КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Яну 2021, 20:25

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Вписване на възбрана за незаснет имот от кадастъра
Ново мнениеПубликувано на: 16 Ное 2012, 16:00 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 20 Авг 2010, 22:50
Мнения: 41
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№17/2012
гр. Свищов, 27.08.2012г.
Районен съд – гр. Свищов
Днес, 27.08.2012г., Магдалена Иванова –и.д. Съдия по вписванията в РС гр. Свищов, след като разгледа преписка № 4720/27.08.2012г. по описа на Служба по вписванията –гр. Свищов, за да се произнесе, взе предвид следното:
Постъпила е молба с изх.№ 27455/23.08.2012г. от ЧСИ –Ренета Милчева с рег.№ 790 с район на действие СГС, с искане за вписване на възбрана върху недвижим имот, находящ се в гр. Свищов и представляващ: 9/10 ид.ч. от дворно място от 100.00 кв.м. изцяло под долуописаната магазия ,с които участва в УПИ ІХ-515 ,целият с площ от 225 кв.м. в квартал 47А по ПУП на гр Свищов , ул. Хр.Смирненски №6 , заедно с 4/5 ид. Части от построената в него двуетажна магазия ,полумасивна, състояща се от А) ПЪРВИ ЕТАЖ със застроена площ от 100 кв.м. Б) ВТОРИ ЕТАЖ със застроена площ от 100 кв.м. , собственост на РАЧКО ИВАНОВ КИСЬОВ с ЕГН: 6601304443 И ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА КИСЬОВА с ЕГН 6507283874, като обезпечение вземанията на взискателя „ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ „ АД с ЕИК: 831633691, със седалище и адрес на управление гр. София, по изпълнително дело № 20127900401932 на ЧСИ – Ренета Милчева , рег.№ 790.
Като съобрази горните документи с правната уредба, съдията по вписванията, намира, че молбата следва да се остави без уважение поради следното:
Имотът, описан в молбата, се намира в гр. Свищов, поради което съдията по вписванията при РС – Свищов е местнокомпетентният орган да се произнесе по същата. Производството по вписване на възбраната е уредено в чл.23 и сл. от Правилника за вписванията. Когато охранителното производство е инициирано от съдебен изпълнител, същият следва да представи два екземпляра от „писмо” /съгласно терминологията на чл.26 ПВ/, съдържащо изискуемите се от чл.26 ПВ данни за лицата – кредитор и длъжник, и за имотите, върху които се иска налагане на възбрана, номера на изпълнителното дело датата на изпълнителния лист и от кой съд същият е издаден. Изискуемите данни са коректно изписани в процесната молба на съдебния изпълнител, с изключение на описанието на недвижимия имот.
Както е видно от описанието на имота, същият представлява имот с построена в него магазия на два етажа и попада в територия с одобрена кадастрална карта. Към искането за вписване на възбрана е приложено копие на съобщение от СГКК –В. Търново с изх. № 94-5276-04-10-2909/14.08.2012г., с което уведомяват ЧСИ-Р. Милкова, че имотът не е нанесен от АГКК и няма самостоятелен идентификатор. Разпоредбата на чл.53 от ЗКИР предвижда ред, по който одобрената кадастрална карта и регистри да се изменят включително и когато съдържат непълноти. Факта, че недвижимият имот не е заснет, не може да отмени императивните разпоредби на чл. 77, ал.2, т.1 от ЗКИР и чл.6, ал.3 от ПВ. В този дух е и ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 126 от 10.02.2011г. на ВКС, търговска колегия, І о. по ч. търг. дело №924 от 2010г.
Както е видно от разпоредбата на чл.6, ал.3 от ПВ описанието на имота, попадащ на територия с одобрена кадастрална карта, следва да се извърши съобразно изискванията на чл. 60, ал.1 – 7 от ЗКИР. Съгласно посочената разпоредба описанието трябва да съдържа данни за идентификатора, вида на имота – поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда, границите на поземления имот / идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятерните обекти в сграда / , площа в квадратни метри или в декари, предназначението на имота и етажността на сградата.
В такива случаи съгласно чл.6, ал.3 от ПВ към акта, подлежащ на вписване, следва да се приложи скица от кадастралната карта издадена и заверена с мокър печат от СГКК – Велико Търново за поземлените имоти и сгради, и схема за самостоятелните обекти в сграда. В този смисъл е и разпоредбата на чл.77, ал.2, т.1 ЗКИР.
Мотивиран от горното съдията по вписванията намира, че в настоящото производство липсват изискуемите се от закона скици, в случая скица от кадастралната карта за поземлен имот, както и за самостоятелни обекти в сграда, и исканото вписване следва да бъде отказано поради неизпълнение на императивната разпоредба на чл. 6, ал.3 от ПВ, чл.77, ал.2, т.1 от ЗКИР и чл.60, т.1-7 от ЗКИР.
С оглед на това и на основание чл.32а, ал.1 от ПВ съдията по вписванията

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без уважение молба изх.№ 27455/23.08.2012г. от ЧСИ –Ренета Милчева с рег.№ 790 с район на действие СГС, с искане за вписване на възбрана върху гореописания недвижим имот, находящ се в гр.Свищов,в режим на СИО между РАЧКО ИВАНОВ КИСЬОВ с ЕГН: 6601304443 И ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА КИСЬОВА с ЕГН 6507283874, като обезпечение вземанията на взискателя „ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ „ АД с ЕИК: 831633691, със седалище и адрес на управление гр. София, по изпълнително дело № 20127900401932 на ЧСИ, като отказва вписване на възбрана.

Да се впише определението в регистъра по чл.33, б „л” от ПВ и се подвърже ведно с екземпляр от молбата в книгата по чл. 33, б”м” от ПВ

Настоящото определение може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му срещу подпис на заинтересованите лица, пред Велико Търновски окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Година 26.10.2012 Град Велико Търново
Окръжен съд - Велико Търново
26.10.2012
Председател: Иванка Вачкова
В закрито заседание в следния състав:
Членове: като разгледа докладвано от Димитринка Гайнова
Въззивно частно гражданско дело
Маруся Кънева
Димитринка Гайнова
Номер 20124100501200 по описа за 2012 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 577 във връзка с чл. 274 и сл. от ГПК.
С определение № 17/2012 от 27.08.2012г. на и.д. съдия по вписванията
при РС-Свищов, е оставена без уважение молбата на ЧСИ Р.Милчева с рег.№
790, район на действие СГС, с искане за вписване на възбрана върху описан в
молбата недвижим имот, находящ се в гр.Свищов, в режим на СИО между
Рачко Иванов Кисьов и Валентина Иванова Кисьова, като обезпочение на
вземанията на взискателя "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД-гр.София по изп.
дело № 1932/ 2012г. на ЧСИ, и е отказано вписване на възбрана.
Срещу това определение е постъпила частна жалба от "БАНКА
ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД-гр.София, взискател по изп.дело № 1932/ 2012г. по
описа на ЧСИ Р.Милчева. Счита същото за незаконосъобразно по изложени за
това съображения Моли да бъде отменено и да бъде върнато делото на съдията
по вписванията и да бъде указано на същия вписване на възбраната върху
процесния имот.
Като обсъди събраните по делото доказателства и становищата на
страните, съдът намира за установено следното:
С молба от 23.08.2012г. ЧСИ Р.Милчева е поискала от съдията по
вписванията в гр. Свищов вписването на наложена от нея по изп.дело с
взискател "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД-гр.София възбрана върху
недвижим имот, находящ се в гр. Свищов, ул. „Хр.Смирненски" № 6, подробно
описан в молбата. При описанието на имота са посочени както самият имот,
така и планоснимачния му номер, кварталът, парцелът, границите и
функционалното му презназначение. Посочено е, че възбраната се налага по
изпълнително дело № 1932/ 2012г. по описа на съдебния изпълнител, по
изпълнителен лист от 19.03.2012г. на PC-Нова Загора по ч.гр.д. № 239/2012г.
Посочени са имената на собствениците на имота, в режим на СИО, единият от
които-длъжник по изпълнението, както и наименованието на взискателя-
юридическо лице.
Съдията по вписванията при РС-Свищов е постановил атакувоното
поределение, с което е отказал вписването на възбраната. За да откаже исканото
вписване, съдията по вписванията е приел, че в настоящото производство
липсват изискуемите от закона скици, в случая- скица от кадастралната карта
за поземлен имот, както и за самостоятелни обекти в сградата, и се е позовал на
императивната норма на чл. 6 ал. 3 от Правилника за вписванията, изискваща
за имоти, попадащи в райони с одобрена кадастрална карта, към акта за.
вписване да се приложи и скица. Приел е, че фактът, че процесният имот не е
заснет, не може да отмени императивните разпоредби на чл.77 ал.2 т.1 от ЗКИР
и чл.6 ал.З от Правлиника за вписванията.
Не се спори по делото, че имотът, чието възбраняване се иска от
съдебния изпълнител се намира в район с одобрена кадастрална карта. Това
обстоятелство налага той да бъде описан съобразно данните по чл. 60 т.1-7 от
Закона за кадастъра и имотния регистър. Съгласно чл. 6 ал. 3 от Правилника за
вписванията обаче в този случай се изисква към акта, подлежащ на вписване,
да се приложи скица-копие от кадастралната карта. Освен това, съгласно
цитираните разпоредби, е необходимо да бъде посочен и индентификаторът на
имота. В случая съдебният изпълнител нито е посочил идентификатора на
имота, нито е приложил такава скица към молбата си за вписване на възбрана.
Приложено е само писмо на СГКК-В.Търново, от което се установява, че
имотът не е нанесен от АГКК и няма самостоятелен идентификатор.
Великотърновският Окръжен съд намира, че отказът да бъде вписана
възбраната е законосъобразен.
Разпоредбата на чл. 6 ал.З от Правилника за вписванията има императивен
характер. Фактът, че е наложена възбрана от съдебния изпълнител като орган
на държавна принуда не освобождава последния от задължението да приведе
молбата си за вписване на тази възбрана в съответствие с изискванията на
Правилника за вписванията, който нормативен акт урежда правилата за
вписване. Чл. 449 от ГПК сочи, че когато изпълнението се насочва върху имот,
едновременно с поканата за доброволно изпълнение съдебният изпълнител
изпраща писмо до службата по вписванията за вписване на възбрана върху този
имот. Това писмо следва да бъде съобразено с изискванията на чл. 26 от
Правилника за вписванията, който от своя страна препраща към чл. 24 от
същия правилник, респ- към чл.6 б."в" относим към описанието на имота. След
като имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта, следва по
отношение на акта, подлежащ на вписване да се приложи и разпоредбата на чл.
6 ал.З от Правилника, без за това да е необходимо специално препращане.
Индивидуализацията на имота следва да бъде надлежна, за да може да се
впише възбрана върху него съобразно правилата за вписване, уредени в
Правилника за вписванията. Тя е надлежна само тогава, когато са изпълнени
всички изисквания на закона, включително и тези, касаещи прилагането на
изрично посочени документи. Липсата на посочен идентификатор на имота,
който е част от индивидуализацията на имота съгласно чл.6 ал.З от
Правилника за вписванията вр. чл.60 т.1 от ЗКИР, и скица-копие от
кадастралния план в конкретния случай означава, че имотът, върху който
съдебният изпълнител е наложил възбрана, не е надлежно индивидуализиран,
поради което възбраната не може да бъде вписана.
С оглед изложеното, отказът на съдията по вписванията е правилен и
законосъобразен, поради което подадената против него жалба следва да се
остави без уважение.
Водим от горното, Великотърновският Окръжен съд,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба № 8403 от 10.09.2012г. на
"БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД-гр.София против определение № 17/2012
от 27.08.2012г. на и.д. съдия по вписванията при РС-Свищов М.Иванова, с
което е оставена без уважение молбата на ЧСИ Р.Милчева с рег.№ 790, район
на действие СГС, с искане за вписване на възбрана върху описан в молбата
недвижим имот, находящ се в гр.Свищов, в режим на СИО между Рачко
Иванов Кисьов и Валентина Иванова Кисьова, като обезпечение на вземанията
на взискателя "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД-гр.София по изп.дело №
1932/ 2012г. на ЧСИ, и е отказано вписване на възбрана върху имота, като
неоснователна.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов