КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 09 Мар 2021, 03:17

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: едностр. прекратяване на дог за аренда, док. за връчване
Ново мнениеПубликувано на: 18 Юни 2012, 14:45 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 274
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №...

Врачанският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на шести юни, две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател:Рената Мишонова – Хальова

Членове:Мирослав Досов

Мл. съдия:Илина Златарева


като разгледа докладваното от съдията ХАЛЬОВА, въззивно частно гражданско дело № 396 по описа за 2012 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е частна жалба от М.М.Т. срещу определение № 5 от 10.05.2012 год. постановено по преписка с вх. № 1837/ 2012 год. от Съдия по вписванията при РС Бяла Слатина, по силата на която е отказано вписване на заявление за едностранно прекратяване на договор за аренда на земеделска земя вписан под №117, том IX, дв. вх.р. №3832/08.08.2005 год. с ЕТ “С.. К. – Х. П.” гр. С..

В жалбата се релевират оплаквания, че незаконосъобразно съдията по вписванията се е произнесъл по материално-правните предпоставки за едностранното прекратяване на договора за аренда. Твърди се, че при постановяването на обжалвания акт, съдията по вписванията не е взел предвид обстоятелството, че не се иска вписване на самото заявление, а на юридическия акт – едностранно прекратяване на договора за аренда поради неизпълнение от страна на арендатора. Иска се определението да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно,а въззивният съд разпореди вписване прекратяването на посочения договор.

Настоящият съдебен състав приема, че частната жалба е процесуално допустима – подадена от страна с право на обжалване, в рамките на преклузивния срок, визиран в закона и срещу акт от категорията на обжалваемите.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

Производството се развива по реда на чл. 577 от ГПК, във вр. с чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК.

По силата на нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот №154, том V, рег. №6886, дело №892 от 30.11.2010 год. на нотариус Г.Х., вписана в регистъра на Нотариалната камара на Република България под №407 и с район на действие РС Бяла Слатина жалбоподателя М.Т. е закупил от В. Г. и А. П. и двете от с. Л., област В. поземлен имот представляващ “нива” с площ от 36,121 дка, находящ се в местността “Лозанеца”, в землището на с. Галиче, община Бяла Слатина, с №086005, парцел №5, от масив №86 по КВС на землището на с. Галиче, с граници поземлени имоти с номера: №086004, 086008, 086009, 086002,086012 и 000255. Същият имот преди да бъде закупен от Т. е бил даден под аренда на арендатора фирма - ЕТ “С. К. – Х. П.” гр. С. за срок от 10 год. и същият е бил вписан под №117, том IX, дв. вх.р. №3832/08.08.2005 год. в регистъра воден към Служба по вписванията при РС Бяла Слатина.

Със заявление депозирано на 10.05.2012 год. в служба вписвания при РС Бяла Слатина М.Т. е поискал да бъде вписано едностранното прекратяване на процесния договор, позовавайки се на виновно неизпълнение от страна на арендатора и на основание чл. 27, ал.1, т.2, пр. последно, вр. с чл. 28, ал.1 и ал.2 от Закона за арендата в земеделието.

На същата дата 10.05.2012 год. съдията по вписванията при РС Бяла Слатина е постановил обжалваното определение като отказал вписване на прекратяването на договора за аренда на земеделските земи. В мотивите си съдията е посочил, че не са налице изискванията на закона, а именно че заявлението за едностранно прекратяване на договора за аренда не е сред актовете, които следва да се впишат съгласно чл. 112 от ЗС поради което на основание чл.32а от Правилника за вписване е отказал да извърши вписване на прекратяването на арендния договор в съответния регистър.

При гореизложената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Съгласно чл.27 ал.2 от Закона за арендата и земеделието, прекратяването на договор за аренда на земеделска земя подлежи на вписване. Такова искане за вписване на обстоятелството за прекратяване на договора за аренда е било направено от жалбоподателят Т. с депозираното заявление от 10.05.2012 год.

В това производство съдията по вписванията може и следва да осъществява контрол по отношение на подлежащи на вписване актове само и единствено от формална страна, тъй като вписването в случая има само оповестително действие. Действително волята на законодателя е да се впише не самото заявление като акт, а обстоятелството – прекратяване на договора за аренда .

Нормата на чл. 27 ал. І т.2 от ЗАЗ постановява, че при неизпълнение на договорните задължения, договорът се прекратява по общите правила, а това са правилата на ЗЗД. По аргумент от чл. 87 от ЗЗД всички договори, които нямат за предмет прехвърляне, учредяване, признаване или прехвърляне на вещни права, се развалят /прекратяват/ извънсъдебно, като изправната страна по договора упражни субективното си потестативно право да развали договора с ЕДНОСТРАННО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ. Според чл. 87 ал. І изречение второ от ЗЗД, щом договора който се разваля е сключен в писмена форма, то и заявлението за разваляне следва да бъде също в писмена форма. Същественото в случая, е че за да бъде надлежно упражнено,т.е. да породи желаните правни последици на развалянето, едностранното заявление на изправната страна за разваляне на договора, следва да стигне до длъжника, неизправната страна, която в казуса е едноличния търговец арендатор Х. П.

По делото няма доказателства за това, че заявлението на развалящия извънсъдебно договора за аренда арендодател, е стигнало до знанието на неизправния арендатор. Адреса обаче на това заявление не е съдията по вписванията. Пред него следа да се представят доказателства, че за това заявление е уведомен арендатора.

Това е нужно за да може съдия по вписванията да изпълни формалните си задълженията, регламентирани от ПВп, а именно: да провери дали му е представен акт подлежащ на вписване /в случая акт по чл. 4 б. "е" от ПВп и във вр. с чл. 27 ал. ІІ от ЗАЗ/, и дали той от външна стана отговаря на изискванията за форма по чл. 6 от Правилника. А според изискванията на специалния по отношение на ПВп ЗАЗ, на вписване подлежи прекратен по общите правила, поради неизпълнение, договор за аренда, което предполага представяне на доказателства за това, дали изявлението за разваляне е стигнало до неизправната страна, каквито поделото не са представени

В заключение, доколкото окръжен съд споделя крайния правен извод на съдия по вписванията, отразен в обжалваното определение, то същото следва да бъде потвърдено.

Водим от горното окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение на съдия по вписванията гр. Бяла Слатина № 5/10.05.12 г. постановено по заявление на М.М.Т. *** г.
Определението е окончателно.

Председател:

Членове:1/ 2/


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: едностр. прекратяване на дог за аренда, док. за връчване
Ново мнениеПубликувано на: 10 Окт 2012, 10:43 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 274
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №...

Врачанският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на 26.09.2012година в състав:

Председател:Рената Мишонова – Хальова
Членове:Пенка Петрова
Димитър Мирчев
като разгледа докладваното от съдията ХАЛЬОВА, въззивно частно гражданско дело № 678 по описа за 2012 год.,за да се произнесе взе предвид следното:
Постъпила е частна жалба от М.М.К. *** срещу определение № 10/ 10.09.2012год. постановено по преписка с вх. № 3734/ 10.09.2012год. от Съдия по вписванията при РС Бяла Слатина, по силата на което е отказано вписване на заявление за едностранно прекратяване на договор за аренда на земеделска земя вписан под дв.вх.р.№4418/14.11.2008г., том VIII, акт №157 с А. М. М. от гр.Б. С.

Оплакването в жалбата е, че атакувания акт на съдията по вписванията при Районен съд-Бяла Слатина е незаконосъобразен. В жалбата се моли за произнасяне по същество относно прекратяване на арендния договор поради виновно неизпълнение на същия от страна на арендатора и вписване на това обстоятелство в Службата по вписванията при РС Бяла Слатина.

Настоящият съдебен състав приема, че частната жалба е процесуално допустима , подадена от страна с право на обжалване, в рамките на преклузивния срок, визиран в закона и срещу акт от категорията на обжалваемите.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

Производството се развива по реда на чл. 577 от ГПК, във вр. с чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК.

С договор за аренда,вписан в Службата по вписванията с под дв.вх.р.№4418/14.11.2008г. между К. П. чрез пълномощника й В. Л., С. П. и Р. П. чрез пълномощника им- И. Д. от една страна в качеството им на адрендодатори и А. М. М.-в качеството й арендатор е сключен договор за аренда на земя представляваща нива от 70 дка,III категория, в местността “Агиното бранище”, съставлаваща имот №486061 при граници: имоти №486062;486040;486041;486042;486043;486044;486045;486060;000496.

Със заявление депозирано на 10.09.2012 год. в служба вписвания при РС Бяла Слатина К. П., Р. П. и С. П., чрез пълномощника им М.К. ,са поискали да бъде вписано едностранното прекратяване на процесния договор, позовавайки се на виновно неизпълнение от страна на арендатора и на основание чл. 27, ал.1, ал.2, вр. с чл. 28, ал.1 и ал.3 от Закона за арендата в земеделието.

На същата дата 10.09.2012год. съдията по вписванията при РС Бяла Слатина е постановил обжалваното определение като отказал вписване на прекратяването на договора за аренда на земеделската земя. В мотивите си съдията е посочил, че не са налице изискванията на закона, а именно че заявлението за едностранно прекратяване на договора за аренда не е сред актовете, които следва да се впишат съгласно чл. 112 от ЗС, поради което на основание чл.32а от Правилника за вписване е отказал да извърши вписване на прекратяването на арендния договор в съответния регистър.

При гореизложената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

Съгласно чл.27 ал.2 от Закона за арендата и земеделието, прекратяването на договор за аренда на земеделска земя подлежи на вписване. Такова искане за вписване на обстоятелството за прекратяване на договора за аренда е било направено от частния жалбоподател М.К. в качеството му на пълномощник на К.П., Р. П. и С.П. с депозираното заявление от 10.09.2012год.

В това производство съдията по вписванията може и следва да осъществява контрол по отношение на подлежащи на вписване актове само и единствено от формална страна, тъй като вписването в случая има само оповестително действие. Действително волята на законодателя е да се впише не самото заявление като акт, а обстоятелството – прекратяване на договора за аренда .

При неизпълнение на договорните задължения, договора се прекратява по общите правила, а това са правилата на ЗЗД. По аргумент от чл. 87 от ЗЗД всички договори, които нямат за предмет прехвърляне, учредяване, признаване или прехвърляне на вещни права, се развалят /прекратяват/ извънсъдебно, когато изправната страна по договора упражни субективното си потестативно право да развали договора с ЕДНОСТРАННО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ. Според чл. 87 ал. І изречение второ от ЗЗД, щом договора който се разваля е сключен в писмена форма, то и заявлението за разваляне следва да бъде също в писмена форма. Същественото в случая, е че за да бъде надлежно упражнено,т.е. да породи желаните правни последици на развалянето, едностранното заявление на изправната страна за разваляне на договора, следва да стигне до длъжника, неизправната страна, която в казуса е арендатора А. М.М.

По делото няма доказателства за това, че заявлението на развалящите извънсъдебно договора за аренда арендодатели, е стигнало до знанието на неизправния арендатор. Адреса обаче на това заявление не е съдията по вписванията. Пред него следа да се представят доказателства, че за това заявление е уведомен арендатора.

Това е нужно за да може съдия по вписванията да изпълни формалните си задълженията, регламентирани от ПВп, а именно: да провери дали му е представен акт подлежащ на вписване /в случая акт по чл. 4 б. "е" от ПВп и във вр. с чл. 27 ал. ІІ от ЗАЗ/, и дали той от външна стана отговаря на изискванията за форма по чл. 6 от Правилника. А според изискванията на специалния по отношение на ПВп ЗАЗ, на вписване подлежи прекратен по общите правила, поради неизпълнение, договор за аренда, което предполага представяне на доказателства за това, дали изявлението за разваляне е стигнало до неизправната страна, каквито поделото не са представени .

В заключение, доколкото окръжен съд споделя крайния правен извод на съдия по вписванията, отразен в обжалваното определение, то същото следва да бъде потвърдено.

Водим от горното окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение на съдия по вписванията гр. Бяла Слатина № 10/10.09.2012 г. постановено по заявление на К. И. П., Р. Б. П. и С. Б. П. чрез пълномощника им М.М.К. вх. № 3734/10.09.2012 г.

Определението е окончателно.

Председател:

Членове:1/ 2/


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: едностр. прекратяване на дог за аренда, док. за връчване
Ново мнениеПубликувано на: 03 Дек 2012, 15:23 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 274
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №.

Врачанският окръжен съд гражданско отделение

в закрито заседание на 11.10.2012 г. в състав:

Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Членове:МИРОСЛАВ ДОСОВ

мл.с.ИЛИНА ЗЛАТАРЕВА

При участието на

прокурора секретар

Като разгледа докладваното от съдията Т.Александрова

ч.гр. дело N` 704 по описа за 2012 г.

за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 577, във вр. с чл. 274, ал.1 от ГПК.
Подадена е частна жалба от ЕТ"С. И."с ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр . К., обл.П.,ул. "С." №**,представляван от С. Б. И. срещу Определение № 25/10.09.2012 г. на съдия по вписванията при РС-Бяла Слатина,постановено по заявление вх.№ 3752/10.09.2012 г.,с което е отказано вписване по Заявление вх.№ 3752/10.09.2012 г. от ЕТ"С. И." за прекратяване договор за аренда на земеделска земя, вписан под № 140,том І, дв.вх.рег.№ 163 /13.01.2005 г. с ЕТ"С. к.-Х. П." с ЕИК /***,представлявано от Х. П. П..В жалбата се изтъква,че по силата на сделки търговецът е станал страна по договор за аренда, сключен от бивши собственици на имота,предмет на договора. Твърди,че е налице неизпълнение на от страна на арендатора за арендното плащане за стопанската 2010/2011 г. нито към него,нито към предишния кредитор.Посочва,че е изпратил уве-домление до арендатора,с което го уведомява,че поради неиз-пълнение на задължението за арендното плащане, разваля дого-вора за аренда по отношение на описания имот, считано от датата на получаване на уведомлението.Счита,че договорът за аренда е прекратен на 14.08.2012 г.,тъй като е удостоверено от нотариус А. П. с № 530 от НК, район на действие РС-София, връчването на уведомлението на ЕТ"С.-К.-1-Х. П." с ЕИК ****.За извършеното прекратяване на договора за аренда са подали Заявление до Служба по вписванията към АП вх.№ 3752 от 10.09.2012 г.,с което са поискали от Съдия по вписванията да впише прекратяване на договора за аренда,но е постановен отказ с мотив,че заявле-нието за едностранно разваляне на договор за аренда, не е сред актовете,които следва да се впишат.

Поддържа се от жалбоподателя,че отказът е неправилен,тъй като със заявлението е поискано да се впише самото прекра-тяване на договора за аренда, а не заявлението,с което е сезиран съдия по вписванията.Самото прекратяване е вече настъпил факт,поради връченото на арендатора, чрез нотариус уведомление,за прекратяване на договора.Частният жалбоподател поддържа,че актът,чието вписване се иска подлежи на вписване и се позовава на разпоредбите на чл. 28 и чл. 27, ал.2 от ЗАЗ и чл. 3 от ПВ.Иска отмяна на отказа.

Частната жалба е подадена от процесуално легитимирано лице-молител в производство по чл. 569, т.5 от ГПК,с отказ да се извърши искано от него вписване.Правото на частна жалба е упражнено редовно и в срока по чл. 275, ал.1 от ГПК, обстоя-телство,което се приема от съда,който тълкува липсата на доказателства за връчване на акта на частният жалбоподател, в негова полза.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Жалбоподателят е сключил в надлежна форма договор за аренда на земеделски земи по реда на ЗАЗ,който е вписан, съгласно изискването на чл. 4, б."е" от ПВп и ЗАЗ.

Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал.2 от ЗАЗ,прекратяването на договора за аренда на земя също се вписва в нотариалните книги.В ал.1 на същата норма са описани общите хипотези на прекратяване на този вид договор, а в разпоредбите на чл. 28 и чл. 29 са уредени две допълнителни възможности,при които се постига същия ефект.В случая приложение е намерила нормата на чл. 28 от ЗАЗ за разваляне на договора за аренда.

В мотивите си съдията по вписванията е приел,че прекра-тяване на договора може да стане само в условията на чл. 27, ал.1 от ЗАЗ.Тази интерпретация е неправилна.Развалянето на договор е такова правно действие,при което настъпва прекратя-ване на договорните отношения,но при спазване на специфични условия.При договора за аренда тези изисквания са регла-ментирани в трите алинеи на чл. 28, и в случая арендодателят се е възползвал от възможността по ал.1-да развали договора, поради забавяне на арендното плащане за повече от три месе-ца.

Съдът приема,че поради факта,че ЗАЗ не предвижда нито особена форма на изявлението,нито специален ред за това раз-валяне,то по общите правила на ЗЗД,с оглед сключване на договора,чието разваляне се иска в писмена форма, е достатъчно и предупреждението да се извърши в писмена форма.В раз-глеждания случай тя е спазена-изявлението за разваляне е в писмена-нотариална форма и е видно,че то е стигнало до адресата.

С оглед горното,съдът приема,че действията по развалянето са довели и до ефекта на прекратяване на договора за аренда, а това от своя страна е факт,подлежащ на вписване,тъй като е предвидено в закона - чл. 27, ал.2 от ЗАЗ,съответно чл. 2 от ПВп.


Действително, молителят е поискал да бъде извършено, "заличаване" на договора за аренда,но тъй като такова не е предвидено нито в ЗАЗ,нито в ПВп,с оглед изложеното в обстоя-телствената част е видно,че в действителност се касае за искане за "вписване" на прекратяването на договора,и след проверка по чл. 6 от ПВп,съдията по вписванията е следвало да извърши съответното действие в книгите по вписвания.

Правомощията му не се простират в никакъв случай до проверка и изследване на материалноправни отношения между страните по договора, вписване прекратяването на който се иска.Единственото негово задължение, регламентирано в ПВп, е да провери дали му е представен акт,подлежащ на вписване,и дали той от външна страна отговаря на изискванията за форма.

В случая, безспорно се установява,че и двете предпоставки са налице-договорът за аренда е прекратен,поради разваляне направено в изискуемата за това писмена форма,изявлението съдържа всички предвидени от закона реквизити и актът е от категорията на тези,подлежащи на вписване,с оглед наличието на изрична разпоредба в специален закон.

Дори насрещната страна да има някакви материални възра-жения,този въпрос не може да се разглежда в охранително производство.

Съдията по вписванията е дал неправилно тълкуване на раз-поредбите на чл. 27 и чл. 28 от ЗАЗ,направил е неправилни из-води и това е довело до неправилен отказ да извърши исканото вписване.

При възприетото по-горе, правните изводи на въззивната инстанция се разминават с тези на съдията по вписванията, при което отказът му да извърши вписване се явява незаконо-съобразен и следва да бъде отменен. Съгласно чл. 32"б" от ПВп,преписката следва да се върне на съдията по вписванията за вписване на прекратяването на договора за аренда въз основа на влязлото в сила определение.

Водим от горното ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ Определение № 25 от 10.09.2012 г. на Съдия по вписванията при Служба по вписванията към Районен съд-гр.Бяла Слатина,като незаконосъобразно.

ВРЪЩА преписката в Служба по вписванията към Районен съд гр.Бяла Слатина за извършване на съответните действия, съгласно чл. 32"б" ПВп.

Председател:........... Членове:1..........

2..........


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов