КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 20 Юни 2021, 08:28

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: заличаване на вписването на искова молба
Ново мнениеПубликувано на: 30 Авг 2010, 10:38 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №42

От публичен регистър Том №8

Закрито заседание

дело №844 /2008

Решение от книга за закрити заседания № от402/26.09..2008 г.
съдия докладчик:ЙОАНА ГЕНЖОВА

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274 – 279 от ГПК.

Постъпила е частна жалба от адв. С. Т. от ВТАК като пълномощник на „Е. – ТТ” ООД, гр. С. против определение от 16.07.2008г., постановено по ч.гр.д. №395/2008г. на районен съд, гр.С. с което е отхвърлена молбата на дружеството за заличаване на вписването на исковата му молба против Л. З. П. и И. Д. П., двамата от гр. С., направено в Службата по вписванията гр. С. с вх. рег. №1214, т.І, стр. 15 от 29.10.1999г., по която е било образувано гр. дело №470/1999г. на районен съд гр.С. Моли обжалваното определение да бъде отменено и да бъде постановено заличаване на вписването на исковата молба.

ОКРЪЖЕН СЪД гр.В.Т., след като обсъди доводите на жалбоподателя и данните по делото, приема следното:

Жалбата е подадена от легитимирано лице, в законоустановения срок, срещу съдебен акт от категорията на обжалваемите и е процесуално допустима.

От приложеното по делото копие от искова молба е видно, че „Е. – ТТ” ООД, гр. С. е предявил против Л. З. П. и И. Д. П., двамата от гр. С., иск с правно основание чл.19 от ЗЗД за обявяване за окончателен на сключен между страните предварителен договор за учредяване на договорна ипотека. Видно от приложеното по делото удостоверение от Службата по вписванията гр. С. исковата молба е била вписана на 29.10.1999г. с вх. рег. №1214, том І, стр. 15. По същата е образувано гр.д. №470/1999г. по описа на Свищовския районен съд. С решение №375 от 14.09.2000г., постановено по гр.д. №470/1999г., предявеният иск е уважен. Решението е влязло в сила на 14.06.2004г.

Настоящата инстанция намира, че предявеното искане за заличаване вписването на искова молба е неподведомствено на съда. Съгласно чл. 13 от Правилника за вписванията заличаването на вписването на исковата молба става, като в партидната книга се отбележи съдебният акт, с който се постановява заличаването или с който се прекратява производството по образуваното дело. Тази разпоредба касае случаите, когато производството по делото е прекратено с влязло в сила определение, или с влязло в сила решение предявеният иск е бил отхвърлен. В случаите, когато предявеният иск е уважен, съгласно чл. 115, ал.2 от ЗС ищецът има на разположение шестмесечен срок за вписване на решението, постановено по вписаната искова молба. След изтичането на този срок вписването на исковата молба губи действието си. Съгласно чл.32б от Правилника за вписванията правилата на чл.32а, регламентиращ отказите на съдията по вписванията да извърши вписване, се прилагат съответно и при отказ за отбелязване и отказ за заличаване. В този смисъл съдът намира, че молителят е следвало да сезира съдията по вписванията с искането си за заличаване вписването на исковата молба. В случай на отказ на съдията по вписванията да заличи вписването на исковата молба, неговата законосъобразност може да бъде проверена по реда на чл.577 от ГПК пред Окръжния съд. Съгласно чл.15, ал.1 от ГПК съдът следи служебно при всяко положение на делото дали същото му е подведомствено. Предвид изложеното Окръжният съд намира, че следва определението на първоинстанционния съд да бъде обезсилено по реда на чл. 270, ал.3 от ГПК и производството по делото да бъде прекратено, като на Служба по вписванията гр. С. по компетентност следва да бъде изпратен заверен препис от жалбата на „Е. – ТТ” ООД, гр. С за произнасяне по искането за заличаване вписването на исковата молба.

На основание чл.15, ал.2 от ГПК настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ.

Водим от горното, окръжен съд гр.В.Т.

О П Р Е Д Е Л И:

ОБЕЗСИЛВА на основание чл.270, ал.3 от ГПК определение от 16.07.2008г., постановено по ч.гр.д. №395/2008г. на районен съд гр.С.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. №395/2008г. на районен съд.гр.С.

ДА СЕ ИЗПРАТИ на Служба по вписванията гр. С. по компетентност заверен препис от жалба с вх.№1175/16.07.2008г. на СвРС, подадена от „Е. – ТТ” ООД, гр. С., за произнасяне по искането за заличаване вписването на исковата молба на дружеството против Л. З. П. и И. Д. П., двамата от гр. С., направено в Службата по вписванията гр. С. с вх. рег. №1214, т.І, стр. 15 от 29.10.1999г., по която е било образувано гр. дело №470/1999г. на районен съд гр.С., както и заверен препис от настоящото определение.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: практика ОС -Велико Търново
Ново мнениеПубликувано на: 30 Авг 2010, 10:59 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 48

От публичен регистър Том № 8

Закрито заседание

В.ГР.Д. дело № 883 /2008

Решение от книга за закрити заседания № 415 от .2008 г.
съдия докладчик: ЯНКА ПАВЛОВА

С определение №160 от 03.06.2008г. по ч.гр.д.№ 301/08г. РС- С. е отхвърлил молбата а С. Х. Д. от гр.Е. за заличаване на вписване на исковата молба от „Е-ТТ”ООД С. против Л. З. П. и И. Д. П. и двамата от гр.С.,направено в Службата по вписванията при СРС,вх.рег.№ 1214,т.1 стр.15 от 29.10.1999г. ,като неоснователна.

Недоволен от така постановеното определение е останал молителят ,който в предвидения за това срок го обжалва с частна жалба.В жалбата си излага,че определението е неправилно и незаконосъобразно и се иска неговата отмяна.Твърди, че преди момента на издаване в полза на „Е-ТТ”ООД на обезпечителна заповед от СРС от 07.10.99г. и вписването на исковата молба на това дружество за обявяване предварителен договор за учредяване на договорна ипотека на процесния имот за окончателен, в негова полза била учредена договорна ипотека с вх.№ 1072/29.09.99г.,първа по ред на ипотеките и е учредена върху същия недвижим имот негова собственост,което се доказвало от приложено у-ние на Агенция по вписванията-Служба по вписвания гр.С.,което прилага.Твърди посоченото дружество да няма правна възможност да се ползва от вписаната искова молба и влязлото в сила решение № …/…г. за обявяване на окончателен предварителния договор при първа по ред негова ипотека и след извършена публична продан в конкуренция с „Е-ТТ”ООД.Моли за отмяна на обжалваното определение и определяне заличаване на вписването на исковата молба на „Е-ТТ”ООД .

ОС намира частната жалба на С. Х. Д. като подадена в срок от надлежна страна за допустима.

Пред СРС е образувано ч.гр.д.№ …/2008г. по подадена молба на С.Х. Д. от гр.Е. с искане на осн.чл.175 ЗЗД вр.чл.402,ал.3 ГПК да се извърши заличаване в Службата по вписвания гр.С. ,вписана на името на Л. З. П. и И.Д. П.искова молба вх.рег.№ …,т….,стр…/19.10.1999г. с ищец „Е.-ТТ”ООД С. и ответници-посочените по-горе две лица. За да отхвърли молбата СРС правилно е приел,че след изтичане на 6 месечния срок за вписване на решението вписването автоматично губи действието си и ако решението е вписано,то заличаването на исковата молба е изключено.

От приложеното гр.д.№ …/…г. по описа на РС- С. се установява,че искова молба на „Е-ТТ”ООД С. против Л. З. П. и И. Д. П. с правно основание чл.19,ал.3 ЗЗД е надлежно вписана съгл.изискването на чл.114”б” ЗС с вх.рег.№ …,т….,стр…./…г.в Службата по вписванията при РС- С..С влязло в сила решение на 27.04.2004г.по образуваното гражданско дело иска по чл.19.3 ЗЗД е уважен и сключен между посочените страни предварителен договор за учредяване на договорна ипотека върху имот в м.Г.,С.,представляващ… І,масив … с площ … кв.м. с построени в него свинарник-3 броя сгради и склад ,е обявен за сключен.Междувременно преди вписване на исковата молба в полза на С. Х. Д. е учредена договорна ипотека вх.рег.№ …/29.09.99г. върху същия имот от Л.и И. П. С постановление от 04.07.2007г. ЧСИ № … с район на действие ВТОС е възложил процесния имот на С Х. Д. обявен за купувач като първи ипотекарен кредитор на длъжниците по изп.дело № …/06г. Л и И. П .На 04.02.2008г. С. Д. се е снабдил с констативен нотариален акт за собственост върху този имот № …,т….,рег.№ …,дело № … от 200..г.,вписан в Службата по вписвания вх.рег.№ …,акт № …,т….,дело №…/…г. стр….. Съгл. представено пред ВТОС у-ние изх.№ 710 на АВ-Служба по вписвания гр.С. към 05.06.08г. на името на Л. З. П. се оказва вписана исковата молба на „Е.-ТТ”ООД С. по чл.19.3 ЗЗД с посочения по-горе регистърен номер, респ. отбелязване на решението по вписаната искова молба не е извършено .

При така изложеното съдът намира,че молбата на С. Д. е основателна по следните съображения: съгл.нормата на чл.115.1 ЗС влезлите в законна сила решения ,постановени по исковите молби по чл.114,се отбелязват по представен препис от решението.Съгл.ал.2 съдът в решението с което се уважава иска дава 6 месечен срок на ищеца да извърши това отбелязване,като след изтичане на този срок вписването на исковата молба губи действието си.След като по делото е безспорно установено,че ищецът по гр.д.№ …/…г.-„Е.-ТТ”ООД след влизане в сила на решението по делото на 27.07.04г. не е извършил отбелязване на същото ,респ. не е отбелязал,че решението е вписано,то вписването на исковата молба автоматично е изгубило действието си. При така посоченото следва да се извърши заличаване на вписаната искова молба по реда и съгл. чл.13 от Правилника за вписванията,тъй като макар и автоматично вписването да е загубило действието си е необходим акт на съда за заличаването му ,за да може в партидната книга да се отбележи този съдебен акт.

По изложените по-горе съображения ОС приема,че частната жалба на С. Х. Д. е основателна и доказана.Обжалваното от него определение като неправилно следва да се отмени,вместо него да бъде постановено друго, с което се постанови заличаване на извършено вписване по искова молба на „Е.-ТТ”ООД С. вх.рег.№ …, т…., стр…./…г., партида том …,…,стр……….

Водим от горното ,Великотърновският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № …/03.06.2008г. на РС- С. по ч.гр.д.№ …/08г .,вместо което постановява:

ПОСТАНОВЯВА заличаване на извършено вписване във входящия регистър на Служба по вписванията към АВ гр.С. вх.рег.№ …,т….,стр…./….г.,партида том …..,стр…… върху искова молба от „Е-ТТ”ООД С против Л. З. П. и И. Д. П. за предявен по чл.19.3 ЗЗД иск,по която е образувано гр.д.№ …/99г. по описа на С РС с влязло в сила решение на 27.04.2004г., поради изтичане срока на действие на извършеното вписване .

Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов