КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Яну 2021, 10:07

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Отказ - Апорт без описание на недвижими имоти съгласно чл.6
Ново мнениеПубликувано на: 27 Дек 2016, 11:48 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 20 Авг 2010, 22:50
Мнения: 41
Определение № 322
към дело: 20164100500463
Дата: 27.06.2016 г.
Съдия: Димитринка Гайнова
Съдържание

за да се произнесе, взе предвид следното:
С определение № 11 от 04.05.2016г. по преписка № 1286/2016г. по описа на С. по В.-гр.С. е оставено без уважение заявлението на "Е." Е. гр.П. с искане за вписване на нотариално заверен препис с изменения към 18.10.2015г. на Учредителен акт на "Е." Е.-П., чийто капитал е увеличен с непарична вноска от вносителя "Бистра Стилиянова-Бетимекс", като отказано вписване.
Срещу определението е постъпила жалба от адв.Теофанова като пълномощник на "Е." Е.-П.. Счита определението за незаконосъобразно по изложени за това доводи и моли да бъде отменено същото, като бъде върнато делото на СВ с указания да извърши заявеното вписване на нотариално заверено извлечение от учредителния акт на дружеството, в който е отразена непаричната вноска на описания недвижим имот.
Съдът като взе предвид оплакванията в жалбата, доводите и съображенията, изложени в нея, и като разгледа и прецени приложените по делото документи, намира за установено следното:
Частната жалба е подадена от процесуално легитимирано лице, против подлежащ на обжалване акт в законоустановения срок, поради което е допустима.
По същество същата е неоснователна.
Производството по делото е започнало по заявление на "Е." Е.-П., с което е направено искане за вписване на нотариално заверен препис с изменения към 18.10.2015г. на Учредителен акт на "Е." Е.-П., чийто капитал е увеличен с непарична вноска от вносителя "Б С-Б"-описания в заявлението недвижим имот. Към заявлението са приложени: учредителния акт, нотариално заверен, чието вписване се иска; писмено съгласие на вносителя съгласно чл.73 ал.1 от ТЗ, доказателства за правото на собственост върху недвижимия имот, представляващ непаричната вноска, вкл. скици от СГКК-В.Търново. От последните се установява, че имотът-земя и сгради, се намира в район с одобрена кадастрална карта.
Съгласно чл.73 ал.5 от ТЗ когато непаричната вноска има за предмет вещно право върху недвижима вещ, съответният орган на дружеството след възникването му представя в службата по В. за вписване нотариално заверено извлечение от дружествения договор и съгласието на вносителя. Съгласно същата разпоредба П. вписването съдията по В. проверява правата на вносителяизпълнителен лист
Съгласно чл.6 ал.1 б."в" от Правилника за В., подлежащите на вписване актове трябва да съдържат описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите. А съгласно ал.3 на същата разпоредба когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл.60 т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, като в тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта. Разпоредбата на чл.60 т.1-7 от ЗКИР изисква вписване по партидата на: 1.идентификатора; 2. вида на имота - поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда; 3. адреса; 4. границите на поземления имот (идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда); 5. площта в квадратни метри или в декари; 6. предназначението на имота и 7. етажността на сградата.
Както бе посочено по-горе, недвижимият имот, представляващ непаричната вноска, се намира в район с одобрена кадастрална карта, съответно съгласно изискванията на посочените по-горе разпоредби, същият трябва да е описан в учредителния акт, чието вписване се иска, съобразно разпоредбата на чл.60 т.1-7 ЗКИР. Такова описание на имота в учредителния акт не се съдържа. Такова описание е налице единствено в заявлението, но подлежащ на вписване е учредителният акт, а не заявлението, и именно в него трябва да се съдържа точното описание на имота, съгласно чл.60 т.1-7 от ЗКИР, което нормативно изискване в случая не е изпълнено. Предвид на това, правилно и законосъобразно съдията по В. е постановил отказа си. Съгласно ТР № 7 от 25.04.2013г. на ОСГТК на ВКС, т.6 от него, може да бъде отказано вписване на представения акт и ако той няма необходимото съдържание, като проверката на съдържанието на акта е в две насоки: идентификация на страните /чл.6 ал.1 б.а от ПВ/ и идентификация на имота /чл.6 ал.1 б.в от ПВ, и ако недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, съдията по В. може да откаже вписването на акт за него, в случай че не са посочени данните по чл.60 т.1-7 от ЗКИР.
В случая изискването не е спазено-учредителният акт няма необходимото съдържание досежно идентификацията на имота съгласно чл.60 т.1-7 ЗКИР. Предвид на това, законосъобразен е атакуваният отказ на СВ, поради което жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена.
Водим от горното, Великотърновският окръжен съд
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ
частна жалба № 11 от 25.05.2016г. на "Е." Е.-гр.П. срещу определение № 11 от 04.05.2016г. по преписка № 1286/2016г. по описа на С. по В.-гр.С., с което е оставено без уважение заявлението на "Е." Е. гр.П. с искане за вписване на нотариално заверен препис с изменения към 18.10.2015г. на Учредителен акт на "Е." Е.-П., чийто капитал е увеличен с непарична вноска от вносителя "Б С-Б", като е отказано вписване, като неоснователна.
Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

