КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

вписване на Договор за замяна на недвижими имоти
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=41&t=954
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 04 Юли 2010, 10:02 ]
Заглавие:  вписване на Договор за замяна на недвижими имоти

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № .....
Гр.ВРАЦА, 05.03.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданска колегия, Търговско отделение, в закрито заседание на пети март две хиляди и девета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ц.М.
ЧЛЕНОВЕ:
Б.С.
Н.Х.

като разгледа докладваното от съдията Н.Х. гражданско дело № 170 по описа на ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА за 2009 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 538 от ГПК вр.278 от ГПК, чл. 83 от ЗКИР и чл. 87 от ЗКИР .

Образувано е по жалба на „С.” АД, ЕИК 175011257, със седалище и адрес на управнление: гр. С., ул. „С.” № ** , представлявано заедно от Изпълнителния директор „П. Р. М.” ООД, ЕИК 175030453, със седалище и адрес на управление: гр. С., район „С.”, ул. „С.” № , представлявано от С. С. и от изпълнителния директор Д. Г. А. срещу Определение № 2 / 05.02.2009 г. на Съдия по вписванията при Козлодуйски районен съд, с което е постановен отказ за вписване на Договор за замяна на недвижими имоти № 01 / 05.06.2008 г., сключен между МЗХ и „С.” АД, ЕИК 175011257.

В жалбата са изложени твърдения за недопустимост на обжалвания акт, евентуално за неговата незаконосъобразност поради необоснованост, нарушение на материалния закон и при съществено нарушаване на процесуалните правила.

ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, след като се запозна с приложените към жалбата писмени доказателства, както и с допълнително изисканите и съдържащи се в преписката по постановяване на охранителния акт на съдията по вписванията при РС- Козлодуй, обсъди твърденията на жалбоподателя за незаконосъобразност на атакувания акт, приема от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима, подадена от надлежна страна в законовия срок. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Пред съдията по вписванията при Козлодуйски районен съд е отправена молба за вписване на Договор за замяна на недвижими имоти № 01 / 05.06.2008 г., сключен между Министерството на земеделието и храните и „С.” АД, ЕИК 175011257. Постановен е отказ по подробно изложени в определението на съдията по вписванията мотиви, изразяващи се в следното: не е повторно внесена в цялост таксата за вписване на подлежащия на вписване акт; документите, с които държавата установява правата си на собственост върху имотите, които са били предмет на сделката по замяната чието вписване е било поискано, не са били преди това вписани; земите, собственост на „С.” АД, които са били предмет на замяна по цитирания договор са били предмет на особен залог и следователно не е следвало да бъдат предмет на сделка.

Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от Правилника за вписванията, след извършване на надлежното вписване, екземплярите, които се отнасят за други райони, се изпращат веднага за вписване по местонахождението на имотите със съобщение, че са събрани дължимите такси. Съдията от службата по вписванията, където за първи път е направено искането за вписване е единствено компетентен да извърши проверката по чл. 82 от Закона за кадастъра и имотния регистър и ако намери, че акта следва да бъде вписан, да разпореди вписването, като изпрати служебно само екземплярите, необходими за останалите служби според броя на заменяваните имоти, както и съобщение за събраната в цялост държавна такса, без да изпраща цялата преписка. Съдиите от останалите служби по вписванията нямат компетентност да разглеждат отново въпросите, по които вече се е произнесъл съдията по вписванията от първата по ред служба. В кръга на техните правомощия е единствено въпросът дали са им изпратени необходимия брой екземпляри от подлежащия на вписване акт, както и дали им е изпратено съобщението, че дължимата такса е вече събрана. Държавната такса се дължи повторно само при отказ за вписване, постановен от съдията по вписванията от първата по ред служба по вписванията. Това е така, защото само в първата служба по вписванията се събира такса за вписването. Смисълът на процедурата по чл. 10, ал. 2 от Правилинка за вписавнията е в извършването на еднократна проверка на подлежащия на вписване акт по смисъла на чл. 82 от ЗКИР и препятства възможността акта да остане частично вписан, поради различно тълкуване и прилагане на закона от различните съдии по вписванията. Няма законова забрана молителят в охранителното производство по вписването, да движи сам процедурата по вписване във всички служби по вписванията, съобразно броя на заменяваните имоти. В конкретния случай, жалбоподателят, с оглед процесуална икономия е предпочел да придвижи по различните служби по вписвания необходимите екземпляри. Съдията по вписванията – Козлодуй е бил длъжен да съобрази пределите на своята компетентност, и след като се увери от положените вече от други служби по вписванията печати, че акта е бил проверен и вписан, да съобрази единствено представено ли е съобщение за събрани такси и необходимия брой екземпляри от подлежащия на вписване акт. Като не е съобразил това и е извършил отново проверката по чл. 82 от ЗКИР, съдията по вписванията е надхвърлил предоставената му компетентност по закон и постановявайки отказ за вписване е допуснал съществени нарушения на производствените правила.

В мотивите на определението за отказ е констатирано, че в приложените към молбата за вписване решения за собственост №№ 246 /08.05.2002 г. , № 227 / 07.11.2001 г. , № 118 / 22.02.2002 г. , № 195 / 29.03.202 г. , № 27-30/ 15.05.2001 г. и № 275/ 20.05.2002 г., издадени от Общинската служба по земеделие и гори гр. Козлодуй, с правно осование чл. 27б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с които се причисляват към държавния поземлен фонд земеделски земи в землището на с. Хърлец, община Козлодуй са издадени след 01.01.2001 г. и в тях не се съдържат данни за вписването им. Определение № 2 / 05.02.2009 г. на Съдия по вписванията при Козлодуйски районен съд в тази му част е постановено при неправилно приложение на материалния закон. Дори да се приеме, че държавата е имала задължението да впише решенията, с които установява правата си, нарушаването на това задължение не влияе на действителността на сделката по замяна и задължението за последващото й вписване. Както вече беше отбелязано по-горе, проверката на съдията по вписванията на обстоятелството били ли са вписани предварително решенията, установяващи правото на собственост на държавата надхвърля кръга на неговите правомощия. Договорът за замяна поражда действие незабавно и има сила за сключилите го страни – „С.” АД и държавата от момента на подписването му. В този смисъл собствеността върху земите, които са били държавни преди замяната е преминала в патримониума на „С.” АД и последващото вписване на решенията за собственост, с които държавата е установила правата си преди сделката на замяна е невъзможно: държавата не е вече собственик на тези земи и не може да иска вписването на актовете си за собственост.

Относно съдържащите в мотивите на обжалваното определение съждения за наличието на вписан залог върху търговското предприятие на молителя „С.” АД, следва да се приеме, че и в тази си част обжалваното определение е постановено при съществени нарушения на съдопроизводствени правила и в нарушение на материалния закон. Съгласно чл. 24г, ал. 4 от ЗСПЗЗ, замяна не се извършва, когато земите – собственост на юридическото лице са обременени с тежести, както и в други случаи, определени в ППЗСПЗЗ или замяната не е в интерес на държавата. Преценката досежно сключването на договора за замяна, съгласно разпоредбата на чл. 24г, ал. 5 и ал. 6 от ЗСПЗЗ /ред. към ДВ, бр. 13 от 2007 г./ принадлежи на министъра на земеделието и храните, а не на съдията по вписванията. За този вид сделки вписването няма конститутивно действие, а само оповестително такова. Съгласно общите правила при сделките с държавни имоти, съдържащи се в Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането му, договорите за замяна, сключени с държавата, съгласно чл. 65 от ППЗДС произвеждат действие от момента на сключването им. Транслативният ефект на сделката настъпва със сключването на договора за замяна.

Към молбата за вписване на договора за замяна, молителят е представил договор за особен залог на търговско предприятие, допълнително споразумение към него и Приложения- описи на активите от търговското предприятие, след разпореждането с които, залогът не тежи. Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за особените залози, залогодателят има право да се разпорежда със заложената вещ. Според чл. 9, ал. 1, т. 4 и т. 5 от същия закон, залогодателят, запазил държането на заложеното имущество, е длъжен писмено да уведомява заложния кредитор за всички правни и фактически действия, водещи до прехвърляне или възникване на права на трети лица върху заложеното имущество. Следователно изрично е признато правото на заложния кредитор да се разпорежда с имуществото, предмет на особен залог. От друга страна, съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗОЗ договорът за залог на търговско предприятие е противопоставим на трети лица, придобиващи права върху отделни активи на заложеното предприятие, когато е вписан и в съответния регистър. Ако в договора за залог на търговско предприятие са посочени отделни активи и са вписани в имотния регистър, залогът тежи върху тях и след отделянето им от предприятието. В представения по преписката Договор за особен залог между „Серес” АД и заложния кредитор е посочено, че в отделни Приложения-описи /представени към молбата за вписване/ се посочват отделните активи, по отношение на които ще бъде извършено допълнително вписване в съответните регистри /имотните регистри/, за да тежи залогът върху тези активи и след отделянето им от предприятието. От представените с приписката писмени доказателства е видно, че земите, предмет на договора за замяна не присъстват в Приложенията-описи към договора за особен залог, респ. върху тях не са вписани тежести в службата по вписванията в района, на който се намират, поради което следва да се приеме, че при евентуалното им отделяне от търговското предприятие вписаният залог няма да тежи върху тях и следователно заложния кредитор не би могъл да противопостави правата си спрямо държавата. Видно от представените с молбата за вписване удостоверения за тежести на имотите, предмет на договора за замяна, същите са свободни от тежести и могат да бъдат предмет на сделка. Следователно, съдията по вписванията неправилно е приложил закона, като е приел, че сделката на замяна е извършена в нарушение на изискването заменяваните имоти да не бъдат обременени с тежести, посочено в чл. 24г от ЗСПЗЗ и същевремменно е надхвърлил предоставената му по закон компетентност.

Предвид всичко изложено,

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 2 / 05.02.2009 г. на Съдията по вписванията при Козлодуйски районен съд и връща преписката със задължителни указания за вписване на подлежащия на вписване акт, представляващ Договор за замяна на недвижими имоти № 01 / 05.06.2008 г., сключен между Министерството на земеделието и храните и „С.” АД, ЕИК 175011257.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/