КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 20 Юни 2021, 09:17

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Отказ за заличаване на право на ползване
Ново мнениеПубликувано на: 16 Дек 2016, 13:26 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 20 Авг 2010, 22:50
Мнения: 41
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№16/2016
гр. Свищов, 26.09.2016г.
Районен съд – гр. Свищов


Днес, 26.09.2016г. Сийка Кръстева – Съдия по вписванията в Районен Съд Свищов, след като разгледа преписка № 2776/26.09.2016г. по описа на Служба по вписванията – гр. Свищов, за да се произнесе, взе предвид следното:
Постъпило е заявление от ГКП с ЕГН ......, като настойник на малолетното дете ......, като в настоящото охранително производство съдията по вписванията е сезиран с искане за заличаване на вещно право на ползване по отношение на ½ ид.ч. недвижим имот учредено в полза на Б. Б. И. с ЕГН........., на основание чл. 175, ал.2 от ЗЗД, тъй като това право на ползване е вписано в Имотния регистър на Агенция по вписванията след вписването на възбраната. Недвижимия имот, върху който е учредено право на ползване представлява: ДВОРНО МЯСТО от 400 кв.м. с идентификатор ..........., съставляващо пл.№ 755, в квартал 41 по ПУП на гр. Свищов, ул.„ Христо Бръчков „ №37, с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор ............... – масивна, състояща се от етаж, със застроена площ 94,22 кв.м., стая в приземен етаж от 12,30кв.м., маза от 52,44 кв.м. също в приземния етаж и постройка от баня и тоалетна от 10 кв.м.
Към заявлението са приложени следните документи: 1.Заявление от Г.К.П. за заличаване на право на ползване, с нотариална заверка рег. № 3586 на 16.09.2016г. на нот. Надка Ганева с рег. № 349 с район на действие РС – Свищов – 2 бр.; 2. Копие от Постановление за възлагана на недвижим имот вписано в СВ –Свищов под № 3182, т. ІХ, акт № 121 от 13.11.2015г. ; 3. Копие от Удостоверение издадено от ЧСИ ............; 4. Копие от Определение № 194 от 24.04.2014г. на ОС – Велико Търново; 5. Копие от Удостоверение на СВ - Свищов; 6. Копие от Решение № 101 от 09.07.2014г. на СРС; 7. Удостоверение на Община Свищов Изх. № 440-1-РД-01-03/30.04.2014г.; 8. Удостоверение на Община Свищов Изх. № 439-1-РД-01-03/30.04.2014г.; Копие от платена ДТ по сметка на Агенция по вписванията – Имотен регистър в размер на 10 лева.
Недвижимия имот предмет на искането за заличаване се намират в гр. Свищов, поради което съдията по вписванията при Районен съд – Свищов е местно компетентен да се произнесе по преписката.
Като съобрази представените документи с правната уредба, съдията по вписванията, намира, че молбата следва да се остави без уважение поради следното:
Правото на ползване, чието заличаване се иска е учредено с нотариален акт за дарение на нот. Иванка Ангелова рег. № 295 с Район на действие РС – Свищов, вписан в СВ – Свищов под Дв.вх. рег. 1548, т. ІV, акт № 3, дело № 564 от 22.05.2009г. Освен правото на ползване върху ½ ид.ч. от недвижимия имот учредено в полза на Б.Б.И. с ЕГН ................в същия нотариален акт е посочено, че върху имота съществува и друго такова учредено в полза на М.Д.Б. с ЕГН ............ / съгл. Нот. акт вписан под Дв. вх. рег. № 1496, т.ІV, акт № 35 от 09.06.2004г./. Възбраната на частния съдебен изпълнител, който е продал имота на публичен търг е вписана в СВ – Свищов под Дв. вх. рег. 928, т. І, акт № 21 от 13.03.2013г. и след нея до момента на вписване на постановлението за възлагане на недвижимия имот не е вписвано друго право на ползване освен вече горепосочените.
Представеното заявление за заличаване на право на ползване не кореспондира с нормата на чл. 2 от ПВ, съгласно която вписване, отбелязване и заличаване се допуска само в случаите, които са предвидени изрично в закон или в Правилника за вписванията. В раздел ІV и V на ПВ е предвидено вписване и заличаване на ипотеки, възбрани, обезпечения, особени залози. Заличаването на вещни права върху недвижими имоти, каквото е правото на ползване, не е предвидено нито като възможност, нито като процесуален ред, който да предвижда в кои хипотези, във основа на какви актове, къде и въз основа на какви документи се извършва отбелязване на заличаването. В чл.19, ал.2 от ПВ изрично е уредена хипотезата на заличаване на ипотека върху продаден на публична продан недвижим имот, но не и заличаване на вещни права, вписани върху същия имот. Материалната норма на чл.175, ал.1 от ЗЗД предвиждаща, че при публичната продан се погасяват вещните права, вписани след първата ипотека, не е намерила процесуален израз в чл.19, ал.2 от ПВ. В този дух са и мотивите на Определение № 481 от 17.10.2013г. по Ч.ГР.Д. №4821/2013г. Г.К., І Г.О. на ВКС.
Също така съгласно действащото законодателство не е в компетенцията на съдията по вписванията да заличава права. В охранителното производство по вписване към настоящия момент се вписват и заличават единствено актове, но не и права.

С оглед на това и на основание чл.32а, ал.1 от ПВ, във връзка с чл.2 от ПВ

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без уважение заявление Г.К.П. с ЕГН ............., като настойник на малолетното дете ..... с искане за заличаване на вписано след възбрана вещно право на ползване, като отказва вписване.

Да се впише определението в регистъра по чл.33, б „н” от ПВ и се подвърже ведно с екземпляр от акта по който е постановен отказ, определението за отказ и жалбите по него в книгата по чл. 33, б ”о” от ПВ.
Настоящото определение може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му срещу подпис на заинтересованите лица пред Велико Търновски Окръжен съд.


Съдия по вписванията:..............
/ Сийка Кръстева/ОПРЕДЕЛЕНИЕ №561 ОТ 08.12.2016г. на Окръжен Съд - Велико Търново
намира следното:
Производството е по реда на чл.577 ал.1 ГПК.

Постъпила е частна жалба от Г К. П. в качеството й на настойник - законен представител на малолетните деца М М И и Г М И против Определение № 16/ 26.09.2016 г. на съдия по вписванията - С., с което е оставено без уважение искането й за заличаване на вписаното в полза на Б Б И вещно право на ползване върху 1/2 ид. част от придобития от наследодателя на децата недвижим имот. Излага, че вещното право е вписано в имотния регистър на Агенция по вписванията след вписването на първата ипотека върху имота и след наложената от ЧСИ възбрана, поради което е непротивопоставимо на купувача на публичната продан. Възбраната била вписана на 13.03.2013 г., като от електронна справка от 30.10.2012 г. и от издадено от съдията по вписванията - С. удостоверение от 21.03.2013 г. се установявало, че към сочените дати липсва вписано учредено вещно право на ползване. Едва на 19.02.2014 г. било установено вписване на вещното право, като съдията по вписванията обяснил, че то представлявало поправка на допусната при вписването на нотариален акт грешка, изразяваща се в невписване на учреденото вещно право. Излага, че независимо от обстоятелството, че вещното право на ползване е учредено преди ипотеката, то било вписано едва след възбраната на имота и на практика представлява ново вписване, което е непротивопоставимо на купувача, погасява се с извършването на публичната продан и вписването подлежи на заличаване съгласно чл.175 ал.1 ЗЗД. Моли съдът да отмени отказа на съдията по вписванията и да бъде задължен същият да извърши заличаване на вписаното учредено вещно право на ползване. Претендира разноски за производството.
Подадената жалба е процесуално допустима. Тя изхожда от лица с право на обжалване и е депозирана в законовия срок. Разгледана по същество, същата е неоснователна:
Молителите, действащи чрез законния си представител, са поискали от съдията по вписванията при РС С. да извърши заличаване на вписано в имотния регистър учредено в полза наБ Б И право на ползване върху недвижим имот, придобит от наследодателя на молителите на публична продан. Позовали са се на това, че вещното право е вписано след първата ипотека и дори след реализиране на публичната продан и влизане в сила на постановлението за възлагане. С атакуваното пред настоящия съд Определение № 16/ 26.09.2016 г. съдия по вписванията - С. е постановил отказ да извърши исканото заличаване, като е изложил мотиви, аналогични на съдържащите се в Определение № 481/ 17.10.2013 г. по Ч.Гр.д. № 4821/ 2013 г. на I г.о. на ВКС, а именно - че заличаването на вещното право на ползване не е предвидено в Правилника за вписванията нито като възможност, нито като процесуален ред.
Определението на съдията по вписванията е законосъобразно. Разпореждането на съдията по вписванията за извършване на вписване, отбелязване или заличаване в имотния регистър, е охранителен акт, насочен към оповестяване на актове, с които се извършват сделки с недвижими имоти, на други актове от значение за вещни права, както и наличието на спорове относно права върху вещи. Чл.2 ПВ постановява, че вписване, отбелязване и заличаване се допуска само за случаите, които са предвидени изрично в законите. Действително, разпоредбата на чл.175 ал.1 ЗЗД свързва извършването на публична продан по отношение на един недвижим имот с погасяване на всички ипотеки и вещни права, учредени след първата ипотека, но докато заличаването на ипотеката върху продадения на публична продан недвижим имот изрично е уредено в чл.19 ал.2 ПВ, то липсва уредба на заличаване на вещните права, вписани върху същия имот след първата ипотека. Необосновано жалбоподателят счита, че липсата на уредба в ПВ представлява колизия с разпоредбата на чл.175 ал.1 ЗЗД, при наличието на която следва да се приложи нормата с по-висок ранг. За колизия на правни норми говорим, когато съществува различие, противоречие в две правни норми, уреждащи една и съща хипотеза, а в случая материалната разпоредба на чл.175 ал.1 ЗЗД в частта относно погасяването на вписаните след първата ипотека вещни права, изобщо не е намерила процесуална уредба. След като в закона не е предвиден ред за оказване на исканото от един правен субект съдействие, то съдията по вписванията правилно е отказал да извърши заличаването. В случая, за конкретното производство по чл.577 ал.1 ГПК, е ирелевантно, кога и дали законосъобразно е извършено вписване на правото на ползване в имотния регистър - факт е, че такова вписване е налично и молителите безспорно имат правен интерес да бъде установено, дали това право им е противопоставимо, дали то изобщо съществува, дали е погасено поради неупражняването му и пр. Производството по вписване обаче има охранителен характер, както бе посочено по-горе, при което е недопустимо в него да бъде разрешаван правен спор. Съгласно чл.88 ЗКИР всяко вписване в имотния регистър може да бъде оспорено по реда на чл.537 ал.2 и 3 ГПК, а чл.90 ЗКИР предвижда, че вписването в имотния регистър се заличава, когато по исков ред се установи недопустимост или недействителност на вписването, както и несъществуване на вписаното обстоятелство. С оглед посочената законодателна уредба, заличаването на ограниченото вещно право на ползване може да бъде разпоредено само въз основа на влязло в сила позитивно за титуляра на правото на собственост съдебно решение по исково производство между него и титуляра на ограниченото вещно право.
По изложените съображения частната жалба следва да бъде оставена без уважение като неоснователна.
Водим от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ въззивна частна жалба от Г К. П. в качеството й на настойник - законен представител на малолетните деца М М И и Г М И против Определение № 16/ 26.09.2016 г. на съдия по вписванията - С., като неоснователна.
Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му при наличие на предпоставките по чл.280 ГПК.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов