КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

НА за покупко - продажба с непогасени публични задължения
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=39&t=4001
Страница 1 от 1

Автор:  Сийка Кръстева [ 11 Окт 2012, 15:34 ]
Заглавие:  НА за покупко - продажба с непогасени публични задължения

Производството по делото е по чл.577 ГПК.
Делото е образувано по подадена от Ц. И. Г, в качеството й на управител на "Д. А.",ЕООД - с.Г. Л., частна жалба против определение № 1 от 02.08.2012 година на К Г Г, на длъжност държавен съдебен изпълнител П. Районен съд - гр.П., определен със заповед на Министъра на правосъдието да изпълнява функцията на съдия по вписванията за периода от 09.07.2012 година до 03.08.2012 година П. СВ на Районен съд - гр.П., с което е отказано вписване на нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № ,том , рег.№ , дело № 467 от 02.08.2012 година на нотариус Д А, вписана под № 130 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие района на Районен съд - гр.П.. В жалбата си жалбоподателят развива подробни съображения в подкрепа на твърденията си за незаконосъобразност на атакуваното от него определение,П. което, твърди Ц Г, изпълняващият функцията на съдия по вписванията прекалено стеснително е тълкувал и приложил разпоредбата на чл.264,а.1 и ал.4, във връзка с чл.265 ДОПК. Твърди, че са изпълнени изискванията на чл.264,ал.4 ДОПК - има представена декларация от продавача за наличие на публични задължения и същият е дал съгласието си купувачът, чрез банката - кредитор, да се внесе цялата дължима сума в съответния бюджет. Прави искане да бъде изискан от нотариус Д А заверен препис от нотариалната преписка по нотариалния акт, както и да се обедини разглеждането на преписката с тази, която ще се образува по частна жалба против определение № 2 от 02.08.2012 година на изпълняващия длъжността съдия по вписванията К Г Г, с което е постановен отказ да се впише нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти № , том , рег.№ , дело № 468 от 02. 08.2012 година на нотариус Д А. .Моли обжалваното от дружеството определение, като порочно, да бъде отменено и да бъде постановено вписването на нотариалния акт.
Окръжният съд, като съобрази твърденията на жалбоподателя и развитите от него доводи, и след като прецени данните по делото поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:
Частната жалба на " Д. А.",ЕООД - с.Г. Л. е подадена в срок и е процесуално допустима, поради което следва да бъде разгледана по същество.
За правилното решаване на делото не е необходимо да бъде изискан от нотариус Д А заверен препис от нотариалната преписка по процесния нотариален акт, поради което искането на жалбоподателя за това следва да бъде отхвърлено.
Съгласно чл.540 ГПК разпоредбата на чл.213 ГПК в настоящото производство е неприложима, респективно - недопустимо е присъединяването към настоящото дело на образуваното по частната жалба на " Д. А.",ЕООД против определение № 2 от 02.08.2012 година на изпълняващия длъжността съдия по вписванията К Г Ч.гр.д. № 1058/2012 година на ВТОС. Като недопустимо, искането на жалбоподателя в тази насока следва да бъде отхвърлено.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.
За да постанови обжалваното по делото от " Д. А.",ЕООД - с.Г. Л. определение, изпълняващият длъжността съдия по вписванията в СП - гр.П. К Г Г е приел, че необходима предпоставка за вписването в случая на представения от нотариус Д А нотариален акт за покупко-продажба е освен писменото деклариране от прехвърлителя, че е съгласен неговите непогасени публични задължения да се погасят от сумата срещу прехвърлянето, още и купувачът да е внесъл дължимата сума в съответния бюджет, за което доказателства не са представени. Този извод на съдията по вписванията е правилен и законосъобразен. Нещо повече: Сам жалбоподателят в жалбата си по делото не спори и признава, че за да бъде извършено вписването на нотариалния акт, по който той е купувач, е необходимо да бъде спазена разпоредбата на чл.264 ДОПК, респективно - да са налице предпоставките по ал.4 от посочената разпоредба, като мотивира жалбата си единствено с твърдението за поетите от него като купувач и банката задължения , и наличието на трайна съдебна практика в целия съдебен район на АВ - СВ гр.В Т.
По делото не се спори, че прехвърлителят "ММ - М Х " по договора за покупко-продажба, обективиран в Нотариален акт № 9 от 02.08.2012 година на нотариус Д А, който с обжалваното определение изпълняващият длъжността съдия по вписванията е отказал да впише, има непогасени подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Писмено е декларирал, че е съгласен вземанията на държавата да се погасят от сумата срещу прехвърлянето. Макар и необходима, тази декларация не е достатъчна за извършване на исканото вписване. Съгласно чл.264,ал.4 ДОПК, за да се извърши вписването е необходимо още купувачът да " ... внесе дължимата сума в съответния бюджет". Доказателства в тази насока не са представени, П. което не се спори, че такова плащане от купувача "Д. А.",ЕООД не е извършено. В тази връзка следва да се има предвид, че наличието на предпоставките за вписване е посочено в чл.264,ал.4 ДОПК П. условията на кумулативност. Вярно е ,че правната уредба е несъвършена, П. което в чл.264,ал.1 ДОПК е посочено само задължението на съдията по вписванията да извършва контрол П. вписването на ипотека или особен залог. С оглед разпоредбата на чл.265 ДОПК обаче, съгласно която ".... съдия по вписванията, който ..... разпореди да се впише акт ...... П. неспазване разпоредбата на чл.264,ал.4 , отговаря солидарно за заплащане на задълженията, дължими от прехвърлителя." и след като по делото не са представени доказателства, че дължимата от купувача по нотариалния акт сума е внесена в съответния бюджет, изпълняващият длъжността съдия по вписванията К Г с обжалваното по делото определение правилно е отказал да впише процесния нотариален акт.
По изложените по-горе съображения Окръжният съд приема, че частната жалба на "Д. А.",ЕООД - с. Г. Л. е неоснователна и недоказана. Обжалваното от дружеството определение е правилно и законосъобразно, поради което и като такова същото следва да бъде потвърдено.
Водим от горното, Великотърновският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя " Д. А.",ЕООД - с.Г. Л. да бъде изискан от нотариус Д А, вписана под № 130 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие района на Районен съд - гр.П.. заверен препис от нотариалната преписка по Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №, том , рег.№ , дело № 467 от 02.08.2012 година.
ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя " Д. А.",ЕООД - с.Г. Л. да бъде присъединено към делото Ч.гр.д. № 1058/2012 година на ВТОС.
ПОТВЪРЖДАВА определение № 1 от 02.08.2012 година на К Г Г, на длъжност държавен съдебен изпълнител П. Районен съд - гр.П., определен със заповед на Министъра на правосъдието да изпълнява функцията на съдия по вписванията за периода от 09.07.2012 година до 03.08.2012 година П. СВ на Районен съд - гр.П., с което е отказано вписване на нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № ,том , рег.№ , дело № 467 от 02.08.2012 на нотариус Д А, вписана под № 130 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие района на Районен съд - гр.П..
Препис от определението да се връчи на жалбоподателя.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд на Република България в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/