КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

едностранно прекратяване на договор за аренда
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=39&t=2293
Страница 1 от 1

Автор:  Moderator [ 16 Фев 2012, 07:38 ]
Заглавие:  едностранно прекратяване на договор за аренда

Определение № 384
към дело: 20114100500672
Дата: 07.07.2011 г.
Съдия: Ивелина Солакова

Съдържание
С Определение от 27.04.2011г. съдията по В. при РС С. е отказал вписване на „Заявление за едностранно прекратяване на вписан договор за аренда на земеделски земи” материализирано в нотариална покана /ксерокопие/с рег. № 1669/08.04.2011г. по регистъра на Нотариус Надка Ганева № 349.
Против това определение е постъпила жалба от „К.” ООД С.. В жалбата се навеждат оплаквания за необоснованост и незаконосъобразност на постановения отказ. Твърди се, че дружеството е собственик на земеделски земи НИВА от 11,224дка в местност „ИШИЛ БАИР” и нива от 10,019 дка в местност „ГОЛЯМО ЛИВАДЕ” в землището на Овча Могила.
Понастоящем в С. по В. при РС С. по отношение на първия посочен имот имало вписан договор за аренда, който бил нотариално заверен. По този договор страни са предишния собственик на имота и ППК”Искра”с. Морава.
С писмо от страна на жалбоподателя кооперацията била уведомена, че имотът, предмет на сочения договор за аренда е придобит от дружеството. Със същото писмо арендаторът бил уведомен и че се прекратява договора за аренда, считано от 01.10.2010г.
Считайки се за изправна страна жалбоподателят развалил едностранно договора за аренда и това обстоятелство според него следва да бъде вписано. Според него становището, изразено в определението за отказ на съдията по В., че на вписване подлежи само прекратяването на договор за аренда, извършено по реда на чл. 27,ал.1 от ЗАЗ , а не и това по чл. 28 и29 от същия закон било неправилно. На вписване подлежало прекратяването на договора за аренда, независимо по кой текст от закона договорът е прекратен. Претенциите на другата страна относно неоснователното прекратяване на договора не можело да бъдат предмет на разглеждане в едно охранително производство. Отказът да се извърши исканото вписване неоснователно лишавал жалбоподателя от възможността да защити правата си .
Претендира се отмяна на отказа на съдията по В. при РС С..

Великотърновският Окръжен съд, като взе предвид наведените в жалбата оплаквания и като се запозна с преписката по постановени я отказ, приема за установено следното:
Със заявление от 27.04. 2011г. „К.” Е. е поискал от съдията по В. при РС С. вписване на прекратяване на договор за аренда на земеделски земи. В заявлението са изложени фактическите твърдения, наведени във въззивната жалба- че заявителят е правоприемник на арендодателя по договор за аренда на земеделски земи, че арендаторът е забавил плащането на арендната цена и по тази причина договорът е развален едностранно с волеизявление на арендодателя, обективирано в нотариална покана.
Към заявлението са приложени нотариална покана- ксерокопие, нотариален акт, копие от договора за аренда, на чието прекратяване се иска вписване, както и копия от две решения на ВТАС и Сливенски Окръжен съд.
С определението за отказ съдията по В. е посочил, че представените документи не отговарят на изискванията на чл. 3 ПВп, като подписът на заявителя върху заявлението за едностранно прекратяване на договора за аренда не е с нотариална заверка на подписа.Посочено е още,че нотариалната покана е ксерокопие.
В определението са изложени и фактически констатации относно страните по договора за аренда, чието прекратяване се иска да бъде вписано, относно това какви вписвания са налице в службата и тн. Сочи се още, че вписване на едностранно прекратяване на конкретния договор за аренда на земеделски земи е недопустимо, понеже в самия договор било посочено, че споровете между страните ще се решават по съдебен ред, а при прекратяването имало налице спор. Развити са и съображения относно материално правните въпроси, които може да изникнат при едностранното прекратяване на договор за аренда в земеделието.
Великотърновският Окръжен съд намира, че постановеният от съдията по В. отказ е законосъобразен, но не споделя всички мотиви, които са изложени в определението за отказ.

Правилността на отказа произтича само и единствено от това, че документите,представени на съдията по В. не отговарят на изискванията на чл. 3 от ПВп. Съгласно този текст подлежат на вписване само актове, които са извършени по нотариален ред или са с нотариално заверен подпис, освен ако не се касае за акт на държавен орган. Разпоредбата е императивна и не дава възможност да се впишат актове, които не отговарят на горепосочените изисквания. Представената на съдията нотариална покана, съдържаща изявление за прекратяване на вписан договор за аренда на земеделски земи не само не е с нотариална заверка на подписа на лицето, което я е отправило, а и не представлява годен документ по смисъла на ГПК / който е приложим, доколкото се касае за охранително производство/. Поканата е представена в ксерокопие, което в случая се равнява на липса на такава. Ето защо съдията по В. правилно е отказал да впише едностранното изявление на арендодателя за прекратяване на договора за аренда.
Другите съображения на съдията по В., касаещи отказа за вписване, са неоснователни. Ако заявителят бе представил надлежно волеизявление за прекратяване на конкретния договор, което да е с нотариална заверка на подписа му, придружено с необходимите доказателства, както и отговарящо на всички изисквания на закона и правилника, съдията по В. следваше да извърши съответното вписване.
Макар и да не е задължен, съдът счита за нужно да изложи становището си защо не приема изводите на съдията по В. за правилни.
В случая се касае за договор за аренда, чието разваляне/прекратяване/ става по общия ред, доколкото същият е сключен за срок по-малко от десет години. За да бъде развален едностранно договорът по общия ред /чл. 87 от ЗЗД / е достатъчно наличието на едностранно изявление от изправната страна, което да е достигнало до неизправната. Ако такова е налице и то е съставено в съответната форма, съдията по В. би следвало да впише прекратяване на договора за аренда. Обхватът на проверката, която съдията е длъжен да извърши в случая, е посочен в чл. 6 от ПВп. Материалноправните отношения между страните по договора за аренда не са предмет на изследване и преценка в рамките на производството по вписване на прекратяване на този договор. Становището, застъпено от съдията по В. фактически означава, че ако няма взаимно съгласие между страните за прекратяване на сключен между тях и вписан договор за аренда, който не подлежи на прекратяване по съдебен ред, то едностранното прекратяване на този договор не може да бъде вписано въобще. Това от своя страна обаче би довело до съществено ограничаване и засягане на правната сфера на страните по аредния договор, което е недопустимо.
Горните фактически и правни констатации на съда обосновават извода за правилност на постановения от съдия по В. при РС С. отказ, на основанието, че представените му документи не отговарят на изискванията на ПВп. Отказът в този смисъл следва да се потвърди, а жалбата против него, като неоснователна, следва да се остави без уважение.
Водим от горното, Великотърновският Окръжен съд,

О П Р Е Д Е Л И:


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „К.”Е. С., ЕИК104602877 против Определение от 27.04.2011г. за отказ на Съдията по В. при РС С. да впише „Заявление за едностранни прекратяване на вписан договор за аренда на земеделски земи, материализирано в нотариална покана- ксерокопие, на нотариус Надка Ганева № 349, вписано под № 11 в Регистъра по чл. 33,б.”л” от ПВ, воден в С. по В. при РС С., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ПОТВЪРЖДАВА Определение от 27.04.2011г. за отказ на Съдията по В. при РС С. да впише „Заявление за едностранни прекратяване на вписан договор за аренда на земеделски земи, материализирано в нотариална покана- ксерокопия, на нотариус Надка Ганева № 349, вписано под № 11 в Регистъра по чл. 33,б.”л” от ПВ, воден в С. по В. при РС С..

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Автор:  Дора Манолова [ 09 Апр 2013, 15:54 ]
Заглавие:  Re: едностранно прекратяване на договор за аренда

Определение № 342 от 22.06.2011 г. на ОС - Велико Търново по в. гр. д. № 673/2011 г.

Производство по глава четиридесет и девета от ГПК.

С определение от 27.04.2011 г.по преписка вх.№ 1384/2011 г. Съдия по В. в Районен съд гр.С. на основание чл. 32а ал.1 от ПВ отказва вписване на "Заявление за едностранно прекратяване на вписан договор за аренда на земеделски земи" материализирано в Нотариална покана/ксерокопие/ един брой с рег.№ 1669/08.04.2011 г. т.1 № 80 по регистъра на Нотариус Н. Г. № ....

Определението е връчено на молителя на 30.05.2011 г., който е подал жалба в едноседмичния срок- на 06.06.2011 г.

В жалбата си жалбоподателят "К." Е. със седалище и адрес на управление гр.С., ул.Х. № 10 .1 счита обжалваното определение за незаконосъобразно и необосновано и моли да бъде отменено и разпоредено да се извърши исканото вписване на едностранното прекратяване на договор за аренда. В жалбата се посочва, че съгласно цитираните текстове от договора за аренда и Закона за арендата в земеделието жалбоподателат като нов собственик на земеделските земи, предмет на договора за аренда, е заместил праводателя си и се явява арендодател.Арендатора по договора ППК"И." с.М. не запратила в срок арендната цена за арендуваните от нея земеделски земи.С уведомително писмо от 01.10.2010 г. кооперацията е уведомена,че договорът за аренда следва да се счита за прекратен.С нотариална покана рег.№ 1669/2011 г. т.1 № 80 от Нотариус№ 349 Н. Г. С., връчена на ППК"И." на 11.04.2011 г. на основание чл. 21 вр. чл. 4, ал.3 и ал.1 от същия е прекратен Договор за аренда от 02.12.2008 г. нотариално заверен с рег.№ 10639/02.12.2008 г. с арендодател "А." АДСИЦ и арендатор ППК"И.",поради неплащане на арендната вноска за стопанската 2010/2011 г. в срок до 30.12.2010 г.Договорът за аренда е прекратен поради развалянето му едностранно от изправната страна и именно това е обстоятелството,което се претендира да бъде вписано.

Съдът намира жалбата за редовна и процесуално допустима и след като я разгледа счита жалбата за частично основателна.

След преценка на доказателствата по делото съдът приема за установено следното:

Правото на собственост върху земеделски земи е установено от представените нотариални актове.

Арендодател по договор за аренда с дата 02.12.2008 г.,нотариално заверен с рег.№ 10672/03.12.2008 г. е "А." ООД и арендатор по същия договор е ППК"И."с.М. Свищовска община. "А." ООД е прехвърлило на "К." Е. правото на собственост върху арендуваните от него земеделски земи и с уведомление,счита договора за прекратен.

Арендодател по договор за аренда с дата 02.12.2008 г. нотариално заверен с рег.№ 10639/02.12.2008 г. е "А." АДСИЦ, което е прехвърлило на жалбоподателя правото на собственост и счита договора за аренда за прекратен от 01.10.2010 г. с уведомление до арендатора ППК"И." с.М. общ.С..

С представеното за вписване едностранно заявление за прекратяване на договор за аренда на земеделска земя вписан в СВ гр.С. под вх.рег. № 7205, т.ХІV стр.58 от 04.12.2008 г. и придружаващата го нотариална покана се иска вписване за двадесет броя имоти . Жалбоподателят е направил искане на основание чл. 27 л.2 вр. чл. 28, ал.1 от ЗАЗ вр. чл. 4б."е" от Правилника за В. да бъде вписано прекратяването на договор за аренда с дата от 02.12.2008 г.-нотариално заверен с рег.№ 10672/03.12.2008 г. и вписан в Службата по В. със страни: арендодател "А." и арендатор ППК"И." с.М. общ.-С..

Безспорно е по делото,че по приложения договор за аренда предмет на договора са шестнадесет имота.Жалбоподателят признава, че за четири от имотите, а именно:нива от 9,973 дка имот № 032007 местността Орта баир, нива от 7.793 дка имот № 074009 местността Люляката нива от 7,007 дка имот № 160067 местността Царския път,находяща се в землището на с.Овча могила и нива от 4,000 дка имот № 053028 местността Лозята,находяща се в землището на с.Червена няма вписан договор за аренда със страна жалбоподателя и липсва правен интерес да се извърши вписване прекратяване на аренден договор.За тези имоти жалбата е неоснователна и обжалваното определение следва да се потвърди.

С нотариална покана рег.№ 1669/2011 г. т.1 № 80 от Нотариус№ . Н. Г. С., връчена на ППК"И." на 11.04.2011 г. на основание чл. 21 вр. чл. 4, ал.3 и ал.1 от същия е прекратен Договор за аренда от 02.12.2008 г. нотариално заверен с рег.№ 10672/03.12.2008 г. с арендодател "А." и арендатор ППК"И.",поради неплащане на арендната вноска за стопанската 2010/2011 г. в срок до 30.12.2010 г.Договорът за аренда е прекратен поради развалянето му едностранно от изправната страна.

Съгласно чл. 17, ал.2 от Закона за арендата в земеделието приобретателят на арендувания обект по договора замества арендодателя като страна в договора за аренда.Съгласно чл. 21 от Договора за аренда и чл. 28, ал.1 от Закона за арендата в земеделието арендодателят може да развали договора за аренда поради забавяне на плащането на арендната цена за съответната стопанска година с повече от три месеца.С нотариална покана рег.№ 1669/2011 г. т.1 № 80 на Нотариус рег.№ 349 Н. Г., връчена на ППК"И." на 11.04.2011 г. на основание чл. 21 вр. чл. 4, ал.3 и ал.1 от същия е прекратен Договор за аренда с дата от 02.12.2008 г. – нотариално заверен с рег.№ 10372/03.12.2008 г. с арендодател "А." и арендатор ППК"И." с.М. общ.С..

Съгласно чл. 27, ал.2 от Закона за арендата в земеделието,прекратяването на договор за аренда подлежи на вписване.Жалбоподателят е направил искане за вписване с горепосоченото заявление.Съгласно правомощията си съдията по В. следва да извърши проверка дали актът,за който се иска да бъде вписан,отговаря на изискванията за вписване- дали представлява акт подлежащ на вписване по чл. 4 от Правилника за В. и отговаря ли на изискванията по чл. 6 от същия Правилник.Представеният акт за вписване е съставен съобразно изискванията за форма,предвидени в Правилника за В. и има необходимото съдържание.Следователно акта подлежи на вписване и жалбата се явява основателна и следва да бъде уважена в тази част за шестнадесет броя имоти.

Водим от изложеното Великотърновският окръжен съд

О П Р ЕД Е Л И:

Потвърждава определение от 27.04.2011 г.по преписка вх.№ 1384/2011 г.на Съдия по В. в Районен съд гр.С. в частта му, в която на основание чл. 32а ал.1 от ПВ отказва вписване на "Заявление за едностранно прекратяване на вписан договор за аренда на земеделски земи" материализирано в Нотариална покана/ксерокопие/ един брой с рег.№ 1669/08.04.2011 г. т.1 № 80 по регистъра на Нотариус Н.Г.№ . за четири от имотите, а именно:нива от 9,973 дка имот № 032007 местността Орта баир, нива от 7.793 дка имот № 074009 местността Люляката нива от 7,007 дка имот № 160067 местността Царския път,находяща се в землището на с.Овча могила и нива от 4,000 дка имот № 053028 местността Лозята,находяща се в землището на с.Ч..

Отменя определение от 27.04.2011 г.по преписка вх.№ 1384/2011 г. Съдия по В. в Районен съд гр.С. в частта му, в която на основание чл. 32а ал.1 от ПВ отказва вписване на "Заявление за едностранно прекратяване на вписан договор за аренда на земеделски земи" материализирано в Нотариална покана/ксерокопие/ един брой с рег.№ 1669/08.04.2011 г. т.1 № 80 по регистъра на Нотариус Н. Г.№ . в останалата му част, вместо което постановява:

Да се впише на основание чл. 27, ал.2 от Закона за арендата в земеделието във връзка с чл. 4 б."е" от Правилника за В. прекратяването на по договор за аренда с дата 02.12.2008 г.,нотариално заверен с рег.№ 10672/03.12.2008 г. и вписан в Службата по В. за посочените в Заявление за едностранно прекратяване на вписан договор за аренда на земеделски земи вх.№ 1384 от 27.04.2011 г. по описа на С. по В. при Агенция по В. гр.С. материализирано в Нотариална покана/ксерокопие/ един брой с рег.№ 1669/08.04.2011 г. т.1 № 80 по регистъра на Нотариус Н. Г. № . шестнадесет броя имоти, без четири от общо заявените двадесет броя имоти, а именно: нива от 9,973 дка имот № 032007 местността Орта баир, нива от 7.793 дка имот № 074009 местността Люляката нива от 7,007 дка имот № 160067 местността Царския път,находяща се в землището на с.О. и нива от 4,000 дка имот № 053028 местността Лозята,находяща се в землището на с.Ч..

Определението не подлежи на обжалване.

Председател: Членове:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/