Председател: Членове:
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 565

София, 20.12.2016 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД –
Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на деветнадесети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова
Членове: Емил Марков
Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдията Петрова ч.т.д. № 2477 по описа за 2016 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274,ал.3 ГПК, образувано по частна касационна жалба на [фирма], [населено място] против Определение № 322 от 27.06.2016г. по ч.в.гр.д.№ 463/2016г. на ОС Велико Търново, с което е потвърдено Определение № 11 от 04.05.2016г. на съдията по вписванията при РС Свищов за отказ за вписване на извършена непарична вноска – апорт на недвижим имот от едноличния собственик [фирма], с която е увеличен капиталът на дружеството по заявление от [фирма] с вх.№ 1286/04.05.2016г.
С частната касационна жалба се иска отмяна постановения отказ като неправилен акт с необосновани мотиви и в противоречие с т.5 на ТР № 7/2012г. от 25.04.2013г. на ОСГТК на ВКС. Поддържа се, че с приложените документи, вносителят е идентифициран, неговите права по отношение на апортирания имот са доказани, поради което съдията по вписванията не е имал основание да постанови отказ. Отделно изложение по смисъла на чл.284,ал.3,т.1 ГПК не е представено. В касационната жалба конкретен правен въпрос не е формулиран, а се посочва, че проблемът, който е от съществено значение за изхода на производството е, подлежи ли на вписване предложеният учредителен акт на [фирма] – препис с измененията към 15.10.2015г., с отразен в него размер на капитала на дружеството, част от който е и непаричната вноска на едноличния собственик на капитала [фирма], след като вписването на същия дружествен акт в Търговския регистър е факт, както и са представени всички относими доказателства за правата на вносителя в изискуемата от закона форма. Конкретна ясно посочена допълнителна предпоставка липсва.
За да се произнесе, съставът на ВКС съобрази следното:
Със заявление вх.№ 11 от 25.05.2016г. [фирма] е сезирало съдията по вписванията с искане за вписване на нотариално заверен препис /с изменения към 18.10.2015г./ на учредителния акт на [фирма], чийто капитал е увеличен с непарична вноска на вносителя [фирма], представляваща /съгласно описанието в учледителния акт и в писменото съгласие на вносителя/ „нова база за вторични суровини“, [населено място], обособена част от имуществото на [фирма], [населено място].
За да потвърди отказа на съдията по вписванията, ОС Велико Търново е посочил, че от приложените към заявлението книжа, включително и скиците, е видно, че имотът – земя и сгради се намира в район с одобрена кадастрална карта. Анализирал е, че съгласно чл.6 ал.1 б."в" от Правилника за вписванията, подлежащите на вписване актове трябва да съдържат описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението, номера на имота, площта и/или застроената площ и границите, а съгласно ал.3 на същата разпоредба, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл.60 т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, като в тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта; че разпоредбата на чл.60 т.1-7 от ЗКИР изисква вписване по партидата на идентификатора, вида на имота, адреса, границите, площта, предназначението на имота и етажността на сградата. Изведено е, че след като недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, съответно на изискванията на посочените разпоредби, той следва да е описан в учредителния акт, чието вписване се иска, съобразно разпоредбите на чл.60,т.1-7 ЗКИР. Констатирано е, че такова описание представеният учредителен акт не съдържа, т.е., че не е спазено нормативно изискване. С позоваване на т.6 на ТР 7/2012г. на ОСГТК на ВКС, е посочено, че съдията по вписванията може да постанови отказ, ако актът няма необходимото съдържание като проверката на съдържанието му е в две насоки: идентификация на страните /чл.6 ал.1 б.а от ПВ/ и идентификация на имота /чл.6 ал.1 б.в от ПВ/; ако недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, може да бъде отказано вписването на акта за него, в случай че не са посочени данните по чл.60 т.1-7 от ЗКИР. С оглед извода, че в случая изискването не е спазено - учредителният акт няма необходимото съдържание досежно идентификацията на имота съгласно чл.60 т.1-7 ЗКИР, е обоснован крайният извод, че отказът на съдията по вписванията е законосъобразен.

Искането за допускане на касационното обжалване е неоснователно на първо място поради отсъствие на въпрос с характеристиката на правен като главна предпоставка за осъществяване на факултативния инстанционен контрол. Несъгласието на касатора с решаващите правни изводи на окръжния съд, че представеният акт няма необходимото съдържание с оглед индивидуализацията на имота според изискването на чл.60 ЗКИР, не може да послужи като основание за разглеждане по същество на частната му касационна жалба. Дори да се приеме, че като допълнителна предпоставка позоваването е на ТР № 7/2012г. на ОСГТК на ВКС, то е неоснователно, тъй като изводите на окръжния съд не са в отклонение от задължителното за всички съдилища тълкуване. Съгласно т. 5 от същото тълкувателно решение, дружеството придобива вещното право върху предмета на вноската от момента на вписването в търговския регистър. Вписването в книгите по ПВ няма конститутивен ефект. Отказът на съдията по вписванията не може да засегне правата на дружеството, ако вносителят действително е бил собственик - в този случай вещното право е преминало от момента на вписване в търговския регистър, а вписването в книгите по ПВ е условие единствено за противопоставимост. Поради това неоснователна е тезата на касатора, че вписването в ТР на апорта изключва възможността да бъде поставен отказ за вписването в книгите по ПВ.
Поради изложеното, Върховният касационен съд, ТК, състав на Първо т.о.
О П Р Е Д Е Л И :

Не допуска касационно обжалване на Определение № 322 от 27.06.2016г. по ч.в.гр.д.№ 463/2016г. на ОС Велико Търново.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов