КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Яну 2021, 22:28

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Анекс за промяна на страни по договор за аренда
Ново мнениеПубликувано на: 02 Фев 2016, 15:30 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 20 Авг 2010, 22:50
Мнения: 41
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№22/2015
гр. Свищов, 16.11.2015г.

Районен съд– гр. СвищовДнес на 16.11.2015г., Сийка Кръстева – Съдия по вписванията в Районен съд - Свищов, след като разгледа преписка вх. № 3206/16.11.2015г. по описа на Служба по вписванията гр. Свищов, за да се произнесе, взе предвид следното:
Постъпила е молба от Асен Антимов Събев с ЕГН 9008303967, действащ в качеството си на пълномощник на „ АГРО ФИНАНС КОНСУЛТ „ ЕООД с ЕИК 175156053, съгласно нотариално заверено пълномощно рег. № 5165 от 27.10.2015г. на помощник нотариус Илияна Михайлова при нотариус Петър Михов с № 476 с район на действие РС Пловдив. Преписката се състои от следните документи: 1. Заявление за вписване; 2. Споразумение към договор за аренда с нотариална заверка на подписа; 3. Копие от договора за аренда; 4. Копие от пълномощно и 5. Квитанция за платена ДТ за вписване в размер на 10 лв.
От представеното за вписване споразумение към договор за аренда вписан в Служба по вписванията – гр. Свищов под Дв.вх.рег. № 2084, т. ІІ, стр. 32 от 22.07.2015г. е видно, че с него се иска промяна на страните по сключения договор за аренда както по отношение на арендатора така и на арендодателя и промяна на арендното плащане уговорено по договора. Предмет на споразумението, според описанието в него, са земеделски земи представляващи: 1. НИВА с площ от 6,700 дка., съставляваща имот № 039011, в землището на с. Българско Сливово и 2. НИВА с площ от 4,999 дка., съставляваща имот № 079013, в землището на гр. Свищов.
Имотите, описани в споразумението се намират в землището на гр. Свищов и с. Българско Сливово, поради което съдията по вписванията при РС – Свищов е местнокомпетентният орган да се произнесе по същата.
Като съобрази горните документи с правната уредба, съдията по вписванията, намира, че молбата следва да се остави без уважение поради следното:
Съгласно чл. 2 от ПВ вписване, отбелязване и заличаване се допуска само за случаите предвидени изрично в законите. Вписването на договорите за аренда и на споразуменията към тях е уредено в Закона за арендата в земеделието. В него са предвидени три хипотези, при които се извършва вписване и те са: вписването на самия договор за аренда съгласно чл.3, ал.1 от ЗАЗ, продължаването на срока на арендния договор съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗАЗ и прекратяването на договора за аренда съгласно чл. 27, ал.2 от ЗАЗ. В действащите разпоредби никъде не е предвидено вписване на споразумение по договор за аренда за промяна на страните.
Във вписания договор за аренда страни са НОРА НИКОЛОВА САПУНДЖИЕВА с ЕГН: 5007276812 в качеството си на „ АРЕНДОДАТЕЛ „ и
„ ПОЛЕТ – 2000 „ ЕООД с ЕИК 115574548 в качеството си на „ АРЕНДАТОР „. След вписването на договора за аренда на същия ден за същите недвижими имоти са вписани още две сделки за дарение и покупко – продажба, с които Нора Николова Сапунджиева прехвърля на „ ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ „ ЕООД с ЕИК 201304848 идеалните части, които тя притежава от недвижимите имоти, предмет на договора за аренда. За тези обстоятелства не са представени никакви доказателства по преписката, те са изяснени от съдията по вписвания в хода на разглеждане на представения за отбелязване акт, чрез служебни справки.
С представеното за вписване споразумение се иска смяна на страните по договора за аренда, като „ АРЕНДОДАТЕЛЯ „ Нора Николова Сапунджиева се замества с „ ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ „ ЕООД, т.е с новия собственик на недвижимите имоти. Съгласно чл. 17, ал.2 от ЗАЗ приобретателят на арендувания обект на договора замества арендодателя като страна в договора за аренда, ако същия е бил вписан. Т.е исканата промяна на страната в случая настъпва по силата на закона и затова законодателят не е регламентирал императивно вписването на подобна промяна. Другата промяна, която се иска е на „ АРЕНДАТОРА „ а именно вместо „ ПОЛЕТ – 2000 „ ЕООД да се впише „ АГРО ФИНАНС КОНСУЛТ „ ЕООД. В този случай става дума за преарендуване, което би трябвало да се оформи като договора за преарендуване с нотариална заверка на подписите, съгласно разпоредбата на чл. 11 от ЗАЗ, а не като споразумение към вписания договор за аренда.
В представеното за вписване споразумение недвижимия имот находящ се в землището на гр. Свищов не е описан съгласно изискванията на чл. 6, ал.3 от ПВ. Тъй като попада в територия с одобрена кадастрална карта. В такива случаи съгласно чл.6, ал.3 от ПВ към акта, подлежащ на вписване, следва да се приложи скица от кадастралната карта за поземлените имоти и сгради, и схема за самостоятелните обекти в сграда, издадена и заверена с мокър печат и подпис от АГКК - Велико Търново и описанието на имота следва да се направи съгласно изискванията на чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР.

