КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

вписване на договор за залог на търговско предприятие
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=41&t=957
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 04 Юли 2010, 10:21 ]
Заглавие:  вписване на договор за залог на търговско предприятие

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Номер 1145 || Година 06.08.2008 | | Град Враца
Окръжен Съд - Враца
На 06.08 Година 2008
В закрито заседание в следния състав :

Председател:
Мария Аджемова
Членове:
Мирослав Досов
Росица Иванова


като разгледа докладвано от Мария Аджемова Въззивно частно гражданско дело
номер [ 20081400500568 | по описа за | 2008 | година

Производството се развива на основание чл. 577 от ГПК.
Образувано е по жалба на ЕООД "М. р.1" гр. С. срещу определение от 28.07.08 г. на съдия по вписванията Цонка Бабаколова, по молба вх. № 5/28.07.08 г. по описа на Служба по вписванията гр. Враца, с което е отказано нотариално удостоверяване - вписване на договор за залог на търговско предприятие - чл. 21 от ЗОЗ. В жалбата се сочат пороците на атакуваното определние и се моли за неговата отмяна.
Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срок от надлежна страна в удостоверителното производство.
Окръжен съд преценява атакувания съдебен акт като вадиледен и допустим .
По същество, след преценка на представените писмени доказателства, окръжен съд намира жалбата на ОСНОВАТЕЛНА при следните съображения:
Настоящият жалбоподател ЕООД "М. р. 1" гр. С., в качеството си на заложен кредитор с обезпечение върху търговското предприятие на ООД "М. р." гр. С., е поискал на основанине чл. 22а от Правилник по вписванията /ПВ/ , от съдия по вписванията гр. Враца, вписване на залога върху търговското предприятие на дружеството залоготадел, тъй като в активите на заложеното тъговско предприятие се намират недвижими имоти находящи се в гр. Враца.
Молбата е придружена със следните документи: - удостоверение за вписване на залога в търговския регистър № 20080710110304 от 10.07.08 г. в нот. заверен препис, подробен опис на недвижимите имоти включени в търговското предприятие на ООД "М. р." гр. С., договор за особен залог на търговско предприятие сключен между дружеството залогодател ООД "М. р." и дружеството заложен кредитор ЕООД "М. .р. 1", който договор съдържа подробно описание на недвижимите имоти в гр. Враца включени в състава търговското предприятие на залогодателя, скици за тези имоти издадени от Службата по кадастъра гр. Враца въз основа на одобрената кадастрална карта на гр. Враца, нот. актове № 62/06 г. и № 97/07 г. на нотариуси, действуващи в района на гр. Враца, легитимиращи дружеството залогодател като собственик на недвижимите имоти в състава на заложеното търговско предприятие, доказателства за вписване на договора за залог върху предприятие в ЦрОЗ гр. София.
В така изброените документи недвижимите включени в активите на заложеното предприятие, са описани идентично и съобразно данните по чл. 60 т. 1-7 от Закон за кадастъра и имотния регистър.
За да постанови процесния отказ за вписване на договор за залог на търговско предприятие, съдия по вписванията приема, че представеното удостоверение за вписване на залога в търговския регистър няма изискуемото от чл. 22а и във вр. с чл. 6 ал. Ill от от ПВ съдържание. Съставът на окръжен съд не споделя този извод. Действитиелно образеца от удостоверението за вписване на залога в търговсвкия регистър по чл. 22а от ПВ на стр. 9, формално не отговаря на изискванията на чл. 6 от ПВ. Но Молбата за вписване на ЕООД "М. р 1" гр. С., е придружена с документи, подробно описани по-горе, от които могат да се извлекат обема данни по чл. 6 от ПВ. Ето защо следва да се приеме, че са налице изискванията на чл. 22а от ПВ и следва да се извърши исканото нотариално удостоверяване.
При така изложеното, атакувания отказ следва да се отмени, като преписката се върне на съдия по вписваниятя с указание за извършване на исканото от ЕООД "М. р. 1" удостоверяване.
Мотивиран от горното окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение на съдия по вписванията гр. Враца от 28.07.08 г., по молба на ЕООД "М. р. 1" гр. С. вх.№ същата дата, с което е ОТКАЗАНО вписване на залог върху търговско предприятие и
ВРЪЩА преписката на съдия по вписванията в УКАЗАНИЕ да се извърши исканото вписване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ 1.... 2

Автор:  Violanta [ 15 Ное 2012, 09:41 ]
Заглавие:  Re: вписване на договор за залог на търговско предприятие

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,Т ЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на 03.09.2012г., в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:РОСИЦА ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ:РЕНАТА МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
мл.с.ИЛИНА ЗЛАТАРЕВА

разгледа докладваното от съдия ИВАНОВА ч.гр.д.№621 по описа за 2012г. и за да се произнесе,взе предвид следното:
Производство по чл.577 от ГПК.
Образувано е по жалба на “Г. Х. М. Л.”-дружество, регистрирано в съответствие със законодателството на Британски Вирджински острови, рег.№1395124, със седалище и адрес на управление Британски Вирджински острови, Тортола, Роуд Таун,представлявано от директора Л. П., чрез пълномощника й адв.С.Х. от САК, срещу отказ за вписване на съдия по вписванията при Районен съд-гр.Мездра,постановен с определение от 14.08.2012г. по заявление за вписване вх.№2041 от 14.08.2012г. Жалбоподателят поддържа, че постановеният отказ противоречи на разпоредбата на чл.99 от ЗЗД и ограничава правата на заявителя като кредитор, поради което моли същият да бъде отменен.
Жалбата е комплектована с преписката на съдията по вписванията.
Като взе предвид изложеното в жалбата,която е процесуално допустима, и съдържащите се в преписката писмени доказателства, съдът намира, че обжалваният отказ е законосъобразен по следните съображения:
На 14.08.2012г. в Служба по вписванията-гр. Мездра е входирано заявление на “Г. Х. М.Л.”, с което е поискано да бъде извършено отбелязване в имотния регистър при Агенция по вписванията,Служба по вписванията при РС-Мездра на учреден залог на търговско предприятие по партидата на подробно описан в заявлението недвижим имот в гр.Мездра, собственост на “Л. и ММ”АД,ЕИК ***, в полза на заявителя,имащ качеството на заложен кредитор на посоченото дружество.
Със заявлението е представен Договор за банков кредит №1009/27.11.2009г., сключен между “СИБАНК”АД и “БГ ДРИНКС”ЕООД-кредитополучател, ”Л. и ММ”АД и други търговски дружества-съдлъжници.В р.6 от този договор са постигнати уговорки относно обезпеченията, които “Л. и ММ”АД следва да учреди,а именно договорна ипотека върху подробно описан в чл.6.1 недвижим имот и особен залог върху търговското му предприятие.
Представен е договор за особен залог върху търговско предприятие към Договор за банков кредит №1009/27.11.2009г.,с който “Л. и ММ”АД е учредило в полза на “СИБАНК”АД особен залог върху търговското си предприятие като съвкупност от права,задължения и фактически отношения,в който липсва описание на активите,включени в предприятието.В чл.2.1 е предвидено,че залогът изключва описания в чл.6.1 от договора за банков кредит недвижим имот,който “Л. и ММ”АД е следвало да ипотекира в полза на банката.На 08.03.2010г. е подписан анекс към договора за учредяване на особен залог,с който са внесени изменения в клаузите на чл.2.1,чл.12.2 и чл.15.Представено е Приложение №1 – опис на ДМА на залогодателя съгласно инвентарна книга на същия.
Представен е договор за цесия от 23.04.2012г.,с който “СИБАНК”АД прехвърля на “Първа инвестиционна банка”АД вземанията си Договор за банков кредит №1009/27.11.2009г. и анексите към същия. В чл.5 от този договор ясно е записано,че прехвърленото вземане е обезпечено с договорна ипотека върху недвижимия имот,за който е постановен обжалваният отказ, като е цитиран и номера на съставения за ипотеката нотариален акт на нотариус Б. М.
Представен е договор за цесия от 10.07.2012г.,с който “Първа Инвестиционна банка”АД е прехвърлила на заявителя-жалбоподателя в настоящото производство вземанията си,прехвърлени му с цитрания по-горе договор от “Сибанк”АД, като предоставеното от “Л. и ММ”АД обезпечение чрез учредяванене на договорна ипотека отново е подробно описано.
Със заявлението е представено удостоверение №20120802114739/02.08.2012г.,издадено от Агенция по вписванията за извършените в търговския регистър вписвания по партидата на “Л. и ММ”АД. В удостоверението липсват данни за извършено вписване на особен залог върху посочения в заявлението недвижим имот.
За да постанови обжалвания отказ,съдията по вписванията се е позовал на липсата на данни за посочения в заявлението недвижим имот както в представеното удостоверение, така и в договора за учредяване на особен залог.
Окръжният съд споделя както фактическите,така и правните изводи на съдията по вписванията. За да бъде извършено вписване в имотния регистър по съответната имотна партида на договор за особен залог върху търговско предприятие, следва да бъдат изпълнени изискванията на чл.22а, във връзка с чл.6 от Правилника за вписванията. В разглеждания случай описание на имота, предмет на залога, липсва както в представения договор за учредяване на особен залог,така и в издаденото удостоверение на Агенция по вписванията-Търговски регистър. Нещо повече, от представените със заявлението писмени доказателства се установява, че процесният имот е предмет на друго обезпечение – договорна ипотека,за което е цитиран и съставеният за това нотариален акт.
По изложените съображения окръжният съд намира, че обжалваният отказ следва да бъде потвръден,воден от което

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА отказа на съдията по вписванията при Районен съд-Мездра, постановен с определение от 14.08.2012г. по заявление вх.№2041/14.08.2012г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/