КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

ЗДТ реглламентира и органи и лица,които се освобождават от Д
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=39&t=943
Страница 1 от 1

Автор:  Moderator [ 18 Окт 2009, 13:15 ]
Заглавие:  ЗДТ реглламентира и органи и лица,които се освобождават от Д

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№44

От публичен регистър Том №8

Закрито заседание

В.гр.дело № 906 /2008

Решение от книга за закрити заседания № 405 от 30.09.2008 г.

съдия докладчик: М.ГАДЖОНОВА

за да се произнесе взе предвид следното:

Жалба по чл. 577 от ГПК .

Жалбоподателят Областен управител с административен център –В.Т. излага в жалбата до съда, че не е доволен от определение от дата 01.09. 2008г. на съдия по вписванията при Служба по вписванията гр.С. , с което се отказва вписване на Акт за държавна собственост № 3374/ 26.08. 2008г. Твърди, че неправилно е отказано вписване поради невнасяне на д.такса по реда на чл.84 т.1 от ГПК. Държавна такса не се дължи ,тъй като с акта за вписване не се поражда правото на собственост на държавата върху недвижим имот-частна държавна собственост, а само се констатира наличието на собствеността. Моли съда да отмени обжалваното определение и да постанови вписването на процесния акт.

В.Т. окръжен съд,след като взе предвид представените писмени документи,намира за установено следното:.

Не се спори , че Областен управител с административен център В.Т. е подал заявление пред Служба по вписванията гр.С. за вписване на Акт № 3374 за частна държавна собственост за имот с площ от 93 707 кв.м.- държавен горски фонд в землището на с. Д., местност "Д." ,община гр.С., имот № 101021.

Процедурата по подлежащите на вписване актове е уредена в Правилника за вписванията,последно изменение Д.В.бр. 22 / 28.02. 2008г.Процесният акт е от вида актове подлежащи на вписване и съдържа всички изисквания, посочени в разпоредбата на чл.6 от Правилника за вписванията. Актът от формална страна е редовен и този факт също не е спорен, тъй като съдията по вписванията не е отказал вписването поради нередовност. Актът подлежи на вписване и по същество неправилно е отказано вписването. Неправилно е отказано вписването с мотив, че заявителят следва да заплати държавна такса по реда на чл.84 т.1 от ГПК.По реда на тази правна норма се заплащат държавните такси,които се събират от съдилищата по реда на Тарифа за държавните такси,които се събират от съдилищата по ГПК,в сила от 01.03. 2008г. -ДВ бр. 22/ 28.02.2008г. Агенция по вписванията събира държавните такси,съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията в сила от 25.11.2005г. ДВ бр. 94/ 25.11. 2005т.,последната издадена на основание Закон за държавните такси,последна промяна ДВ бр. 43/ 29.04.2008г.Съгласно чл. 4 б"в" от Закона за държавните такси за извършване на действия и услуги службите по вписванията събират държавни такси, като чл.2 от Тарифа за държавните такси,събирани от Агенцията по вписванията определя този размер на 0,1% от цената на имота,но не по-малко от 5,00 лв. В конкретния случай цената на имота е 19 397,30 лв. и върху тази цена следва да се изчисли необходимата държавна такса за вписване.

Съдията по вписванията трябва да събере законово определената държавна такса ,включително и от заявителя Областен управител ,и след това да извърши вписването. ЗДТ реглламентира и органи и лица,които се освобождават от заплащане на държавни такси, но Раздел ІІ Освобождаване от държавни такси от ЗДТ не е включил в кръга на освободените от заплащане на този вид държавни такси държавата. Държавна такса за вписване се дължи ,но не по реда на чл.84 т.1 от ГПК, а по реда на ЗДТ и Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

Отказът да се впише Акт № 3374 за частна държавна собственост следва да се отмени и преписката се върне на съдията во вписванията към Служба по вписванията гр.С. за извършване на вписването, но след като заявителят внесе държавна такса представляваща 0,1% върху цена 19 397,30 лв.

Водим от горното, съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение от дата 01.09. 2008г. на съдия по вписванията при Служба по вписванията гр.С. , с което се отказва вписване на Акт за държавна собственост № 3374/ 26.08. 2008г. по заявление на Областен управител с административен център В.Т.,като неправилно и ВРЪЩА преписката на съдия по вписванията при Служба по вписванията гр.С. за вписване на акта, след внасяне на държавна такса,така както се изложи по-горе.

Определението не подлежи на обжалване.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/