С оглед на това и на основание чл.32а, ал.1 от ПВ съдията по вписванията


ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без уважение молба от Асен Антимов Събев с ЕГН 9008303967, действащ в качеството си на пълномощник на „ АГРО ФИНАНС КОНСУЛТ „ ЕООД с ЕИК 175156053, съгласно нотариално заверено пълномощно рег. № 5165 от 27.10.2015г. на помощник нотариус Илияна Михайлова при нотариус Петър Михов с № 476 с район на действие РС Пловдив, като отказва вписване на споразумение към договор за аренда.

Да се впише определението в регистъра по чл.33, б „н” от ПВ и се подвърже ведно с екземпляр от молбата в книгата по чл. 33, б ”о” от ПВ

Настоящото определение може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му срещу подпис на заинтересованите лица пред Велико Търновски Окръжен съд.

Съдия по вписванията:..............
/ Сийка Кръстева/


ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7 от 05.01.2016Г. на ОКРЪЖЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 05.01.2016г. в закрито заседание в следния състав: Председател……., членове………като разгледа докладваното въззивно частно гражданско дело № 20154100501398 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:
Постъпила е жалба от "А. Ф. К." Е., гр. П., ЕИК:*против Определение № 22 от 16.11.2015год., постановено по преписка № 3206/16.11.2015год., по описа на Службата по вписвания П. Районен съд гр. С., с което е оставена без уважение молбата на "А. Ф. К." Е., гр. П. за вписване на споразумение към договор за аренда. Твърди, че това е неправилно като излага доводите си за това твърдение. Моли ВТОС да отмени обжалваното определение.
Съдът, след като разгледа депозираната жалба и приложенията по преписка № 3206/16.11.2015год., по описа на Службата по вписвания П. Районен съд гр. С., намира за установено следното:
Частната жалбата е неоснователна.
Налице е вече вписан в съответните нотариални книги Договор за аренда № 32, том 2, рег. № 2084 от 22.07.2015год. на АВ гр. С., сключен между "О. А. И." Е. - арендодател, "П." Е. - арендатор и "А. Ф. К." Е. - арендатор.
Правилен е изводът на съдията по вписвани П. С., според който единствените три хипотези, П. които се извършва вписване са: І. Договорът за аренда се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните. Той се вписва в нотариалните книги и се регистрира в съответната общинска С. по земеделие. - чл.3, ал.1 от ЗАЗ; ІІ. Продължаването на арендния договор се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в нотариалните книги и в регистъра на съответната общинска С. по земеделие. - според чл.18, ал.1 от ЗАЗ и ІІІ. Прекратяването на договора за аренда на земя се регистрира в съответната общинска С. по земеделие и се вписва в нотариалните книги. - според чл.27, ал.2 от ЗАЗ.
В процесното споразумение към договора за аренда се появява нова страна - "А. Ф. К." Е.. П. тази ситуация прекратяването, /респективно вписването на това прекратяване/ на Договор за аренда № 32, том 2, рег. № 2084 от 22.07.2015год. на АВ гр. С. е допълнителна предпоставка за възможност за вписване на споразумението.
В този смисъл въззивната съдебна инстанция проверявайки законосъобразността на постановеното от Службата по вписвания П. Районен съд гр. С. Определение в обжалваната част, намира, че същото е постановено в съответствие със Закона. П. това положение така подадената жалба се явява неоснователна, следва да не се уважава, а атакуваното Определение да бъде оставено в сила като законосъобразно.
Водим от горното съдът,

О П Р Е Д Е Л И :


ПОТВЪРЖДАВА Определение № 22 от 16.11.2015год., постановено по преписка № 3206/16.11.2015год., по описа на Службата по вписвания П. Районен съд гр. С., като законосъобразно.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов