и единствено от това, че документите,представени на съдията по В. не отговарят на изискванията на чл. 3 от ПВп. Съгласно този текст подлежат на вписване само актове, които са извършени по нотариален ред или са с нотариално заверен подпис, освен ако не се касае за акт на държавен орган. Разпоредбата е императивна и не дава възможност да се впишат актове, които не отговарят на горепосочените изисквания. Представената на съдията нотариална покана, съдържаща изявление за прекратяване на вписан договор за аренда на земеделски земи не само не е с нотариална заверка на подписа на лицето, което я е отправило, а и не представлява годен документ по смисъла на ГПК / който е приложим, доколкото се касае за охранително производство/. Поканата е представена в ксерокопие, което в случая се равнява на липса на такава. Ето защо съдията по В. правилно е отказал да впише едностранното изявление на арендодателя за прекратяване на договора за аренда.
Другите съображения на съдията по В., касаещи отказа за вписване, са неоснователни. Ако заявителят бе представил надлежно волеизявление за прекратяване на конкретния договор, което да е с нотариална заверка на подписа му, придружено с необходимите доказателства, както и отговарящо на всички изисквания на закона и правилника, съдията по В. следваше да извърши съответното вписване.
Макар и да не е задължен, съдът счита за нужно да изложи становището си защо не приема изводите на съдията по В. за правилни.
В случая се касае за договор за аренда, чието разваляне/прекратяване/ става по общия ред, доколкото същият е сключен за срок по-малко от десет години. За да бъде развален едностранно договорът по общия ред /чл. 87 от ЗЗД / е достатъчно наличието на едностранно изявление от изправната страна, което да е достигнало до неизправната. Ако такова е налице и то е съставено в съответната форма, съдията по В. би следвало да впише прекратяване на договора за аренда. Обхватът на проверката, която съдията е длъжен да извърши в случая, е посочен в чл. 6 от ПВп. Материалноправните отношения между страните по договора за аренда не са предмет на изследване и преценка в рамките на производството по вписване на прекратяване на този договор. Становището, застъпено от съдията по В. фактически означава, че ако няма взаимно съгласие между страните за прекратяване на сключен между тях и вписан договор за аренда, който не подлежи на прекратяване по съдебен ред, то едностранното прекратяване на този договор не може да бъде вписано въобще. Това от своя страна обаче би довело до съществено ограничаване и засягане на правната сфера на страните по аредния договор, което е недопустимо.
Горните фактически и правни констатации на съда обосновават извода за правилност на постановения от съдия по В. при РС С. отказ, на основанието, че представените му документи не отговарят на изискванията на ПВп. Отказът в този смисъл следва да се потвърди, а жалбата против него, като неоснователна, следва да се остави без уважение.
Водим от горното, Великотърновският Окръжен съд,

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „К.”Е. С., ЕИК104602877 против Определение от 27.04.2011г. за отказ на Съдията по В. при РС С. да впише „Заявление за едностранни прекратяване на вписан договор за аренда на земеделски земи, материализирано в нотариална покана- ксерокопие, на нотариус Надка Ганева № 349, вписано под № 11 в Регистъра по чл. 33,б.”л” от ПВ, воден в С. по В. при РС С., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ПОТВЪРЖДАВА Определение от 27.04.2011г. за отказ на Съдията по В. при РС С. да впише „Заявление за едностранни прекратяване на вписан договор за аренда на земеделски земи, материализирано в нотариална покана- ксерокопия, на нотариус Надка Ганева № 349, вписано под № 11 в Регистъра по чл. 33,б.”л” от ПВ, воден в С. по В. при РС С..

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/