КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Яну 2021, 20:59

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: вписване на възбрана със скици от икадастър
Ново мнениеПубликувано на: 18 Окт 2012, 15:16 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 20 Авг 2010, 22:50
Мнения: 41
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№16/2012
гр. Свищов, 27.07.2012г.
Районен съд – гр. Свищов

Днес, 27.07.2012г. Сийка Кръстева – Съдия по вписванията в РС гр. Свищов, след като разгледа преписка № 4434 / 27.07.2012г. по описа на Служба по вписванията –гр. Свищов, за да се произнесе, взе предвид следното:
Постъпила е молба с изх.№ 08620 / 23.07.2012 г. от ЧСИ Катилин Попов, рег.№ 852, Район на действие – Софийски градски съд с искане за вписване на възбрана върху недвижим имот, находящ се в гр. Свищов и представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор .........., целият с площ от 351 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, заедно с разположените в този поземлен имот: СГРАДА с идентификатор .............. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Свищов, с предназначение Жилищна сграда – еднофамилна, цялата с площ от 62 кв.м. и СГРАДА с идентификатор ............., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Свищов, с предназначение – Хангар ,Депо, Гараж, с площ от 25 кв.м. находящи се в гр. Свищов, ул. „Подполк. В. Манолов ” № 45, собственост на ......... от гр. София с ЕГН .......... за обезпечение вземането на взискателя ............... с БУЛСТАТ .........., със седалище гр. София, ул. „ Гогол „ №18-20 по изпълнително дело № 20128520400296 от описа на ЧСИ № 852, образувано по изпълнителен лист издаден по гр.д. № 50672/2011 г. на СРС. Към молбата е приложена снета по интернет разпечатка от системата icadastre.
Като съобрази горните документи с правната уредба, съдията по вписванията, намира, че молбата следва да се остави без уважение поради следното:
Имотът, описани в молбата, се намира в гр. Свищов, поради което съдията по вписванията при РС – Свищов е местнокомпетентният орган да се произнесе по същата. Производството по вписване на възбраната е уредено в чл.23 и сл. от Правилника за вписванията. Когато охранителното производство е инициирано от съдебен изпълнител, същият следва да представи два екземпляра от „писмо” /съгласно терминологията на чл.26 ПВ/, съдържащо изискуемите се от чл.26 ПВ данни за лицата – кредитор и длъжник и за имотите, върху които се иска налагане на възбрана, номера на изпълнителното дело, датата на изпълнителния лист и от кой съд същият е издаден. Видно от описанието на имота същият попада в територия с одобрена кадастрална карта. Описан е с идентификатор, посочени са и границите му. В такива случаи съгласно чл.6, ал.3 от ПВ към акта, подлежащ на вписване, следва да се приложи скица от кадастралната карта за недвижимият имот, находящ се в район с одобрена кадастрална карта. В този смисъл е и разпоредбата на чл.77, ал.2, т.1 ЗКИР. ” Скица-копие от кадастралната карта ” или схема представлява вид писмена справка, извършена от АГКК/чл.55, ал.3,т.1 от ЗКИР/, поради което същата се издава като официален документ, подписан и печатан от органа – издател. Приложената интернет разпечатка от системата icadastre не притежава тези белези, поради което не е официален документ, издаван като писмена справка от АГКК. Както изрично е посочено в чл.55, ал.4, изр.2 от ЗКИР, „справка, осъществявана чрез пряк достъп до информационната система, има значение на устна справка”. Поради тези мотиви приложените копия от кадастралната карта с данни от КРНИ не може да се приеме, че представляват изискуемите се от закона при вписване на актове документи. Извършената устна справка съгласно чл.57, ал.1 от ЗКИР му дава право на еднократно ползване на същата за нуждите на една процедура, т.е. за осъществяваната от самия него процедура за индивидуализиране на имота. Съгласно ал.2 на същия член за по-нататъшното ползване на копираните кадастрални данни е необходимо съгласието на АГКК. За даването на такова съгласие не са представени доказателства в настоящото производство. Предоставянето на кадастрални данни по системата icadastre е „само за собствени нужди. Клиентите нямат право да използват получените данни с търговска цел и/или като част от собствени услуги, включващи предоставяне на тези данни на трети лица”. В този дух е и ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 313 от 09.06.2011г. на ВКС, по ч. гр.д. №668/2010г., Г.К. ІІІ Г.О. на ВКС.
Мотивиран от горното съдията по вписванията намира, че в настоящото производство липсват изискуемите се от закона скици, в случая СКИЦА ЗА ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ и 2 бр. ОТДЕЛНИ СКИЦИ ЗА СГРАДИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА ДЛЪЖНИКА от кадастралната карта, издадени и заверени с мокър печат от АГКК и исканото вписване следва да бъде отказано поради неизпълнение на императивната разпоредба на чл.6, ал.3 от ПВ, чл.77, ал.2, т.1 от ЗКИР.
С оглед на това и на основание чл.32а, ал.1 от ПВ, съдията по вписванията

О П Р Е Д Е Л И:

Оставя без уважение молба с изх.№ 08620 / 23.07.2012 г. от ЧСИ Катилин Попов, рег.№ 852, Район на действие – Софийски градски съд, с искане за вписване на възбрана върху недвижим имот, находящ се в гр. Свищов, собственост .........от гр. София с ЕГН ............. за обезпечение вземането на взискателя .......... с БУЛСТАТ ..........., със седалище гр. София, ............по изпълнително дело № ............ от описа на ЧСИ, като отказва вписване на възбрана.

Да се впише определението в регистъра по чл.33, б „л” от ПВ и се подвърже ведно с екземпляр от молбата в книгата по чл. 33, б”м” от ПВ

Настоящото определение може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му срещу подпис на заинтересованите лица пред Окръжен съд Велико Търново.ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 583 по в.ч.гр.д. 1031/2012г.

Производството е по реда на чл. 577 във връзка с чл. 274 и сл. от ГПК.
С определение от 27.07.12 год. на Съдията по В. при Свищовски районен съд е отказано вписване на възбрана върху недвижим имот по искането на частен съдебен изпълнител К. П. с район на действие Софийски градски съд.
Определението е обжалвано от последния с искане за отмяната му и постановяване на ново, разпореждащо търсеното вписване.
Позовава се на противоречие на атакуваното определение с процедурния закон и особените правила на Закона за кадастъра и имотния регистър и Правилника за В..
Съдът обсъди наведените доводи и, след преценка на доказателствата по делото, приема:
За да откаже исканото вписване, съдията по В. се е позовал на чл. 6, ал. 3 от Правилника за В., изискващ за имоти, попадащи в райони с одобрена кадастрална карта, към акта за вписване да се приложи и скица. Представената от съдебния изпълнител не съдържала изискуеми от закона реквизити, а това изключвало възможността да се извърши исканото вписване.
Жалбата е основателна. Атакуваното определение е постановено при неправилно тълкуване на чл. 6 от ПВ.
Текстът предвижда две групи имоти, актовете за които подлежат на вписване: такива, които попадат в регион с одобрена кадастрална карта и такива, които са извън такъв регион. Правната последица и за двете групи е една и съща – отнасящите се за тези имоти актове следва да бъдат вписани. За имотите без кадастрален индетификатор Правилникът не е предвидил представяне на скица. Въпреки това предвижда вписването им. Съдията по В. е следвало да съобрази законодателната конверсия, следваща от съпоставителното тълкуване на алинеи първа и втора от една страна, и алинея трета, от друга на чл. 6 от ПВ. Щом към подлежащия на вписване акт не е приложена скица от кадастралната карта, този имот ще попадне в приложното поле на чл. 6, ал. 1 и 2 от ПВ, доколкото Правилникът не забравяна изрично вписването на заснет по кадастрална карта имот да стане по този ред. По-специално застъпеното по-горе тълкуване на закона не оставя съмнение, че съдията по В. не може да откаже търсеното вписване от гледище на чл. 6, ал. 1 и 2 от ПВ. Като е сторил обратното, постановил е едно неправилно определение, подлежащо на отмяна по реда на настоящото производство.
Самото изискване на чл. 6, ал. 3 от ПВ за представяне на скица към акта за вписване на имот, заснет по кадастралната карта, има указателно значение. Аргумент за такова виждане е изтъкнатата в частната жалба връзка между кадастър и имотен регистър, юридически регламентирана в нормите на чл. 6 и 7 от ЗКИР. При положение, че съдията по В. винаги има достъп до кадастъра, базиран на идентификатора на недвижимите имоти, да се счита, че представянето на скица за имота, акт за който се иска вписване, е условие за извършване на такова вписване е прекалено и в разрез с идеята на закона.
По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И:


Отменя, по реда на чл. 577 от ГПК, определение от 27.07.12 год. на Съдията по В. при Свищовски районен съд по преписка № 4434 от същата дата.

Връща делото на съдията по В. при Свищовски районен съд за изпълнение на дадените с настоящото определение указания.


Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов