КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Освобождаване от такса за вписване
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=4&t=4226
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 13 Фев 2013, 11:05 ]
Заглавие:  Освобождаване от такса за вписване

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1037

гр. С., 02.06.2011 година

СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, 4 състав в
закрито заседание на 02.06.2011 г. в състав:

Председател: Н Куцкова
Членове: Ц Л
А Б

разгледа докладваното от съдия Л ч.гр.д. № 1559 по описа
на съда за 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 - чл. 279 от ГПК.
Образувано е по частна жалба от С. Д. Н. срещу разпореждането 18.02.2011 г., с което Зам. председателят на С градски съд е оставил без уважение молбата и да бъде освободена от заплащане на държавна такса в производството по гр.д. № 14051/2010 г. по описа на същия съд
Частният жалбоподател твърди, че обжалваният съдебен акт е неправилен. Поддържа, че няма достатъчно средства да заплати определената от съда държавна такса и моли да се вземат предвид обстоятелствата, че получава пенсия за инвалидност поради общо заболяване и на получава други доходи.
Моли въззивния съд да постанови определение, с което да отмени обжалваното разпореждане и да я освободи от внасянето на държавни такси в производството по посоченото дело.

С апелативен съд, след като обсъди доводите на жалбоподателя и събраните по делото доказателства, установи следното:

Частната жалба е допустима, тъй като е подадена в срок срещу разпореждане, за което изрично в ГПК е предвидено неговото обжалване по посочения процесуален ред.
От фактическа страна е установено, че С. Д. Н. е предявила обективно съединени искове, за чието разглеждане следва да заплати определената от първоинстанционния съд държавна такса в размер на 4378.37 лв., а за вписването на исковата молба да заплати по сметка на Агенцията за вписвания такса в размер на 438 лв. Към молба за освобождаване от заплащане на държавна такса е приложено експертно решение на ТЕЛК, удостоверяващо загубата на 91% от работоспособността; разпореждане от 2004 г. на РУ „Социално осигуряване” - гр. С. за получаваната пенсия за инвалидност поради общо заболяване; доказателство, че е била освобождавана от заплащането на държавна такса по друго дело по описа на С градски съд и Декларация за материално състояние по чл. 83, ал. 2 от ГПК за притежавано недвижимо имущество и МПС.

При посочените обстоятелства С апелативен съд намира частната жалба за частично основателна.
Разпоредбата на чл. 83, ал. 2 от ГПК предвижда освобождаването на физически лица от заплащането на такси и разноски в производствата, когато нямат достатъчно средства и се вземат предвид доходите, които лицето и неговото семейство получава; имущественото състояние, удостоверено с декларация; семейното положение; здравословното състояние; възрастта; трудовата заетост и други обстоятелства.
В разглеждания случай ищцата е доказала наличието на недвижимо имущество, МПС и доходи, от които може да се направи извод, че е в състояние да заплати 50% от определените от съда държавни такси /за разглеждане на предявените искове и за вписване на исковата молба/.
Ето защо следва да се отмени обжалваното определение и да се освободи ищцата от заплащане на държавни такси в производството по гр.д. № 14051/2010 г. по описа на С градски съд в размер на 50 % от дължимите се такива.
По тези съображения С апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждането 18.02.2011 г., с което Зам. председателят на С градски съд е оставил без уважение молбата от С. Д. Н., на основание чл. 83, ал. 2 от ГПК да бъде освободена от заплащането на държавна такса, в производството по гр.д. № 14051/2010 г. по описа на същия съд и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОСВОБОЖДАВА С. Д. Н. от заплащане на дължимите се държавни такси /за разглеждане на предявените искове в производството по гр.д. № 14051/2010 г. по описа на С градски съд и за вписване на исковата молба в Агенцията за вписвания/ в размер на 50% от дължимите се.
Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му пред Върховния касационен съд, при наличието на предпоставките по чл. 280 от ГПК.


Председател: Членове:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/