КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 09 Мар 2021, 04:12

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: заличаване на ипотека, обхват на произв. пред ОС
Ново мнениеПубликувано на: 16 Дек 2011, 18:26 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 274
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №...
гр. ВРАЦА, 10.06.2011 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Врачанският окръжен съд, Гражданско отделение, в закрито заседание на десети юни две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Татяна Александрова
Членове: Евгения Симеонова
Мл. съдия: Елена Донкова

като разгледа докладваното от мл. съдия Донкова

частно гражданско дело N`411 по описа за 2011 год.,

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.577, ал.1, във вр.чл.274, ал.1, т.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба от "О." АД, гр.С., ЕИК ***, представлявано от изпълнителния директор М.С.П. против определение № 1 от 02.05.2011 г. на съдия по вписванията при Районен съд - гр.Оряхово, с което е отказано заличаването на законна ипотека, вписана под № 1, том І, дв.вх.р.№ 190 от 07.02.2008 г. в полза на Община Оряхово.

В частната жалба са релевирани доводи за неправилност на атакуваното определение и се иска отмяната му като ОС разпореди да се извърши частично заличаване на вписаната законна ипотека по отношение на собствения на дружеството-жалбоподател недвижим имот. В жалбата са изложени съображения, че към датата на подновяване действието на ипотеката по реда на чл.172, ал.1 ЗЗД, вече е бил изтекъл предвидения в цитираната разпоредба 10-годишен срок. Изложени са и аргументи, че в случая не е налице и ново вписване по реда на чл.172, ал.2 ЗЗД, тъй като собствеността на ипотекираните имоти е променена и същите са собственост на трето лице. В частната жалба се съдържа доказателствено искане - за приемане на представените с молбата за заличаване вписването на ипотека писмени доказателства, подробно описани в последната.

Врачанският окръжен съд, в настоящия си съдебен състав, намира за установено от фактическа страна следното:

Съдията по вписванията е сезиран с молба от "О." АД, гр.С., ЕИК ***, чрез законния представител - изпълнителния директор М.С.П., вх.№ 984/02.05.2011 г. за заличаване на вписана по реда на чл.172, ал.2 ЗЗД – подновена законна ипотека в полза на кредитора Община Оряхово за вземането й от длъжника „В.-**” АД в частта досежно собствения на дружеството имот, а именно – СТОПАНСКИ ДВОР с площ от 9100 кв.м., представляващ имот с пл.№ 37 в кв.9, парцел 1 по плана на гр.Оряхово, ведно с построен в него базалтов цех със ЗП от 756 кв.м. и обем 4577 куб.м., на един етаж, метална конструкция, построена през 1973 г. – хале за производство на бетонови изделия и две стаи за персонала, вписана под № 1, т.І, дв.вх.р.№ 190/07.02.2008 г. Към молбата са приложени писмени доказателства - нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 136, том.ХІ, рег.№ 4492, дело № 2124 от 15.12.2008 г.; молба за вписване на законна ипотека с правно основание чл.172, ал.2 ЗЗД, вписана под № 1, том І, партида № 18449,291 от 07.02.2008 г.; вписана законна ипотека под № 3, том І, партида № 712 от 15.12.1997 г.; договор за покупко-продажба на общинско предприятие „В.” ЕООД, гр.О. на основание чл.25, ал.2, т.3 ЗППДОбП от 15.12.1997 г.; Анекс към договор за покупко-продажба на общинско предприятие „В.” ЕООД, гр.О. на основание чл.25, ал.2, т.3 ЗППДОбП от 20.07.1998 г.; справка-извлечение от сметка 4373 „вземания от приватизация” за вземания на Община О. от „В.-**” АД /купувач на 68 % от „В.” ЕООД, гр.О./ по приватизационен договор от 15.12.1997 г.; решение № 1061 от 06.07.2005 г., постановено по гр.д.№ 20041400100354/2004 г. по описа на ВрОС; нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 173, том VІ, рег.№ 4126, дело № 1219/2005 г. на съдия по вписванията при РС – гр.Оряхово; нотариален акт № 184, том Х, рег.№ 4136, дело № 2937 от 2006 г. на съдия по вписванията при РС – Оряхово.

Депозираната пред съдията по вписванията молба е идентична по своето съдържание с депозираната пред настоящата съдебна инстанция частна жалба.

Видно от представеното заверено копие от молба за вписване на законна ипотека по чл.25, ал.5 ЗППДОбП /отм./ Община Оряхово, в качеството си на продавач по договор за покупко-продажба на общинско предприятие „В.” ЕООД, гр.О., е поискала вписване в нейна полза на законна ипотека върху недвижими имоти, подробно описани в молбата от т.1 до т.5, собственост на приватизираното дружество за обезпечаване на вземанията й срещу купувача по договора - „В.-**” АД, гр.О.. Видно от отбелязването върху молбата законната ипотека е вписана под № 3, том І, парт.№ 712 от 15.12.1997 г.

Видно от представеното заверено копие от молба изх.№ 11-00-18/06.02.2008 г. на Община Оряхово, съдия по вписванията при РС – гр.Оряхово е постановил вписване на законна ипотека № 1, том I, партида № 18449,291, дв.р.№ 190/07.02.2008 г. върху същите недвижими имоти и за обезпечаване на същото вземане.

От представеното заверено копие от НА за покупко-продажба на недвижим имот № 173, том VІ, рег.№ 4126, дело № 1219/2005 г. на съдия по вписванията при РС – гр.Оряхово е видно, че „В.” ЕООД, гр.О. е продало на „Т.” ЕООД, гр.С. недвижимите имоти, върху които е била учредена законна ипотека.

С договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 184, том Х, рег.№ 4136, дело № 2937 от 2006 г. на съдия по вписванията при РС – Оряхово, „Т. ЕООД, гр.С. е прехвърлило собствеността върху гореописаните недвижими имоти на „С. и в. СВ” АД, гр.С.

Видно от приложения нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 136, том.ХІ, рег.№ 4492, дело № 2124 от 15.12.2008 г. на съдия по вписванията при РС – Оряхово, дружеството-жалбоподател „О.” АД, гр.С. е закупило недвижим имот – стопански двор с площ от 9100 кв.м., подробно описан в НА, един от недвижимите имоти върху които е била учредена законна ипотека в полза на Община Оряхово.

По така депозирана от „О.” АД, гр.С. за частично заличаване на вписаната подновена законна ипотека върху собствения на дружеството недвижим имот, съдията по вписвания е постановил отказ за заличаване, обективиран в определение предмет на настоящото производство.

За да постанови обжалвания отказ, съдията по вписвания при РС – Оряхово е приел, че не са налице предпоставките за заличаване на ипотеката по чл.19 от Правилник за вписванията, във вр.чл.179 ЗЗД. Приел е, че законната ипотека може да бъде заличена въз основа на писмено съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма или на влязъл н сила съдебен акт, с който се постановява заличаването.

При така установеното от фактическа страна, настоящият съдебен състав прави следните правни изводи:

Частната жалба е подадена от легитимирано лице, против подлежащ на обжалване акт и във визирания в ГПК срок, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Съгласно законовите разпоредби, вписана ипотека може да бъде заличена: 1/въз основа на съгласието на кредитора, което трябва да бъде дадено в нотариално заверена форма или въз основа на влязло в законна сила съдебно решение – чл.179, ал.1 ЗЗД; 2/по искане на купувач, придобил ипотекирания имот на публична продан – чл.175, ал.1 ЗЗД и 3/по искане на всяко заинтересовано лице, ако ипотеката не е подновена, след изтичане на 10 години от датата на вписването й, без последното да бъде подновено – чл.172, ал.1 ЗЗД.

С оглед предходното, отказът на съдията по вписванията при РС – Оряхово да заличи вписаната законна ипотека е правилен и следва да бъде потвърден. Нито към депозираната молба, нито към частната жалба са представени доказателства, въз основа на които да се приеме, че е налице надлежно основание за заличаване на ипотеката по отношение на собствения на дружеството-жалбоподател недвижим имот.

Настоящият съдебен състав намира за неоснователно възражението, че в случая е налице ново вписване по реда на чл.172, ал.2 ЗЗД, тъй като процесното повторно вписване на законната ипотека е с дата 07.02.2008 г. и към момента на депозиране на молбата за заличаване 10-годишния срок на действие на това вписване не е изтекъл.

По отношение на направеното с частната жалба възражение, че законната ипотека е подновена и вписана след изтичане на предвидения в закона срок от десет години, то следва да се има предвид, че въпросът за законосъобразността на вписването подлежи на изследване по общия исков ред, а преценката на съдията по вписванията в производството по искане за заличаване на вписване, се ограничава до съблюдаване спазването на формалните изисквания на съдържанието и приложенията към същото. В конкретния случай, актът на извършено вписване на ипотека не подлежи на съдебен контрол в това производство. Съгласно чл.577, ал.2 ГПК, на проверка за законосъобразност подлежи само отказът на съдията по вписванията да извърши заличаване.
Водим от горното, Врачанският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1 от 02.05.2011 г. на съдия по вписванията при Районен съд - гр.Оряхово, с което е обективиран отказ на последния по молба вх.№ 984/02.05.2011 г. на „О.” АД, гр.С., ЕИК ** за заличаване на законна ипотека, вписана под № 1, том І, дв.вх.р.№ 190 от 07.02.2008 г. в полза на Община О..

Определението подлежи на обжалване пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов