КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Вписване на възбрана за незаснет имот от кадастъра
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=39&t=4069
Страница 1 от 1

Автор:  Сийка Кръстева [ 16 Ное 2012, 16:00 ]
Заглавие:  Вписване на възбрана за незаснет имот от кадастъра

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№17/2012
гр. Свищов, 27.08.2012г.
Районен съд – гр. Свищов
Днес, 27.08.2012г., Магдалена Иванова –и.д. Съдия по вписванията в РС гр. Свищов, след като разгледа преписка № 4720/27.08.2012г. по описа на Служба по вписванията –гр. Свищов, за да се произнесе, взе предвид следното:
Постъпила е молба с изх.№ 27455/23.08.2012г. от ЧСИ –Ренета Милчева с рег.№ 790 с район на действие СГС, с искане за вписване на възбрана върху недвижим имот, находящ се в гр. Свищов и представляващ: 9/10 ид.ч. от дворно място от 100.00 кв.м. изцяло под долуописаната магазия ,с които участва в УПИ ІХ-515 ,целият с площ от 225 кв.м. в квартал 47А по ПУП на гр Свищов , ул. Хр.Смирненски №6 , заедно с 4/5 ид. Части от построената в него двуетажна магазия ,полумасивна, състояща се от А) ПЪРВИ ЕТАЖ със застроена площ от 100 кв.м. Б) ВТОРИ ЕТАЖ със застроена площ от 100 кв.м. , собственост на РАЧКО ИВАНОВ КИСЬОВ с ЕГН: 6601304443 И ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА КИСЬОВА с ЕГН 6507283874, като обезпечение вземанията на взискателя „ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ „ АД с ЕИК: 831633691, със седалище и адрес на управление гр. София, по изпълнително дело № 20127900401932 на ЧСИ – Ренета Милчева , рег.№ 790.
Като съобрази горните документи с правната уредба, съдията по вписванията, намира, че молбата следва да се остави без уважение поради следното:
Имотът, описан в молбата, се намира в гр. Свищов, поради което съдията по вписванията при РС – Свищов е местнокомпетентният орган да се произнесе по същата. Производството по вписване на възбраната е уредено в чл.23 и сл. от Правилника за вписванията. Когато охранителното производство е инициирано от съдебен изпълнител, същият следва да представи два екземпляра от „писмо” /съгласно терминологията на чл.26 ПВ/, съдържащо изискуемите се от чл.26 ПВ данни за лицата – кредитор и длъжник, и за имотите, върху които се иска налагане на възбрана, номера на изпълнителното дело датата на изпълнителния лист и от кой съд същият е издаден. Изискуемите данни са коректно изписани в процесната молба на съдебния изпълнител, с изключение на описанието на недвижимия имот.
Както е видно от описанието на имота, същият представлява имот с построена в него магазия на два етажа и попада в територия с одобрена кадастрална карта. Към искането за вписване на възбрана е приложено копие на съобщение от СГКК –В. Търново с изх. № 94-5276-04-10-2909/14.08.2012г., с което уведомяват ЧСИ-Р. Милкова, че имотът не е нанесен от АГКК и няма самостоятелен идентификатор. Разпоредбата на чл.53 от ЗКИР предвижда ред, по който одобрената кадастрална карта и регистри да се изменят включително и когато съдържат непълноти. Факта, че недвижимият имот не е заснет, не може да отмени императивните разпоредби на чл. 77, ал.2, т.1 от ЗКИР и чл.6, ал.3 от ПВ. В този дух е и ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 126 от 10.02.2011г. на ВКС, търговска колегия, І о. по ч. търг. дело №924 от 2010г.
Както е видно от разпоредбата на чл.6, ал.3 от ПВ описанието на имота, попадащ на територия с одобрена кадастрална карта, следва да се извърши съобразно изискванията на чл. 60, ал.1 – 7 от ЗКИР. Съгласно посочената разпоредба описанието трябва да съдържа данни за идентификатора, вида на имота – поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда, границите на поземления имот / идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятерните обекти в сграда / , площа в квадратни метри или в декари, предназначението на имота и етажността на сградата.
В такива случаи съгласно чл.6, ал.3 от ПВ към акта, подлежащ на вписване, следва да се приложи скица от кадастралната карта издадена и заверена с мокър печат от СГКК – Велико Търново за поземлените имоти и сгради, и схема за самостоятелните обекти в сграда. В този смисъл е и разпоредбата на чл.77, ал.2, т.1 ЗКИР.
Мотивиран от горното съдията по вписванията намира, че в настоящото производство липсват изискуемите се от закона скици, в случая скица от кадастралната карта за поземлен имот, както и за самостоятелни обекти в сграда, и исканото вписване следва да бъде отказано поради неизпълнение на императивната разпоредба на чл. 6, ал.3 от ПВ, чл.77, ал.2, т.1 от ЗКИР и чл.60, т.1-7 от ЗКИР.
С оглед на това и на основание чл.32а, ал.1 от ПВ съдията по вписванията

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без уважение молба изх.№ 27455/23.08.2012г. от ЧСИ –Ренета Милчева с рег.№ 790 с район на действие СГС, с искане за вписване на възбрана върху гореописания недвижим имот, находящ се в гр.Свищов,в режим на СИО между РАЧКО ИВАНОВ КИСЬОВ с ЕГН: 6601304443 И ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА КИСЬОВА с ЕГН 6507283874, като обезпечение вземанията на взискателя „ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ „ АД с ЕИК: 831633691, със седалище и адрес на управление гр. София, по изпълнително дело № 20127900401932 на ЧСИ, като отказва вписване на възбрана.

Да се впише определението в регистъра по чл.33, б „л” от ПВ и се подвърже ведно с екземпляр от молбата в книгата по чл. 33, б”м” от ПВ

Настоящото определение може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му срещу подпис на заинтересованите лица, пред Велико Търновски окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Година 26.10.2012 Град Велико Търново
Окръжен съд - Велико Търново
26.10.2012
Председател: Иванка Вачкова
В закрито заседание в следния състав:
Членове: като разгледа докладвано от Димитринка Гайнова
Въззивно частно гражданско дело
Маруся Кънева
Димитринка Гайнова
Номер 20124100501200 по описа за 2012 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 577 във връзка с чл. 274 и сл. от ГПК.
С определение № 17/2012 от 27.08.2012г. на и.д. съдия по вписванията
при РС-Свищов, е оставена без уважение молбата на ЧСИ Р.Милчева с рег.№
790, район на действие СГС, с искане за вписване на възбрана върху описан в
молбата недвижим имот, находящ се в гр.Свищов, в режим на СИО между
Рачко Иванов Кисьов и Валентина Иванова Кисьова, като обезпочение на
вземанията на взискателя "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД-гр.София по изп.
дело № 1932/ 2012г. на ЧСИ, и е отказано вписване на възбрана.
Срещу това определение е постъпила частна жалба от "БАНКА
ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД-гр.София, взискател по изп.дело № 1932/ 2012г. по
описа на ЧСИ Р.Милчева. Счита същото за незаконосъобразно по изложени за
това съображения Моли да бъде отменено и да бъде върнато делото на съдията
по вписванията и да бъде указано на същия вписване на възбраната върху
процесния имот.
Като обсъди събраните по делото доказателства и становищата на
страните, съдът намира за установено следното:
С молба от 23.08.2012г. ЧСИ Р.Милчева е поискала от съдията по
вписванията в гр. Свищов вписването на наложена от нея по изп.дело с
взискател "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД-гр.София възбрана върху
недвижим имот, находящ се в гр. Свищов, ул. „Хр.Смирненски" № 6, подробно
описан в молбата. При описанието на имота са посочени както самият имот,
така и планоснимачния му номер, кварталът, парцелът, границите и
функционалното му презназначение. Посочено е, че възбраната се налага по
изпълнително дело № 1932/ 2012г. по описа на съдебния изпълнител, по
изпълнителен лист от 19.03.2012г. на PC-Нова Загора по ч.гр.д. № 239/2012г.
Посочени са имената на собствениците на имота, в режим на СИО, единият от
които-длъжник по изпълнението, както и наименованието на взискателя-
юридическо лице.
Съдията по вписванията при РС-Свищов е постановил атакувоното
поределение, с което е отказал вписването на възбраната. За да откаже исканото
вписване, съдията по вписванията е приел, че в настоящото производство
липсват изискуемите от закона скици, в случая- скица от кадастралната карта
за поземлен имот, както и за самостоятелни обекти в сградата, и се е позовал на
императивната норма на чл. 6 ал. 3 от Правилника за вписванията, изискваща
за имоти, попадащи в райони с одобрена кадастрална карта, към акта за.
вписване да се приложи и скица. Приел е, че фактът, че процесният имот не е
заснет, не може да отмени императивните разпоредби на чл.77 ал.2 т.1 от ЗКИР
и чл.6 ал.З от Правлиника за вписванията.
Не се спори по делото, че имотът, чието възбраняване се иска от
съдебния изпълнител се намира в район с одобрена кадастрална карта. Това
обстоятелство налага той да бъде описан съобразно данните по чл. 60 т.1-7 от
Закона за кадастъра и имотния регистър. Съгласно чл. 6 ал. 3 от Правилника за
вписванията обаче в този случай се изисква към акта, подлежащ на вписване,
да се приложи скица-копие от кадастралната карта. Освен това, съгласно
цитираните разпоредби, е необходимо да бъде посочен и индентификаторът на
имота. В случая съдебният изпълнител нито е посочил идентификатора на
имота, нито е приложил такава скица към молбата си за вписване на възбрана.
Приложено е само писмо на СГКК-В.Търново, от което се установява, че
имотът не е нанесен от АГКК и няма самостоятелен идентификатор.
Великотърновският Окръжен съд намира, че отказът да бъде вписана
възбраната е законосъобразен.
Разпоредбата на чл. 6 ал.З от Правилника за вписванията има императивен
характер. Фактът, че е наложена възбрана от съдебния изпълнител като орган
на държавна принуда не освобождава последния от задължението да приведе
молбата си за вписване на тази възбрана в съответствие с изискванията на
Правилника за вписванията, който нормативен акт урежда правилата за
вписване. Чл. 449 от ГПК сочи, че когато изпълнението се насочва върху имот,
едновременно с поканата за доброволно изпълнение съдебният изпълнител
изпраща писмо до службата по вписванията за вписване на възбрана върху този
имот. Това писмо следва да бъде съобразено с изискванията на чл. 26 от
Правилника за вписванията, който от своя страна препраща към чл. 24 от
същия правилник, респ- към чл.6 б."в" относим към описанието на имота. След
като имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта, следва по
отношение на акта, подлежащ на вписване да се приложи и разпоредбата на чл.
6 ал.З от Правилника, без за това да е необходимо специално препращане.
Индивидуализацията на имота следва да бъде надлежна, за да може да се
впише възбрана върху него съобразно правилата за вписване, уредени в
Правилника за вписванията. Тя е надлежна само тогава, когато са изпълнени
всички изисквания на закона, включително и тези, касаещи прилагането на
изрично посочени документи. Липсата на посочен идентификатор на имота,
който е част от индивидуализацията на имота съгласно чл.6 ал.З от
Правилника за вписванията вр. чл.60 т.1 от ЗКИР, и скица-копие от
кадастралния план в конкретния случай означава, че имотът, върху който
съдебният изпълнител е наложил възбрана, не е надлежно индивидуализиран,
поради което възбраната не може да бъде вписана.
С оглед изложеното, отказът на съдията по вписванията е правилен и
законосъобразен, поради което подадената против него жалба следва да се
остави без уважение.
Водим от горното, Великотърновският Окръжен съд,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба № 8403 от 10.09.2012г. на
"БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД-гр.София против определение № 17/2012
от 27.08.2012г. на и.д. съдия по вписванията при РС-Свищов М.Иванова, с
което е оставена без уважение молбата на ЧСИ Р.Милчева с рег.№ 790, район
на действие СГС, с искане за вписване на възбрана върху описан в молбата
недвижим имот, находящ се в гр.Свищов, в режим на СИО между Рачко
Иванов Кисьов и Валентина Иванова Кисьова, като обезпечение на вземанията
на взискателя "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД-гр.София по изп.дело №
1932/ 2012г. на ЧСИ, и е отказано вписване на възбрана върху имота, като
неоснователна.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/